ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

muff

M AH1 F   
88 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -muff-, *muff*
English-Thai: Longdo Dictionary
muffler(n ) ท่อไอเสีย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
muff[N] ความผิดพลาด, See also: ความเซ่อซ่า, ความซุ่มซ่าม
muff[VI] ทำผิดพลาด, See also: ทำซุ่มซ่าม, ทำพลาดโอกาส, ทำเซ่อซ่า, Syn. bungle, mishandle
muff[SL] ช่องคลอด
muff[SL] ขนที่อวัยวะเพศ
muffin[N] มัฟฟิน, See also: ขนมอบชนิดหนึ่ง
muffle[VT] ห่อหุ้มหรือปกปิดอย่างหนาแน่น, Syn. shroud
muffled[ADJ] ซึ่งได้ยินไม่ชัด
muffler[N] สิ่งห่อหุ้ม
muff dive[SL] ร่วมเพศโดยใช้ปาก (ผู้หญิง)
muffineer[N] ขวดเครื่องปรุง, See also: ขวดโรยน้ำตาล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
muff(มัฟ) n. ปลอกนวมสวมมือ,ความล้มเหลว. vt. ทำเซ่อซ่า,ทำซุ่มซ่าม,รับลูกพลาด, Syn. blunder,fail
muffin(มัฟ'ฟิน) n. ขนมปังกลมลูกเล็ก ๆ ที่ทาเนยหรือปิ้งบนแม่พิมพ์
muffle(มัฟ'เฟิล) vt. หุ้มห่อคอหรือใบหน้า (เพื่อกันหนาวหรือเพื่อเป็นที่บัง) ,ห่อหุ้มเพื่อป้องกันเสียง,อุดเสียง,ระงับเสียง n. สิ่งที่ห่อหุ้มดังกล่าว,เสียงที่ถูกอุดหรือระงับ, Syn. swathe
muffler(มัฟ'เฟลอะ) n. ผ้าพันคออย่างหนา,สิ่งที่ใช้อุดหรือระงับเสียง,เครื่องอุดหรือเก็บเสียง
earmuffn. ที่ปิดหูกันหนาว

English-Thai: Nontri Dictionary
muffin(n) ขนมปังก้อนกลมเล็ก
muffle(vt) พัน,คลุม,หุ้ม,ปกปิด,ระงับ
muffler(n) ผ้าพันคอ,ถุงมือ,เครื่องเก็บเสียง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
muff joint; sleeve jointปลอกต่อ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
mufflerกระบอกลดเสียง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
mufflerหม้อพัก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mufflingเสียงเบา, เสียงแผ่วลง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
muffler (n ) ท่อไอเสียรถยนต์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, do you know the muffin man The muffin manโอ้เธอรู้จักมัฟฟินเเมนมั้ย มัฟฟินเเมน Jaws (1975)
HUMPERDINCK: You don't seem excited, my little muffin.ท่านดูไม่ตื่นเต้นเลยนะ , , แม่น้องน้อย The Princess Bride (1987)
[ Marsellus, Muffled ] Motherfucker![Marsellus, ลำคอ] เวรตะไล! Pulp Fiction (1994)
-[ Muffled ] Fuck you!- [ลำคอ] สังวาสคุณ! Pulp Fiction (1994)
- [ Muffled Mumbling ]- [ลำคอพึมพำ] Pulp Fiction (1994)
[ Muffled Yelling ][ลำคอตะโกน] Pulp Fiction (1994)
- [ Music Continues ] - [ Muffled Yelling ]- [ดนตรีอย่างต่อเนื่อง] - [ลำคอตะโกน] Pulp Fiction (1994)
[ Marsellus Screaming, Muffled ][Marsellus กรีดร้องในลำคอ] Pulp Fiction (1994)
- [ Marsellus Groaning, Muffled ]- [Marsellus ส่งเสียงพึมพัม, ลำคอ] Pulp Fiction (1994)
When did you make this decision? When you were sittin' there eatin' that muffin?เมื่อไหร่ที่คุณตัดสินใจนี้ เมื่อคุณได้นั่งมี eatin 'มัฟฟินที่? Pulp Fiction (1994)
I was sittin' here eatin' my muffin, drinkin' my coffee, replaying' the incident in my head, when I had what alcoholics refer to as a moment of clarity.replayin 'เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหัวของฉัน เมื่อฉันมีสิ่งที่ติดสุราอ้างถึงเป็นช่วงเวลาของความชัดเจน Pulp Fiction (1994)
As you see, I've just gotten back from safari. I picked up a new muff.ตามที่คุณเห็นผมเคยเพิ่งกลับมาจากซาฟารี ผมหยิบขึ้นมาห้าแต้มใหม่ The Birdcage (1996)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กะเปิ๊บกะป๊าบ[adv.] (kapoēpkapāp) EN: in a messy manner ; like a ragamuffin ; like a bum   

CMU English Pronouncing Dictionary
MUFF    M AH1 F
MUFFY    M AH1 F IY0
MUFFS    M AH1 F S
MUFFIN    M AH1 F AH0 N
MUFFLE    M AH1 F AH0 L
MUFFLEY    M AH1 F L IY0
MUFFLES    M AH1 F AH0 L Z
MUFFLER    M AH1 F L ER0
MUFFLED    M AH1 F AH0 L D
MUFFINS    M AH1 F AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
muff    (v) mˈʌf (m uh1 f)
muffs    (v) mˈʌfs (m uh1 f s)
muffed    (v) mˈʌft (m uh1 f t)
muffin    (n) mˈʌfɪn (m uh1 f i n)
muffle    (v) mˈʌfl (m uh1 f l)
muffing    (v) mˈʌfɪŋ (m uh1 f i ng)
muffins    (n) mˈʌfɪnz (m uh1 f i n z)
muffled    (v) mˈʌfld (m uh1 f l d)
muffler    (n) mˈʌflər (m uh1 f l @ r)
muffles    (v) mˈʌflz (m uh1 f l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
松饼[sōng bǐng, ㄙㄨㄥ ㄅㄧㄥˇ, / ] muffin [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Muff {m}muff [Add to Longdo]
Muffe {f}; Hülse {f}; Manschette {f}sleeve [Add to Longdo]
Muffe {f}fitting [Add to Longdo]
Muffe {f}boot [Add to Longdo]
Muffelofen {m}muffle kiln [Add to Longdo]
Muffenkugelhahn {m}all valve with socket ends [Add to Longdo]
Muffenkupplung {f}muff coupling [Add to Longdo]
Muffigkeit {f}mugginess [Add to Longdo]
muffig {adv}fustily [Add to Longdo]
muffig; miefig; stockig {adj} | muffiger; miefiger; stockiger | am muffigsten; am miefigsten; am stockigstenmusty | mustier | mustiest [Add to Longdo]
muffig {adv}mustily [Add to Longdo]
muffig {adj}stale [Add to Longdo]
muffig riechento smell stale [Add to Longdo]
muffig {adj} | muffiger | am muffigstensmelly | smellier | smelliest [Add to Longdo]
muffigunventilated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くぐもった声[くぐもったこえ, kugumottakoe] (n) muffled voice [Add to Longdo]
イングリッシュマフィン[, ingurisshumafin] (n) English muffin [Add to Longdo]
マッフィン[, maffin] (n) muffin [Add to Longdo]
マフ[, mafu] (n) muff [Add to Longdo]
マフィン[, mafin] (n) muffin [Add to Longdo]
マフラー[, mafura-] (n) muffler (garment, vehicle); scarf; (P) [Add to Longdo]
逸球[いっきゅう, ikkyuu] (n,vs) muffed ball [Add to Longdo]
巻き物;巻物;巻きもの[まきもの, makimono] (n) (1) (usu. 巻(き)物) scroll; rolled book; makimono; (2) (usu. 巻きもの) scarf; muffler; stole; (3) (usu. 巻きもの) (See 巻き寿司・まきずし) sushi made rolled in nori seaweed with a core of filling [Add to Longdo]
含み声[ふくみごえ, fukumigoe] (n) muffled voice [Add to Longdo]
襟巻き(P);襟巻[えりまき, erimaki] (n) muffler; scarf; comforter; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Muff \Muff\ (m[u^]f), n. [Cf. LG. muff, D. mof, G., Dan., & Sw.
   muff, F. moufle mitten, LL. muffula, MHG. mouwe sleeve, D.
   mouw, and E. muffle, v.]
   1. A soft cover of cylindrical form, usually of fur, worn by
    women to shield the hands from cold.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mech.) A short hollow cylinder surrounding an object, as
    a pipe.
    [1913 Webster]
 
   3. (Glass Manuf.) A blown cylinder of glass which is
    afterward flattened out to make a sheet.
    [1913 Webster]
 
   4. [Perhaps a different word; cf. Prov. E. maffle to
    slammer.] A stupid fellow; a poor-spirited person.
    [Colloq.] "A muff of a curate." --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   5. [See 4.] (Baseball) A failure to hold a ball when once in
    the hands.
    [1913 Webster]
 
   6. (Zool.) The whitethroat. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Muff \Muff\, v. t. [imp. & p. p. {Muffed}; p. pr. & vb. n.
   {Muffing}.]
   To handle awkwardly; to fumble; to fail to hold, as a ball,
   in catching it.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whitethroat \White"throat`\, n. (Zool.)
   Any one of several species of Old World warblers, esp. the
   common European species ({Sylvia cinerea}), called also
   {strawsmear}, {nettlebird}, {muff}, and {whitecap}, the
   {garden whitethroat}, or {golden warbler} ({Sylvia
   hortensis}), and the {lesser whitethroat} ({Sylvia curruca}).
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 muff
   n 1: a warm tubular covering for the hands
   2: (sports) dropping the ball [syn: {fumble}, {muff}]
   v 1: fail to catch, as of a ball
   2: make a mess of, destroy or ruin; "I botched the dinner and we
     had to eat out"; "the pianist screwed up the difficult
     passage in the second movement" [syn: {botch}, {bodge},
     {bumble}, {fumble}, {botch up}, {muff}, {blow}, {flub},
     {screw up}, {ball up}, {spoil}, {muck up}, {bungle}, {fluff},
     {bollix}, {bollix up}, {bollocks}, {bollocks up}, {bobble},
     {mishandle}, {louse up}, {foul up}, {mess up}, {fuck up}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Muff /muf/ 
  muff

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top