ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mufti

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mufti-, *mufti*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Mufti[N] ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับมุสลิม, Syn. mufti
mufti[N] ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอิสลาม, Syn. Mufi

English-Thai: Nontri Dictionary
mufti(n) เครื่องแต่งกายธรรมดา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If the Grand Mufti is finished could we receive some money?ถ้าท่านผู้นำศาสนาสิ้นไปแล้ว พวกเราจะได้รับเงินบ้างไหม? De Marathon (2012)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mufti    (n) mˈʌftiː (m uh1 f t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zivilsachen {pl} | in Zivilmufti | in mufti [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ムフティー[, mufutei-] (n) mufti (ara [Add to Longdo]
便衣隊[べんいたい, ben'itai] (n) plain-clothes soldiers; mufti corps [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mufti \Muf"ti\, n.; pl. {Muftis}. [Ar. mufti.]
   1. An official expounder of Mohammedan law.
    [1913 Webster]
 
   2. One of the chief legal advisers to the Sultan of the
    Ottoman Empire.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 mufti \muf"ti\, n.
   Ordinary civilian dress when worn by persons who serve in a
   uniformed service, such as the military or police. It
   originally was used in reference to British naval or military
   officers, and originated with the British service in India.
   [Colloq. Eng.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mufti
   n 1: a jurist who interprets Muslim religious law
   2: civilian dress worn by a person who is entitled to wear a
     military uniform

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top