Search result for

nés

(129 entries)
(0.0382 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nés-, *nés*,
English-Thai: Longdo Dictionary
Amnesty International(n) องค์การนิรโทษกรรมสากล
harness(vi vt) ใช้ประโยชน์จาก, ใช้พลังจาก
chinese opera(n) อุปรากรจีน, งิ้ว
law-abidingness(n) ความเคารพกฎหมาย, law-abiding (adj.)
anesthesiologist(n) วิสัญญีแพทย์
genesis(n) หนังสือปฐมกาล หนังสือเล่มแรกของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), S. The First Book of Moses R. The Old Testament
defenestration(n) การโยนคนออกนอกหน้าต่าง
foreign business act(n) พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
business unit(n) (คำย่อใช้ BU) หน่วยธุรกิจ
morning sickness(n) อาการแพ้ท้อง เช่น You're delighted to be pregnant, but morning sickness, heartburn, fatigue and other early-pregnancy symptoms are making your condition less than fun.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ness[SUF] ภาวะ
nest[N] รังนก, Syn. brood, hatch
nest[N] ที่อยู่, See also: บ้าน
nest[VT] วางอย่างเป็นระเบียบ, See also: ใส่อย่างเป็นระเบียบ
nestle[VI] ซบ, See also: อิงแอบ, แนบชิด, เบียด, Syn. cuddle, nuzzle, snuggle
nestle[VI] นอนคุดคู้, See also: ูนอนอุตุ
nestle[VI] อยู่ในที่กำบัง, See also: ตั้งพักพิงอยู่, อยู่ใต้ร่มเงา, ตั้งรกรากอยู่ตามที่พึงพอใจ, ตั้งถิ่นฐานตามธรรมชาติอยู่ใน
nestle[VI] สร้างรัง, See also: ทำรัง, สร้างบ้าน, ลงหลักปักฐาน
nest in[PHRV] สร้างรังอยู่ใน
nest egg[N] จำนวนเงินที่เก็บไว้ใช้ในอนาคต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nest(เนสทฺ) {nested,nesting, nests} n. รัง,ที่อยู่,ที่หลบภัย,ชุด,กลุ่ม,ที่ซ่องสุม,บุคคลที่ซ่องสุมอยู่ด้วยกัน vt. วาง,พักอยู่,สวมใส่,ซ้อนใส่. vi. สร้างรัง,ทำรัง,ซ้อนกัน., See also: nestler n., Syn. hideaway
nestingการซ้อนในเป็นศัพท์ที่ใช้ในเรื่องของการเขียนโปรแกรม ถ้าใช้ในเรื่องของวงวน (loop) หมายถึง การสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานเป็นวงวน และถ้ามีวงวนหนึ่งหรือมากกว่า ซ้อนอยู่ภายในวงวนอีกวงหนึ่ง จะเรียกว่า วงซ้อนใน ดูตัวอย่างข้างล่างนี้ (ภาษาฟอร์แทรน) FOR E = 1 TO 10 FOR F = 1 TO 3 NEXT F NEXT E
nestle(เนส'เซิล) {nestled,nestling,nestles} v. อยู่อย่างเบียดกัน,เบียด,อิงแอบ,พักอาศัยอยู่อย่างสบาย,ทำรัง,ตั้งรกรากในบ้าน,ซบ (ศีรษะ) ไว้อย่างอบอุ่น., See also: nestler n.
abiogenesis(เอ' บิโอเจน' นิซิส) n. การกำเนิดของสิ่งมีชีวิตจากสิ่งไม่มีชีวิต, การเกิดขึ้นเอง. -abiogenetic adj. (spontaneous generation)
aborigines(แอบบอริจ' จิเนส) n. พืชหรือสัตว์พื้นเมือง, คนพื้นเมือง -aboriginal adj.
acetylcholinesteraseเอนไซม์ที่กระตุ้น hydrolysis ของ acetyl choline
african sleeping sicknessn. = African trypanosomiasis, โรคติดเชื่อปรสิต Trypanosoma gambiense หรือ T. rhodesiense โดยมีแมลง tsetse fly เป็นพาหะนำโรค
agamogenesis(แอกกะโมเจน' นิซิส) n. การสืบพันธุ์แบบไร้เพศ. -agamogenetic adj.
altitude sicknessโรคความสูงซึ่งมีอาการคลื่นเหียน อาเจียน หายใจแรงเนื่องจากขาดอ็อกซิเจน
amnesia(แอมนี' เซีย) n. ภาวะสูญเสียความจำทั้งหมดหรือบางส่วน. -amnestic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
nest(n) รังนก,ที่อยู่,ที่หลบภัย,ซ่องโจร
nest(vi) ทำรัง,สร้างรัง
nestle(vi,vt) เบียด,ซบ,อิงแอบ,อุ้ม,อาศัยอยู่,ตั้งรกราก,ทำรัง
nestling(n) ลูกอ่อน,เด็กอ่อน,ลูกนกในรัง
aborigines(n) ชาวพื้นเมือง
acuteness(n) ความเฉียบแหลม,ความเก่ง,ความมีไหวพริบ
adroitness(n) ความเชี่ยวชาญ,ความชำนาญ,ความคล่องแคล่ว
alertness(n) ความระมัดระวัง,การเตรียมพร้อม,ความว่องไว
amnesia(n) ความจำเสื่อม,การหลงลืม
amnesty(n) นิรโทษกรรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nescienceความไม่อาจรู้ได้ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
nest leaf; shield frondใบประกบต้น [เฟิร์น] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
nested intervalsช่วงซ้อนใน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
nested sinkhole; karst valley; solution valleyหุบเขาคาสต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
nested structureโครงสร้างซ้อนใน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
nestingการซ้อนใน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
nestingการซ้อนใน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nesosilicates นีโซซิลิเกต
ประกอบด้วย SiO4 tetrahedra เดี่ยว ๆ อัตราส่วน Si : O = 1 : 4 แร่ที่น่าสนใจในกลุ่มนี้ ได้แก่ Andalusite, Garnet, Kyanite, Olivine or Chrystolite or Peridot, Sillimanite, Sphene, Staurolite, Topaz, Willemite and Zircon [สิ่งแวดล้อม]
Nest buildingการสร้างรัง [TU Subject Heading]
Nestsรัง [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รัง[CLAS] hive, See also: nest, beehive, Example: ต้นไม้ต้นนี้มีรังผึ้งอยู่หลายรัง, Thai definition: ลักษณนามของสิ่งซึ่งสัตว์พวกนกและแมลงเป็นต้นทำขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยกำบังและฟักไข่เลี้ยงลูก
แนบชิด[V] snuggle up to, See also: nestle, press close to, be close to, bring into close contact, Syn. แนบ, แอบชิด, อิงแอบ, Example: เธอเบียดร่างแนบชิดจนแขนข้างหนึ่งของผมสัมผัสกับนิ่มเนื้อ
รัง[N] nest, Example: ลักษณะรังของนกต่างก็มีลักษณะแตกต่างกันไป, Count unit: รัง, Thai definition: สิ่งซึ่งสัตว์พวกนกและแมลงเป็นต้นทำขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยกำบังและฟักไข่เลี้ยงลูก
อิงอร[V] snuggle up, See also: nestle, Syn. เคล้าเคลีย, คลอเคลีย
อิงแอบ[V] snuggle up, See also: nestle, Syn. แนบชิด, แอบอิง, Example: น้องอิงแอบพ่อราวแม่เหล็กดึงดูด
แอบอิง[V] snuggle, See also: nestle, Syn. อิงแอบ, แนบชิด
รังนก[N] nest, See also: bird 's nest, Count unit: รัง, Thai definition: รังที่นกสร้างขึ้นสำหรับวางไข่
ซบ[V] nestle, See also: snuggle, cuddle, Syn. แนบ, Example: เขาซบที่ตักอุ่นๆ ของแม่ให้สมกับที่คิดถึง, Thai definition: เอาหน้าฟุบแนบลงไป
กระแซะ[V] snuggle up, See also: nestle, cuddle, close to, huddle closely, squeeze in, Syn. ใกล้, Ant. ห่าง, Example: กระแซะเข้ามานิดจะได้อุ่นขึ้น, Thai definition: ขยับกระทบเข้าไป
คลอเคลีย[V] snuggle, See also: nestle, lean close to, caress, pet, bill and coo, side by side, close together, Syn. เคลียคลอ, เคล้าคลอ, Example: เธอออดอ้อนด้วยคำหวานและคลอเคลียผมทุกขณะ จนผมอดหวั่นไหวไม่ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour   FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
อาหารจีน[n. exp.] (āhān Jīn) EN: Chinese food ; Chinese cuisine   FR: cuisine chinoise [f] ; nourriture chinoise [f]
อาหารญี่ปุ่น[n. exp.] (āhān Yīpun) EN: Japanese food ; Japanese cuisine   FR: cuisine japonaise [f] ; nourriture japonaise [f]
อโหสิกรรม[n.] (ahōsikam) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin   FR: pardon [m]
อกตัญญุตา[n.] (akatanyutā) EN: ingratitude ; ungratefulness   FR: ingratitude [f]
อากาศธาตุ[n.] (ākātsathāt) EN: emptiness   
อักษรสามหมู่[n. exp.] (aksøn sām mū) FR: les trois classes de consonnes [fpl] ; les trois classes consonantiques [fpl]
อำนาจฝ่ายต่ำ[n. exp.] (amnāt fāi tam) EN: evil power ; power of darkness   
อั้งโล่[n.] (anglō) EN: Chinese brazier ; Chinese earthen stove ; earthen stove ; burning charcoal   

CMU English Pronouncing Dictionary
NES    N EH1 S
NESS    N EH1 S
NEST    N EH1 S T
NESI    N EH1 S IY0
NESTS    N EH1 S T S
NESSI    N EH1 S IY0
NESCI    N EH1 S IY0
NESBY    N EH1 S B IY0
NESSA    N EH1 S AH0
NESTE    N EH1 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ness    (n) (n e1 s)
nest    (v) (n e1 s t)
nests    (v) (n e1 s t s)
Neston    (n) (n e1 s t @ n)
Nestor    (n) (n e1 s t @ r)
nesses    (n) (n e1 s i z)
nested    (v) (n e1 s t i d)
nestle    (v) (n e1 s l)
nesting    (v) (n e1 s t i ng)
nestled    (v) (n e1 s l d)

German-Thai: Longdo Dictionary
einesหนึ่ง (รูปแสดงความเป็นเจ้าของ Genetiv ของคำนามเพศชายและเพศกลาง) เช่น das Leben eines Mannes ชีวิตของผู้ชายคนหนึ่ง, See also: ein
seines, See also: sein
keineswegs(adv) ไม่มีทาง, ไม่แน่นอน
chinesisch(adj) ที่เกี่ยวกับจีน, See also: Related: China
meinesของฉัน |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่หนึ่งรูป Genetiv ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศชายและเพศกลางเอกพจน์| เช่น meines alten Hauses, meines alten Tisches (สังเกต s หรือ es ท้ายคำนาม)
deinesของฉัน |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สองรูป Genetiv ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศชายและเพศกลางเอกพจน์| เช่น deines alten Hauses, deines alten Tisches (สังเกต s หรือ es ท้ายคำนาม)
seinesของเขา |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สามเพศชายและเพศกลางรูป Genetiv ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศชายและเพศกลางเอกพจน์| เช่น seines alten Hauses, seines alten Tisches (สังเกต s หรือ es ท้ายคำนาม)
geliehenes Geld(n) |das, nur Sg.| เงินกู้ยืม
offenes Meerท้องทะเล

Japanese-English: EDICT Dictionary
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
栟音;併音(iK)[ぴんいん;ピンイン, pin'in ; pin'in] (n) PinYin (Chinese romanization system) (romanisation) (chi [Add to Longdo]
檉柳[ぎょりゅう;ギョリュウ, gyoryuu ; gyoryuu] (n) (uk) Tamarix chinensis; Chinese tamarisk [Add to Longdo]
[てい, tei] (n) (1) Di (ancient Chinese ethnic group); (2) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
氐宿;とも星[ともぼし, tomoboshi] (n) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
胭脂魚[イェンツーユイ, ientsu-yui] (n) (uk) Chinese high fin banded shark (Myxocyprinus asiaticus) (chi [Add to Longdo]
蕓薹;うん薹[うんだい;うんたい;ウンダイ;ウンタイ, undai ; untai ; undai ; untai] (n) (See 油菜) rape (seed oil plant, Brassica campestris); Chinese colza; yuntai [Add to Longdo]
蝲蛄(oK)[ざりがに;ザリガニ(P), zarigani ; zarigani (P)] (n) (uk) crayfish (esp. Japanese crayfish, Cambaroides japonicus); (P) [Add to Longdo]
[せいご;セイゴ, seigo ; seigo] (n) (uk) (See 鱸) juvenile Japanese sea perch (under two years of age and 25 cm in length) [Add to Longdo]
鯯;拶双魚[さっぱ;サッパ, sappa ; sappa] (n) (uk) Japanese sardinella (Sardinella zunasi) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
依偎[yī wēi, ㄧ ㄨㄟ, ] nestle [Add to Longdo]
[cháo, ㄔㄠˊ, ] nest [Add to Longdo]
景教[Jǐng jiào, ㄐㄧㄥˇ ㄐㄧㄠˋ, ] Nestorian Christianity [Add to Longdo]
[kē, ㄎㄜ, ] nest [Add to Longdo]
[wō, ㄨㄛ, / ] nest [Add to Longdo]
窝巢[wō cháo, ㄨㄛ ㄔㄠˊ, / ] nest [Add to Longdo]
美禄[měi lù, ㄇㄟˇ ㄌㄨˋ, / 祿] Nestlé Milo milk drink (popular in Hong Kong) [Add to Longdo]
[piāo, ㄆㄧㄠ, ] nest of eggs of mantis [Add to Longdo]
雀巢[Què cháo, ㄑㄩㄝˋ ㄔㄠˊ, ] Nestlé [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コボル[こぼる, koboru] COBOL, Common Business Oriented Language [Add to Longdo]
スモールビジネス[すもーるびじねす, sumo-rubijinesu] small business [Add to Longdo]
ハーネス[はーねす, ha-nesu] harness [Add to Longdo]
バースト性[バーストせい, ba-suto sei] burstiness [Add to Longdo]
ビジネスソフトウェア連盟[ビジネスソフトウェアれんめい, bijinesusofutouea renmei] BSA, Business Software Association [Add to Longdo]
ビジネストラヒック[びじねすとらひっく, bijinesutorahikku] business traffic [Add to Longdo]
ビジネスユーザ[びじねすゆーざ, bijinesuyu-za] business user [Add to Longdo]
マーケットアウェアネス[まーけっとあうえあねす, ma-kettoaueanesu] market awareness [Add to Longdo]
仮名漢字変換形日本文入力装置[かなかんじへんかんがたにほんぶんにゅうりょくそうち, kanakanjihenkangatanihonbunnyuuryokusouchi] kana-to-kanji conversion Japanese input method [Add to Longdo]
家庭用[かていよう, kateiyou] for home (vs. business) use, residential use, family use [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
熱心[ねっしん, nesshin] Eifer, Begeisterung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top