Search result for

(192 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -né-, *né*
Possible hiragana form:
English-Thai: Longdo Dictionary
nectec(org) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ National Electronics and Computer Technology Center
NEET(n) คนวัยหนุ่มสาวที่อยู่เฉย ไม่กระตือรือร้นที่จะรับการศึกษาหรือทำงาน ย่อมาจากคำว่า 'Not in Education, Employment, or Training'
nematodes(n) ไส้เดือนฝอย
neonate(n) ทารก, เด็กแรกเกิด
nerd(n jargon) nerd เป็นคำเรียกบุคคลที่มีระดับสติปัญญาสูงซึ่งมีความสนใจในการเรียนหรือ การศึกษาเรื่องบางเรื่องที่เขาสนใจ คนภายนอกจะมองว่าพวกนี้เป็นพวกที่ไม่เข้าสังคม แต่จริงๆแล้วเป็นเพราะว่าพวกนี้ไม่สนใจและไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องเข้าต่างหาก (ความหมายโดยชาว Nerd)
nerdy(adj slang) (คน) ที่ฉลาดแต่เรื่องเรียนหรือทางวิชาการ แต่มักไม่ค่อยเก่งในการเข้าสังคม, nerd, geek
neurobiology(n) ประสาทชีววิทยา
neurotransmitter(n) สารที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณระหว่างเส้นประสาท
New Year's Day(n) วันขึ้นปีใหม่
newbieผู้ไร้ประสบการณ์, มือใหม่, ในแวดวงคนเล่นเกมคอมพิวเตอร์บางทีแผลงเป็น n00b

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
NE[ABBR] ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (คำย่อ north-east หรือ north-eastern)
ne[ADJ] ไม่ (ใช้นำหน้าชื่อเดิม)
nee[ADJ] คำเรียกตามหลังชื่อและนามสกุลของหญิงที่แต่งงานแล้ว
neo[PRF] ใหม่, See also: เมื่อเร็วๆนี้
neo[PRF] ใหม่, See also: เร็ว ๆ นี้
net[N] ตาข่ายดักสัตว์, See also: ตาข่าย, แห, ร่างแห
net[N] เครือข่าย, See also: เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
net[VT] จับด้วยตาข่าย, See also: ทอดแห, ดักด้วยแห
net[ADJ] สุทธิ (ราคา), See also: ซึ่งเหลือหลังหักค่าสิ่งอื่นแล้ว, Syn. pure, excluding, remaining
new[ADJ] ใหม่, See also: แบบใหม่, ร่วมสมัย, Syn. fresh, inexperienced, Ant. experienced

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ne'er(แนร์) adv. ไม่เคย, Syn. never
ne-Pref. "ใหม่","เร็ว ๆ นี้"
neap(นีพ) adj. เกี่ยวกับน้ำลด n. แอกของเกวียน
near(เนียร์) adv.,adj. ใกล้,ใกล้เคียง,เกือบจะ,เกือบจะ -prep เร็ว ๆ นี้,จวน,แทบ vt.,vi. ใกล้เข้ามา., See also: nearness n., Syn. close
near-letter qualityคุณภาพเกือบคมชัดใช้ตัวย่อว่า NLQ แปลตามตัวอักษรว่า เกือบเหมือนตัวพิมพ์ดีด ใช้เป็นคำอธิบายถึงคุณภาพของเครื่องพิมพ์ว่า มีคุณภาพเกือบคมชัด หรือใกล้เคียงตัวพิมพ์ดีด เครื่องพิมพ์ที่มีคุณภาพ จะมองดูเหมือนการนำจุดมาเรียงกันให้เป็นรูปตัวอักษร ฉะนั้น เครื่องพิมพ์ชนิดที่มีจุดมาก ๆ ติด ๆ กัน จะทำให้ดูมีความคมชัด (high resolution) ตัวอักษรที่พิมพ์ออกมา จะดูสวยและประณีต เหมือนตัวพิมพ์ดีด การวัดคุณภาพของเครื่องพิมพ์ จึงวัดเป็นจำนวนจุดต่อนิ้ว เช่น 600 จุดต่อนิ้ว ย่อมดีกว่า 300 จุดต่อนิ้ว เป็นต้น (300 จุดต่อนิ้ว พอจะเรียกได้ว่า คุณภาพเกือบคมชัด) ดู printer และ letter quality ประกอบ
near-term(เนีย'เทิร์ม) adj. เกี่ยวกับอนาคตอันใกล้
nearby(เนียร์'ไบ') adj.,adv. ใกล้เคียง,ถัดไป,ใกล้ชิด., Syn. adjacent
nearly(เนียร์'ลี) adv. เกือบทั้งหมด,ประมาณ,เกือบเหมือน,ใกล้ชิด,ตระหนี่, Syn. almost
nearsighted(เนียร์ไซ'ทิด) adj. สายตาสั้น., See also: nearsightedly adv. nearsightedness n.
neat(นีท) adj.,adv. เรียบร้อย,เป็นระเบียบ,เกลี้ยงเกลา,เหมาะเจาะ,ใหญ่,ยิ่ง, See also: neatness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
near(adj,adv) ชิด,เกือบจะ,แทบจะ,ใกล้เคียง,หวุดหวิด
near(pre) ใกล้,เกือบจะ,แทบ,จวน,เร็วๆนี้
near(vi,vt) เข้ามาใกล้,ใกล้เข้ามา
nearby(adj) ใกล้ชิด,ถัดไป,ใกล้เคียง
nearly(adj) เกือบจะ,จวนเจียน,เกือบทั้งหมด
nearness(n) ความใกล้,ความใกล้ชิด,ความใกล้เคียง,ความจวนเจียน
nearsighted(adj) สายตาสั้น
neat(adj) เรียบร้อย,สะอาดตา,ประณีต,เหมาะเจาะ
neatness(n) ความเรียบร้อย,ความสะอาด,ความประณีต,ความเหมาะเจาะ
nebula(n) กลุ่มก๊าซ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ne exeat (L.)หมายห้ามออกนอกเขต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ne exeat regno (L.)หมายห้ามออกนอกราชอาณาจักร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ne exeat republica (L.)หมายห้ามออกนอกสาธารณรัฐ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ne luminibus officiatur (L.)ห้ามบังแสงสว่าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ne varietur (L.)ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
near letter quality (NLQ)คุณภาพเกือบคมชัด (เอ็นแอลคิว) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
near letter quality (NLQ)คุณภาพเกือบคมชัด (เอ็นแอลคิว) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
near-sight; myopia; nearsightednessสายตาสั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nearshoreชายทะเลใกล้ฝั่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
nearsighted; myopic-สายตาสั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
neap tideneap tide, น้ำตาย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Near Letter Quality คุณภาพใกล้เคียงจดหมาย [คอมพิวเตอร์]
near pointจุดใกล้, ตำแหน่งวัตถุใกล้ที่สุดที่ตาจะมองเห็นได้ชัด  สำหรับตาคนปกติจะมองเห็นวัตถุใกล้สุดได้ชัดที่ระยะ 25 เซนติเมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
near-sightedness [myopia]สายตาสั้น, อาการผิดปกติทางสายตา ซึ่งเกิดขึ้นกับคนที่มีกระบอกตายาว (ระยะจากเลนส์ตาถึงจอตาห่างกว่า ปกติ) หรือเลนส์ตาโค้งนูนกว่าปกติ จึงทำให้มองดูวัตถุระยะไกลไม่ชัด เพราะภาพของวัตถุไปตกหน้าจอตา แต่มองดูวัตถุระยะใกล้ได้ชัด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Nearest neighbor analysis (Statistics)การวิเคราะห์เพื่อนบ้านใกล้ที่สุด (สถิติ) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
nebulaเนบิวลา, กลุ่มแก๊สและฝุ่นซึ่งอยู่รวมกันค่อนข้างหนาแน่นในอวกาศ มีอยู่ 2 ชนิด เนบิวลาสว่างและเนบิวลามืด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Nebulosusเนบูโลซัส (neb) [อุตุนิยมวิทยา]
Necessity (Law)ความจำเป็น (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Neckคอ [TU Subject Heading]
neckneck, พื้นที่คอด, พื้นดินคอด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
neandethal[ni:'ændə:,θɔ:l] (adj ) ADJ.เกี่ยวกับมนุษย์ยุคหิน syn:(neanderthal) ADJ. ล้าสมัยมาก relate:{ซึ่งไม่ต้องการความเปลี่ยนแปลง} syn:(neanderthal) ADJ. หยาบคาย relate:{ซึ่งทำสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับ} syn:(neanderthal) N. มนุษย์ยุคหิน
neat (slang ) เจ๋ง, ดี, ยอดเยี่ยม
nebulizer (n ) เครื่องพ่นหมอก
needless to say (phrase ) คงไม่ต้องบอกว่า;คงไม่ต้องบอกกระมังว่า...
Negator[เนเกเตอร์] (name ) Phyrexian Negator
negotiable instrument (n) ตราสารเปลี่ยนมือ
negotiate (vt ) ฝ่าไป เช่น เรือแคนูสามารถฝ่าสายน้ำนี้ไปได้เมื่อลมสงบ
negotiator (n ) ผู้เจรจา
neoliberalism (n ) ลัทธิเสรีนิยมใหม่
neoplasiaการก่อตัวหรือการปรากฏตัวของการเจริญเติบโตใหม่ผิดปกติของเนื้อเยื่อ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Shado. Ni ng tingdào wo ma? Slade.ชาโดว สเลด Keep Your Enemies Closer (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รายได้สุทธิ[N] net income, Example: แต่ละเดือนๆ ครอบครัวเรามีรายได้สุทธิ 30,000 บาท, Count unit: บาท, Thai definition: รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย หรือรายได้หลังจากหักค่าภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้ว
ผู้มาใหม่[N] new-comer, See also: newly-arrived person, Syn. คนมาใหม่, Ant. ผู้อยู่เก่า, Example: อาจารย์เปิดโอกาสให้ผู้มาใหม่ได้แนะนำตัวกับเพื่อนๆ ในห้อง, Count unit: คน, Thai definition: คนที่เพิ่งมาอยู่ใหม่
ระบบประสาท[N] nervous system, Example: นักจิตวิทยาทั่วไปมักจะศึกษาระบบประสาทของมนุษย์แต่ละคน โดยไม่ใคร่จะคำนึงถึงอิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรม, Thai definition: ส่วนของร่างกายที่มีหน้าที่นำคำสั่งและความรู้สึกไปสู่หรือออกจากสมองหรืออวัยวะส่วนอื่นของร่างกาย ซึ่งมีส่วนสัมพันธ์ประสานเข้ากัน โดยกำหนดรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ครั้งหน้า[N] next time, See also: next occasion, Syn. คราวต่อไป, หนต่อไป, คราวหน้า, Example: หวังว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าคงไม่ขัดสนเรื่องค่าใช้จ่ายแบบนี้
ครั้งหลัง[N] next time, See also: next occasion, Ant. ครั้งแรก, Example: ครั้งหลังนี้สุนัขเรียนรู้ได้เร็วกว่าครั้งแรก, Thai definition: คราวหลังจากนี้
คราวหน้าคราวหลัง[N] next time, Syn. หนต่อไป, โอกาสหน้า, คราวต่อไป, Ant. คราวก่อน, Example: คราวหน้าคราวหลังหนูอย่าทำแบบนี้อีกนะ มันอันตราย
คลื่นลูกใหม่[N] new wave, Example: นักประวัติศาสตร์จะพูดถึงการเคลื่อนไหวนี้ในฐานะคลื่นลูกใหม่ที่จะนำประวัติศาสตร์สู่ยุคใหม่, Count unit: คน, Thai definition: คนรุ่นใหม่ที่เข้ามามีบทบาทในกิจการนั้นๆ แทนคนรุ่นเก่า, Notes: (สำนวน)
จับเข่าคุยกัน[V] negotiate, See also: have a heart-to-heart talk, have an intimate chat, Example: หัวหน้าพรรคและเลขาฯ พรรคจับเข่าคุยกันบนชั้นสองของที่ทำการพรรค, Thai definition: ปรับความเข้าใจกันอย่างใกล้ชิด, Notes: (สำนวน)
ชั่งแม่ง[V] It doesn't matter, See also: never mind, no matter, don't worry, Syn. ช่างมัน, Ant. แยแส, ใส่ใจ, Example: ชั่งแม่งมัน มันทำยังไงก็ได้อย่างนั้นแหละ, Thai definition: ปล่อยไปโดยไม่สนใจ
ชั่งหัวมัน[V] It doesn't matter, See also: never mind, no matter, don't worry, Syn. ช่างมัน, Ant. แยแส, ใส่ใจ, Example: ชั่งหัวมันเถอะ เราเสียเงินไปแค่นี้ไม่นานก็คงหาได้ อย่าไปเสียดายมัน, Thai definition: มันจะเป็นอย่างไรก็เป็นไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: easily trained   
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained   
อาชีพ[adj.] (āchīp) EN: professional   FR: professionnel
อาชีวศึกษา[n.] (āchīwaseuksā) EN: vocational education ; vocational training   FR: enseignement professionnel [m]
อดีต[adj.] (adīt) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อะดรีนาลิน[n.] (adrīnālin) EN: adrenalin   FR: adrénaline [f]
แอร์[n. exp.] (aē) EN: air conditioner ; air conditioning   FR: air condition [m] ; airco [m] ; climatisation [f]
แอนน์ แฟรงค์ = แอนน์ แฟร้งค์[n. prop.] (Aēn Fraēng) EN: Anne Frank   FR: Anne Frank
แอ่นอก[v. exp.] (aen ok) EN: throw out one's chest   
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir

CMU English Pronouncing Dictionary
NE    N IY1
NE    N AO2 R TH IY1 S T
NE    EH1 N IY1
NE    N EY1
NEJ    N EY1
NEE    N IY1
NEC    N EH1 K
NEZ    N EH1 Z
NED    N EH1 D
NEL    N EH1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
neo    (n) (n ii1 ou)
NEC    (n) (e1 n ii1 s ii1)
Ned    (n) (n e1 d)
net    (v) (n e1 t)
new    (j) (n y uu1)
Neil    (n) (n ii1 l)
Nell    (n) (n e1 l)
neap    (n) (n ii1 p)
near    (v) (n i@ r)
neat    (j) (n ii1 t)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
値引き[ねびき, nebiki] (n prep) ลดราคา
寝坊[ねぼう, nebou] (n) การตื่นสาย
値段[ねだん, nedan] (n) ราคา
ネギ[ねぎ, negi] (n) ต้นหอม
[ねこ, neko] (n) แมว
年度[ねんど, nendo] (n) ปีงบประมาณ,ปีการศึกษา
年金[ねんきん, nenkin] (n) เบี้ยบำนาญ
年齢[ねんれい, nenrei] (n) อายุ, See also: R. 年
年収[ねんしゅう, nenshuu] (n) รายได้ในหนึ่งปี
捻挫[ねんざ, nenza] (n vt) เคล็ด, ยอก, แพลง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
年月[ねんげつ, nengetsu] Thai: เวลาเป็นเดือนเป็นปี
狙う[ねらう, nerau] Thai: เล็ง English: to aim at
練る[ねる, neru] Thai: นวดให้เข้ากัน English: to knead
練る[ねる, neru] Thai: คิดวางแผนงาน English: to work over
寝る[ねる, neru] Thai: เข้านอน English: to go to bed
寝る[ねる, neru] Thai: ล้มตัวลงนอน English: to lie down
寝る[ねる, neru] Thai: หลับ English: to sleep
寝る[ねる, neru] Thai: สงบ ใช้ในสำนวน
ネットワーク[ねっとわーく, nettowa-ku] Thai: เครือข่าย English: network
熱望[ねつぼう, netsubou] Thai: ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะให้เป็นจริง English: longing for (vs)

German-Thai: Longdo Dictionary
neben(Präp.) ข้างๆ
Neffe(n) |der, pl. Neffen| หลานชาย, See also: A. die Nichte,
nehmenเอา, รับ |nahm, genommen|
neidisch(adv) |auf etw.(A)| อิจฉาตาร้อน เช่น Er ist neidisch auf den Erfolg seines Mitarbeiter. เขาอิจฉาความสำเร็จของเพื่อนร่วมงาน
neigen(vt) |neigte, hat geneigt| เอน, เอียง, งอ, ก้ม เช่น Ich habe den Kopf über das Buch geneigt. ฉันก้มหัวลงดูหนังสือ
nennen(vt) |nannte, hat genannt| ตั้งชื่อ, เรียกว่า เช่น Er nennt seinen Hund Poldi. เขาเรียกหมาของเขาว่าโพลดี้
nennen(vt) |nannte, hat genannt| ตั้งชื่อ, ให้ชื่อ เช่น Seine Mutter nennt ihn Otto. แม่ของเขาเรียกเขาว่าอ๊อตโต
nennenswert(adj) ที่น่าเอ่ยถึง, เป็นที่น่าพูดถึง เช่น Diese Woche hat sie keinen nennenswerten Fortschritt. อาทิตย์นี้เธอไม่มีผลงานความก้าวหน้าที่น่าเอ่ยถึงเลย, See also: S. erwähnenswert,
Nervenkitzel(n) |der, pl. Nervenkitzel| สิ่งเร้าใจ, เรื่องที่น่าหวาดเสียว เช่น Fans von purer Action und Nervenkitzel sollten im Juni unbedingt AXN einschalten., See also: S. Erregung
Netto-ปริมาณสุทธิ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
neugierig (adj ) อยากรู้อยากเห็น

French-Thai: Longdo Dictionary
ne pas avoir de monnaie(phrase) ไม่มีเหรียญ(เหรียญ)เล็ก,ย่อย ( เวลาไปจ่ายตลาด เป็นต้น )
ne pas avoir froid aux yeux(figuré(fig)) กล้าหาญ, See also: S. courageux,-euse, A. découragé(e), sans courage,
ne pas avoir le courage de faire qch(phrase) ไม่กล้าจะทำอะไรบางอย่าง
neuf(numéro) เก้า, 9
faire de la randone(vt) เดินเที่ยวตามป่าเขา
Bonne nuit!ราตรีสวัสดิ์ ใช้ก่อนเข้านอน
Allemagne(n) |f| ประเทศเยอรมนี, See also: Related: allemand
Danemark|m| ประเทศเดนมาร์ก, See also: Related: danois
Espagne|f| ประเทศสเปน, See also: Related: espagnol
à la semaine prochaine!(phrase) แล้วพบกันอาทิตย์หน้า

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
擤む(oK)[かむ, kamu] (v5m) (uk) to blow (one's nose); (P) [Add to Longdo]
[たも, tamo] (n) (abbr) (See 攩網) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick) [Add to Longdo]
栟音;併音(iK)[ぴんいん;ピンイン, pin'in ; pin'in] (n) PinYin (Chinese romanization system) (romanisation) (chi [Add to Longdo]
檉柳[ぎょりゅう;ギョリュウ, gyoryuu ; gyoryuu] (n) (uk) Tamarix chinensis; Chinese tamarisk [Add to Longdo]
[てい, tei] (n) (1) Di (ancient Chinese ethnic group); (2) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
氐宿;とも星[ともぼし, tomoboshi] (n) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
[ずり, zuri] (n) earth removed from a mine (or tunnel, etc.) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一传十,十传百[yī chuán shí, ㄧ ㄔㄨㄢˊ ㄕˊ, shi2 chuan2 bai3, / ] news pass quickly from mouth to mouth (成语 saw); an infectious disease spreads quickly (old meaning) [Add to Longdo]
下一次[xià yī cì, ㄒㄧㄚˋ ㄧ ㄘˋ, ] next [Add to Longdo]
下个星期[xià gè xīng qī, ㄒㄧㄚˋ ㄍㄜˋ ㄒㄧㄥ ㄑㄧ, / ] next week [Add to Longdo]
下个月[xià gè yuè, ㄒㄧㄚˋ ㄍㄜˋ ㄩㄝˋ, / ] next month [Add to Longdo]
下星期[xià xīng qī, ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄥ ㄑㄧ, ] next week [Add to Longdo]
下月[xià yuè, ㄒㄧㄚˋ ㄩㄝˋ, ] next month [Add to Longdo]
下次[xià cì, ㄒㄧㄚˋ ㄘˋ, ] next time [Add to Longdo]
下周[xià zhōu, ㄒㄧㄚˋ ㄓㄡ, / ] next week [Add to Longdo]
不亢不卑[bù kàng bù bēi, ㄅㄨˋ ㄎㄤˋ ㄅㄨˋ ㄅㄟ, ] neither haughty nor humble; neither overbearing nor servile; neither supercilious nor obsequious [Add to Longdo]
不伦不类[bù lún bù lèi, ㄅㄨˋ ㄌㄨㄣˊ ㄅㄨˋ ㄌㄟˋ, / ] neither fish nor fowl; nondescript [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] one to one communication [Add to Longdo]
B−スプライン関数[B−スプラインかんすう, B- supurain kansuu] B-spline [Add to Longdo]
いもづる接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] daisy chain connection [Add to Longdo]
つまみねじ[つまみねじ, tsumamineji] thumbscrew [Add to Longdo]
はん用レジスタ[はんようレジスタ, hanyou rejisuta] general purpose register [Add to Longdo]
はん用階層ファイルモデル[はんようかいそうファイルモデル, hanyoukaisou fairumoderu] general hierarchical model [Add to Longdo]
はん用体[はんようたい, hanyoutai] generic unit [Add to Longdo]
はん用定義[はんようていぎ, hanyouteigi] generic definitions [Add to Longdo]
はん用的試験項目[はんようてきしけんこうもく, hanyoutekishikenkoumoku] generic test case [Add to Longdo]
はん用的試験項目群[はんようてきしけんこうもくぐん, hanyoutekishikenkoumokugun] generic test suite [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
下請け[したうけ, shitauke] Nebenvertrag, Zulieferung, Zulieferungsvertrag [Add to Longdo]
中性[ちゅうせい, chuusei] Neutrum [Add to Longdo]
中立[ちゅうりつ, chuuritsu] neutral, parteilos [Add to Longdo]
[ね, ne] -Wert, Preis [Add to Longdo]
[ね, ne] -Wert, Preis [Add to Longdo]
値上げ[ねあげ, neage] Preissteigerung [Add to Longdo]
値切る[ねぎる, negiru] den_Preis_herunterhandeln [Add to Longdo]
値打ち[ねうち, neuchi] -Wert, Wertschaetzung [Add to Longdo]
値段[ねだん, nedan] Preis [Add to Longdo]
傾斜[けいしゃ, keisha] Neigung, Gefaelle [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top