Search result for

nagelt

(57 entries)
(0.124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nagelt-, *nagelt*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา nagelt มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *nagelt*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He'd been nailed to the floor.Er war an den Fußboden genageltThe Long Good Friday (1980)
I mean a geezer nailed to the floor, a man of your education would definitely have spotted that, wouldn't he?Ich meine, ein Typ, der an den Fußboden genagelt ist... Ein Mann mit deiner Bildung hätte das doch definitiv bemerkt, nicht wahr? The Long Good Friday (1980)
Maybe you didn't nail the geezer, but it's down to you all the same, isn't it?Vielleicht hast du ihn nicht angenagelt, aber es kommt auf dasselbe raus, oder nicht? The Long Good Friday (1980)
Why, they're all... All aslant, sloping over the roof timbers, all in a long row. Nothing can happen.Ja, die sind ja alle, die sind ja alle alle schräg aufgestellt, schräg über'n Dachstuhl, alle alle lang, in einer Reihe, da kann garnichts passieren, die sind ja angenagelt, sind die .. Eine Handvoll Menschen in der Tiefe der Stille (1980)
We must nail his trousers to the mast.Also schreiben wir ihm eine Rede, die ihm seine Hose an den Mast nageltA Question of Loyalty (1981)
We were all right when we landed, but the Turks have had us pinned down here ever since.Wir waren Herr der Lage, als wir landeten, aber die Türken haben uns hier FestgenageltGallipoli (1981)
You see... I cut a lock from my Francine's hair... just before they closed the coffin's lid...Ich habe mir als Andenken eine Haarsträhne von ihr abgeschnitten, kurz bevor sie den Sarg zugenagelt haben. The Cabbage Soup (1981)
Look, when I was sitting next to that shaft, the one that's boarded up, I could feel a breeze coming through it.Sehen Sie als ich neben diesem Schacht saß, der zugenagelt ist, spürte ich einen Windzug. Slaves (1982)
Well, it wasn't boarded up before.Nun, der war früher nicht zugenageltSlaves (1982)
I'm not losing sight of her.Spaghetti-Eis nagelt sich fest. The Troops & Troop-ettes (1982)
The beach is empty, houses are all boarded up.Der Strand ist verlassen, die Häuser sind vernageltMissing (1982)
When Martin Luther nailed his protest up to the church door in 1517 he may not have realized the full significance of what he was doing but 400 years later, thanks to him I can wear whatever I want on my John Thomas.Als Luther 1517 seine Protestnote an die Kirchentür nagelte, mag ihm die ganze Tragweite seiner Tat nicht klar gewesen sein, doch 400 Jahre später, Luther sei Dank, kann mein kleiner Spannemann tragen was ich will. The Meaning of Life (1983)
No. Our theatre's been closed. It's boarded up.Unser Theater wurde geschlossen, alles ist vernageltTo Be or Not to Be (1983)
Nail that man's foot to the deck.Nagelt den Fuß dieses Mannes an Deck. Yellowbeard (1983)
Clumsy photographic lights are nailed to the wall to provide sufficient illumination.Primitive Fotolampen werden an die Wände genageltZelig (1983)
The windows are nailed down tight.Die Fenster sind dicht zugenageltBlue Mountains, or Unbelievable Story (1983)
Sure, right down to their wing-tipped Oxfords.Sicher, bis hin zu den genagelten Schuhen. Filming Raul (1984)
If you'd busted them, maybe he wouldn't be so mad, but you haggled.Wenn du die wenigstens festgenagelt hättest. Du hast um Geld gefeilscht? Beverly Hills Cop (1984)
I guess we got you pegged.Da haben wir dich wohl festgenageltThe Ice Pirates (1984)
You ain't nailed to the ground.Du bist nicht angenageltThe Natural (1984)
They have nailed my desk drawers shut.Sie haben die Schubladen meines Schreibtisches zugenageltSupergirl (1984)
We were in the fields, cutting the corn and the bell tolled, and Willi the postman delivered the letters and they pulled up a poster.Wir waren auf'm Feld und han Korn gemäht. Und da hat der Glockzieh die Glock geläut, und der Post-Willi, der hat die Post ausgetrage, en Plakat han sie angenagelt, wir sind noch durchs Dorf gerannt, weil wir dachten, es tät brennen, und da war se ausgebrochen, die Mobilmachung. Fernweh - 1919-28 (1984)
Yeah, it's been a long time coming.- Ich bin froh, dass wir ihn festgenagelt haben auf dem Müll! Junk Yard Dog (1985)
I like to do my little bit for law and order.Ich bin mit einem Fuß festgenageltPhil the Shill (1985)
Put on the cover and move.Nagelt den Sarg zu und kommt. Mr. Vampire (1985)
She had a pin in her hip.Ihre Hüfte war genageltTeen Wolf (1985)
Like rats in a trap. I have never been nailed down so tight in my entire life.Ich bin noch nie zuvor so raffiniert festgenagelt worden. Deathlock (1986)
Nor was there any indication as to why the controls felt like they were stuck in cement.Und auch nicht, warum alle Instrumente wie festgenagelt waren. Final Approach (1986)
You only want to talk about things when you've got me in a clinch.Du redest nur, wenn du mich festgenagelt hast! Sensitive Steele (1986)
Yeah, I once nailed two stewardesses in a 747 at 35,000 feet.Ja, einmal nagelte ich zwei Stewardessen in einer 747 in 10.000 Metern. About Last Night... (1986)
It was deserted, all boarded up.Sie war verlassen und mit Brettern zugenageltAll That Glitters (1987)
Can't miss it. Big old branch in the water with a tire nailed on it.Da steckt ein Ast, an den ein Autoreifen genagelt ist. Family Matter (1987)
Right for that old tire nailed to the big branch.Zum alten Reifen, der an einen großen Ast genagelt war. Family Matter (1987)
- Not too smart and jealous to the bone.- Die ist zugenageltYou Ain't Nothin' But a Hound Dog (1988)
You handle that, and I'll look for the guy I nailed.Sie kümmern sich darum, ich suche den Kerl, den ich festgenagelt hatte. The Spoilers (1988)
He's pumpin' his fuel into Rocket's lady.Er nagelt gerade Rockets Lady. Colors (1988)
Boarded up.ZugenageltHero and the Terror (1988)
He's got an impressive incentive clause in their contracts. You talk, you're dead. We did come up with one thing, Lieutenant.Sie hat mich für eine dreistündige Sitzung mit irgendeiner Spezialistin festgenageltMiami Squeeze (1989)
Like hobnail boots, and they're very worn and dirty.Genagelte Stiefel, allerdings abgetragen und schmutzig. The King of Clubs (1989)
He doesn't wear hobnail boots, does he?Er trägt nicht zufällig genagelte Stiefel, oder? The King of Clubs (1989)
Occupying a building that had been boarded up for longer than I care to remember. And I've been here a long time.In einem Gebäude, das leer und zugenagelt war, länger, als ich denken kann, und ich bin schon lange hier. Do the Right Thing (1989)
He's got him pinned against the ropes.Er nagelt ihn in den Seilen fest. Harlem Nights (1989)
Nailed them both.Beide festgenageltLethal Weapon 2 (1989)
When you pass stores that are boarded-up and people that are laid off... how does that make you feel on a personal level?Die vernagelten Läden, die Menschen ohne Job ... Wie fühlen Sie sich da? Roger & Me (1989)
Well, as a Jew I know from history, who is nailed to the cross.Tja, als Jude weiß ich aus der Geschichte, wer ans Kreuz genagelt wird. Black Rainbow (1989)
One of those boarded-up homes that they moved outside of town.Die mit Brettern vernagelten Häuser, die jetzt vor der Stadt stehen. Sins of the Father (1990)
Boarded-up houses. Been there for years.Die vernagelten Häuser, sind seit Jahren dort. Sins of the Father (1990)
Nail it to a toilet bowl, it could be you.Auf eine Kloschüssel genagelt könnte er du sein. Yard Sale (1990)
Next to that there's a white house all boarded up.Daneben ist ein weißes Haus. ZugenageltEpisode #2.3 (1990)
I understood that he was nailing the holidays in a coffin, and that it was no use.Ich sah, wie er den Sarg der Ferien zunagelte und dass nichts zu ändern war. My Father's Glory (1990)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
annageln | annagelnd | angenageltto nail on | nailing on | nailed on [Add to Longdo]
annageln | annagelnd | angenageltto peg | pegging | pegged [Add to Longdo]
wie festgenagelt stehen bleibento stand riveted to the spot [Add to Longdo]
nageln; annageln | nagelnd | genagelt | nagelteto nail | nailing | nailed | nailed [Add to Longdo]
nagelte festspiked [Add to Longdo]
vernageln | vernagelnd | vernagelt | vernagelteto nail up | nailing up | nails up | nailed up [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top