Search result for

mutagen

(31 entries)
(1.0079 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mutagen-, *mutagen*
Possible hiragana form: むたげん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mutagenesis[N] จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mutagenสิ่งก่อการกลาย, สิ่งก่อกลายพันธุ์, สิ่งที่ทำให้ความถี่ของการกลายพันธุ์เพิ่มสูงขึ้นจากที่เกิดเองตามธรรมชาติ เช่น สารเอทิลมีเทนซัลโฟเนต (ethylmethane sulfonate) และรังสีแกมมา
[นิวเคลียร์]
Mutagen สารก่อกลายพันธุ์
สารที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดีเอ็นเอ (DNA) ในสิ่งมีชีวิต เป็นสิ่งซึ่งก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ หรือสิ่งซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสาระของสารพันธุกรรม [สิ่งแวดล้อม]
Mutagenesisฤทธิ์ก่อการกลายพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mutagenesisกระบวนการกลายพันธุ์, กระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อสารพันธุกรรม หรือ ดีเอ็นเอ ของเซลล์สิ่งมีชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงไป ทำให้เซลล์นั้นหรือเซลล์ที่เกิดจากการแบ่งตัวของเซลล์ดังกล่าวมีรูปร่างลักษณะหรือพฤติกรรมต่างไปจากเดิม กระบวนการนี้อาจเกิดขึ้นเอง หรือเกิดจากการเหนี่ยวนำโดยสิ่งก่อกลายพันธุ์ ถ้าเกิดที่เซลล์สืบพันธุ์ จะมีการส่งผ่านหรือถ่ายทอดลักษณะผิดปกติไปยังรุ่นถัดไป แต่ถ้าเกิดที่เซลล์ร่างกาย การกลายจะจำกัดเฉพาะที่เนื้อเยื่อส่วนนั้น [นิวเคลียร์]
Mutagenesis, In Vitroทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง [การแพทย์]
Mutagenic agentสิ่งก่อการกลาย, สิ่งก่อกลายพันธุ์, สิ่งที่ทำให้ความถี่ของการกลายพันธุ์เพิ่มสูงขึ้นจากที่เกิดเองตามธรรมชาติ เช่น สารเอทิลมีเทนซัลโฟเนต (ethylmethane sulfonate) และรังสีแกมมา [นิวเคลียร์]
Mutagenic Agentsสิ่งที่มากระตุ้น [การแพทย์]
Mutagenicityการกลายพันธุ์ [การแพทย์]
Mutagenicity testingการทดสอบสารก่อกลายพันธุ์ [TU Subject Heading]
Mutagensสารก่อกลายพันธุ์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mutagenic effects (n ) ฤทธิ์ทางพันธุกรรม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We developed a mutagen capable of stimulating self-repair on a cellular level.้เราพัฒนา มิวเทเจ้น ยาที่กระตุ้นให้ร่างกายรักษาตัวเองตั้งแต่ระดับเซลล์ Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)
This mutagen would be able to reverse its effects.มิวเทเจ้น ตัวนี้จะย้อนปฏิกริยา คืนความปกติ Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)
Running in their blood is the last of this precious mutagen.ข้างในเลือดของพวกมัน คือผลงานของ มิวเทเจ้น อันล้ำค่า Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)
April, the mutagen possesses powers beyond our wildest hopes.เอพริล มิวเทเจ้น มีพลังอำนาจมากมายมหาศาล มากกว่าที่เราตั้งความหวังไว้มากมาย Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)
It was then that the mutagen that was injected into our blood began to change us in miraculous ways.และจากนั้นสายเลือด มิวเทเจ้นก็ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงเราราวกลับเป็นอภินิหาร Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)
The mutagen in your blood is of great value to them.มิวเทเจนในเลือดพวกเจ้า/มีค่ากับพวกมันมหาศาล Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)
All these years I've been trying to recreate the mutagen.ตลอดหลายปีมานี้ ข้าพยายามจะสร้าง มิวเทเจน ขึ้นมาอีก Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)
Inside those turtles is the most precious compound on Earth, mutagen.ในร่างของเต่าพวกนี้ -มีสารประกอบที่มีค่ามากที่สุดในโลก นั่นคือ มิวเทเจน Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)
I'm going to save everyone with the antidote that is made from the mutagen that is oozing through your blood.ฉันจะออกหน้า ไปปกป้องทุกคน มากับยาถอนพิษ -ที่ได้มาจาก มิวเทเจน ที่ไหลเวียนอยู่ในเลือดของพวกแก Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)
I'll take this canister to New York to withdraw the mutagen.ชั้นจะเอาเลือดชุดแรกไป นิวยอร์ค สกัด มิวเทเจน Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)
- Made from the mutagen that's in our blood!-โดยใช้ มิวเทเจน ในเลือดพวกเรา Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)
Sensei, the mutagen is four minutes out.เซ็นเซมิวทาเจนจะปล่อยออกมาในอีก 4 นาที Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
MUTAGEN    M Y UW1 T AH0 JH EH0 N
MUTAGENS    M Y UW1 T AH0 JH EH0 N Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mutagen {adj} [med.]mutagenic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
変異原性[へんいげんせい, hen'igensei] (n) mutagenicity [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
诱变剂[yòu biàn jì, ㄧㄡˋ ㄅㄧㄢˋ ㄐㄧˋ, / ] mutagen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 mutagen \mu"ta*gen\ (m[=u]"t[.a]*j[e^]n), n.
   A chemical compound or other external influence (such as
   ionizing radiation) which causes mutations[3].
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mutagen
   n 1: any agent (physical or environmental) that can induce a
      genetic mutation or can increase the rate of mutation

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top