หรือคุณหมายถึง mußes?
Search result for

musses

(837 entries)
(0.0524 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -musses-, *musses*, musse
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา musses มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *musses*)
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Biodiversity of Mushrooms in and Around Bangalore (Karnataka), India[-] (colloq uniq ) -
Buccinator Muscle (n ) กล้ามเนื้อแก้ม

Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
財務省[ざいむしょう、zaimushou] (n ) Ministry of Finance Japan

English-Thai: Longdo Dictionary
muscle-flexing(n) การเบ่งกล้าม, การอวดกล้ามเป็นมัดๆ, การเบ่งอำนาจ เช่น I hope that when the muscle flexing and cheering is over they will go on a retreat, and reflect on how they should bear this awesome responsibility.; I love muscle flexing, wrestling, swapping muscle pictures.
musical ensemble(n) กลุ่มของนักดนตรีตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป, S. orchestra, band,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
muse[VI] คิดรำพึง, See also: คิดคำนึง, เหม่อลอย, Syn. ruminate, think, dream, meditate
muse[VI] ตรึกตรอง, See also: ใคร่ครวญ, พิจารณา, วิเคราะห์, ครุ่นคิด, คิดทบทวน, Syn. cogitate, ruminate, think, meditate, ponder, contemplate, deliberate
Muse[N] เทพธิดาที่เป็นแรงบันดาลใจของกวี
mush[VT] บด, See also: คั้น, บีบ, Syn. squeeze, crush, crunch
mush[N] อาหารเปียกหรือบดละเอียด, See also: อาหารบด, ข้าวบด
mush[SL] หน้า
mush[SL] คำเรียกชายแปลกหน้า, See also: คำเรียกผู้ชายที่ไม่รู้จักชื่อ, Syn. John, mate
musk[N] กลิ่นรุนแรงจากสัตว์
muss[VT] ทำให้สับสนวุ่นวาย, See also: ทำให้ยุ่งเหยิง, Syn. crumple, tousle, ruffle
muss[N] ความสับสนวุ่นวาย, See also: ความไม่มีระเบียบ, ความอลหม่าน, Syn. mess, chaos, turmoil
must[AUX] ต้อง, See also: จำเป็นต้อง, จำต้อง, จะต้อง, Syn. have to, have got to
must[AUX] น่าจะ, See also: คงจะ, ควรจะ, Syn. ought to, should
must[N] สิ่งจำเป็น, See also: สิ่งที่จำเป็นต้องทำ, Syn. need, requirement
must[N] เหล้าไวน์ใหม่, See also: น้ำองุ่นที่เพิ่งคั้นจากองุ่นใหม่ๆ
amuse[VT] ทำให้สนุกสนาน, See also: ทำให้ร่าเริง, Syn. entertain, Ant. bore
amuse[VT] ทำให้หัวเราะ, See also: ทำให้ขำ, Syn. make laugh
humus[N] ปุ๋ยอินทรีย์
muser[N] ผู้ใคร่ครวญ, See also: ผู้พิจารณา
mushy[ADJ] ซึ่งเหลวเละๆ, Syn. pulpy, muddy
music[N] เพลง, See also: เสียงเพลง, ดนตรี, เสียงดนตรี, Syn. melody, song, tune
music[N] โน้ตเพลง
music[N] เสียงที่ไพเราะ, See also: เสียงที่น่าฟัง
music[N] การแต่งทำนองดนตรี, See also: การแต่งทำนองเพลง, การแต่งเพลง, การเรียบเรียงเพลง, Syn. musicology
musky[ADJ] ซึ่งมีกลิ่นหอม, See also: ซึ่งมีกลิ่นหอมจากน้ำหอม
mussy[ADJ] ซึ่งสับสนวุ่นวาย, See also: ซึ่งไม่เป็นระเบียบ, Syn. messy, untidy, rumpled
musty[ADJ] เหม็นอับ, See also: ซึ่งมีกลิ่นเหม็นสาบ, ซึ่งมีกลิ่นหืนเพราะขึ้นรา, Syn. stale, mouldy
musty[ADJ] ล้าสมัย, See also: เก่า, พ้นสมัย, โบราณ, ซึ่งเลิกใช้แล้ว, ซึ่งไม่ใช้กันแล้ว, Syn. old, obsolete, outdated, antiquated
amused[ADJ] ซึ่งมีอารมณ์ขบขัน
amused[ADJ] น่าขบขัน, Syn. entertained
animus[N] ความตั้งใจ, Syn. intention
litmus[N] กระดาษลิตมัส
muscat[N] องุ่นชนิดหนึ่ง
muscle[N] กล้ามเนื้อ, See also: กล้าม, Syn. fiber, flesh, meat
muscle[N] กำลังของกล้ามเนื้อ, See also: กำลังวังชา, ความแข็งแรง, Syn. brawn
muscly[ADJ] ซึ่งมีกล้ามเนื้อใหญ่และแข็งแรงมาก
museum[N] พิพิธภัณฑ์
musher[N] ผู้แข่งขันในกีฬาสุนัขลากเลื่อนผ่านน้ำแข็ง
musing[ADJ] ซึ่งครุ่นคิด, Syn. pensive, introspective
musjid[N] มัสยิด, See also: สุเหร่า, Syn. masjid
musket[N] ปืนคาบศิลา, See also: ปืนขนาดใหญ่ของทหารราบสมัยก่อน, Syn. carbine, flintlock
Muslim[N] มุสลิม, Syn. Arab, Moslem
Muslim[N] ชาวมุสลิม, Syn. Arab, Moslem
muslin[N] ผ้าฝ้าย, Syn. sail
mussel[N] หอยจำพวกหอยแมลงภู่
muster[VT] รวบรวม, Syn. accumulate
muster[N] การรวบรวม, Syn. accumulation
muster[VT] ชุมนุม, See also: รวมแถว, Syn. convoke, gather, assemble, conscript, Ant. disperse, scatter
muster[N] การชุมนุม, See also: การรวมพล, การรวมแถว, Syn. conscription
muster[N] กลุ่มผู้ชุมนุม, See also: กลุ่มคนที่มารวมพล, กลุ่มคนที่มารวมแถว, Syn. crowd
shamus[N] นักสืบ (คำสแลง), See also: ตำรวจ, Syn. detective, inspector

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amuse(อะมิวซ) vt. ทำให้เพลิดเพลิน, ทำให้ขบขัน, ให้ความอภิรมย์แก่, ทำให้ ขบขัน
amused(อะสมิวซ' ดฺ) adj. ซึ่งมีอารมณ์ขบขัน, ขบขัน, Syn. entertained)
amusement(อะมิวซ' เมินทฺ) n. สิ่งให้ความอภิรมย์, ความขบขัน, ความอภิรมย์, เครื่องหย่อนใจ ,นันทนาการ, กิจกรรมที่เป็นสันทนาการ, มหรสพ
amusing(อะมิว' ซิง) adj. ขบขัน, ซึ่งทำให้ขบขัน (diverting, entertaining ###A. boring)
amusive(อะมิว' ซิฟว) adj. = amusing
animus(แอน' นิมัส) n. ความเป็นปรปักษ์, ความเกลียด, เจตจำนง, Syn. animosity
bemuse(บิมิวซ') {bemused,bemusing,bemuses} vt. ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้งงงวย,ทำให้ตะลึง, Syn. stupefy ###A. enlighten
ciliary muscleกล้ามเนื้อปรับเลนส์ตา
hippopotamus(ฮิพพะพอท'ทะมัส) n., ม้าน้ำ,ฮิปโป
horse musselหอยกระพง
humus(ฮิว'มัส) n. ดินดำที่เกิดจากการสลายตัวของพืชและสัตว์
ignoramus(อิกนะเร'มัส) n. คนโง่,ผู้เบาปัญญา,คนที่ไม่รู้, Syn. numskull -pl. ignoramuses
isthmus(อิส'เมิส) n., คอคอด,ส่วนเชื่อมต่อ., See also: isthmic,isthmoid adj. isthmian,adj. -pl. isthmuses,isthmi
litmus(ลิท'มัส) n. สารสีน้ำเงินที่ได้จาก lichen
marasmus(มะแรส'มัส) n. การค่อย ๆ สูญเสียเนื้อและกำลัง
mittimus(มิท'ทะมัส) n. หมายสังให้นำเข้าคุก pl. mittimuses
muscle(มัส'เซิล) n. กล้ามเนื้อ, See also: muscly adj.
muscle weaknessกล้ามเนื้อเปลี้ย
muscovite(มัส'คะไวทฺ) n. ประชาชนในกรุงมอสโก
muscular(มัส'คิวละ) adj. เกี่ยวกับกล้ามเนื้อ,ล่ำสัน., See also: muscularity n., Syn. powerful
muse(มิวซ) v. รำพึง,ครุ่นคิด,ใคร่ครวญ,จ้องอย่างใคร่ครวญ, See also: muser n., Syn. ponder
museful(มิวซ'ฟูล) adj. ใคร่ครวญ,คิดคะนึง
museum(มิวเซียม') n. พิพิธภัณฑ์, Syn. gallery
mushroom(มัช'รูม) n. เห็ด
music(มิว'ซิค) n. ดนตรี,เสียงดนตรี,เสียงไพเราะ, Syn. melody
musical(มิว'ซิเคิล) adj. เกี่ยวกับดนตรี,ซึ่งมีเสียงไพเราะ, See also: musicality n. musicale n. การประชุมฟังดนตรี
musical instrument digitaตัวประสานระหว่างเสียงดนตรีกับตัวเลขใช้ตัวย่อว่า MIDI หมายถึง มาตรฐานสำหรับการใส่รหัสเสียงเพลงให้อยู่ในรูปของตัวเลข ความแตกต่างของเสียง (sound) และเสียง เพลง (musical voice) ก็สามารถวัดและนำไปเก็บได้โดยใช้มาตราฐานมิดอีนี้
musician(มิวซิซ'เชิน) n. นักดนตรี
musing(มิว'ซิง) adj.,n. (การ) ครุ่นคิด,ใคร่ครวญ,รำพึง, Syn. thoughtful
musk-cat(มัสคฺ'แคท) n. ชะมด
musket(มัส'คิท) n. ปืนคาบศิลา, Syn. hand gun
musketeer(มัส'คิเทียร์) n. ทหารที่ถือปืนคาบศิลา
musketry(มัส'คิทรี) n. กองทหารปืนคาบศิลา
muslim(มัซ'ลิม,มูซ'ลิม) n. ชาวมุสลิม pl. Muslims,Muslim
muslin(มัซ'ลิน) n. ผ้าฝ้ายชนิดต่าง ๆ ,ผ้ามัสลิน
mussel(มัส'เซิล) n. หอยสองฝา
must(มัสทฺ) auxv. ต้อง,จำต้อง,เป็นแน่,น่าจะ
mustache(มัสทาช',มัส'ทาช,มัสแทช',มัส'แทช) adj. หนวด.
mustard(มัส'เทิร์ด) n. มัสตาร์ด ใช้เป็นตัวปรุงรสอาหาร
muster(มัส'เทอะ) vt.,vi.,n. (การ) ชุมนุม,รวบรวม,รวมแถว., Syn. summon
mustn't(มัส'เซินทฺ) abbr. =must not
musty(มัส'ที) adj. มีกลิ่นเหม็นอับ,ล้าสมัย,เก่าแก่,คร่ำครึ,เซื่องซึม,จืดชืด., See also: mustily adv. mustiness n., Syn. stale,moldy
nystagmusอาการตากระตุก
part musicn. ดนตรีที่มีส่วนสำหรับการแสดงอย่างอิสระ
strabismus(สทระบิส'มัส) n. อาการตาเหล่หรือตาเข., See also: strabismal adj. strabismic adj. strabismical. adj. strabismally adv.
tenesmusปวดเบ่ง
thymus(ไธ'มัส) n. ต่อมไร้ท่อที่อยู่ข้างหลังกระดูกเต้านมขึ้นไปถึงบริเวณต่อมไธรอยด์. pl. thymus,thymi, Syn. thymus gland

English-Thai: Nontri Dictionary
amuse(vt) ทำให้เพลิดเพลิน,ทำให้ขบขัน,ทำให้สนุกสนาน
amusement(n) ความเพลิดเพลิน,ความอภิรมย์,สันทนาการ,ความขบขัน
amusing(adj) น่าสนุก,น่าเพลิดเพลิน,น่าขบขัน,น่าหัวเราะ
animus(n) ความเกลียดชัง,ความเป็นอริ,ความเป็นปรปักษ์
bemuse(vt) ทำให้งงงวย,ทำให้งงงัน,ทำให้ตะลึง
bemused(adj) งงงวย,ตะลึง,งงงัน
hippopotamus(n) ช้างน้ำ,ฮิปโปโปเตมัส
isthmus(n) คอคอด
muscle(n) กล้ามเนื้อ
muscular(adj) เกี่ยวกับกล้ามเนื้อ,กำยำ,แข็งแรง,ล่ำสัน
muse(vi) ครุ่นคิด,ใคร่ครวญ,คิดทบทวน,รำพึง
museum(n) พิพิธภัณฑ์
mushroom(n) เห็ด
music(n) ดนตรี,เสียงดนตรี,โน้ตเพลง
musical(adj) ไพเราะ,เสนาะหู,เกี่ยวกับเสียงดนตรี
musically(adv) ทางดนตรี
musician(n) นักดนตรี
musk(n) ขี้ชะมด
musket(n) ปืนคาบศิลา
musketeer(n) ทหารปืนคาบศิลา
musketry(n) ปืนคาบศิลา
muskmelon(n) แตงชนิดหนึ่ง
muskrat(n) หนูชนิดหนึ่ง
muslin(n) ผ้ามัสลิน
muss(n) ความยุ่ง,ความสับสน,ความอลหม่าน,ความไม่มีระเบียบ
muss(vt) ทำให้ยุ่ง,ทำให้สับสน,ทำให้อลหม่าน,ทำให้ไม่มีระเบียบ
mussel(n) หอยทากชนิดหนึ่ง
must(va) จำต้อง,จำเป็น,ต้อง,น่าจะ
mustache(n) หนวด
mustard(n) มัสตาด
muster(n) การรวมพล,การรวบรวม,การชุมนุม
muster(vt) รวบรวม,รวมพล,ชุมนุม
musty(adj) ขึ้นรา,เหม็นอับ,เก่า,คร่ำครึ,จืดชืด,เซื่องซึม
thymus(n) ต่อมเล็กใกล้ต้นคอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
protopsis; exophthalmos; exophthalmus; ophthalmocele; ophthalmoptosis; proptosisตาโปน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ptyalism; hyperptyalism; hypersalivation; polysialia; ptyalorrhea; ptyalorrhoea; sialism; sialismus; sialorrhea; sialorrhoeaภาวะหลั่งน้ำลายมาก [มีความหมายเหมือนกับ salivation ๒ และ sialosis ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ptyalorrhea; hyperptyalism; hypersalivation; polysialia; ptyalism; ptyalorrhoea; sialism; sialismus; sialorrhea; sialorrhoeaภาวะหลั่งน้ำลายมาก [มีความหมายเหมือนกับ salivation ๒ และ sialosis ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ptyalorrhoea; hyperptyalism; hypersalivation; polysialia; ptyalism; ptyalorrhea; sialism; sialismus; sialorrhea; sialorrhoeaภาวะหลั่งน้ำลายมาก [มีความหมายเหมือนกับ salivation ๒ และ sialosis ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudostrabismus; strabismus, apparentตาเหล่เทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phoria; heterophoria; strabismus, latentตาเหล่แฝง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proptosis; exophthalmos; exophthalmus; ophthalmocele; ophthalmoptosis; protopsisตาโปน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paralytic strabismus; strabismus, incomitant; strabismus, noncomitant; strabismus, nonconcomitantตาเหล่เหตุอัมพาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palmus; palpitation; tremor, cordisอาการใจสั่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
persistent thymusต่อมไทมัสคงอยู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periodic strabismusตาเหล่ครั้งคราว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharyngismus; pharyngismคอหอยบีบเกร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
polysialia; hyperptyalism; hypersalivation; ptyalism; ptyalorrhea; ptyalorrhoea; sialism; sialismus; sialorrhea; sialorrhoeaภาวะหลั่งน้ำลายมาก [มีความหมายเหมือนกับ salivation ๒ และ sialosis ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palpitation; palmus; tremor, cordisอาการใจสั่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pendular nystagmus; nystagmus, jerkอาการตากระตุกแกว่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharyngism; pharyngismusคอหอยบีบเกร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lagophthalmos; lagophthalmusตาหลับไม่มิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lagophthalmus; lagophthalmosตาหลับไม่มิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lateral pterygoid muscleกล้ามเนื้อเทอริกอยด์มัดนอก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
latent strabismus; heterophoria; phoriaตาเหล่แฝง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
levator of upper eyelid muscle; musculus levator palpebrae superiorisกล้ามเนื้อลืมตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lockjaw; trismusขากรรไกรแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
latent convergent strabismus; esophoriaตาเหล่แฝงเข้าใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
latent divergent strabismus; exophoriaตาเหล่แฝงออกนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rugitus; borborygmus; sound, gurglingเสียงท้องร้อง, เสียงลำไส้บีบตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rectal tenesmusอาการปวดเบ่งอุจจาระ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rigidity, muscleสภาพกล้ามเนื้อแข็งเกร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
receptacle; thalamusฐานดอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
risorius muscleกล้ามเนื้อแสยะยิ้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ramusแขนง (ประสาท, หลอดเลือด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ramus of mandibleขากรรไกรล่างส่วนท้ายฟันกราม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
superior pharyngeal constrictor muscleกล้ามเนื้อหดคอหอยมัดบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
syrigmus; sonitus; tinnitus auriumอาการมีเสียงในหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
skeletal muscleกล้ามเนื้อโครงร่าง [มีความหมายเหมือนกับ muscle, striated] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sound, gurgling; borborygmus; rugitusเสียงท้องร้อง, เสียงลำไส้บีบตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
schistosomusเด็กวิรูปหน้าท้องแยก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus; squint; tropiaตาเหล่, ตาเข [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, absoluteตาเหล่สัมบูรณ์ [มีความหมายเหมือนกับ strabismus, constant] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, accommodativeตาเหล่เหตุปรับสายตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, alternating; strabismus, bilateral; strabismus, binocularตาเหล่สลับข้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stapedius muscleกล้ามเนื้อดึงกระดูกรูปโกลน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sialism; hyperptyalism; hypersalivation; polysialia; ptyalism; ptyalorrhea; ptyalorrhoea; sialismus; sialorrhea; sialorrhoeaภาวะหลั่งน้ำลายมาก [มีความหมายเหมือนกับ salivation ๒ และ sialosis ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sialismus; hyperptyalism; hypersalivation; polysialia; ptyalism; ptyalorrhea; ptyalorrhoea; sialism; sialorrhea; sialorrhoeaภาวะหลั่งน้ำลายมาก [มีความหมายเหมือนกับ salivation ๒ และ sialosis ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sphincter muscleกล้ามเนื้อหูรูด [มีความหมายเหมือนกับ sphincter ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sphincter oculi; muscle, orbicularis oculiกล้ามเนื้อหลับตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sphincter oris; muscle, orbicularis oris(กล้ามเนื้อ)หูรูดปาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sense, muscle; myaesthesia; myesthesia; sense, muscularการกำหนดรู้จากกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sense, muscular; myaesthesia; myesthesia; sense, muscleการกำหนดรู้จากกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
squint; strabismus; tropiaตาเหล่, ตาเข [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sialorrhea; hyperptyalism; hypersalivation; polysialia; ptyalism; ptyalorrhea; ptyalorrhoea; sialism; sialismus; sialorrhoeaภาวะหลั่งน้ำลายมาก [มีความหมายเหมือนกับ salivation ๒ และ sialosis ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Museumพิพิธภัณฑ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Museum curatorภัณฑารักษ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Museumพิพิธภัณฑ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Museum curatorภัณฑารักษ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Tsutsugamushi diseaseไข้ไรหนู [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Digital music playerเครื่องเล่นเพลงดิจิทัล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Muscle strength trainingการฝึกกำลังกล้ามเนื้อ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Musical Instrument Digital Interface กฎเกณฑ์สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องดนตรีกับคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์]
music sheetโน๊ตเพลง , แผ่นกระดาษซึ่งมีทั้งเนื้อร้องและทำนองกำกับ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Mushroom cloudมัชรูมคลาวด์, กลุ่มแก๊สร้อน ควัน ฝุ่น และสสารอื่นๆ ที่ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าหลังการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ในอากาศหรือใกล้ผิวโลก มักมีรูปร่างเหมือนดอกเห็ด เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า mushroom cloud (ดู Fireball และ Radioactive cloud ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Zheng music ดนตรีบรรเลงเจิ้ง [TU Subject Heading]
Xylophone music ดนตรีบรรเลงระนาดฝรั่ง [TU Subject Heading]
World music ดนตรีนานาชาติ [TU Subject Heading]
Women in music สตรีในดนตรี [TU Subject Heading]
Women jazz musicians นักดนตรีแจซซ์สตรี [TU Subject Heading]
African American musiciansนักดนตรีอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน [TU Subject Heading]
Amusement parksสวนสนุก [TU Subject Heading]
Amusementsมหรสพ [TU Subject Heading]
Angklung musicดนตรีบรรเลงอังกะลุง [TU Subject Heading]
Animated film musicดนตรีประกอบภาพยนตร์การ์ตูน [TU Subject Heading]
Anthropological museums and collectionsภาษาศาสตร์มานุษยวิทยา, พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยา [TU Subject Heading]
Archaeological museums and collectionsพิพิธภัณฑ์โบราณคดี [TU Subject Heading]
Arrangement (Music)การเรียบเรียงเสียงประสาน [TU Subject Heading]
Art and musicศิลปะกับดนตรี [TU Subject Heading]
Art museumsพิพิธภัณฑ์ศิลป์ [TU Subject Heading]
Ballet dance musicดนตรีสำหรับเต้นบัลเลต์ [TU Subject Heading]
Bands (Music)วงดนตรี [TU Subject Heading]
Bass clarinet musicดนตรีบรรเลงปี่ทุ้ม [TU Subject Heading]
Blues (Music)บลูส์ (ดนตรี) [TU Subject Heading]
Blues musiciansนักดนตรีบลูส์ [TU Subject Heading]
Brass band musicดนตรีบรรเลงแตรวง [TU Subject Heading]
Buddhist musicดนตรีพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Canned mushroomsเห็ดกระป๋อง [TU Subject Heading]
Chakhe musicดนตรีบรรเลงจะเข้ [TU Subject Heading]
Chamber musicแชมเบอร์มิวสิค [TU Subject Heading]
Child musiciansนักดนตรีเด็ก [TU Subject Heading]
Children's museumsพิพิธภัณฑ์เด็ก [TU Subject Heading]
Chironomusไคโรโนมัส [TU Subject Heading]
Choirs (Music) ; Choral organizationsคณะนักร้องประสานเสียง [TU Subject Heading]
Choral musicดนตรีประสานเสียง [TU Subject Heading]
Chromaticism (Music)ระบบครึ่งเสียง [TU Subject Heading]
Clarinet musicดนตรีบรรเลงปี่ [TU Subject Heading]
Communication in musicการสื่อสารทางดนตรี [TU Subject Heading]
Composition (Music)การประพันธ์เพลง [TU Subject Heading]
Computer musicดนตรีคอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]
Conductors (Music)วาทยากร [TU Subject Heading]
Conservatories of musicการอนุรักษ์ดนตรี [TU Subject Heading]
Conservatories of musicโรงเรียนดนตรี [TU Subject Heading]
Contemporary Christian musicดนตรีคริสตศาสนาร่วมสมัย [TU Subject Heading]
Country musicเพลงลูกทุ่ง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ear mushroomเห็ดหูหนู
See also: S. mushroom, R. oyster muchroom,bean mushroom,shiitake mushroom,
enoki mushroom (n ) เห็ดเข็มทอง
hypothalamusต่อมใต้สมองส่วนล่าง
In the past drums have been used not only for their musical qualities, but also as aIn the past drums have been used not only for their musical qualities, but also as a means of communication, especially through signals. The talking drums of Africa can imitate the inflections and pitch variations of a spoken language and are used for communicating over great distances. Throughout Sri Lankan history drums have been used for communication between the state and the community, and Sri Lankan drums have a history stretching back over 2500 years. Japanese troops used Taiko drums to motivate troops, to help set a marching pace, and to call out orders or announcements. Fife-and-drum corps of Swiss mercenary foot soldiers also used drums. They used an early version of the snare drum carried over the player's right shoulder, suspended by a strap. It is to this instrument that English word "drum" was first used. The oldest known drums are from 6000 BC.
In the past drums have been used not only for their musical qualities, but also as aIn the past drums have been used not only for their musical qualities, but also as a means of communication, especially through signals. The talking drums of Africa can imitate the inflections and pitch variations of a spoken language and are used for communicating over great distances. Throughout Sri Lankan history drums have been used for communication between the state and the community, and Sri Lankan drums have a history stretching back over 2500 years. Japanese troops used Taiko drums to motivate troops, to help set a marching pace, and to call out orders or announcements. Fife-and-drum corps of Swiss mercenary foot soldiers also used drums. They used an early version of the snare drum carried over the player's right shoulder, suspended by a strap. It is to this instrument that English word "drum" was first used. The oldest known drums are from 6000 BC.
mushroom (slang ) ยาเสพย์ติด
See also: S. crack,drug,
Musical Band for Procession (n) วงโยธวาทิต
MUSM[เอ็ม-ยู-เอส-เอ็ม] เป็นคำย่อมาจาก : I Miss You So Much = ผมคิดถึงคุณมาก
pelvic floor muscles (n ) กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน (กล้ามเนื้อที่ควบคุมการกลั้น ปัสสาวะ อุจาระ และกล้ามเนื้อเกี่ยวกับการคลอดบุตร)
shiitake mushroom (n) เห็ดหอม
See also: S. mushroom, A. -, R. oyster muchroom,bean mushroom

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And the other listening to death music.และลูกอีกคนที่บ้าคลั่งดนตรี Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
I must have left at least five by now.ฉันฝากไว้ห้าข้อความตอนนี้ Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
I don't like the idea of some muscled-out-ฉันไม่ชอบความคิดที่ว่า ใช้กำลัง The Pickle Jar (2009)
it must have been some weird strain or something.ทำให้มีอาการบางอย่าง ที่แปลกแล้วเครียดหรือบางอย่าง The Pickle Jar (2009)
That must be...ที่ต้อง ... The Pickle Jar (2009)
But if I'm gonna make it by daylight, I must leave now.แต่ถ้าต้องไปก่อนรุ่งสาง ฉันต้องไปตอนนี้ New World in My View (2009)
I must do this alone.ฉันต้องไปคนเดียว New World in My View (2009)
Well, he must have loved her a lot, because you know that hurt.งั้นเขาคงรักแม่เธอมากสินะ เพราะมันเจ็บไม่เบาเลย Frenzy (2009)
One of you must die.ต้องมีคนนึงที่ตาย Frenzy (2009)
Must I do everything myself?นี่ต้องให้ฉันลงมือเองรึไง? Frenzy (2009)
But I must leave right away.แต่ต้องไปเดี๋ยวนี้เลย Frenzy (2009)
Let me put this into musical theater parlance.ฉันยกตัวอย่าง แบบละครเพลงนะ Hairography (2009)
Want to see a real live music video?อยากดูมิวสิควิดีโอสดๆมั้ย? Hairography (2009)
He can be seen here with both A drawn on hitler mustache and rice paddy hat.รูปของเขาถูกเขียน หนวดฮิตเลอร์ และหมวกทำนา Mattress (2009)
Stars are dependent on them for their fame, And I feel I must be prepared.ดารา ต้องพึ่งพวกเขาเพื่อชื่อเสียง ฉันเลยต้องเตรียมพร้อม Mattress (2009)
Do you want me to put the hitler mustacheนายอยากให้ฉันเขียน หนวดฮิตเลอร์บนรูปแก Mattress (2009)
That they'd make me choose between an hitler mustache Or buck teeth, and I can't rock either of those looks.มันให้ฉันเลือกระหว่าง หนวดจิ๋มฮิตเลอร์ หรือฟันหลอ Mattress (2009)
Well, that little educational proverb must have slithered From will schuester's mouth right after his lessonคำคมแบบนั้น คงจะออกจากปาก วิลล์ ชูสเตอร์ หลังจากเค้าบอกว่า Mattress (2009)
¶ you must keep on trying ¶# ที่เธอต้องพยายาม # Mattress (2009)
¶ that's the time you must keep on trying ¶# นั่นคือเวลา ที่เธอต้องพยายาม # Mattress (2009)
So, do you even know anything about music?คุณรู้เรื่องดนตรีมั้ยคะ? Sectionals (2009)
That was pretty cool in there. I... I know that must have been hard for you.เมื่อกี้เจ๋งมากๆ ฉันรู้ว่ามันยากสำหรับเธอ Sectionals (2009)
I found the sheet music online.ไปเจอโน้ตเพลงในเน็ต Sectionals (2009)
Sometimes, but they don't always express love. Ballads are stories set to music-- which is why they're the perfect storm of self-expression.บางที แต่ไม่ได้มีแต่เพลงรัก บัลลาดคือการนำเรื่องราว มาเป็นเพลง Ballad (2009)
Stories and music are the way we express feelings that we can't get out any other way.ทำให้ถ่ายทอดความรู้สึกได้ดีขึ้น เรื่องราวและดนตรี คือวิธีที่เรา ถ่ายทอดความรู้สึก ซึ่งเราทำไม่ได้ด้วยวิธีอื่น Ballad (2009)
Okay. (music plays)โอเค Ballad (2009)
That would be great, but I don't have any music in the car.ก็คงจะดี แต่ฉันไม่มีเพลงในรถ Ballad (2009)
~~ To understand what's going on, baby... ~~ (turns music off)# ѹ ѡ# Ballad (2009)
~~ Inside you, baby... ~~ (turns music off)# ในตัวเธอ ที่รัก... Ballad (2009)
There must be some sort of mistake here.ต้องเข้าใจผิดอะไรกันแน่ Ballad (2009)
And who knows this must be really hard for you, but I just need my daddy to hold me, and tell me that it's going to be okay.เรื่องนี้มันยากสำหรับพ่อ แต่หนูแค่ต้องการ ให้พ่อกอดหนู และบอกว่า ทุกอย่างจะไม่เป็นไร Ballad (2009)
All right, just keep the music down.เอาล่ะ เบาเสียงเพลงลงหน่อย Preggers (2009)
I-I'm sorry. There must be some sort of mix-up.ขอโทษค่ะ มันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ Preggers (2009)
To get my music ready.- ไปเตรียมเพลง - จะบ้าเหรอ? Preggers (2009)
Hmm, sounds like fun. Can I have my music?อืม น่าสนุกดี ผมเปิดเพลงได้มั้ย? Preggers (2009)
music, art, drama-- wait for it-- Ż ФÅ Preggers (2009)
(whistle blows, music stops) That's good, guys. Your hips are still a little tight, okay?ดีมากพวก สะโพกนายยังแข็งอยู่ Preggers (2009)
Must be a virus.- สงสัยเป็นเพราะไวรัส Preggers (2009)
Mustard in your cute Kirk Douglas chin dimple.มัสตาร์ด ติดอยู่ที่คางคุณน่ะ Vitamin D (2009)
To make an even Richer explosion of musical expression.เพื่อสร้างมิติใหม่ของ การแสดงเพลง Vitamin D (2009)
Oh, honey, you have a little mustard.โอ๊ะที่รัก คุณเลอะมัสตาร์ด Vitamin D (2009)
I must ask you to resign as school nurse.ผมต้องขอให้คุณลาออก Vitamin D (2009)
Yeah, you must have picked up some ideas About what cool people do from watching them over the years.คุณคงเห็นว่าคนเท่ๆต้องทำยังไง จากการสังเกตเป็นปีๆ Mash-Up (2009)
It's my personal tribute to a musical jewish icon. Will: Uh,ผมขอให้เกียรติกับ นักดนตรีชาวยิวคนโปรด Mash-Up (2009)
¶ oh, dancing with myself ¶ (music fades out)# โอ้.. เต้นรำกับตัวเอง # Wheels (2009)
Sorry, dad, I must've forgotten.- โทษฮะ พ่อ ผมคงลืม Wheels (2009)
How this music stuff works.ฟังนะเคิร์ท ฉันไม่รู้เรื่องดนตรีเท่าไหร่ Wheels (2009)
Why do you hate my music so much?ทำไมแม่เกลียด เพลงหนูจัง? Living the Dream (2009)
I don't hate your music.แม่ไม่ได้เกลียดเพลงลูก Living the Dream (2009)
- Cody! Astor, the music!โคดี้! Living the Dream (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
musAbove all things, we must not be selfish.
musAbove all, we must be healthy.
musAbove all, you must help each other.
musAbove all, you must take good care of yourself.
musAbove all, you must work now.
musAbove the music, I could hear her crying.
musA budget deficit must be financed somehow.
musAccording to this magazine, my favorite actress will marry a jazz musician next spring.
musA clock must be above all correct.
musA correspondent must soon adjust himself to life abroad.
musActors, artists, musicians, and writers may use many forms including spoken and written words, actions, colors and sounds.
musAdmission to the museum is thirty dollars.
musA doctor's instruments must be kept absolutely clean.
musA door must be either shut or open.
musAdvanced countries must give aid to developing countries.
musA fashion model must have a good carriage.
musAfter all, it is talent that counts in music.
musAfter his death, his paintings were hung in the museum.
musAfter ten minutes' walk we came to the museum.
musAfter you have taken a rest, you must carry on your study.
musA good ballboy or ballgirl must be able to concentrate hard and run fast.
musA good teacher must be patient with his pupils.
musA guide conducted the visitors round the museum.
musA judge must have discretion.
musAll answers must be written according to the instructions.
musAll essays must be handed in on time.
musAll existence you see before you must be wiped out.
musAll men must die.
musAll of the rules must be in line with company policy.
musAll of us listened to the music as if we were charmed by the moonlight.
musAll orders must be accompanied with cash.
musAll subscriptions must be paid before the end of this year.
musAll the workers who are lazy must be fired.
musAll things must have an end.
musALS slowly destroys the nerves and muscles needed for moving your body.
musAlthough it is snowing, I must go.
musA man must be honest.
musA man must work.
musAmi frowning in a very un-amused way as I brushed her off with a laugh.
musA model must have an attractive body.
musAmong our friends, there are Serbs and Croats and Muslims.
musA mother must protect her child's teeth from decay.
musA musician can appreciate small differences in sounds.
musA mustache grows on the upper lip.
musAn amusing episode in history.
musAn artist must have an eye for color.
musAn athlete must keep in good condition.
musAnd among the good there are Serbs and Croats and Muslims, just as there are among the bad.
musAnd they will continue to influence the world through the excitement of their literature, movies and music.
musAndy must have practiced very hard.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สนุกปาก[ADV] entertainingly, See also: amusingly, pleasantly, enjoyably, Syn. คะนองปาก, Example: พวกอันธพาลแซวผู้หญิงที่เดินผ่านไปผ่านมาอย่างสนุกปากโดยไม่เกรงใจใครเลย, Thai definition: พูดออกไปเพลิดเพลินขำขันอย่างไม่คิดถึงความเหมาะสม
เก้าอี้ดนตรี[N] musical chairs, Example: งานปีใหม่ปีนี้ มีการเล่นเก้าอี้ดนตรีด้วย, Thai definition: ชื่อการเล่นชนิดหนึ่ง มีผู้เล่นมากกว่าเก้าอี้หนึ่งคน แย่งกันนั่งเมื่อเสียงดนตรีหยุดแล้วคัดผู้ที่ไม่ได้นั่งออก
ตลกฝืด[V] be not funny, See also: be not amusing, Syn. ไม่ตลก, ไม่สนุก, จืดชืด, Example: ตลกคณะนี้เล่นทีไรก็ตลกฝืดทุกทีทำให้คนชมลุกหนีเป็นประจำ, Thai definition: พยามทำตลก แต่ไม่ขัน
ไม่เท่าไร[ADV] not very, See also: not very mushy, Syn. เล็กน้อย, Example: ลังนี้หนักไม่เท่าไรหรอก ผมยกคนเดียวไหว, Thai definition: ไม่มีอะไรมาก
รวมตัว[V] assemble, See also: collect, gather together, gather into a group, rally, muster, come together to, combine in, Syn. รวมกลุ่ม, Example: เราต้องจัดการไม่ให้พวกมันรวมตัวกันได้, Thai definition: เข้าด้วยกันเป็นกลุ่ม, ร่วมชุมนุมกัน
สถานเริงรมย์[N] place of amusement, See also: place of recreation
สวนเด็กเล่น[N] amusement park
เพลงคลาสสิค[N] classical music, Example: เขาเปิดเพลงคลาสสิคควบคู่ไปกับการทานอาหารใต้แสงเทียน, Count unit: เพลง, Thai definition: เพลงที่ดีเด่นตามแบบฉบับ และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีทุกยุคทุกสมัยซึ่งตกทอดมานาน
เพลงแจ๊ส[N] jazz music, See also: jazz, Example: ที่ร้านอาหารแห่งนี้มีเพลงแจ๊สเพราะๆ บรรเลงให้ฟังทุกค่ำคืน, Count unit: เพลง, Thai definition: เพลงที่เน้นจังหวะหนักแน่นของเครื่องดนตรีซึ่งผู้เล่นสามารถประพันธ์อย่างไม่ได้มีการตระเตรียมมาก่อน
เพลงป๊อบ[N] pop music, See also: pop, Example: วัยรุ่นสมัยนี้นิยมฟังแต่เพลงป๊อบกันทั้งนั้น, Count unit: เพลง, Thai definition: เพลงสมัยใหม่ที่ได้รับความนิยมเมื่อไม่นานมานี้ มีจังหวะสนุกสนานฟังสบาย
เพลงร็อค[N] rock music, See also: rock, Example: ผู้ใหญ่มักไม่ค่อยชอบฟังเพลงร็อคเพราะเสียงดังและรุนแรงเกินไป, Count unit: เพลง, Thai definition: เพลงสมัยใหม่ที่มีท่วงทำนองหนักแน่นเน้นความดังของกีตาร์ไฟฟ้าและกลอง
แกงมัสมั่น[N] (beef or chicken) mussaman curry, Example: ถ้าใครได้ชิมแกงมัสมั่นฝีมือเธอเป็นต้องติดใจทุกคน, Thai definition: ชื่อแกงชนิดหนึ่ง เป็นแกงเผ็ดอย่างมุสลิม ปรุงด้วยเครื่องเทศ น้ำแกงข้น มีรสเค็ม หวาน และ ออกเปรี้ยวเล็กน้อย
มหรสพ[N] entertainment, See also: amusement, Example: การแสดงหนังใหญ่นับเป็นมหรสพที่ชาวไทยนำมาแสดงกันนานหลายร้อยปี, Thai definition: การแสดงหรือการละเล่นต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อความรื่นเริง
สนุกสนาน[V] amuse, See also: be enjoyable, keep pleasantly, Syn. สนุก, รื้นเริง, ครึกครื้น, เบิกบาน, Ant. โศก, โศกเศร้า, เศร้า
สถานบันเทิง[N] place of amusement, See also: entertainment venue, Syn. สถานเริงรมย์, Example: ในยุคที่สภาพเศรษฐกิจย่ำแย่ สถานบันเทิงหลายแห่งพากันปิดกิจการกันลง เนื่องจากไม่มีลูกค้า, Count unit: แห่ง, Thai definition: สถานที่ให้ความสุขสนุกสนาน
สาบ[N] (musty) smell, See also: pong, Syn. กลิ่นสาบ, Example: นายพรานได้กลิ่นสาบของสัตว์ร้ายโชยมาตามลม, Thai definition: กลิ่นตัวที่มีประจำอยู่กับสัตว์บางชนิด เช่น สาบเสือ สาบแพะ
สาบ[ADJ] musty, See also: unpleasant, offensive, stuffy, smelly, stinking, fusty, Example: เสื้อกันหนาวที่เก็บไว้ในตู้มีกลิ่นสาบเพราะเก็บไว้นานเกิน, Thai definition: ที่มีกลิ่นเหม็น หรือกลิ่นไม่พึงประสงค์
มั่ว[V] assemble, See also: conspire, swarm, gather, congregate, mustre, rally, Syn. มั่วสุม, Example: วัยรุ่นสมัยนี้มักพากันไปมั่วในผับในเธคอย่างไม่คิดถึงคนเป็นพ่อเป็นแม่, Thai definition: มาอยู่รวมกันหรือมาสุมหัวกัน (ใช้ในทางไม่ดี)
เริงรมย์[ADJ] entertaining, See also: amusing, pleasing, Syn. บันเทิงใจ, Ant. เศร้า, โศกเศร้า, Example: คนหนุ่มสาวในยุคปัจจุบันนี้มักจะไปติดอยู่กับสถานเริงรมย์พวกบาร์ ดิสโก้เธค, Thai definition: ที่ประเทืองอารมณ์
โดนดี[V] face the problem, See also: face the music, be in trouble, Example: ถ้าคุณขัดขืนคำสั่งของผมคุณจะโดนดี, Thai definition: เป็นถ้อยคำเชิงประชด
รัว[N] kind of Thai musical music, Syn. เพลงรัว, Thai definition: ชื่อเพลงหน้าพาทย์เพลงหนึ่ง
มัสมั่น[N] spicy Muslim curry, Syn. แกงมัสมั่น, Example: มัสมั่นเป็นอาหารที่ต้องใช้เวลาในการทำมาก, Thai definition: ชื่อแกงชนิดหนึ่ง เป็นแกงเผ็ดอย่างมุสลิม ปรุงด้วยเครื่องเทศ น้ำแกงข้น มีรสเค็ม หวาน และ ออกเปรี้ยวเล็กน้อย
ระดม[V] mobilize, See also: assemble, muster, gather, come in force, Example: คู่ต่อสู้มีแผนที่จะระดมคะแนนเสียงด้วยวิธีทุจริต, Thai definition: รวมพร้อมๆ กันอย่างรีบด่วน
ศาสนามุสลิม[N] Mohammedanism, See also: Muslimism, Islam, Islamism, Moslemism, Syn. ศาสนาอิสลาม, มุสลิม, อิสลาม, Example: ศาสนามุสลิมมีข้อห้ามไม่ให้ดื่มสุรา
ศาสนาอิสลาม[N] Mohammedanism, See also: Muslimism, Islam, Islamism, Moslemism, Syn. ศาสนามุสลิม, มุสลิม, อิสลาม, Example: ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาใหญ่อีกศาสนาหนึ่ง ที่มีผู้นิยมเลื่อมใสและนับถือมาก, Thai definition: ศาสนาที่สำคัญศาสนาหนึ่งของโลก มีศาสดาชื่อมุฮัมมัด นับถือพระเจ้าองค์เดียวคือพระอัลเลาะห์ มีคัมภีร์อัลกุรอานเป็นหลัก ไม่มีนักบวช
เห็ด[N] mushroom, See also: toad-stool, fungus, fungi, Example: เธอลงมือนั่งยองๆ ช่วยกันกับลูกสาวมองหาเห็ดรอบๆ บริเวณนั้น, Count unit: ดอก, Thai definition: ส่วนของราที่ออกเป็นดอก แบ่งเป็น 2 ชนิด ชนิดหนึ่งไม่มีพิษ กินได้ อีกชนิดหนึ่งมีพิษ บางชนิดกินแล้วถึงตาย
เรื่องขบขัน[N] comic story, See also: funny story, amusing story, comical story, humorous story, joke, jest, gag, jape, prank, w, Syn. เรื่องตลก, เรื่องขำขัน, Ant. เรื่องเศร้าโศก, เรื่องโศกเศร้า, Example: นักเขียนนำเรื่องขบขันแซมลงในบทความ, Count unit: เรื่อง
เรื่องบันเทิง[N] entertainment, See also: amusement, leisure activity, enjoyment, fun, Syn. เรื่องสนุก, Ant. เรื่องเครียด, เรื่องซีเรียส, Example: มนุษย์มีสัญชาตญาณที่จะสนใจเรื่องบันเทิงมากกว่าปัญหาสังคม, Count unit: เรื่อง
ล่ำสัน[V] be sturdy, See also: be stout, be stalwart, be muscular, be robust, be brawny, be athletic, Syn. กำยำ, กำยำล่ำสัน, Ant. สะโอดสะอง, Example: กระทิงโทนตัวนั้นรูปร่าง สีสันก็คล้ายๆ แม่ แต่สูงและล่ำสันกว่าแม่หน่อย, Thai definition: ี่ใหญ่โตแข็งแรง
ล่ำสัน[ADJ] sturdy, See also: stout, stalwart, muscular, robust, brawny, athletic, Syn. กำยำ, กำยำล่ำสัน, Ant. สะโอดสะอง, Example: เจ้าพ่อยืนอยู่กับลูกน้องหนุ่มล่ำสันอีกสองคน, Thai definition: ที่มีลักษณะใหญ่โตแข็งแรง
เละ[V] be soft, See also: be pulpy, be mushy, be soggy, be sodden, be sloppy, Syn. เหลว, Example: กล้วยนี่เละแล้ว น่าจะทิ้งเสียที, Thai definition: เปื่อยหรือแหลกเหลวจนไม่เป็นรูปเดิม
สังคีต[N] music, See also: musicale, concert, Thai definition: การร้องรำทำเพลง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สาระบันเทิง[N] entertainment, See also: amusement, leisure activity, enjoyment, fun, pleasure, recreation, Example: หนังสือเหล่านี้ล้วนเป็นสาระบันเทิงสำหรับเด็ก
มโหรสพ[N] entertainment, See also: amusement, Syn. มหรสพ, Example: ในงานรื่นเริงประจำปีของจังหวัดขอนแก่นมีมหรสพต่างๆ มากมาย, Count unit: ประเภท, ชนิด, Thai definition: การเล่นรื่นเริงมีโขนละครหรือสิ่งคล้ายคลึงกัน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มะตะบะ[N] Mataba, See also: kind of Muslim food, Example: พอผมไปถึงก็เห็นคุณพ่อนั่งรออยู่แล้ว พร้อมกับมะตะบะชิ้นใหญ่วางอยู่บนโต๊ะ 2 ชิ้น, Thai definition: ชื่ออาหารอย่างมุสลิมชนิดหนึ่ง คล้ายโรตี แต่มีไส้ทำด้วยเนื้อและหอมหัวใหญ่เป็นต้น
น่าขบขัน[V] be comic, See also: be funny, be comical, be amusing, be humourous, Syn. ตลก, น่าหัวเราะ, น่าขำ, Ant. น่าเศร้า, Example: ละครของเขาน่าขบขันเหลือเกิน
โน้ตดนตรี[N] note, See also: musical notation, music score, Syn. โน้ต, โน้ตเพลง, ทำนองเพลง, Example: โน้ตดนตรีของเพลงไทยเพลงนี้ฟังดูคล้ายเพลงสากล, Thai definition: เครื่องหมายกำหนดท่วงทำนองเสียงดนตรี
ใบไม้[N] gourami, See also: Osphronemus goramy, Syn. ปลาใบไม้, ปลาสลิด, Example: ปลาสลิดหรือ ปลาใบไม้ เป็นปลาไทยแท้ที่มีแหล่งกำเนิดอยู่ในที่ลุ่มภาคกลางของไทย, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาน้ำจืดชนิด Trichogaster pectoralis ในวงศ์ Anabantidae รูปร่างคล้ายปลากระดี่ ซึ่งอยู่ในสกุลเดียวกัน มีเกล็ดเล็กและไม่มีจุดดำข้างตัว แต่มีลายสีคล้ำหลายแนวพาดเฉียงตลอดข้างลำตัว และมีขนาดโตกว่าถึง 20 เซนติเมตร, Notes: (ราชา)
เป็นที่ชอบใจ[V] please, See also: delight, amuse, entertain, gratify, satisfy, Syn. เป็นที่ชื่นชอบ, Example: คำพูดตลกโปกฮาของเขาเป็นที่ชอบใจในหมู่เพื่อนฝูง
ซากพืช[N] humus, See also: dead leaves or plants, Example: ต้องมีวิธีป้องกันไม่ให้ซากพืชที่ถูกย่อยบนผิวดิน ถูกลมพัดหรือฝนตกชะล้าง, Count unit: ซาก, Thai definition: พรรณพืชทุกชนิดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพืชที่ตายจนโทรมเหลือแต่เค้าเดิม
ความรื่นเริง[N] merriment, See also: amusement, mirth, hilarity, festivity, joviality, revelry, Syn. ความบันเทิง, ความสนุกสนาน, Example: งานวัดประจำปีจะมีมหรสพต่างๆ เพื่อความรื่นเริงและมีร้านค้ามากมายออกร้านเพื่อขายอาหารและสินค้า
เพลิน[V] enjoy, See also: be absorbed, be entertained, be amused, be jubilant, Syn. เพลิดเพลิน, Example: แม่กับลูกกำลังเพลินกับการทำขนมอยู่ในครัวโน่น, Thai definition: สนุกสบายใจ, ไม่เบื่อ
ไข่[N] name of a species of banana, See also: fruit of the plant of the genus Musa Acuminata Colla, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ชื่อกล้วยพันธุ์หนึ่งซึ่งกลายมาจากกล้วยป่า (Musa acuminata Colla) ผลเล็ก เปลือกบาง ไม่มีเมล็ด บางพันธุ์มีกระ
ขำ[V] laugh, See also: amuse, giggle, snicker, snigger, titter, Syn. ตลก, ขบขัน, หัวเราะ, ขำขัน, Example: เธอจะขำอะไรมากมายขนาดนั้น ลดเสียงหัวเราะลงมาบ้าง, Thai definition: ชวนให้ขบขันนึกอยากหัวเราะขึ้นมา
ขัน[ADV] amusingly, See also: funnily, ridiculously, absurdly, Syn. ตลก, สนุก, ขบขัน, Ant. เศร้า, Example: เขาหัวเราะขันๆ กับตัวเองและรู้สึกสะใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น, Thai definition: ที่ตลก, ที่น่าหัวเราะ
ขุยอินทรีย์[N] humus, Example: ขุยอินทรีย์เป็นที่มาของแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์แก่พืช, Thai definition: อินทรียวัตถุที่สลายตัว ปะปนอยู่ในดิน ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์
ความอับ[N] fustiness, See also: mold, must, stalemate, airless, Example: ผมรู้สึกเหมือนจะเป็นลมด้วยความร้อนและความอับ, Thai definition: การที่ไม่มีอากาศเข้าออกจนทำให้เกิดกลิ่นเหม็นสาบ
คอคอด[N] isthmus, Example: ในบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยมีช่วงหนึ่งที่เป็นคอคอด, Thai definition: แผ่นดินส่วนแคบที่ติดต่ออยู่กับส่วนใหญ่ 2 ข้าง
หนวด[N] mustache, Example: เขาลูบหนวดเหนือริมฝีปาก พลางนึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมา, Count unit: เส้น, Thai definition: ขนที่ขึ้นเหนือริมฝีปากบนของคน
ลัง[N] species of marine fish, See also: Rastrelliger brachysomus, Syn. ปลาลัง, Example: ปลาลังมีครีบฝอยจำนวน 5 ครีบ อยู่ถัดไปทางโคนหาง, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาทะเลชนิดหนึ่ง รูปร่างลักษณะคล้ายปลาทู แต่ขนาดใหญ่และลำตัวแคบกว่าเล็กน้อย ข้างตัวมีลายเส้น มีชุกชุมในบริเวณห่างฝั่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารเรียกน้ำย่อย[n. exp.] (āhān rīek nāmyøi) EN: appetizer   FR: amuse-gueule [m inv.]
อัญชันขาว[n. exp.] (anchan khāo) EN: Mussel-Shell Creeper   
แบบขำ ๆ[n. exp.] (baēp kham-kham) EN: jokingly   FR: avec humour ; par amusement
ใบดำ[n.] (baidam) EN: black marker (which indicate that person must not enroll an army)   
บรรเลง[v.] (banlēng) EN: play ; make music ; produce melody   FR: jouer de la musique
บันเทิง[n.] (banthoēng) EN: amusement ; entertainment ; recreation   FR: distraction [f]
บันเทิง[v.] (banthoēng) EN: enjoy ; entertain ; be amused ; be joyful ; be happy   FR: distraire ; divertir ; égayer
เบ่งกล้าม[v. exp.] (beng klām) EN: puff out one's muscle   
ฉกรรจ์[adj.] (chakan) EN: able-bodied ; sturdy ; robust ; fierce ; strong ; brave ; ferocious ; fearless ; daring ; muscular ; brave ; bold   FR: robuste ; vigoureux ; hardi ; intrépide
ช้างน้ำ[n.] (chāngnām) EN: hippopotamus ; hippo   FR: hippopotame [m]
ฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ[v. exp.] (chītyā khao klāmneūa) EN: intramuscular injection   FR: faire une injection intramusculaire
ช้อนทอง [n. exp.] (chøn thøng) EN: Yellow mussaenda   
ชวนหัว[adj.] (chūanhūa) EN: funny ; amusing ; comical   FR: drôle ; amusant
ชุม[v.] (chum) EN: congregate ; assemble ; gather ; concentrate ; rally ; muster   
ชุมนุม[v.] (chumnum) EN: assemble ; gather ; rally ; muster ; concentrate ; congregate   FR: rassembler ; rallier
ดนตรี[n.] (dontrī) EN: music   FR: musique [f]
ดนตรีแบบสากล[n. exp.] (dontrī baēp sākon) EN: Western music   FR: musique occidentale [f]
ดนตรีคลาสสิก[n. exp.] (dontrī khlātsik) EN: classical music   FR: musique classique [f]
ดนตรีสากล[n. exp.] (dontrī sākon) EN: Western music   FR: musique occidentale [f]
ดนตรีไทย[n. exp.] (dontrī Thai) EN: traditional Thai music   
ดนตรีไทยเดิม[n. exp.] (dontrī Thai doēm) EN: Thai classical music   
ดนตรีทุกชนิด[xp] (dontrī thuk chanit) EN: all kinds of music   FR: tous les genres de musique
ดุริยางค์[n.] (duriyāng) EN: musical instrument ; orchestra   
ดุริยางค์[n.] (duriyāng) EN: music   FR: musique [f]
ฟังดนตรี[v. exp.] (fang dontrī) EN: listening to music   FR: écouter de la musique
หัสดนตรี[n.] (hatsadontrī) EN: jazz   FR: musique de jazz [f] ; jazz [m]
เห็ด[n.] (het) EN: mushroom ; toad-stool ; fungus ; fungi (pl.)   FR: champignon [m]
เห็ดแชมปิญอง [n. exp.] (het chaēm pī yøng) EN: table mushroom ; portobello mushroom ; cultivated mushroom ; button mushroom,   
เห็ดฟาง[n. exp.] (het fāng) EN: rice straw mushroom ; straw mushroom   
เห็ดแห้ง[n. exp.] (het haēng) EN: dried mushrooms   
เห็ดหอม[n. exp.] (het høm) EN: Chinese mushroom ; Shiitake Mushroom ; shiitake   FR: champignon noir [m]
เห็ดหูหนูสีน้ำตาล [n. exp.] (het hūnū sī nāmtān) EN: Jew's Ear Mushroom   
เห็ดเข็มทอง [n. exp.] (het khem thøng) EN: Golden Needle Mushroom   
เห็ดขี้ควาย[n. exp.] (het khī khwāi) EN: Psilocybe mushroom ; psilocybe magic mushroom ; Magic mushroom ; Psilocybin mushroom   
เห็ดโคน[n.] (het khōn) EN: Termite Mushroom   
เห็ดหลินจือ[n. exp.] (het lin jeū) EN: Shiitake Mushroom   
เห็ดเมา [n. exp.] (het mao) EN: hallucinogenic mushroom   FR: champignon hallucinogène [m] ; psilocybe [m]
เห็ดนางฟ้า[n. exp.] (het nāngfā) EN: Sajor-caju Mushroom   
เห็ดนางรม [n. exp.] (het nāngrom) EN: Oyster Mushroom   
เห็ดเป๋าฮื้อ [n. exp.] (het paoheū) EN: Abalone Mushroom   
เห็ดพิษ[n. exp.] (het phit) EN: poisonous mushroom   FR: champignon vénéneux [m]
เห็ดสด [n. exp.] (het sot) EN: fresh mushroom   FR: champignons frais [mpl]
หีบดนตรี[n. exp.] (hīp dontrī) FR: boîte à musique [f]
ฮิบโป[n.] (hippō) EN: hippo (inf.) ; hippopotamus   FR: hippopotame [m]
ฮิบโปโปเตมัส[n.] (hippōpōtēmat) EN: hippopotamus   FR: hippopotame [m]
หอยกาบ[n. exp.] (høi kāp) EN: mussel   FR: palourde [f] ; clovisse [f] (rég.) ; clam [m]
หอยกะพง[n. exp.] (høi kaphong) EN: sea mussel   
หอยแมลงภู่ [n. exp.] (høi malaēngphū) EN: sea mussel   FR: moule (de mer) [f]
หอยแมลงภู่ทอด[n. exp.] (høi malaēngphū thøt) EN: fried sea mussels   
จัก[v.] (jak) EN: must ; shall ; will   

CMU English Pronouncing Dictionary
MUSA    M Y UW1 S AH0
MUST    M AH1 S T
MUSE    M Y UW1 Z
IMUS    AY1 M AH0 S
MUSK    M AH1 S K
MUSH    M AH1 SH
MUSCH    M AH1 SH
MUSKA    M AH1 S K AH0
MUSHA    M UW1 SH AH0
MUSIL    M UW1 Z AH0 L
MUSSO    M UW1 S OW0
HUMUS    HH Y UW1 M AH0 S
MUSKE    M AH1 S K
MUSES    M Y UW1 Z AH0 Z
MUSTO    M AH1 S T OW0
AMUSE    AH0 M Y UW1 Z
LEMUS    L IY1 M AH0 S
RAMUS    R EY1 M AH0 S
REMUS    R IY1 M AH0 S
DEMUS    D IY1 M AH0 S
MUSED    M Y UW1 Z D
MUSHY    M AH1 SH IY0
MUSEE    M Y UW1 Z IY1
ULMUS    AH1 L M AH0 S
MUSKY    M AH1 S K IY0
ASMUS    AH0 Z M UW1 S
MUSCO    M UW1 S K OW0
MUSIC    M Y UW1 Z IH0 K
MUSHA    M Y UW1 SH AH0
CAMUS    K AE1 M AH0 S
MUSTY    M AH1 S T IY0
MUSAVI    M Y UW0 S AA1 V IY0
MUSALO    M AH0 S AA1 L OW0
MUSICK    M Y UW1 S IH0 K
MUSCAT    M AH1 S K AE0 T
MUSLIM    M AH1 Z L AH0 M
MUSEUM    M Y UW0 Z IY1 AH0 M
AMUSES    AH0 M Y UW1 Z AH0 Z
MUSING    M Y UW1 Z IH0 NG
MUSEUM    M Y UW1 Z IY0 AH0 M
MUSICA    M Y UW1 Z IH0 K AH0
MUSICH    M Y UW1 S IH0 K
AUSMUS    AW1 S M AH0 S
BEMUSE    B AH0 M Y UW1 Z
MUSKET    M AH1 S K AH0 T
MUSKIE    M AH1 S K IY0
MUSCLE    M AH1 S AH0 L
MUSHER    M AH1 SH ER0
MUSLIN    M AH1 Z L AH0 N
WARMUS    W AO1 R M AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
BMus    (n) (b ii2 m uh1 z)
emus    (n) (ii1 m y uu z)
muse    (v) (m y uu1 z)
mush    (n) (m uh1 sh)
musk    (n) (m uh1 s k)
muss    (v) (m uh1 s)
must    (v) (m uh s t)
amuse    (v) (@1 m y uu1 z)
humus    (n) (h y uu1 m @ s)
mused    (v) (m y uu1 z d)
muses    (v) (m y uu1 z i z)
mushy    (j) (m uh1 sh ii)
music    (n) (m y uu1 z i k)
musky    (j) (m uh1 s k ii)
musts    (n) (m uh1 s t s)
musty    (j) (m uh1 s t ii)
Muslim    (n) (m u1 z l i m)
Seamus    (n) (sh ei1 m @ s)
amused    (v) (@1 m y uu1 z d)
amuses    (v) (@1 m y uu1 z i z)
animus    (n) (a1 n i m @ s)
litmus    (n) (l i1 t m @ s)
muscle    (v) (m uh1 s l)
museum    (n) (m y uu1 z i@1 m)
musing    (v) (m y uu1 z i ng)
musket    (n) (m uh1 s k i t)
muslin    (n) (m uh1 z l i n)
mussed    (v) (m uh1 s t)
mussel    (n) (m uh1 s l)
musses    (v) (m uh1 s i z)
muster    (v) (m uh1 s t @ r)
primus    (n) (p r ai1 m @ s)
Mustafa    (n) (m uh1 s t a f @)
musings    (n) (m y uu1 z i ng z)
Muscovy    (n) (m uh1 s k @ v ii)
Muslims    (n) (m u1 z l i m z)
amusing    (v) (@1 m y uu1 z i ng)
bemused    (j) (b i1 m y uu1 z d)
isthmus    (n) (i1 s m @ s)
muscled    (v) (m uh1 s l d)
muscles    (v) (m uh1 s l z)
museums    (n) (m y uu1 z i@1 m z)
mushier    (j) (m uh1 sh i@ r)
musical    (n) (m y uu1 z i k l)
muskets    (n) (m uh1 s k i t s)
muskier    (j) (m uh1 s k i@ r)
muskrat    (n) (m uh1 s k r a t)
mussels    (n) (m uh1 s l z)
mussing    (v) (m uh1 s i ng)
mustang    (n) (m uh1 s t a ng)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
結ぶ[むすぶ, musubu] (vt) เชื่อมต่อ, เชื่อมความสัมพันธ์
財務相[ざいむしょう, zaimushou] (n) รัฐมนตรีคลัง
茶碗蒸し[ちゃわんむし, chawanmushi] (n) ไข่ตุ๋นแบบญี่ปุ่น
[むし, mushi] (n) แมลง
息子[むすこ, musuko] (n) ลูกชาย (แบบถ่อมตัว ใช้เรียกลูกตนเอง ถ้าลูกคนอื่นเรียก 息子さん)
[むすめ, musume] (n) ลูกสาว (แบบถ่อมตัว ใช้เรียกลูกตนเอง ถ้าลูกคนอื่นเรียก 娘さん[musumesan]), See also: A. 息子,
虫歯[むしば, mushiba] (n) ฟันผุ
事務所[じむしょ, jimusho] (n) สำนักงาน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ministry of justice[houmushou, houmushou] (n vi vt modal ver) กระทรวงยุติธรรม
財務省[ざいむしょう、saimushou, zaimushou , saimushou] (n ) กระทรวงการคลัง
財務省[ざいむしょう、zaimushou, zaimushou , zaimushou] (n ) กระทรวงการคลัง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
結びつく[むすびつく, musubitsuku] Thai: เชื่อมติดกัน English: to join together
音楽[おんがく, ongaku] Thai: ดนตรี English: music
蒸す[むす, musu] Thai: ร้อนอบอ้าว English: to be sultry
蒸す[むす, musu] Thai: นึ่ง English: to steam
結ぶ[むすぶ, musubu] Thai: ผูก English: to tie
結ぶ[むすぶ, musubu] Thai: ทำสัญญา English: to bind
結ぶ[むすぶ, musubu] Thai: เชื่อมโยง English: to link
結ぶ[むすぶ, musubu] Thai: ออกผล
夢想[むそう, musou] Thai: ความเพ้อฝัน English: dream
夢想[むそう, musou] Thai: การนึกเอาเองเป็นตุเป็นตะ English: reverie
結び付く[むすびつく, musubitsuku] Thai: การกระทำที่นำสองสิ่งมาสัมพันธ์กัน English: to be connected or related

German-Thai: Longdo Dictionary
Musik(n) |die, nur Sing.| ดนตรี
müsse, See also: müssen
müssten, See also: müssen
mussต้อง, See also: müssen
müsste, See also: müssen
mussten, See also: müssen
müssenต้อง | muss, gemusst |
Gemüse(n) |das| ผัก
Buddhismus(n) |der, nur Sg.| ศาสนาพุทธ
Pragmatismus(n) |der, nur Sg.| ปฏิบัตินิยม, หลักการหรือปรัชญาที่ว่าผลของการปฏิบัติเป็นแกนหรือความหมายของความรู้
müssen|muß, mußte, hat gemußt| ต้อง (เป็นกริยาช่วย บ่งความจำเป็น, การบังคับ) เช่น Du muß dich erst mal ausruhen!, Alle Menschen müssen sterben.
Musiker(n) |der, pl. Musiker| นักดนตรี , See also: Related: die Musikerin
Tourismus[ทัว-ริส-มุส] (n) |der, nur Sg.| การท่องเที่ยว , See also: S. der Fremdenverkehr,
Absolutismus(n) |der| การปกครองระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์, ระบบเผด็จการทางการเมือง

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Beckenbodenmuskulatur {f} [anat.] (n) กล้ามเนื้อของอุ้งเชิงกราน
ich muss mal (slang ) ต้องการเข้าห้องน้ำ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
A; Ais; As; Aisis; Ases [mus.] | A-Dur {n}A; A sharp; A flat; A double sharp; A double flat | A major [Add to Longdo]
Absolutismus {m}absolutism [Add to Longdo]
Abwehrmechanismus {m}escape mechanism [Add to Longdo]
Achtelnote {f} [mus.]eighth note [Am.]; quaver [Br.] [Add to Longdo]
Achtelpause {f} [mus.]eighth note rest [Am.]; quaver rest [Br.] [Add to Longdo]
Achteltakt {m} [mus.]quaver time [Add to Longdo]
Adagio {n} [mus.]adagios; adagio [Add to Longdo]
Agnostizismus {m}agnosticism [Add to Longdo]
Akkordeon {n}; Ziehharmonika {f} [mus.]accordion; piano accordion [Add to Longdo]
Aktivismus {m}activism [Add to Longdo]
Aktivismus {m}activisms [Add to Longdo]
Algorithmus {m} | Algorithmen {pl}algorithm | algorithms [Add to Longdo]
Alkoholismus {m}; Trunksucht {f}alcoholism [Add to Longdo]
Allegro {n}; lebhaftes Tempo [mus.]allegro [Add to Longdo]
Alt {m} [mus.] | Alt singenalto; contralto | to sing alto [Add to Longdo]
Altblockflöte {f} [mus.]treble recorder [Add to Longdo]
Altruismus {m}; Selbstlosigkeit {f}; Uneigennützigkeit {f}altruism [Add to Longdo]
Altstimme {f} [mus.]alto (voice) [Add to Longdo]
Anachronismus {m}anachronism [Add to Longdo]
Analphabetentum {n}; Analphabetismus {m}illiteracy [Add to Longdo]
Anpassungsmechanismus {m}adjustment mechanism [Add to Longdo]
Antilogarithmus {m}antilogarithm [Add to Longdo]
Antisemitismus {m}anti-Semitism [Add to Longdo]
Apfelmus {n}apple puree [Add to Longdo]
Apfelmus {n}applesauce [Add to Longdo]
Aphorismus {m}; Sentenz {f}aphorism [Add to Longdo]
Archaismus {m}archaism [Add to Longdo]
Asketismus {m}ascetism [Add to Longdo]
Astigmatismus {m}astigmatism [Add to Longdo]
Atavismus {m} [biol.]; Entwicklungsrückschlag {m}; Rückschlag {m}atavism [Add to Longdo]
Atheismus {m}; Ablehnung eines Gottesglaubensatheism [Add to Longdo]
Atompilz {m}mushroom cloud [Add to Longdo]
Auffangpilz {m}mushroom-type collector [Add to Longdo]
Auflösungszeichen {n} [mus.]natural [Add to Longdo]
Auftakt {m} [mus.]upbeat [Add to Longdo]
Augenmuskel {m} [anat.]eye muscle [Add to Longdo]
Ausfallmuster {n}outturn sample [Add to Longdo]
Ausklang {m} [mus.]final notes; final chord [Add to Longdo]
Auslösemechanismus {m}; Auslöser {m}trigger mechanism; release mechanism [Add to Longdo]
Ausschaltmechanismus {m} [techn.]cutoff [Add to Longdo]
Austernpilz {m}oyster mushroom [Add to Longdo]
Auswurfmechanismus {m}ejection device [Add to Longdo]
Automorphismus {m} [math.] | äußerer Automorphismusautomorphism | outer automorphism [Add to Longdo]
Autoritarismus {m}authoritarianism [Add to Longdo]
Babymuschel {f}baby shell [Add to Longdo]
Band {f}; Musikgruppe {f}; Musikkapelle {f}; Kapelle {f} | Bands {pl}; Musikgruppen {pl}band | bands [Add to Longdo]
Barbarei {f}; Barberismus {m}barbarism [Add to Longdo]
Bariton {m} [mus.] | Baritone {pl}baritone | baritones [Add to Longdo]
Bauchmuskel {m} | Bauchmuskeln {pl}abdominal muscle | abdominal muscles; abdominals [Add to Longdo]
Beat {m}; Beatmusik {f} [mus.]beat; beat music [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire de la musique(vt) เล่นดนตรี
Image:
musée(n) |m| พิพิธภัณฑ์สถาน เช่น Le Louvre est un musée important.

Japanese-English: EDICT Dictionary
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
螠(oK)[ゆむし;ユムシ, yumushi ; yumushi] (n) (uk) spoonworm (esp. species Urechis unicinctus) [Add to Longdo]
鼯鼠;鼺鼠[むささび;もみ(鼯鼠);ムササビ, musasabi ; momi ( chi nezumi ); musasabi] (n) (uk) giant flying squirrel (Petaurista leucogenys) [Add to Longdo]
BGM[ビージーエム, bi-ji-emu] (n) background music; BGM; (P) [Add to Longdo]
MIDI[ミディ;ミディー, midei ; midei-] (n) musical instrument digital interface; MIDI [Add to Longdo]
PV[ピーブイ, pi-bui] (n) (1) (See プロモーションビデオ) promotional video; music video; (2) (See ページビュー) page view [Add to Longdo]
うた沢;歌沢;哥沢[うたざわ, utazawa] (n) (歌沢 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
うた沢節;歌沢節;哥沢節[うたざわぶし, utazawabushi] (n) (歌沢節 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢節 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) (See うた沢) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
ええ[, ee] (int) (1) yes; that is correct; right; (2) um; errr; (3) huh?; (4) grrr; gah; Must I?; (adj-f) (5) (ksb [Add to Longdo]
えのき茸;榎茸[えのきたけ;えのきだけ;エノキタケ;エノキダケ, enokitake ; enokidake ; enokitake ; enokidake] (n) (uk) enoki mushroom (long, thin and white); Flammulina velutipes; winter mushroom [Add to Longdo]
おけさ[, okesa] (n) type of traditional vocal music [Add to Longdo]
おもしい[, omoshii] (adj-i) (See 面白い) interesting (Kanazawa dialect); amusing [Add to Longdo]
お楽しみ;御楽しみ[おたのしみ, otanoshimi] (n) (pol) (See 楽しみ) enjoyment; pleasure; diversion; amusement; hobby [Add to Longdo]
お結び;御結び[おむすび, omusubi] (n) rice ball [Add to Longdo]
お邪魔虫;御邪魔虫[おじゃまむし, ojamamushi] (n) someone who gets in the way without serving any useful purpose; fly in the ointment; buttinsky; third wheel [Add to Longdo]
がちゃ目[がちゃめ, gachame] (n) (sl) strabismus; squint [Add to Longdo]
くたくた(P);ぐたぐた;ぐだぐだ[, kutakuta (P); gutaguta ; gudaguda] (adj-na,adj-no) (1) (on-mim) exhausted; tired; (2) withered; worn out; (n) (3) boiling until shapeless or mushy; (4) (esp. ぐだぐだ) (See くどくど) tediously; repetitively; wordily; (P) [Add to Longdo]
くっつき虫;くっ付き虫[くっつきむし, kuttsukimushi] (n) (See ひっつき虫) burr (prickly seeds or seedheads that stick to fur and clothes) [Add to Longdo]
ぐしゃぐしゃ;グシャグシャ[, gushagusha ; gushagusha] (adv-to,adv,adj-na,vs) (on-mim) soggy; mushy; crumpled [Add to Longdo]
ぐにゃり[, gunyari] (adv-to) flabbily; softly; limply; effortlessly; flexibly; mushy [Add to Longdo]
こりこり[, korikori] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (like a pickle); crunchy; (2) (on-mim) firm (musculature); (3) (on-mim) stiff (shoulders, neck, etc.) [Add to Longdo]
ご愛嬌;ご愛敬;御愛嬌;御愛敬;ご愛きょう[ごあいきょう, goaikyou] (n) (See 愛嬌・あいきょう・3) entertainment; amusement; fun [Add to Longdo]
されなければならない[, sarenakerebanaranai] (exp) (See なければならない) must have been done; has to have been done [Add to Longdo]
ざざ虫[ざざむし, zazamushi] (n) (in Shinshu) dobsonfly or stonefly larva [Add to Longdo]
ざるべからず[, zarubekarazu] (exp,aux) (arch) (attaches to the imperfective form; from ざり + べし) (See なければならない,なくてはならない・2) must (do, be) [Add to Longdo]
して言えば[していえば, shiteieba] (n) if I must say (choose) [Add to Longdo]
しゃぎり[, shagiri] (n) (1) short flute piece (in kyogen; usu. a lively solo); (2) (also written as 砂切) flute and drum music played after each act but the last (in kabuki) [Add to Longdo]
じゃんじゃか[, janjaka] (adv) (1) noisily (playing a musical instrument); (2) doing something on and on [Add to Longdo]
すべからず[, subekarazu] (exp) (combination of する and 可からず) (See 可からず) must not do; should not do; do not do [Add to Longdo]
すまじき[, sumajiki] (adj-f) should not be done; must not be done [Add to Longdo]
ちゃいかん[, chaikan] (exp) (col. form of ..てはいけない) must not do [Add to Longdo]
ちょび髭[ちょびひげ, chobihige] (n) (See ちょびっと) small mustache; short mustache [Add to Longdo]
ででむし[, dedemushi] (n) (arch) (See でんでんむし・1) snail [Add to Longdo]
でなければならない(P);でなければいけない;でなければならぬ[, denakerebanaranai (P); denakerebaikenai ; denakerebanaranu] (exp) (See である,なければならない) having to be; must be; should be; ought to be; (P) [Add to Longdo]
とち狂う[とちぐるう;とちくるう, tochiguruu ; tochikuruu] (v5u,vi) to be playful; to gambol; to be amused (with something); to play; to sport; to frolic; to joke [Add to Longdo]
どち狂う[どちぐるう, dochiguruu] (v5u,vi) (See とち狂う) to be playful; to gambol; to be amused (with something); to play; to sport; to frolic; to joke [Add to Longdo]
ないと行けない(P);無いといけない;無いと行けない[ないといけない, naitoikenai] (exp,adj-i) (1) (uk) (See 無きゃいけない) (after negative base of verb) have to (verb); must (verb); (2) (esp. 無いといけない) is indispensable; absolutely necessary; (P) [Add to Longdo]
ないと行けません;無いといけません;無いと行けません[ないといけません, naitoikemasen] (exp) (1) (uk) (See ないと行けない・ないといけない・1) (after negative base of verb) have to (verb); must (verb); (2) (esp. 無いといけません) (See ないと行けない・ないといけない・2) is indispensable; absolutely necessary [Add to Longdo]
なおこ[, naoko] (n) long thin brown "naoko" mushroom [Add to Longdo]
なければならない(P);なければなりません(P);なければいけない(P);ねばならぬ;ねばならない;ねばなりません;なければならぬ;なけばならない[, nakerebanaranai (P); nakerebanarimasen (P); nakerebaikenai (P); nebanaranu ; nebana] (exp) have to do; must; should; ought to; (P) [Add to Longdo]
ならない(P);ならぬ;ならん;なりません[, naranai (P); naranu ; naran ; narimasen] (exp) (1) (usu. ...てならない or ...でならない) cannot help (doing, etc.); cannot resist; cannot bear not to; (2) (usu. ...てはならない or ...ではならない) must not ...; should not ...; (3) (usu. ...なくてはならない, ...なければならない, or ...ねばならない) must ...; have to ...; ought to ....; (P) [Add to Longdo]
に違いない[にちがいない, nichigainai] (exp) I am sure; no doubt that; must; must have (done) [Add to Longdo]
ひっつき虫;引っ付き虫[ひっつきむし, hittsukimushi] (n) (See くっつき虫) burr (prickly seeds or seedheads that stick to fur and clothes) [Add to Longdo]
ひら茸;平茸[ひらたけ;ヒラタケ, hiratake ; hiratake] (n) (uk) oyster mushroom (Pleurotus ostreatus) [Add to Longdo]
への字に結んだ口[へのじにむすんだくち, henojinimusundakuchi] (n) mouth shaped like a kana "he" character; mouth turned down at the corners [Add to Longdo]
べからざる[, bekarazaru] (exp) (See 可からず) cannot; must not [Add to Longdo]
べきではない[, bekidehanai] (exp) should not; must not [Add to Longdo]
べく[, beku] (aux-v,conj) (1) in order to; for the purpose of; (aux,suf) (2) (See 可き,可し) must; should [Add to Longdo]
ほっけ;ホッケ[, hokke ; hokke] (n) Arabesque greenling (Pleurogrammus azonus); Okhostk Atka mackerel [Add to Longdo]
まあね[, maane] (exp) well, I must admit ... [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一不做,二不休[yī bù zuò, ㄧ ㄅㄨˋ ㄗㄨㄛˋ, er4 bu4 xiu1, ] don't do it, or don't rest (成语 saw); either give up, or go through to the end; Since we started, we must carry it through whatever happens.; in for a penny, in for a pound [Add to Longdo]
一定要[yī dìng yào, ㄧ ㄉㄧㄥˋ ㄧㄠˋ, ] must [Add to Longdo]
一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴[yī cùn guāng yīn yī cùn jīn, ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄍㄨㄤ ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄐㄧㄣ, cun4 jin1 nan2 mai3 cun4 guang1 yin1, / ] An interval of time is worth an ounce of gold, money can't buy you time (俗谚 common saying); Time is precious and must be treasured. [Add to Longdo]
一板一眼[yī bǎn yī yǎn, ㄧ ㄅㄢˇ ㄧ ㄧㄢˇ, ] lit. one strong beat and one weak beats in a measure of music (two beats in the bar) (成语 saw); fig. follow a prescribed pattern to the letter; scrupulous attention to detail [Add to Longdo]
一板三眼[yī bǎn sān yǎn, ㄧ ㄅㄢˇ ㄙㄢ ㄧㄢˇ, ] lit. one strong beat and three weak beats in a measure of music (four beats in the bar) (成语 saw); fig. scrupulous attention to detail [Add to Longdo]
一言既出,驷马难追[yī yán jì chū, ㄧ ㄧㄢˊ ㄐㄧˋ ㄔㄨ, si4 ma3 nan2 zhui1, / ] lit. once said, a team of horses cannot unsay it (成语 saw); a promise must be kept [Add to Longdo]
一诺千金[yī nuò qiān jīn, ㄧ ㄋㄨㄛˋ ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, / ] a promise worth one thousand in gold (成语 saw); a promise that must be kept [Add to Longdo]
三弦[sān xián, ㄙㄢ ㄒㄧㄢˊ, ] sanxian, large family of 3-stringed plucked musical instruments, with snakeskin covered wooden soundbox and long neck, used in folk music, opera and Chinese orchestra [Add to Longdo]
三角肌[sān jiǎo jī, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧ, ] deltoid muscle (over the shoulder) [Add to Longdo]
三重奏[sān chóng zòu, ㄙㄢ ㄔㄨㄥˊ ㄗㄡˋ, ] trio (musical ensemble) [Add to Longdo]
三音[sān yīn, ㄙㄢ , ] third (musical interval, e.g. do-mi) [Add to Longdo]
上海音乐学院[Shàng hǎi Yīn yuè Xué yuàn, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄩㄝˋ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] Shanghai Conservatory of Music [Add to Longdo]
不以规矩,不能成方圆[bù yǐ guī ju, ㄅㄨˋ ㄧˇ ㄍㄨㄟ ㄐㄩ˙, bu4 neng2 cheng2 fang1 yuan2, / ] without rules, nothing can be done (成语 saw, from Mencius); one must follow some rules [Add to Longdo]
不可[bù kě, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ, ] cannot; should not; must not [Add to Longdo]
不可同日而语[bù kě tóng rì ér yǔ, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄊㄨㄥˊ ㄖˋ ㄦˊ ㄩˇ, / ] lit. mustn't speak of two things on the same day (成语 saw); not to be mentioned in the same breath; incomparable [Add to Longdo]
不可或缺[bù kě huò quē, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄏㄨㄛˋ ㄑㄩㄝ, ] necessary; must have [Add to Longdo]
不得[bù dé, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ, ] must not; may not; not be allowed; cannot [Add to Longdo]
不得已[bù dé yǐ, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄧˇ, ] act against one's will; have no alternative but to; have to; to have no choice; must [Add to Longdo]
不插电[bù chā diàn, ㄅㄨˋ ㄔㄚ ㄉㄧㄢˋ, / ] unplugged (of rock musicians performing on acoustic instruments) [Add to Longdo]
不能[bù néng, ㄅㄨˋ ㄋㄥˊ, ] cannot; must not; should not [Add to Longdo]
不要[bù yào, ㄅㄨˋ ㄧㄠˋ, ] don't!; must not [Add to Longdo]
不许[bù xǔ, ㄅㄨˋ ㄒㄩˇ, / ] not allow; must not; can't [Add to Longdo]
不避斧钺[bù bì fǔ yuè, ㄅㄨˋ ㄅㄧˋ ㄈㄨˇ ㄩㄝˋ, / ] don't avoid the battle-ax (成语 saw); soldier must face danger bravely [Add to Longdo]
不随意肌[bù suí yì jī, ㄅㄨˋ ㄙㄨㄟˊ ㄧˋ ㄐㄧ, / ] involuntary muscle [Add to Longdo]
丘脑[qiū nǎo, ㄑㄧㄡ ㄋㄠˇ, / ] thalamus [Add to Longdo]
中国历史博物馆[Zhōng guó Lì shǐ Bó wù guǎn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄌㄧˋ ㄕˇ ㄅㄛˊ ˋ ㄍㄨㄢˇ, / ] Museum of Chinese History [Add to Longdo]
中国游艺机游乐园协会[Zhōng guó Yóu yì jī Yóu lè yuán Xié huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄧㄡˊ ㄧˋ ㄐㄧ ㄧㄡˊ ㄌㄜˋ ㄩㄢˊ ㄒㄧㄝˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] China Association of Amusement Parks and Attractions (CAAPA) [Add to Longdo]
中国音乐[Zhōng guó yīn yuè, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄩㄝˋ, / ] music of China [Add to Longdo]
中央音乐学院[Zhōng yāng Yīn yuè Xué yuàn, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄩㄝˋ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] Central Conservatory of Music [Add to Longdo]
中听[zhōng tīng, ㄓㄨㄥ ㄊㄧㄥ, / ] pleasant to hear (i.e. agreeable news); to one's liking; music to one's ears [Add to Longdo]
二重奏[èr chóng zòu, ㄦˋ ㄔㄨㄥˊ ㄗㄡˋ, ] duet (in music) [Add to Longdo]
五度[wǔ dù, ˇ ㄉㄨˋ, ] five degrees; fifth (basic musical interval, doh to soh) [Add to Longdo]
五线谱[wǔ xiàn pǔ, ˇ ㄒㄧㄢˋ ㄆㄨˇ, 线 / ] (music) staff; stave [Add to Longdo]
亮菌[liàng jūn, ㄌㄧㄤˋ ㄐㄩㄣ, ] Armillariella tabescens (mushroom used in trad. Chinese medicine) [Add to Longdo]
伊曼[yī màn, ㄧ ㄇㄢˋ, ] imam (one who leads prayer in a Muslim mosque) [Add to Longdo]
伊马姆[yī mǎ mǔ, ㄧ ㄇㄚˇ ㄇㄨˇ, / ] imam (one who leads the prayers in a Muslim mosque) [Add to Longdo]
休止符[xiū zhǐ fú, ㄒㄧㄡ ㄓˇ ㄈㄨˊ, ] rest (music) [Add to Longdo]
伴奏[bàn zòu, ㄅㄢˋ ㄗㄡˋ, ] to accompany (musically) [Add to Longdo]
低八度[dī bā dù, ㄉㄧ ㄅㄚ ㄉㄨˋ, ] lower octave (music) [Add to Longdo]
作曲[zuò qǔ, ㄗㄨㄛˋ ㄑㄩˇ, ] to compose (music) [Add to Longdo]
佳木斯[Jiā mù sī, ㄐㄧㄚ ㄇㄨˋ ㄙ, ] Kiamusze or Jiamusi, city and prefecture in Heilongjiang [Add to Longdo]
佳木斯市[Jiā mù sī shì, ㄐㄧㄚ ㄇㄨˋ ㄙ ㄕˋ, ] Kiamusze or Jiamusi prefecture level city in Heilongjiang [Add to Longdo]
使娱乐[shǐ yú lè, ㄕˇ ㄩˊ ㄌㄜˋ, 使 / 使] amuse [Add to Longdo]
伞菌[sǎn jūn, ㄙㄢˇ ㄐㄩㄣ, / ] mushroom [Add to Longdo]
元曲[Yuán qǔ, ㄩㄢˊ ㄑㄩˇ, ] Yuan dynasty theater, including poetry, music and comedy [Add to Longdo]
先王之乐[xiān wáng zhī yuè, ㄒㄧㄢ ㄨㄤˊ ㄓ ㄩㄝˋ, / ] the music of former kings [Add to Longdo]
全音[quán yīn, ㄑㄩㄢˊ , ] whole tone (musical interval) [Add to Longdo]
八音[bā yīn, ㄅㄚ , ] music; (used in advertising instrumental tuition); (archaic) musical instruments made of eight different materials (metal 金, stone 石, clay 土, leather 革, silk 丝, wood 木, gourd 匏, bamboo 竹) [Add to Longdo]
八音盒[bā yīn hé, ㄅㄚ ㄏㄜˊ, ] musical box [Add to Longdo]
六经[liù jīng, ㄌㄧㄡˋ ㄐㄧㄥ, / ] Six Classics, namely Book of Songs 詩經|诗经, Book of History 尚書|尚书, Book of Rites 儀禮|仪礼, the lost Book of Music 樂經|乐经, Book of Changes 周易|周易, Spring and Autumn Annals 春秋|春秋 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カスタムソフトウェア[かすたむそふとうえあ, kasutamusofutouea] custom software [Add to Longdo]
ゲームセンター[げーむせんたー, ge-musenta-] game arcade [Add to Longdo]
コンピュータミュージック[こんぴゅーたみゅーじっく, konpyu-tamyu-jikku] computer-music [Add to Longdo]
システムソフトウェア[しすてむそふとうえあ, shisutemusofutouea] system software [Add to Longdo]
ジャム信号[じゃむしんごう, jamushingou] jam signal [Add to Longdo]
タイムシェアリング[たいむしえありんぐ, taimushiearingu] time sharing [Add to Longdo]
タイムスタンプ[たいむすたんぷ, taimusutanpu] time stamp [Add to Longdo]
タイムスライシング[たいむすらいしんぐ, taimusuraishingu] time slicing [Add to Longdo]
タイムスライス[たいむすらいす, taimusuraisu] time slice [Add to Longdo]
データグラムサービス[でーたぐらむさーびす, de-taguramusa-bisu] datagram service [Add to Longdo]
デジタル音楽[デジタルおんがく, dejitaru ongaku] digital music [Add to Longdo]
ドメインネームシステム[どめいんねーむしすてむ, domeinne-mushisutemu] domain name service (DNS) [Add to Longdo]
ドラム作図装置[どらむさくずそうち, doramusakuzusouchi] drum plotter [Add to Longdo]
ネームサーバ[ねーむさーば, ne-musa-ba] name-server [Add to Longdo]
ネームサービス[ねーむさーびす, ne-musa-bisu] name service [Add to Longdo]
パームサイズ[ぱーむさいず, pa-musaizu] palm-sized [Add to Longdo]
フォームスタッカー[ふぉーむすたっかー, fo-musutakka-] form stacker [Add to Longdo]
フレームシーケンス[ふれーむしーけんす, fure-mushi-kensu] frame sequence [Add to Longdo]
ボリュームセット[ぼりゅーむせっと, boryu-musetto] volume set [Add to Longdo]
ランダムスキャンディスプレイ[らんだむすきゃんでいすぷれい, randamusukyandeisupurei] random scan display [Add to Longdo]
音楽[おんがく, ongaku] music [Add to Longdo]
割り込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt [Add to Longdo]
割込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt [Add to Longdo]
計算機出力マイクロフィルム装置[けいさんきしゅつりょくまいくろふいるむそうち, keisankishutsuryokumaikurofuirumusouchi] computer output microfilmer, COM device (abbr.) [Add to Longdo]
結び付ける[むすびつける, musubitsukeru] to bind (e.g. an address) [Add to Longdo]
国際無線通信諮問委員会[こくさいむせんつうしんしもんいいんかい, kokusaimusentsuushinshimon'iinkai] Comite Consultatif International des Radiocommunications, CCIR [Add to Longdo]
最大フレームサイズ[さいだいフレームサイズ, saidai fure-musaizu] maximum frame size [Add to Longdo]
縦線[たてせん, tatesen] vertical line, bar (e.g. in music) [Add to Longdo]
適用業務責任分散型トランザクション[てきようぎょうむせきにんぶんさんがたとらんざくしょん, tekiyougyoumusekininbunsangatatoranzakushon] application-supported distributed transaction [Add to Longdo]
博物館[はくぶつかん, hakubutsukan] museum [Add to Longdo]
博物館学[はくぶつかんがく, hakubutsukangaku] museology [Add to Longdo]
博物館資料[はくぶつかんしりょう, hakubutsukanshiryou] museum [Add to Longdo]
博物館資料記録技術[はくぶつかんしりょうきろくぎじゅつ, hakubutsukanshiryoukirokugijutsu] museography [Add to Longdo]
無指定ビットレート[むしていビットレート, mushitei bittore-to] unspecified bit rate (UBR) [Add to Longdo]
無償収集[むしょうしゅうしゅう, mushoushuushuu] free acquisition [Add to Longdo]
無線リンク[むせんリンク, musen rinku] wireless link [Add to Longdo]
無線技術[むせんぎじゅつ, musengijutsu] wireless technology [Add to Longdo]
無線周波数[むせんしゅうはすう, musenshuuhasuu] radio frequency, RF [Add to Longdo]
無線電話[むせんでんわ, musendenwa] cordless telephone, wireless telephone [Add to Longdo]
無線方式[むせんほうしき, musenhoushiki] wireless system [Add to Longdo]
無線[むせん, musen] wireless [Add to Longdo]
イーエムシー[いーえむしー, i-emushi-] EMC [Add to Longdo]
イーエムエムサンハチロク[いーえむえむさんはちろく, i-emuemusanhachiroku] EMM386 [Add to Longdo]
システムセブン[しすてむせぶん, shisutemusebun] System 7 [Add to Longdo]
エムシーアイ[えむしーあい, emushi-ai] MCI [Add to Longdo]
エックスモデムシーアールシー[えっくすもでむしーあーるしー, ekkusumodemushi-a-rushi-] XMODEM-CRC [Add to Longdo]
シムシティー[しむしていー, shimushitei-] SIMCITY [Add to Longdo]
ワイエムシーケー[わいえむしーけー, waiemushi-ke-] YMCK [Add to Longdo]
ハイメムシス[はいめむしす, haimemushisu] HIMEM.SYS [Add to Longdo]
ピーシーエムシーアイエー[ぴーしーえむしーあいえー, pi-shi-emushi-aie-] PCMCIA [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
事務所[じむしょ, jimusho] Buero [Add to Longdo]
享楽主義[きょうらくしゅぎ, kyourakushugi] Genusssucht, Hedonismus [Add to Longdo]
[じ, ji] MUSCHEL, DAZWISCHEN_SEIN, VERMITTELN [Add to Longdo]
仏教[ぶっきょう, bukkyou] Buddhismus [Add to Longdo]
余暇[よか, yoka] freie_Zeit, Musse [Add to Longdo]
債務者[さいむしゃ, saimusha] Schuldner [Add to Longdo]
[じゅ, ju] KONFUZIANISMUS [Add to Longdo]
儒学[じゅがく, jugaku] Konfuzianismus [Add to Longdo]
儒教[じゅきょう, jukyou] Konfuzianismus [Add to Longdo]
刑務所[けいむしょ, keimusho] Gefaengnis [Add to Longdo]
利己[りこ, riko] Selbstsucht, Egoismus [Add to Longdo]
博物館[はくぶつかん, hakubutsukan] Museum [Add to Longdo]
厄払い[やくはらい, yakuharai] Exorzismus, Geisterbeschwoerung [Add to Longdo]
味噌汁[みそしる, misoshiru] Bohnenmuss_Suppe [Add to Longdo]
唯心論[ゆいしんろん, yuishinron] Idealismus, Spiritualismus [Add to Longdo]
唯物論[ゆいぶつろん, yuibutsuron] Materialismus [Add to Longdo]
唯理論[ゆいりろん, yuiriron] Rationalismus [Add to Longdo]
唯美主義[ゆいびしゅぎ, yuibishugi] Aesthetizismus [Add to Longdo]
器楽[きがく, kigaku] Instrumentalmusik [Add to Longdo]
外務省[がいむしょう, gaimushou] Aussenministerium [Add to Longdo]
夢想[むそう, musou] Traeumerei, Phantasie [Add to Longdo]
奏でる[かなでる, kanaderu] ein_Musikinstrument_spielen [Add to Longdo]
[むすめ, musume] -Tochter, Maedchen [Add to Longdo]
娘婿[むすめむこ, musumemuko] Schwiegersohn [Add to Longdo]
娘心[むすめごころ, musumegokoro] (unschuldige) Gefuehle_eines_Maedchens, (unschuldige) Seele_eines_Maedchens [Add to Longdo]
娘盛り[むすめざかり, musumezakari] Jugendbluete [Add to Longdo]
孫娘[まごむすめ, magomusume] Enkeltochter [Add to Longdo]
安閑[あんかん, ankan] -Musse, Untaetigkeit [Add to Longdo]
寄生[きせい, kisei] Parasitismus, Schmarotzerei, Schmarotzertum [Add to Longdo]
専制[せんせい, sensei] Absolutismus, Gewaltherrschaft [Add to Longdo]
帝国主義[ていこくしゅぎ, teikokushugi] Imperialismus [Add to Longdo]
帝政[ていせい, teisei] kaiserliche_Regierung, Imperialismus [Add to Longdo]
息子[むすこ, musuko] -Sohn [Add to Longdo]
[ゆう, yuu] ENTFERNT, MUSSE [Add to Longdo]
悲観[ひかん, hikan] Pessimismus, Schwarzseherei [Add to Longdo]
意匠[いしょう, ishou] Muster, Design, Entwurf, Idee [Add to Longdo]
愛国心[あいこくしん, aikokushin] Vaterlandsliebe, Patriotismus [Add to Longdo]
憂国[ゆうこく, yuukoku] Patriotismus [Add to Longdo]
手本[てほん, tehon] Muster, Vorlage [Add to Longdo]
旋律[せんりつ, senritsu] Melodie, Rhythmus [Add to Longdo]
[ひま, hima] freie_Zeit, Musse, Urlaub [Add to Longdo]
[きょく, kyoku] Kruemmung, Melodie, Musikstueck [Add to Longdo]
[がら, gara] Muster, Design, Typus, Charakter [Add to Longdo]
[らく, raku] Musik [Add to Longdo]
楽器[がっき, gakki] Musikinstrument [Add to Longdo]
楽隊[がくたい, gakutai] Kapelle, Musikkorps [Add to Longdo]
標本[ひょうほん, hyouhon] Exemplar, Muster, Typus [Add to Longdo]
模様[もよう, moyou] Muster, Musterung, Aussehen, -Lage [Add to Longdo]
模範[もはん, mohan] Vorbild, Muster, Beispiel [Add to Longdo]
機械[きかい, kikai] Maschine, Mechanismus [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top