ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mutterer

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mutterer-, *mutterer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mutterer[N] ผู้บ่น, See also: ผู้พึมพำ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mutterer    (n) mˈʌtərər (m uh1 t @ r @ r)
mutterers    (n) mˈʌtərəz (m uh1 t @ r @ z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mutterer \Mut"ter*er\, n.
   One who mutters.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mutterer
   n 1: a person who speaks softly and indistinctly [syn:
      {mutterer}, {mumbler}, {murmurer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top