Search result for

mossing

(159 entries)
(0.062 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mossing-, *mossing*, moss
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา mossing มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *mossing*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
moss[N] พืชตะไคร่น้ำ, See also: ไม้จำพวกตะไคร่น้ำ, มอส, Syn. musci, bryophyta
moss[VT] ปกคลุมไปด้วยตะไคร่น้ำ
mossy[ADJ] ซึ่งปกคลุมด้วยต้นมอส
mossback[N] ผู้ยึดติดค่านิยมเก่าๆ, See also: ผู้ล้าสมัย, ผู้อนุรักษ์นิยม, ผู้ยึดจารีตเก่าๆ, Syn. right-winger, reactionary, die-hard
mosslike[ADJ] เหมือนสาหร่ายทะเล, Syn. mossy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
moss(มอส) n. พืชจำพวกมอส vt. ปกคลุมด้วยมอส

English-Thai: Nontri Dictionary
moss(n) หญ้ามอส,หนอง,บึง,ห้วย
mossy(adj) ปกคลุมไปด้วยหญ้ามอส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mossมอสส์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mossesมอสส์ [TU Subject Heading]
Amoss Signการตรวจหลังโดยให้ผู้ป่วยใช้มือ 2 ข้าง [การแพทย์]
club mossคลับมอส, ดู  lycopodium [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Moss.Moss11:59 (1999)
Mossad.Mossad. Fatherland (2016)
Moeshi Saroff, former MOSSAD, now telecomm giant and Guy Haines, special envoy to the prime minister.โมชิ ซารอฟ อดีตโมแซฟ เจ้าพ่อเทเลคอม และ กาย นิค ทูตพิเศษของนายกรัฐมนตรี Quantum of Solace (2008)
madam president, larry moss is calling in.ท่านประธานาธิบดี, แลรี่ มอสอยู่ในสายครับ Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Agent moss, you're on with the president.เจ้าหน้าที่มอส, คุณกำลังอยู่กับท่านปธน. Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
You need to call larry moss at fbi right now.คุณต้องติดต่อ แลรี่ มอส ที่เอฟบีไอตอนนี้ Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
- It's larry moss.- นี่ ลาร์รี่ มอสส์. Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Agent moss, sat-scan's all set up here.เจ้าหน้าที่ มอส, สัญญาณดาวเทียม แสดงให้เห็นทั้งหมดนี่ Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Mr. Vice president, I'm special agent moss, head of the fbi's dc branch.ท่าน รอง ปธน. ผมเจ้าหน้าที่พิเศษ มอส หัวหน้าเอฟบีไอ ฝ่ายดีซี Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Mr. Vice President, that was Agent Moss.-ท่าน รอง ปธน.ครับ จนท.มอสส์ Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
Relay that to Agent Moss.บอก จนท.มอสส์ ด้วยนะ Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
Sir, it's Agent Moss on teleconference.ท่านครับ จนท.มอสส์ ครับ Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
You're speculating, Agent Moss.นั่นเป็นการคาดเดาของคุณ จนท.มอสส์ Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
Find out who Juma's working with. Agent Moss, a device has been detonated in the West Wing.ที่ร่วมมือกับจูม่า จนท.มอสส์ เกิดการระเบิดขึ้น Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
Agent Moss, you're under orders! Agent Moss!-จนท.มอสส์ คุณต้องทำตามคำสั่งนะ จนท.มอสส์ Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
Agent Moss...เจ้าหน้าที่ มอสส Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
This is Larry Moss.แลร์รี่ มอสส์ พูดครับ Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
Agent Moss?จนท.มอสส์ Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
I was there, Agent Moss, but this will be a controlled interrogation.ผมก็อยู่ที่นั่น จนท.มอสส์ แต่นี่เป็นการสอบสวนที่ควบคุมได้ Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
You've made your objections clear, Agent Moss.คุณเข้าใจทั้งหมดแล้วนะ จนท.มอสส์ Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
Agent Moss, we've locked down the entire floor.เจ้าหน้าที่มอสส์ เราปิดกั้นทางเข้าทุกทางที่ชั้นนี้ Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
Larry Moss, Jack Bauer.แลร์รี่ มอสส์ กับแจ็ค บาวเออร์ Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
Agent Moss.เจ้าหน้าที่ มอสส์ Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
When Agent Moss returns, he'll tell you everything you need to know.เมื่อเจ้าหน้าที่มอสส์กลับา เขาจะบอกคุณเอง ทุกอย่างที่คุณอยากรู้ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Mr. O'Brian, I'm Larry Moss.คุณโอไบรอัน ผม แลร์รี่ มอสส์ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Agent Moss will be running on-point tactical with FBI teams on five.จนท. มอสส์ จะเป็นคนนำปฎิบัติการนี้ พร้อมด้วย จนท. Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Larry Moss is on the line.ลาร์รี่ มอส อยู่ในสายค่ะ Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
Agent Moss, please tell me you have Jack Bauer in custody.เจ้าหน้าที่ มอส บอกผมทีว่าคุณได้ตัว เเจ๊ค บาวเออร์ แล้ว Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
How could you have let this happen, Agent Moss? !คุณปล่อยให้มันเกิดขึ้นได้ยังไง? Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
Just find him, Agent Moss.หาเขาให้เจอนะ จนท.มอสส์ Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
Agent Walker, it's Larry Moss for you.เจ้าหน้าที่วอล์คเก้อ, แลรี่ มอส ต้องการคุยกับคุณ Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
Larry Moss.แลรรี่ มอส Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
Larry Moss.แลรี่ มอส Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
You're the one that talked to Agent Moss?คุณคือคนที่คุยกับจนท.มอสส์ใช่ไหม? Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Madam President, I have Larry Moss at FBI calling for you.ท่านประธานาธิบดี, ผมมีสายจากแลรี่มอส เอฟบีไอต้องการคุยกับท่านครับ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Agent Moss, you're on with the president.จนท.มอสส์ คุณอยู่ในสายกับท่านประธานาธิบดี Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Agent Moss, you said there was an imminent threat.จนท.มอสส์ คุณบอกว่าภัยคุกคาม กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Then tell me that Agent Moss followed up on Starkwood.บอกผมซิว่าจนท.มอสส์ กำลังตามเรื่องสตาร์ควูดอยู่ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
It's Larry Moss. What's going on?ผมแลรี่มอส เกิดอะไรขึ้น Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Agent Moss, the president is prepared to sign.เจ้าหน้าที่ มอส ท่านประธานาธิบดี กำลังเตรียมตัวเซ็นต์ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Madam President, Larry Moss at FBI is calling in.ท่านประธานาธิบดี , ลาร์รี มอสส์ จาก FBI Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Agent Moss, the president's here. Go ahead.เจ้าหน้าที่มอส ประธานาธิบดี พูดได้เลย Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Agent Moss, you have my direct authorization to move on Starkwood.จนท.มอสส์ คุณได้รับ อนุญาตโดยตรงจากฉัน ในการเคลื่อนที่ไปยังสตาร์ควูด Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Agent Moss, thank you.เจ้าหน้าที่มอส, ขอบคุณนะ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Tony, it's Larry Moss.โทนี่, นี่ ลารี่ มอส Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Larry Moss from FBI.แลรี่มอสจาก เอฟบีไอ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
I have Larry Moss calling for you.เจ้าหน้าที่แลรี่ มอส ติดต่อมาครับ Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
Agent Moss.จนท.มอสส์ Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
Agent Moss, who dreamed up this charade?เจ้าหน้าที่ มอส ใครเป็นคนสร้างเรื่องเท็จนี้ขึ้น Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
Moss.จะเกิดอะไรขึ้นกับนาย\มอส Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mossA rolling stone gathers no moss. [Proverb]
mossThe moss is a delicate green fur on fallen logs and rocks, I say to myself.
moss"A rolling stone gathers no moss" is a saying.
mossA rolling stone gathers no moss.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะไคร่น้ำ[N] moss, See also: thallophytic plant, lichen, algae, Syn. ตะไคร่, Example: ต้นไม้มีตะไคร่น้ำสีเขียวเกาะเป็นคราบ, Thai definition: พืชสีเขียว ที่เกิดติดอยู่ตามต้นไม้ บางทีก็เกิดในน้ำและตามพื้นดินหรือกำแพงที่ชุ่มชื้น
ตะไคร่[N] moss, See also: lichens, Example: ทางเดินที่ชื้นแฉะตลอดเวลาจะมีตะไคร่ขึ้น, Thai definition: พืชสีเขียว ที่เกิดติดอยู่ตามต้นไม้ บางทีก็เกิดในน้ำและตามพื้นดินหรือกำแพงที่ชุ่มชื้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตะไคร่[n.] (takhrai) EN: moss   
ตะไคร่น้ำ[n. exp.] (takhrai nām) EN: moss ; algae   

CMU English Pronouncing Dictionary
MOSS    M AO1 S
AMOSS    AH0 M AO1 S
MOSSO    M OW1 S OW0
MOSSAD    M OW0 S AE1 D
MOSSEY    M AA1 S IY0
MOSSES    M AO1 S AH0 Z
MOSSER    M AO1 S ER0
DEMOSS    D AH0 M AA1 S
MOSSAD    M OW0 S AA1 D
MOSSMAN    M AO1 S M AH0 N
MOSSBERG    M AO1 S B ER0 G
MOSSLIKE    M AO1 S L AY2 K
MOSSBURG    M AO1 S B ER0 G
MOSSBARGER    M AA1 S B AA0 R G ER0
MOSSBACHER    M AA1 S B AA0 K ER0
MOSSHOLDER    M AO1 S HH OW2 L D ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
moss    (n) (m o1 s)
mossy    (j) (m o1 s ii)
mosses    (n) (m o1 s i z)
Mossley    (n) (m o1 s l ii)
mossier    (j) (m o1 s i@ r)
mossiest    (j) (m o1 s i i s t)
moss-grown    (j) - (m o1 s - g r ou n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Moos {n} [bot.]moss [Add to Longdo]
Weichheit {f}mossiness [Add to Longdo]
mit Moos bewachsenmoss-covered [Add to Longdo]
moosig {adj} | moosiger | am moosigstenmossy | mossier | mossiest [Add to Longdo]
Wer rastet, der rostet. [Sprw.]A rolling stone gathers no moss. [prov.] [Add to Longdo]
Mosambik-Säbelzahnschleimfisch {m}; Afrikanischer Leierschwanz-Schleimfisch {m} (Meiacanthus mossambicus) [zool.]harptail blenny [Add to Longdo]
Javamoos {n} (Vesicularia dubyana)java moss [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
蒴(oK)[さく, saku] (n) (1) (uk) capsule (moss sporangium); (2) (See さく果) capsule (type of dehiscent fruit) [Add to Longdo]
もっさい[, mossai] (adj-i) (sl) unfashionable [Add to Longdo]
もっさり[, mossari] (adv,vs) (1) unfashionable; lacking style; (2) dim-witted; slow [Add to Longdo]
もっそり[, mossori] (adv-to,adv,vs) (1) slowly; (2) unrefined [Add to Longdo]
やっさもっさ[, yassamossa] (n,vs,adv-to) (on-mim) hurly-burly; helter-skelter; hustle and bustle; turmoil [Add to Longdo]
アイスランド苔;イスランド苔[アイスランドごけ(アイスランド苔);イスランドごけ(イスランド苔), aisurando goke ( aisurando koke ); isurando goke ( isurando koke )] (n) (obsc) Iceland moss (Cetraria islandica); Iceland lichen [Add to Longdo]
アメリカ草[アメリカそう;アメリカソウ, amerika sou ; amerikasou] (n) (uk) (obsc) (See 松葉牡丹) moss-rose purslane (Portulaca grandiflora) [Add to Longdo]
コケ植物;苔植物[コケしょくぶつ(コケ植物);こけしょくぶつ(苔植物), koke shokubutsu ( koke shokubutsu ); kokeshokubutsu ( koke shokubutsu )] (n) bryophyte (any of three groups of non-vascular land plants, inc. mosses, hornworts and liverworts) [Add to Longdo]
シプレ調[シプレちょう, shipure chou] (n) Chypre fragrance (family of scents including sage, lavender, and oak moss, used in perfumes) [Add to Longdo]
ティラピア・モザンビカ[, teirapia . mozanbika] (n) (See モザンビークティラピア) Mozambique tilapia (tilapiine cichlid fish native to southern Africa, Oreochromis mossambicus) [Add to Longdo]
ピートモス[, pi-tomosu] (n) peat moss [Add to Longdo]
フゼア調[フゼアちょう, fuzea chou] (n) Fougere fragrance (family of scents including coumarin, oak moss, lavender, and geranium oil, used in perfumes) [Add to Longdo]
モサド[, mosado] (n) Mossad (Israeli secret service); (P) [Add to Longdo]
モザンビークティラピア;モザンビークテラピア[, mozanbi-kuteirapia ; mozanbi-kuterapia] (n) Mozambique tilapia (tilapiine cichlid fish native to southern Africa, Oreochromis mossambicus) [Add to Longdo]
モスグリーン[, mosuguri-n] (n) moss green; (P) [Add to Longdo]
依蘭苔[えいらんたい;エイランタイ, eirantai ; eirantai] (n) (uk) (obsc) Iceland moss (Cetraria islandica); Iceland lichen [Add to Longdo]
花苔[はなごけ, hanagoke] (n) reindeer moss [Add to Longdo]
光蘚[ひかりごけ, hikarigoke] (n) luminous moss [Add to Longdo]
高野の万年草[こうやのまんねんぐさ;コウヤノマンネングサ, kouyanomannengusa ; kouyanomannengusa] (n) (uk) Climacium japonicum (species of moss) [Add to Longdo]
高野の万年蘚[こうやのまんねんごけ;コウヤノマンネンゴケ, kouyanomannengoke ; kouyanomannengoke] (n) (uk) Climacium japonicum (species of moss) [Add to Longdo]
山椒藻[さんしょうも;サンショウモ, sanshoumo ; sanshoumo] (n) (uk) floating watermoss (Salvinia natans) [Add to Longdo]
芝桜[しばざくら;シバザクラ, shibazakura ; shibazakura] (n) (uk) moss phlox (Phlox subulata); moss pink [Add to Longdo]
松葉牡丹[まつばぼたん;マツバボタン, matsubabotan ; matsubabotan] (n) (uk) moss-rose purslane (Portulaca grandiflora) [Add to Longdo]
触手冠動物[しょくしゅかんどうぶつ, shokushukandoubutsu] (n) (obsc) (See 触手動物) lophophorate (a tube worm, moss animal or lampshell) [Add to Longdo]
触手動物[しょくしゅどうぶつ, shokushudoubutsu] (n) (See 触手冠動物) tentaculate (a tube worm, moss animal or lampshell) [Add to Longdo]
水蘚;水苔[みずごけ;ミズゴケ, mizugoke ; mizugoke] (n) (uk) sphagnum; peat moss; bog moss [Add to Longdo]
杉苔[すぎごけ, sugigoke] (n) hair moss [Add to Longdo]
生す;産す[むす, musu] (v5s,vi) to grow (of moss, etc.) [Add to Longdo]
青苔[せいたい;あおごけ, seitai ; aogoke] (n) green moss [Add to Longdo]
赤かえでのり[あかかえでのり, akakaedenori] (n) red carrageen (Chondrus crispus); red carragheen; red Irish moss [Add to Longdo]
川雀[かわすずめ;カワスズメ, kawasuzume ; kawasuzume] (n) (uk) Mozambique tilapia (tilapiine cichlid fish native to southern Africa, Oreochromis mossambicus) [Add to Longdo]
苔;蘚;蘿[こけ, koke] (n) (1) moss; (2) short plants resembling moss (inc. other bryophytes, lichens, very small spermatophytes, etc.) [Add to Longdo]
苔状[たいじょう, taijou] (adj-na) mossy [Add to Longdo]
苔生す;苔むす[こけむす, kokemusu] (v5s,vi) to become covered in moss; to be moss-covered; to have moss growing on itself; to become aged (e.g. building, stone) [Add to Longdo]
苔虫[こけむし;コケムシ, kokemushi ; kokemushi] (n) (uk) moss animal (any animal of phylum Bryozoa) [Add to Longdo]
苔庭[こけにわ, kokeniwa] (n) (obsc) moss garden (particularly that of Saiho-ji) [Add to Longdo]
苔類[たいるい, tairui] (n) (See コケ植物) bryophyte (any of three groups of non-vascular land plants, inc. mosses, hornworts and liverworts) [Add to Longdo]
転石苔を生ぜず[てんせきこけをしょうぜず, tensekikokewoshouzezu] (exp) a rolling stone gathers no moss [Add to Longdo]
転石苔生さず;転石苔むさず[てんせきこけむさず, tensekikokemusazu] (exp) (See 転石苔を生ぜず) a rolling stone gathers no moss [Add to Longdo]
日陰の蔓;日陰蔓;日陰の葛;日陰葛;日陰の鬘;日陰鬘[ひかげのかずら;ヒカゲノカズラ, hikagenokazura ; hikagenokazura] (n) (uk) running ground pine (species of club moss, Lycopodium clavatum) [Add to Longdo]
物相飯[もっそうめし, mossoumeshi] (n) food served to prisoners [Add to Longdo]
没す[もっす, mossu] (v5s) (1) (arch) (See 没する) to sink; to go down; to set; (2) to pass away; to die; (3) to disappear; to vanish; (4) to confiscate [Add to Longdo]
没食子[ぼっしょくし;もっしょくし, bosshokushi ; mosshokushi] (n) gallnut [Add to Longdo]
没食子酸[もっしょくしさん, mosshokushisan] (n) gallic acid [Add to Longdo]
毬藻[まりも;マリモ, marimo ; marimo] (n) (uk) marimo (variety of algae, Cladophora aegagropila); round green alga; Cladophora ball; lake ball; moss ball [Add to Longdo]
蘚苔[せんたい, sentai] (n) moss; bryophyte [Add to Longdo]
蘚苔植物[せんたいしょくぶつ, sentaishokubutsu] (n) (obsc) (See コケ植物) bryophyte (any of three groups of non-vascular land plants, inc. mosses, hornworts and liverworts) [Add to Longdo]
蘚類[せんるい, senrui] (n) mosses (non-vascular plants of class Bryopsida) [Add to Longdo]
[かげ, kage] (n) (arch) (See 日陰鬘) running ground pine (species of club moss, Lycopodium clavatum) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摩萨德[Mó sà dé, ㄇㄛˊ ㄙㄚˋ ㄉㄜˊ, / ] Mossad [Add to Longdo]
生苔[shēng tái, ㄕㄥ ㄊㄞˊ, ] mossy [Add to Longdo]
石蕊[shí ruǐ, ㄕˊ ㄖㄨㄟˇ, ] reindeer moss; (chem.) litmus (as in litmus paper) [Add to Longdo]
石松[shí sōng, ㄕˊ ㄙㄨㄥ, / ] Lycopodiopsida (club mosses) [Add to Longdo]
[tái, ㄊㄞˊ, ] moss [Add to Longdo]
苔藓[tái xiǎn, ㄊㄞˊ ㄒㄧㄢˇ, / ] moss [Add to Longdo]
[xiǎn, ㄒㄧㄢˇ, / ] mosses on damp walls [Add to Longdo]
银苔[yín tái, ˊ ㄊㄞˊ, / ] moss silver; silver in the form of fibers or branches [Add to Longdo]
青苔[qīng tái, ㄑㄧㄥ ㄊㄞˊ, ] moss; lichen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Moss \Moss\, v. t. [imp. & p. p. {Mossed}; p. pr. & vb. n.
   {Mossing}.]
   To cover or overgrow with moss.
   [1913 Webster]
 
      An oak whose boughs were mossed with age. --Shak.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top