Search result for

mortes

(599 entries)
(0.0188 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mortes-, *mortes*, morte
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา mortes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *mortes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mortal[ADJ] ต้องตาย, Syn. perishable, Ant. immortal
mortal[ADJ] เกี่ยวกับมนุษย์
mortal[ADJ] ซึ่งทำให้ถึงตาย, See also: ปางตาย, Syn. deadly, fatal, Ant. superficial
mortal[ADJ] จนตาย, See also: จวบจนวันตาย
mortal[N] ซึ่งต้องตายในที่สุด
mortar[N] ครก, See also: โกร่ง
mortar[N] ส่วนผสมของปูนขาวหรือซีเมนต์กับทรายและน้ำ
mortar[VT] โบกปูน, See also: ฉาบปูน
mortice[N] เซาะเป็นร่อง, Syn. mortise
mortice[N] ช่องหรือรู, Syn. mortise
mortice[VT] ทำให้เป็นช่องหรือรู
mortify[VT] ทำให้อับอาย, See also: ทำให้ขายหน้า, Syn. embarrass, chagrin humiliate
mortify[VT] บำเพ็ญทุกรกิริยา, See also: ทรมานตัวเอง, Syn. discipline
mortise[N] บาก, See also: รอยบาก
mortise[VT] บาก, See also: เซาะเป็นร่อง
amortise[VT] หักกลบลบล้าง (หนี้)
amortize[VT] หักกลบลบล้าง (หนี้)
immortal[ADJ] ซึ่งเป็นอมตะ, See also: ชั่วนิรันดร์, ซึ่งไม่ตาย, ชั่วกัลปาวสาน, Syn. eternal, everlasting, undying, Ant. mortal
mortally[ADV] ขนาดถึงตาย, See also: ขนาดหนัก, อย่างหนัก, อย่างรุนแรง, Syn. very, deeply, seriously
mortally[ADV] อย่างปางตาย, See also: อย่างถึงตาย
mortgage[N] การจำนอง, See also: สัญญาจำนอง
mortgage[VT] จำนอง, See also: เอาเข้าจำนอง, Syn. hypothecate
mortuary[N] ห้องดับจิต, See also: ห้องเก็บศพ, ที่บรรจุศพ, Syn. charnel house, mausoleum, funeral home
mortuary[ADJ] เกี่ยวกับการฝังศพ
mortuary[ADJ] เกี่ยวกับความตาย
mortality[N] ภาวะที่ต้องตาย, Syn. dying, fetality
mortality[N] อัตราการตาย, See also: จำนวนผู้ตาย, Syn. death rate
mortgagee[N] ผู้รับจำนอง
mortgager[N] ผู้จำนอง, Syn. creditor
mortgagor[N] ผู้จำนอง, Syn. mortgager
mortician[N] สัปเหร่อ, Syn. undertaker
mortifier[N] ผู้ทรมานตนเอง
mortal sin[N] บาปร้ายแรง (ในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก)
mortifying[N] การทำให้อับอาย, Syn. embarrassing, humiliating
postmortem[ADJ] ซึ่งเกิดขึ้นหลังการตาย, Syn. posthumous
postmortem[N] การชันสูตรศพ
remortgage[VI] จำนองใหม่
immortality[N] ความเป็นอมตะ, See also: ความนิรันดร์, ความไม่ตาย, Syn. deathlessness, perpetuity, Ant. mortality
immortalize[VT] ทำให้ไม่มีวันตาย, See also: ทำให้เป็นอมตะ, ทำให้คงอยู่ชั่วนิรันดร์, Syn. eternalize
mortarboard[N] หมวกสวมใส่วันรับปริญญา
post-mortem[ADJ] เกี่ยวกับการชันสูตร
rigor mortis[N] การแข็งตัวของร่างที่ตายแล้ว
mortification[N] การอับอาย, See also: การถูกลบหลู่, Syn. chagrin, humiliation
mortification[N] สิ่งที่ทำให้อับอาย, See also: สิ่งที่ทำให้ถูกลบหลู่
mortification[N] การบำเพ็ญทุกรกิริยา (ทางศาสนา), Syn. self-conciousness
postmortem examination[N] การชันสูตรศพ, Syn. autopsy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amort(อะมิรท) adj. ไม่มีชีวิต, ไม่มีจิตวิญญาณ
amortis(z) ation (แอมมอร์ไทเซ' เชิน) n. การหักลบหนี้, การผ่อนชำระ, ทุนสำหรับใช้หนี้., Syn. amortizement, amortissement n.
amortise(แอม' โมไทซ) vt. หักกลบลบล้าง (หนี) , ผ่อนชำระหนี้. -amortis (z) able adj., Syn. liquidate, extinguish) -amortis (z) ation n.
amortizement(แอมมอไทซ' เมินทฺ) n. amortis (a) ation, amortissement
chattel mortgagen. การจำนองสังหาริมทรัพย์ n.
immortal(อิมอร์'เทิล) adj. อมตะ,ไม่รู้จักตาย,ไม่ตาย,ตลอดกาล,ชั่วนิรันดร n. สิ่งที่ไม่ตาย,ผู้ที่มีชื่อเสียงอมตะ,เทพเจ้า,เซียน.
immortality(อิมอร์แทล'ลิที) n. ความไม่ตาย,ชีวิตอมตะ,ชื่อเสียงอมตะ
mortal(มอร์'เทิล) adj.ต้องตาย,เกี่ยวกับมนุษย์ที่ต้องตาย,เกี่ยวกับโลกนี้,ซึ่งทำให้ตาย,แก่ผู้ตาย,ปางตาย,อุกฤษฏ์,ร้ายกาจ,มหันต์,ถึงตาย., Syn. fatal ###A. immortal
mortality(มอร์แทล'ลิที) n. การที่ต้องตาย,ความตาย,อัตราตาย,มนุษย์ที่ต้องตาย,ความหายนะ,สิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่ต้องตาย, Syn. death,destruction,
mortar(มอร์'ทาร์) n. โกร่ง,ครก,ปืนครก,เครื่องยิงดอกไม้ไฟ,ปูนขาวหรือปูนซีเมนต์หรือส่วนผสมของมัน,ทราย,น้ำ
mortgage(มอร์'กิจฺ) n.,v. การจำนอง,จำนอง,ให้คำมั่น,เป็นพันธะ
mortgagee(มอร์กะจี') n. ผู้รับจำนอง
mortgager(มอร์'กะเจอะ) n. ผู้จำนอง
mortgagor(มอร์'กะเจอะ) n. ผู้จำนอง
mortician(มอร์ทิช'เชิน) n. สัปเหร่อ,ผู้จัดการศพ
mortification(มอร์ทิฟะเค'เชิน) n. การได้รับความอับอายหรือถูกลบหลู่,ความตายของส่วนหนึ่งของร่างกาย,เนื้อตายเน่า, Syn. gangrene
mortify(มอร์'ทิไฟ) vt. ลบหลู่,บำเพ็ญทุกกิริยา,เป็นโรคเนื้อตาย, See also: mortifiedly adv. mortifier n. mortifyingly adv.
mortise(มอร์'ทิส) n. บาก,ช่องเซาะในเนื้อไม้ vt. เซาะเป็นร่องหรือช่อง,บาก,สกัด., Syn. mortice., See also: mortiser n.
mortuary(มอร์'ชุเออรี) n. สถานที่เก็บศพเพื่อรอการฝังหรือเผาศพ adj. เกี่ยวกับการฝังศพ,เกี่ยวกับความตาย, Syn. funeral home
post-mortem(โพสทฺมอร์'เทิม) adj. เกี่ยวกับ (หลังตาย,การชันสูตรศพ,ภายหลังเหตุการณ์.), Syn. postmortem ,after death
rigor mortisn. การแข็งตัวของร่างที่ตายแล้ว

English-Thai: Nontri Dictionary
CHATTEL chattel mortgage(n) การจำนองสังหาริมทรัพย์
immortal(adj) ไม่มีวันตาย,เป็นอมตะ,ชั่วกัลปาวสาน
immortality(n) ความอมตะ,ความไม่รู้จักตาย
immortalize(vt) ทำให้ไม่ตาย,ทำให้เป็นอมตะ
mortal(adj) เกี่ยวกับมนุษย์,ที่ต้องตาย,ถึงตาย,ร้ายแรง,มหันต์
mortal(n) มนุษย์
mortality(n) มฤตยู,ความตาย,จำนวนผู้ตาย
mortally(adj) ร้ายแรง,ถึงตาย,มหันต์
mortar(n) ปืนครก,ปูนขาว,เครื่องยิงดอกไม้เพลิง,โกร่ง
mortgage(n) การจำนอง
mortgage(vt) จำนอง
mortification(n) การทรมานร่างกาย,ความตกใจ,ความบัดสี
mortify(vi) ตาย,เสียใจ,ตกใจ,ลบหลู่,อับอาย
mortify(vt) ทรมานร่างกาย,ทำให้อ่อนกำลังลง,ทำให้เสียใจ,ทำให้บัดสี
mortise(n) ร่องไม้,รูกุญแจ,รอยบาก
mortise(vt) ประสานกัน,บาก,สกัด
mortuary(adj) เกี่ยวกับความตาย,เกี่ยวกับการฝังศพ
mortuary(n) ที่เก็บศพชั่วคราว,ที่ฝังศพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
posthumous; post-mortem (L.)ภายหลังการตาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
postmortal; postmortem-เกิดขึ้นหลังตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postmortem; postmortal-เกิดขึ้นหลังตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postmortem lividityรอยเขียวช้ำหลังตาย [มีความหมายเหมือนกับ suggillation ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postmortem rigidity; rigidity, cadaveric; rigor mortisสภาพแข็งทื่อหลังตาย, สภาพศพแข็งทื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
premortal-เกิดขึ้นก่อนตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
post-mortem examination; post-mortem inquestการชันสูตรพลิกศพ [ดู autopsy ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
post-mortem examination; post-mortem inquestการชันสูตรพลิกศพ [ดู autopsy และ necropsy] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
post-mortem inquest; post-mortem examinationการชันสูตรพลิกศพ [ดู autopsy ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
post-mortem inquest; post-mortem examinationการชันสูตรพลิกศพ [ดู autopsy และ necropsy] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
post-neo-natal mortalityภาวะการตายของทารกหลังระยะแรกเกิด (ระหว่าง ๑ เดือนถึง ๑ ปีบริบูรณ์) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
puerperal mortalityภาวะการตายระยะหลังคลอด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
postmortem thrombusลิ่มเลือดในหลอดเลือดหลังตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
post mortem-ภายหลังตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
post mortem dividendเงินปันผลจ่ายหลังถึงแก่กรรม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
perinatal mortalityภาวะการตายปริชาตะ (ภาวะการตายของทารกก่อนคลอดหรือแรกเกิด) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
perinatal mortality rateอัตราภาวะการตายปริชาตะ (อัตราภาวะการตายของทารกก่อนคลอดหรือแรกเกิด) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
perinatal mortality ratioอัตราส่วนภาวะการตายปริชาตะ (อัตราส่วนภาวะการตายของทารกก่อนคลอดหรือแรกเกิด) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
priority of mortgagesการจำนองลำดับก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
post-mortem (L.); posthumousภายหลังการตาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
post-mortem autopsyการชันสูตรพลิกศพ, การตรวจศพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
late foetal mortalityภาวะการตายของทารกในครรภ์ระยะหลัง (ภายหลังสัปดาห์ที่ ๒๘) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
late foetal mortality rateอัตราภาวะการตายของทารกในครรภ์ระยะหลัง (ภายหลังสัปดาห์ที่ ๒๘) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
late foetal mortality ratioอัตราส่วนภาวะการตายของทารกในครรภ์ระยะหลัง (ภายหลังสัปดาห์ที่ ๒๘) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
lethal; deadly; fatal; mortal-ทำให้ตาย, -ถึงตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
later mortgageeผู้รับจำนองรายหลัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
later mortgageการรับจำนองรายหลัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lividity, postmortemรอยเขียวช้ำหลังตาย [มีความหมายเหมือนกับ suggillation ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rigidity, cadaveric; rigidity, postmortem; rigor mortisสภาพแข็งทื่อหลังตาย, สภาพศพแข็งทื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rate, mortality; rate, deathอัตราตาย [มีความหมายเหมือนกับ mortality ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rate, death; rate, mortalityอัตราตาย [มีความหมายเหมือนกับ mortality ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
right of mortgageสิทธิจำนอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rigidity, postmortem; rigidity, cadaveric; rigor mortisสภาพแข็งทื่อหลังตาย, สภาพศพแข็งทื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rigor mortis; rigidity, cadaveric; rigidity, postmortemสภาพแข็งทื่อหลังตาย, สภาพศพแข็งทื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sub-mortgageการจำนองช่วง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
syndrome, mort d'amourกลุ่มอาการเสียชีวิตขณะร่วมเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sphacelus; mortificationส่วนเนื้อตายเน่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sur mortgageโดยมีจำนองเป็นประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
subsequent mortgagorผู้จำนองลำดับหลัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
select mortality tableตารางมรณวิสัยคัดเลือก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
standardized mortality rateอัตราภาวะการตายปรับเข้ามาตรฐาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
standardized mortality ratioอัตราส่วนภาวะการตายปรับเข้ามาตรฐาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
second mortgageการจำนองอันดับถัดไป [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
standard mortality rateอัตราภาวะการตายมาตรฐาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
occupational mortalityภาวะการตายตามกลุ่มอาชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
ante mortemก่อนตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
age-specific mortalityภาวะการตายจำเพาะอายุ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
adult mortalityภาวะการตายของผู้ใหญ่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
adjusted infant mortality rateอัตราภาวะการตายของทารกที่ปรับแล้ว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
adjusted mortality rateอัตราภาวะการตายที่ปรับแล้ว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amortizationการผ่อนชำระหนี้, การผ่อนชำระหนี้ [เศรษฐศาสตร์]
Chattel mortgageการจำนองทรัพย์ [เศรษฐศาสตร์]
Mortgage loanเงินกู้โดยมีการจำนอง [เศรษฐศาสตร์]
Aircraft mortgagesการจำนองอากาศยาน [TU Subject Heading]
Funeral customs and rites ; Mortauaryประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับศพ [TU Subject Heading]
Hospital mortalityอัตราการตายในโรงพยาบาล [TU Subject Heading]
Immortallityโลกของวิญญาณ [TU Subject Heading]
Amortizationการทยอยตัดบัญชี [เศรษฐศาสตร์]
Mortalityอัตราการตาย [TU Subject Heading]
Mortarมอร์ต้า [TU Subject Heading]
Mortarsครก [TU Subject Heading]
Mortgage guarantee insuranceประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัย [TU Subject Heading]
Mortgage life insuranceประกันชีวิตคุ้มครองการจำนอง [TU Subject Heading]
Mortgage loansการกู้ยืมโดยมีอสังหาริมทรัพย์มาจำนอง [TU Subject Heading]
Mortgage-backed securitiesตราสารหนี้หนุนโดยสินเชื่อที่อยู่อาศัย [TU Subject Heading]
Mortgagesจำนอง [TU Subject Heading]
Mortierellaมอร์ไทเรลลา [TU Subject Heading]
Perinatal mortalityอัตราการตายปริกำเนิด [TU Subject Heading]
Ship mortgagesการจำนองเรือ [TU Subject Heading]
Amortization ค่าเสื่อมราคา
ศัพท์ที่คนอเมริกันใช้แทนคำว่า depreciation หมายถึง การเสื่อมค่าหรือราคาของทรัพย์สิน วิธีคำนวณค่าเสื่อมราคา อาจใช้วิธีเฉลี่ยค่าเสื่อมของทรัพย์สิน ตลอดอายุการใช้งาน อาจใช้เป็นศัพท์ทางการบัญชี หมายถึง การจ่ายคืนหนี้ในลักษณะค่อยๆ จ่ายเป็นงวดๆ ซึ่งแต่ละงวดจะเป็นดอกเบี้ยและเงินต้นบางส่วน ศัพท์คำนี้มีรากศัพท์มาจากภาษาละติน แปลว่า การตาย ความหมายตามตัวอกัษร คือ การหักล้างหนี้สิน [สิ่งแวดล้อม]
Comparative Mortality Index ดัชนีเปรียบเทียบภาวะการตาย
เป็นดัชนีที่ใช้เปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม ประชากร โดยปรับมาตรฐานเพื่อขจัดผลจากความแตกต่างของ โครงสร้างประชากรออก ดัชนีนี้หาได้โดยใช้อัตราภาวะการตายมาตรฐาน (standard mortality rates) คูณกับประชากรในกลุ่มอายุต่างๆ ของประชากรที่เราศึกษาและบวกค่าผลคูญที่ได้เข้าด้วยกัน ก็จะเป็นจำนวนการตายที่คาดหวัง จากนั้นจึงคำนวณดัชนีดังกล่าวโดยเปรียบเทียบระหว่างการตายที่เกิดขึ้นจริง (observed deaths) กับจำนวนการตามที่คาดหวัง (expected death) ซึ่งได้จากการใช้อัตรามาตรฐาน [สิ่งแวดล้อม]
Child Mortality ภาวะการตายของเด็ก
เป็นการศึกษาภาวะการตายเฉพาะอย่าง (age-specific mortality) คำนี้เป็นคำที่ไม่ได้ใช้ เป็นแบบแผนทั่วไปในการศึกษาภาวะการตาย [สิ่งแวดล้อม]
Infant Mortality ภาวะการตายของทารก
ภาวะการตายของเด็กเกิดรอดที่อายุ ยังไม่ถึงหนึ่งปีบริบูรณ์ [สิ่งแวดล้อม]
Neo-Natal Mortality ภาวะการตายของทารกภายในระยะเวลาสี่สัปดาห์หลังคลอด
ภาวะการตายของเด็กเกิดรอดที่อายุไม่ถึงหนึ่ง ปีบริบูรณ์ [สิ่งแวดล้อม]
Early Neo-Natal Mortality ภาวะการตายของทารกภายในระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์หลังคลอด
ภาวะการตายที่เกิดขึ้นกับเด็กเกิดรอดในระยะ หนึ่งสัปดาห์หลังคลอด [สิ่งแวดล้อม]
Post Neo-Natal Mortality ภาวะการตายของทารกอายุระหว่างหนึ่งเดือน-หนึ่ง ปีบริบูรณ์
ภาวะการตายของเด็กเกิดรอดที่อายุสี่สัปดาห์ หรือหนึ่งเดือนขึ้นไป แต่เสียชีวิตก่อนที่เด็กทารกจะมีอายุครบหนึ่งปีบริบูรณ์ [สิ่งแวดล้อม]
Perinatal Mortality Rate อัตราภาวะการตายของทารกก่อนคลอดและภายในระยะ เวลาหนึ่งสัปดาห์หลังคลอด
การตายของทารกก่อนคลอดและภายในระยะเวลาหนึ่ง สัปดาห์หลังคลอด ได้รวมเอาการตายทั้งสองประเภทเข้าไว้ด้วยกัน นั่นคือ การตายของทารกก่อนหรือระหว่างคลอดกับการตายของบุตรเกิดรอด [สิ่งแวดล้อม]
Neo-Natal Mortality Rate อัตราภาวะการตายของทารกภายในระยะเวลาสี่ สัปดาห์หลังคลอด
เป็นภาวะการตายของเด็กเกิดรอดที่อายุไม่ถึง หนึ่งปีบริบูรณ์ต่อบุตรเกิดรอด 1,000 คน [สิ่งแวดล้อม]
Fortal Mortality Rate อัตราภาวะการตายคลอด
จำนวนการตายก่อนหรือระหว่างคลอดต่อบุตรเกิดรอด 1,000 คนในปีหนึ่ง [สิ่งแวดล้อม]
Adjusted Mortality Rate อัตราภาวะการตายที่ปรับแล้ว หรืออัตราภาวะการตายปรั
อัตราการตายซึ่งตัดผลกระทบที่เกิดจากความแตก ต่าง ของโครงสร้างประชากรระหว่างประชากร 2 กลุ่ม หรือมากกว่าออกไปแล้ว ทำให้สามารถเปรียบเทียบอัตราการตาย ระหว่างกลุ่มประชากรที่แตกต่างกันได้อย่างถูกต้อง [สิ่งแวดล้อม]
Amortizing Debentureหุ้นกู้ชนิดทยอยคืนเงินต้น
หุ้นกู้ชนิดทยอยคืนเงินต้น คือ หุ้นกู้ที่ทยอยชำระคืนเงินต้นบางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยชำระตามจำนวนเงินและงวดที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน [การเงิน-การลงทุน]
Amortizationการตัดบัญชี [การบัญชี]
Land mortgageหลักทรัพย์ที่เป็นที่ดิน [การบัญชี]
Legal mortgageหลักทรัพย์ทางกฎหมาย [การบัญชี]
Mortgageจำนอง [การบัญชี]
Amputation, Mortalมอร์ทัลแอมพูเตชั่น [การแพทย์]
Costs, Mortalityต้นทุนที่เนื่องจากผู้ป่วยเสียชีวิต [การแพทย์]
Fetal Mortalityการตายก่อนหรือระหว่างคลอด [การแพทย์]
Fetal Mortality Ratioอัตราส่วนเกิดไร้ชีพ [การแพทย์]
air-blown mortarair-blown mortar, ปูนพ่น [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
mortarmortar, ปูนสอ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Infant Mortalityทารก, อัตราตาย; อัตราตายของทารก; การตายของทารก [การแพทย์]
Infant Mortality Rateอัตราตายของทารก, อัตราตายของเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี, อัตราการตายของทารกที่มีอายุต่ำกว่า 1 ปี, อัตราทารกตายในอายุต่ำกว่า 1 ปี [การแพทย์]
Malaria Mortality Rateอัตราตายด้วยมาลาเรีย [การแพทย์]
Maternal Mortalityมารดา, อัตราตาย; อัตราตายของมารดา; การตายของสตรีที่เป็นมารดา; การตายของแม่; การตายของมารดา; จำนวนแม่ตายเนื่องจากการคลอด [การแพทย์]
Maternal Mortality Rateอัตราตายของมารดา, อัตรามารดาตาย, อัตราตายทางสูติศาสตร์, อัตราตายของแม่, อัตราการตายของมารดา [การแพทย์]
Mortalityการตาย, อัตราตาย, ความต้องตาย [การแพทย์]
Mortality Dataข้อมูลการตาย [การแพทย์]
Mortality Index, Comparativeดรรชนีเปรียบเทียบอัตราตาย [การแพทย์]
Mortality Rateอัตรามรณะ, อัตราตาย, อัตราการตาย [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
accept mortgageรับจำนอง
mortgage actนิติกรรมจำนอง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You've never fought in mortal combat before. It's different.เจ้าไม่เคยสู้ในการประลองแบบนี้มาก่อน มันไม่เหมือนกัน Excalibur (2008)
Because it's not alive, no mortal weapon can kill it.มันตายไปแล้ว เราจะฆ่ามันด้วยอาวุธปรกติไม่ได้ Excalibur (2008)
You said yourself, no mortal weapon can kill it.ท่านบอกไว้เองว่าอาวุธปกติทำอะไรมันไม่ได้ Excalibur (2008)
If no mortal sword will kill it... ..then I will.ถ้าไม่มีอาวุธสังหารใดปราบมันได้.. .. ถ้างั้นข้า Excalibur (2008)
With mortal magic.คงต้องใช้มนต์สังหารปราบมันเอง Excalibur (2008)
Take the sword far from here and place it where no mortal man can ever find it.นำดาบไปให้ใกลจากที่นี่ ทิ้งมันไว้ในที่ห่างใกล ที่ที่มนุษย์ไม่อาจค้นเจอ Excalibur (2008)
Our generation mortgaged our souls to protect yours.คนรุ่นเราสละวิญญาณเพื่อปกป้องรุ่นเธอ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
I see an animal that believes with every fiber of his being, every fiber that the girl he loves is in mortal danger.อย่างที่เราอยากให้เชื่อ มันคิดว่าเด้กนั่นรักมัน แล้วเด็กนั่นก็ตกอยู่ในอันตราย Bolt (2008)
"Kind keepers of my weak decaying age let dying Mortimer here rest himself."ผู้คุมผู้มีเมตตาดูแลอายุขัยที่อ่อนล้าลงของข้าฯ ปล่อยให้มอร์ติเมอร์ซึ่งใกล้ตายผู้นี้ได้พักผ่อนเถิด The Curious Case of Benjamin Button (2008)
And these gray locks, the pursuivants of death, argue the end of Edmund Mortimer."และผมหงอกเหล่านี้ สิ่งบ่งบอกของความตาย อ้างเหตุแห่งการอวสานของเอ็ดมันด์ มอร์ติเมอร์ " The Curious Case of Benjamin Button (2008)
He will bear a mortal grudge over the mildest of slights.ท่านจะแค้นเคือง แม้แต่เรื่องที่เล็กที่สุด The Other Boleyn Girl (2008)
Oh, no! It's Mort! He's so annoying!ไม่นะนี่มันมอร์ทนี่ มันน่ารำคาญชะมัด Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Hey, Mort.เฮ้ มอร์ท Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
- I think I saw Mort on the plane wing.ฉันว่าฉันเพิ่งเห็นมอร์ทบนปีกเครื่องบินนะ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Mort?มอร์ท? Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
We break free from our mortal bondsเราหนีจากสายใยที่ตายไปของเรา Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
She's got her own place over on Morton, number 260.- ยังอยู่ที่นี่เหรอ - ใข่ Jumper (2008)
I'm so glad you've finally made your way back here, Mortimer.ดีใจจริงๆ ในที่สุดเธอก็หาทาง กลับมาที่นี่ได้ซะทีนะ มอร์ติเมอร์ Inkheart (2008)
Mortimer, my books!มอติเมอร์ หนังสือของฉัน! Inkheart (2008)
What are we doing here, Mortimer? Where did those monsters come from?เรามาทำอะไรที่นี่เนี่ย มอร์ติเมอร์ ตัวประหลาดพวกนั้นมาจากไหนกัน Inkheart (2008)
Mortimer, be quick, be clear, or I swear I'll disinherit you.มอติเมอร์ พูดมาเร็วๆ ให้ชัดเจนด้วย ไม่งั้นฉันจะไม่ให้มรดกเธอแน่ๆ Inkheart (2008)
Goodness sake, Mortimer!โอ้ พระเจ้า มอร์ติเมอร์ Inkheart (2008)
Sir, my name's Mortimer Folchart.ผมชื่อ มอร์ติเมอร์ โฟลชาร์ต ครับ Inkheart (2008)
"Made from the ashes of Capricorn's victims The Shadow was immortal and invulnerable and as pitiless as his master.มันก่อร่างขึ้นจากเถ้าธุลีของเหยื่อ ที่ถูกคาปริคอร์นสังหาร... เงานั้นไม่เจ็บ ไม่ป่วย และอยู่ยงคงกระพัน อีกทั้งยังปราศจากความเมตตา เช่นนายของมัน Inkheart (2008)
He just abandons you, huh, to your mortal disease, and leaves you alone to suffer and die, when he's in there pretending to love you?ให้คุณต้องเจอกับโรคร้าย และปล่อยให้คุณทรมานเพียงลำพัง และก็ตาย ในขณะที่เขาอยู่ในนั้น แสร้งทำเป็นว่ารักคุณ New York, I Love You (2008)
Sixteen mortar teams supported by 20 forward observers.หน่วยปืนครก16ทีม คอยสนับสนุน โดย 20 หน่วยสนับสนุนภาคพื้นดิน 24: Redemption (2008)
- Mortgage.-จำนอง Marley & Me (2008)
Mortgage.เออ จำนอง Marley & Me (2008)
Let's shoot this. Miss November. Immortality!ไปยิงมัน คุณนายพฤศจิกา ความเป็นอมตะ ไปเถอะ The House Bunny (2008)
"If he is awakened, all mortals should despair."หากพระองค์ฟื้นคืนชนม์ เหล่าคนสามัญจักลำเค็ญ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
And once he becomes immortal, he can transform himself into the most hideous creatures ever seen.เมื่อเค้าเป็นอมตะ เขาสามารถกลายร่างเป็นปีศาจที่น่าสยดสยองยิ่งนัก The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
He is immortal.พระองค์เป็นอมตะแล้ว The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
In the name of the ancestors and the righteous, I sacrifice my immortality and that of my daughter so that you may rise this day!ในนามแห่งเหล่าบรรพชนและเหล่าคุณธรรม ข้าขอสละชีวิตอมตะของข้าและบุตรสาวของข้า The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
To the Five Elements Mountains, land of the Immortals.เข้าไปถึงเขาคุนลุ้น ดินแดนแห่งผู้เป็นอมตะ The Forbidden Kingdom (2008)
It is here that the Heavenly Ministers gather to celebrate the longevity, and drink the Elixir of Immortality.ที่นั่นเอง พวกเหล่าขุนนางสวรรค์ มารวมตัวฉลองให้กับความยิ่งยืนนาน พร้อมกับดื่มยาแห่งความเป็นอมตะ The Forbidden Kingdom (2008)
In the Warlord's Palace, the battle of Immortals was fought.ในพระราชวังของแม่ทัพใหญ่เอง สงครามแห่งผู้เป็นอมตะก็ได้เปิดฉากขึ้น The Forbidden Kingdom (2008)
Being immortal the Monkey King could not be killed.เพราะ เป็นอมตะ ราชาวานรจึงตายไม่เป็น The Forbidden Kingdom (2008)
She does not think the Drunkard Immortal needed his life saved.ข้าไม่เชื่อว่าที่เจ้าขี้เหล้าอมตะนั่นทำ ก็เพราะอยากให้ตัวเองรอดหรอก The Forbidden Kingdom (2008)
You're immortal?คุณเป็นอมตะหรอ? The Forbidden Kingdom (2008)
His elixir. Every Immortal has one.ความเป็นอมตะของเขาล่ะ พวกอมตะจะต้องมีสักอย่าง The Forbidden Kingdom (2008)
Mortals are always whispering of the prophecy.ไอ้พวกกระจอกมันก็เอาแต่พรรณนาถึงคำทำนายกันอยู่แล้ว The Forbidden Kingdom (2008)
A jade dart that can kill any mortal.ปิ่นหยก สามารถฆ่าผู้เป็นอมตะได้ The Forbidden Kingdom (2008)
Perhaps a Taoist immortal can make rain.หรือผู้อมตะ จะบันดาลฝนให้เราได้ The Forbidden Kingdom (2008)
If he truly is a Taoist immortal.ถ้าเขาเป็นผู้อมตะตัวจริงนะ The Forbidden Kingdom (2008)
When I deliver the lost weapon, the Jade Warlord shall grant me the Elixir of Immortality.เมื่อข้ามอบอาวุธนี้ แม่ทัพเจด จะให้ ยาอมตะ แก่ฉัน The Forbidden Kingdom (2008)
That's okay. He's immortal, right? I mean he is, right?ไม่เป็นไร เขาเป็นอมตะไม่ใช่เหรอ เขาไม่ตายหรอก The Forbidden Kingdom (2008)
He needs his wine. He's one of the eight immortals.เขาต้องได้สุรา เขาเป็นหนึ่งในแปดเซียนนี่ครับ The Forbidden Kingdom (2008)
To pass would place me in a very short line of scholar immortals.ถ้าผ่านได้ จะเป็นทางลัด ให้ข้าฝึกฝนความเป็นอมตะต่อได้ The Forbidden Kingdom (2008)
- You're not immortal?- ท่านไม่ได้เป็นอมตะ The Forbidden Kingdom (2008)
I would rather die a mortal who has a care for someone.ข้าเองอยากตายไปเหมือนคนทั่วไป ที่มีคนเขาห่วงถึงอยู่บ้าง The Forbidden Kingdom (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mortMy house is a mortgage-free house.
mortI believe in the immortality of the soul.
mortPlato held that the soul is immortal.
mortThey believe that the soul is immortal.
mortThe mortality rate per 1000 live births are set out in figure 13.1.
mortThe bank holds a mortgage on his building.
mortI mortgaged my house.
mortI suffered from my mortgage loan.
mortI mortgaged my farm to him for ten million yen.
mortWe know that all men are mortal.
mortHer wound seems to be mortal.
mortShe was mortified by his frank remark.
mortDuring these years he wrote immortal poem.
mortA person's soul is immortal.
mortThe flesh is mortal.
mortA man's body dies, but his soul is immortal.
mortThe postmortem showed that she had been strangled.
mortNature is beyond mortal control.
mortHe was mortally ill with cancer.
mortHe was mortified at his failure in business.
mortAll human beings are mortal.
mortMan is mortal.
mortMan's soul is immortal.
mortHe made himself immortal with a number of outstanding books about education.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แผลฉกรรจ์[N] mortal wound, Example: สองสามีภรรยามีแผลฉกรรจ์ที่ศีรษะเป็นทางยาว, Count unit: แผล, Thai definition: แผลร้ายแรงที่อาจทำให้ถึงตายได้
ลูกหนี้[N] debtor, See also: mortgagor, Ant. เจ้าหนี้, Example: หลังสงครามเยอรมนีเป็นลูกหนี้รายใหญ่ที่มีเจ้าหนี้ถึง 11 ราย มีหนี้สินจำนวน 3.3 หมื่นล้านเหรียญ, Count unit: คน, ราย, Thai definition: ผู้ที่เป็นหนี้
ชันสูตรศพ[V] perform an autopsy, See also: perform a postmortem, Syn. ชันสูตรพลิกศพ, Example: คดีนี้ยังไม่มีนายตำรวจไปชันสูตรศพ
อมตะ[ADJ] immortal, See also: everlasting, undying, eternal, Example: มีความเชื่อว่าวิญญาณนั้นเป็นสิ่งอมตะไม่มีตาย, Thai definition: ไม่ตาย
ความละอายใจ[N] shame, See also: abashment, embarrassment, ignominy, mortification, mortification, Example: บางครั้งเราเกิดความละอายใจเมื่อเรารู้สึกว่าผู้อื่นมองเห็นส่วนไม่ดีของตัวเรา, Thai definition: ความรู้สึกอายในความชั่วที่จะกระทำ, ความสำนึกผิดในความชั่วที่ทำไว้
พะงาบ[ADV] fatally, See also: mortally, nearly death, Syn. พะงาบๆ, Example: สามีของหล่อนนอนพะงาบรอให้หมอมาตรวจที่บ้าน, Thai definition: มีอาการอ้าปากแล้วหุบเข้าช้าๆ (เป็นอาการของคนและสัตว์ที่จวนจะตาย)
ปูนสอ[N] mortar, Example: ปูนสอใช้ทำปืนครก, Thai definition: ปูนขาวที่ผสมกับทรายและน้ำกาวหนัง หรือน้ำอ้อยเป็นต้น เพื่อเชื่อมอิฐหรือหิน
ปูน[N] lime, See also: mortar, calcium oxide, quicklime, cement, Syn. ปูนซีเมนต์, Example: ปูนเป็นวัสดุสำคัญที่ใช้ในการก่อสร้าง
ปืนครก[N] mortar, Example: ผู้ก่อการร้ายยิงปืนครกเข้ามาในค่ายทหาร, Count unit: กระบอก, Thai definition: ปืนใหญ่ใช้ในการรบ สำหรับยิงให้วิถีกระสุนโค้งมาก
มนุษย์[N] human, See also: human being, man or woman, creature, mortal, Syn. สามัญชน, บุคคล, คน, ปุถุชน, Example: มนุษย์ในอนาคต เป็นมนุษย์ที่มีโอกาสเรียนทุกอย่างที่อยากจะเรียนได้โดยไม่มีวันสิ้นสุด, Count unit: คน, Thai definition: สัตว์ที่รู้จักใช้เหตุผล, สัตว์ที่มีจิตใจสูงแต่ยังมีกิเลส
มัตตัย[N] mortal, See also: human beings, Syn. มรรตย, มรรตัย, มัตย, มรรตยะ, มัตยะ, Count unit: ผู้ทีไม่ตาย, Thai definition: ผู้ที่ต้องตาย ได้แก่พวกมนุษย์ ดิรัจฉาน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มัตตัย[N] mortal, See also: human beings, Syn. มรรตย, มรรตัย, มัตย, มรรตยะ, มัตยะ, Count unit: ผู้ทีไม่ตาย, Thai definition: ผู้ที่ต้องตาย ได้แก่พวกมนุษย์ ดิรัจฉาน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อำมฤต[ADJ] immortal, Syn. อมฤต, Example: คุณลองดื่มน้ำอำมฤตดูซิ
สัปเหร่อ[N] undertaker, See also: mortician, funeral director, Example: ผู้คนที่ล้มตายไปมีส่วนช่วยให้สัปเหร่อมีงานทำ มีเงินเลี้ยงชีพต่อไปได้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการฝังหรือเผาศพ
ตะบัน[N] metal tube or mortar used in combination with a pestle in shredding betel leaves and areca nuts for chewing, Syn. ตะบันหมาก, Example: คุณยายใช้ตะบันหมากใบนี้ตั้งแต่ยังเป็นสาว, Thai definition: เครื่องตำหมากของคนแก่ มีรูปคล้ายกระบอก โดยมากทำด้วยทองเหลือง มีลูกตะบันสำหรับตำ และมีดากอุดก้น
ถือปูน[V] mortar, See also: be bound with cement, do cement work, plaster, Syn. โบกปูน, Example: เมื่อติดตั้งโครงหลังคา มุงหลังคาเรียบร้อยแล้วจึงถือปูนผนังและปูพื้นไม้เข้าลิ้น, Thai definition: เอาปูนโบกอิฐหรือสิ่งที่ก่อขึ้น
ฉกรรจ์[ADJ] serious, See also: severe, intense, mortal, dangerous, critical, Syn. รุนแรง, สาหัส, ร้ายแรง, มหันต์, Example: ผู้ป่วยมีบาดแผลฉกรรจ์บริเวณใบหน้า, Thai definition: อยู่ในระดับที่รุนแรงมาก
ฉีกหน้า[V] humiliate, See also: shame, disgrace, turn against, mortify, insult, Example: เขาต้องการประชดบิดาและฉีกหน้าเขาให้เจ็บอาย, Thai definition: ทำให้ได้รับความอับอาย, ทำให้เสียหน้า
ชันสูตรพลิกศพ[V] perform autopsy, See also: do postmortem examination, perform postmortem, Example: แพทย์ชันสูตรพลิกศพแล้วพบว่า มีการตายมานานกว่า 6 ชั่วโมง, Thai definition: ตรวจพิสูจน์ศพเพื่อให้ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร ตายที่ไหน เมื่อใด และด้วยสาเหตุใด, Notes: (กฎหมาย)
มรณภัย[N] danger of death, See also: danger, fatal risk, mortal danger, accident/calamity of death, Thai definition: ภัยที่เกิดจากความตาย, ภัยที่นำมาซึ่งความตาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มฤตยู[ADJ] fatal, See also: mortal, deadly, Example: เขาโชคดีที่สามารถรอดออกมาจากหนองน้ำมฤตยูแห่งนั้นได้, Thai definition: แห่งความตาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เซียน[N] immortal of Chinese stories, See also: wizard, Syn. ผู้วิเศษ, Example: กว่าจะสำเร็จเป็นเซียนต้องบำเพ็ญความดีมากมาย, Count unit: ตน, Notes: (จีน)
กระเดื่อง[N] mortar, Syn. ครกกระเดื่อง, Example: พี่คำกองเป็นคนเหยียบที่หางครกกระเดื่อง ส่วนแม่ยืนโก้งโค้งอยู่ที่ปากครก, Count unit: ใบ, Thai definition: เครื่องตำข้าวชนิดหนึ่ง ใช้เท้าเหยียบปลายกระเดื่องแล้วถีบให้กระดก
ครก[N] mortar, Example: เราตำน้ำพริกกินกันเอง ใช้พริกเผา หอมเผา กระเทียมเผา โขลกลงในครก แล้วใส่เนื้อปลาปรุงอีกหน่อยก็ใช้ได้, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: เครื่องใช้ที่มีลักษณะอย่างหลุมสำหรับตำหรือโขลกด้วยสาก
ครกกระเบือ[N] mortar, Syn. ครก, Count unit: ใบ, ลูก
โกร่ง[N] mortar, See also: apothecary's mortar, Syn. ครกบดยา, Example: เขาค่อยๆ เทยาเม็ดรีสีน้ำตาลมีทองเปลวปิดวางลงบนโกร่งบดยา, Count unit: ใบ, Thai definition: เครื่องบดยารูปคล้ายครกหรือถ้วย มีสากสำหรับบดให้ละเอียด, ลักษณนามว่า ใบ
โกศ[N] mortuary urn, See also: urn-shaped casket, Syn. หีบศพ, Example: โกศตั้งอยู่ภายใต้ฉัตรเจ็ดชั้น, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ที่ใส่ศพนั่งเป็นรูปกลมทรงกระบอก ฝาครอบมียอด
ความละอาย[N] ashamedness, See also: humiliation, mortification, Syn. ความอาย, Example: ความละอายต่อบาปทำให้ผมไม่กล้าทำชั่ว, Thai definition: ความรู้สึกอายในความชั่วที่จะกระทำ หรือได้สำนึกผิดในความชั่วที่ทำไว้
ตบะ[N] penance, See also: heat, warmth, pain, suffering, bodily mortification, penance, religious austerity, devout, Syn. ความเพียร, เครื่องเผาผลาญกิเลส, การข่มกิเลส, Example: เขาบำเพ็ญตบะเพื่อดับกิเลส
ทุกรกิริยา[N] difficult deeds, See also: doing what is difficult to do, self-mortification, torment, Thai definition: การกระทำกิจที่ทำได้โดยยาก ได้แก่ การทำความเพียรเพื่อบรรลุธรรมวิเศษ, Notes: (บาลี)
เทปูน[V] cement, See also: bond, mortar, plaster, Example: ช่างก่อสร้างกำลังเทปูนเพื่อสร้างถนน
ผู้จำนอง[N] mortgagor, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่นำทรัพย์สินตราไว้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง
ผู้รับจำนอง[N] mortgagee, Count unit: คน, Thai definition: ผู้รับทรัพย์สินของผู้จำนองเอาไว้ เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ โดยไม่ได้รับทรัพย์สินนั้นจากผู้จำนอง
หลักทรัพย์ค้ำประกัน[N] collateral, See also: mortgage securities, Example: การปล่อยกู้สินเชื่อที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันจะมีความเสี่ยงสูงมาก, Thai definition: ทรัพย์สินผูกพันตนเพื่อเอาไว้หักชำระหนี้หากไม่ชำระหนี้นั้น
จำนอง[V] mortgage, See also: pledge, Ant. ไถ่ถอน, Example: ลูกค้าจำนองบ้านไว้กับธนาคาร, Thai definition: ชื่อสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่ง เรียกว่า ผู้จำนอง เอาทรัพย์สินตราไว้กับอีกบุคคลหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับจำนอง เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง, Notes: (กฎหมาย)
ปากไม้[N] mortise, See also: open mortise in a piece of timber to receive a tenon, open mortise in a piece of timber to, Thai definition: รอยเจาะหรือรอยปากที่ตัวไม้เพื่อต่อกันให้สนิท
หลักทรัพย์ค้ำประกัน[N] collateral, See also: mortgage securities, Example: การปล่อยกู้สินเชื่อที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันจะมีความเสี่ยงสูงมาก, Thai definition: ทรัพย์สินผูกพันตนเพื่อเอาไว้หักชำระหนี้หากไม่ชำระหนี้นั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อมตะ[adj.] (ammata) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting   FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
อมร[adj.] (amøn) EN: deathles ; immortal   FR: éternel ; immortel
อัตราการตาย[n. exp.] (attrā kān tāi) EN: death rate   FR: taux de mortalité [m]
อายุกษัย[n.] (āyukasai) EN: death ; decease   FR: mort [f] ; décès [m]
อายุขัย[n.] (āyukhai) EN: end of life ; death   FR: mort [f]
บานไม่รู้โรย[n.] (bānmairūrōi) EN: Globe amaranth ; Pearly everlasting ; Bachelor's button ; Button agaga   FR: immortelle [f]
ฉกรรจ์[adj.] (chakan) EN: serious ; severe ; intense ; mortal ; dangerous ; critical   FR: sérieux ; sévère ; dangereux ; critique ; mortel
ชันสูตรพลิกศพ[v. exp.] (channasut phlik sop) EN: perform an autopsy ; do a postmortem examination   FR: autopsier ; pratiquer une autopsie
ฉีกหน้า[v.] (chīknā) EN: humiliate : mortify ; insult ; disgrace ; shame ; turn against   FR: humilier
ชีวิตหลังความตาย[n. exp.] (chīwit lang khwām tāi) EN: life afterr death   FR: une vie après la mort
เห็นใจ[v.] (henjai) EN: be present at a deathbed   FR: garder un mort ; veiller (un mort)
โหง[v.] (hōng) EN: die a violent death ; die an unnatural death   FR: mourir de mort violente
จำนอง[v.] (jamnøng) EN: mortgage ; pledge   FR: hypothéquer
จำนวนตายของทารก[n. exp.] (jamnūan tāi khøng thārok) EN: infant mortality   FR: mortalité infantile [f]
เจ้าหนี้จำนอง[n. exp.] (jaonī jamnøng) EN: mortgagor   
จดหมายขู่ฆ่า[n. exp.] (jotmāi khū khā) FR: lettre de menace de mort [f]
การจำนอง[n.] (kān jamnøng) EN: mortgage   
การเสียชีวิต[n. exp.] (kān sīa chīwit) EN: death   FR: mort [f]
การตาย[n.] (kān tāi) EN: death   FR: mort [f]
การทำให้อับอาย[n. exp.] (kān thamhai ap-āi) EN: mortifying   
ฆาต[n.] (khāt) EN: death ; end ; fate ; disaster   FR: mort [f] ; tuerie [f] ; destruction [f] ; fin [f]
ค่าตัดจำหน่าย[n. exp.] (khā tat jamnāi) EN: amortization   
ฆ่าตัวตาย[v.] (khātūatāi) EN: commit suicide ; kill oneself   FR: se suicider ; se donner la mort
คนตาย[n.] (khontāi) FR: mort [m] ; défunt [m] ; défunte [f]
ครึ่งผีครึ่งคน[adj.] (khreung phī khreung khon) EN: near death ; on the brink of death ; extremely weak ; of fatal end   FR: à l'article de la mort ; mourant ; agonisant ; à moitié mort
ครก[n.] (khrok) EN: mortar   FR: mortier [m]
ครกบดยา[n. exp.] (khrok bot yā) EN: mortar   FR: mortier [m]
ครกกระเบือ[n.] (khrokkrabeūa) EN: mortar   
ครกกระเดื่อง[n.] (khrokkradeūang) EN: mortar   
ความตาย[n.] (khwām tāi) EN: death   FR: mort [f]
เกียร์หยุด[n. exp.] (kīa yut) FR: point mort [m]
แกล้งทำเป็นตาย[xp] (klaēng thampen tāi) FR: faire le mort
ใกล้จะสิ้นใจ[X] (klai ja sinjai) EN: dying   FR: mourant ; à l'agonie ; à l'article de la mort ; sur le point de mourir
ใกล้จะตาย[X] (klai ja tāi) EN: dying   FR: mourant ; à l'agonie ; à l'article de la mort ; sur le point de mourir
กลัวมาก[v. exp.] (klūa māk) EN: dread   FR: être effrayé ; être terrorisé ; être mort de peur
กลัวตาย[v. exp.] (klūa tāi) EN: be afraid of death ; be afraid of dying ; fear death   FR: avoir peur de mourir ; craindre la mort
กระเดื่อง[n.] (kradeūang) EN: mortar   
กุฏิ[n.] (kuti = kut) EN: mortuary ; grave   FR: caveau [m]
หลักทรัพย์ค้ำประกัน[n. exp.] (laksap khamprakan) EN: collateral ; mortgage securities   
ล้มตาย[v. exp.] (lom tāi) EN: wither and die ; wilt and die ; fall dead   FR: tomber mort
ลูกหนี้[n.] (lūknī) EN: debtor ; mortgagor   FR: débiteur [m] ; débitrice [f]
ลูกหนี้จำนอง[n. exp.] (lūknī jamnøng) EN: mortgagee   
ไม้ตีพริก[n.] (māitīphrik) EN: pestle ; masher   FR: mortier [m]
เมาหัวราน้ำ[X] (mao hūarānām) EN: dead drunk   FR: ivre mort
เมามาย[v. exp.] (maomāi) EN: be dead drunk ; be very drunk ; be very intoxicated   FR: être ivre mort ; être complétement givré (inf.)
เมาหนัก[X] (mao nak) EN: blind drunk   FR: ivre mort
มฤตยู[n.] (mareutayū) EN: death   FR: mort [f]
มรณะ[n.] (mørana) EN: death   FR: mort [f]
มรณะ[adj.] (mørana) EN: dying ; deceased ; dead ; funereal   FR: mortel ; de mort
มรณกรรม[n.] (moranakam) EN: death   FR: mort [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MORT    M AO1 R T
MORTY    M AO1 R T IY0
MORTEM    M AO1 R T AH0 M
MORTER    M AO1 R T ER0
MORTIE    M AO1 R T IY0
MORTEN    M AO1 R T AH0 N
MORTAR    M AO1 R T ER0
MORTIS    M AO1 R T IH2 S
MORTON    M AO1 R T AH0 N
MORTAL    M AO1 R T AH0 L
MORTARA    M AO0 R T AA1 R AH0
MORTALS    M AO1 R T AH0 L Z
MORTARS    M AO1 R T ER0 Z
MORTEKI    M AO0 R T EH1 K IY0
MORTELL    M AO0 R T EY1 L
LAMORTE    L AA0 M AO1 R T IY0
MORTNER    M AO1 R T N ER0
MORTEMS    M AO1 R T AH0 M Z
MORTIFY    M AO1 R T AH0 F AY2
MORTIER    M AO1 R T IY0 ER0
MORTIMER    M AO1 R T AH0 M ER0
MORTON'S    M AO1 R T AH0 N Z
MORTUARY    M AO1 R CH UW0 EH2 R IY0
MORTLAND    M AO1 R T L AH0 N D
MORTGAGE    M AO1 R G IH0 JH
MORTALLY    M AO1 R T AH0 L IY0
IMMORTAL    IH2 M AO1 R T AH0 L
AMORTIZE    AE1 M ER0 T AY2 Z
MORTIMORE    M AO0 R T IY1 M AO0 R
MORTICIAN    M AO0 R T IH1 SH AH0 N
MORTGAGES    M AO1 R G AH0 JH AH0 Z
MORTIFIED    M AO1 R T AH0 F AY2 D
MORTGAGED    M AO1 R G IH0 JH D
AMORTIZED    AE1 M ER0 T AY2 Z D
MORTALITY    M AO0 R T AE1 L AH0 T IY0
MORTENSON    M AO1 R T AH0 N S AH0 N
MORTENSEN    M AO1 R T AH0 N S AH0 N
IMMORTALS    IH2 M AO1 R T AH0 L Z
ANTEMORTEM    AE0 N T AH0 M AO1 R T AH0 M
AMORTIZING    AE1 M ER0 T AY2 Z IH0 NG
MORTELLARO    M AO0 R T EH0 L AA1 R OW0
MORTGAGING    M AO1 R G IH0 JH IH0 NG
MORTGAGE'S    M AO1 R G IH0 JH AH0 Z
POSTMORTEM    P OW0 S T M AO1 R T EH0 M
UNAMORTIZED    AH0 N AE1 M ER0 T AY2 Z D
THROGMORTON    TH R AH0 G M AO1 R T AH0 N
IMMORTALITY    IH2 M AO0 R T AE1 L AH0 T IY0
IMMORTALIZE    IH2 M AO1 R T AH0 L AY0 Z
IMMORTALIZES    IH2 M AO1 R T AH0 L AY0 Z AH0 Z
AMORTIZATION    AE2 M ER0 T AH0 Z EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mortal    (n) (m oo1 t l)
mortar    (v) (m oo1 t @ r)
mortals    (n) (m oo1 t l z)
mortars    (v) (m oo1 t @ z)
mortice    (v) (m oo1 t i s)
mortify    (v) (m oo1 t i f ai)
mortise    (v) (m oo1 t i s)
amortize    (v) (@1 m oo1 t ai z)
immortal    (n) (i1 m oo1 t l)
mortally    (a) (m oo1 t @ l ii)
mortared    (v) (m oo1 t @ d)
mortgage    (v) (m oo1 g i jh)
morticed    (v) (m oo1 t i s t)
mortices    (v) (m oo1 t i s i z)
mortised    (v) (m oo1 t i s t)
mortises    (v) (m oo1 t i s i z)
mortuary    (n) (m oo1 ch @ r ii)
amortized    (v) (@1 m oo1 t ai z d)
amortizes    (v) (@1 m oo1 t ai z i z)
immortals    (n) (i1 m oo1 t l z)
mortality    (n) (m oo1 t a1 l i t ii)
mortaring    (v) (m oo1 t @ r i ng)
mortgaged    (v) (m oo1 g i jh d)
mortgagee    (n) (m oo2 g i jh ii1)
mortgages    (v) (m oo1 g i jh i z)
mortgagor    (n) (m oo2 g i jh oo1 r)
mortician    (n) (m oo1 t i1 sh @ n)
morticing    (v) (m oo1 t i s i ng)
mortified    (v) (m oo1 t i f ai d)
mortifies    (v) (m oo1 t i f ai z)
mortising    (v) (m oo1 t i s i ng)
amortizing    (v) (@1 m oo1 t ai z i ng)
mortgagees    (n) (m oo2 g i jh ii1 z)
mortgaging    (v) (m oo1 g i jh i ng)
mortgagors    (n) (m oo2 g i jh oo1 z)
morticians    (n) (m oo1 t i1 sh @ n z)
mortifying    (v) (m oo1 t i f ai i ng)
mortuaries    (n) (m oo1 ch @ r i z)
immortality    (n) (i2 m oo t a1 l i t ii)
immortalize    (v) (i1 m oo1 t @ l ai z)
mortarboard    (n) (m oo1 t @ b oo d)
post-mortem    (n) - (p ou2 s t - m oo1 t @ m)
amortization    (n) (@1 m oo2 t i z ei1 sh @ n)
immortalized    (v) (i1 m oo1 t @ l ai z d)
immortalizes    (v) (i1 m oo1 t @ l ai z i z)
mortarboards    (n) (m oo1 t @ b oo d z)
post-mortems    (n) - (p ou2 s t - m oo1 t @ m z)
rigor mortis    (n) - (r i2 g @ - m oo1 t i s)
amortizations    (n) (@1 m oo2 t i z ei1 sh @ n z)
immortalizing    (v) (i1 m oo1 t @ l ai z i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschreibungsart {f}amortization type [Add to Longdo]
Abschreibungsbetrag {m}amortization amount [Add to Longdo]
Abschreibungsbuchung {f}amortization posting [Add to Longdo]
Abschreibungsfeld {n}amortization field [Add to Longdo]
Abschreibungskorrektur {f}amortization adjustment [Add to Longdo]
Abschreibungskosten {pl}amortization costs [Add to Longdo]
Abschreibungsliste {f}amortization list [Add to Longdo]
Abschreibungsmethode {f}amortization method [Add to Longdo]
Abschreibungsmode {f}amortization mode [Add to Longdo]
Abschreibungsparameter {m}amortization parameter [Add to Longdo]
Abschreibungsperiode {f}; Abschreibungsdauer {f}amortization period [Add to Longdo]
Abschreibungsprognose {f}amortization forecast [Add to Longdo]
Abschreibungsrate {f}amortization rate [Add to Longdo]
Abschreibungsrechnung {f}amortization calculation [Add to Longdo]
Abschreibungsregel {f}amortization rule [Add to Longdo]
Abschreibungssatz {m}amortization record [Add to Longdo]
Abschreibungsschlüssel {m}amortization code [Add to Longdo]
Abschreibungsstornierung {f}amortization cancellation [Add to Longdo]
Abschreibungsüberwachung {f}amortization control [Add to Longdo]
Abschreibungswert {m}amortization value [Add to Longdo]
Amortisation {f}amortization [Add to Longdo]
Anhydritmörtel {m}anhydride mortar [Add to Longdo]
Auflösung von Rechnungsabgrenzungspostenamortization of accruals and deferrals [Add to Longdo]
Begräbnissitte {f}mortuary practice [Add to Longdo]
Bestatter {m} | Bestatter {pl}mortician | morticians [Add to Longdo]
Darlehensrückzahlung {f}amortization of loan [Add to Longdo]
Demütigung {f}mortification [Add to Longdo]
Fischsterben {n}fish mortality [Add to Longdo]
Gipsmörtel {m}gypsum mortar [Add to Longdo]
Grundschuld {f}mortgage [Add to Longdo]
Heidenangst {f}mortal fright [Add to Longdo]
Hypothek {f} (auf) | Hypotheken {pl}mortgage (on) | mortgages [Add to Longdo]
eine Hypothek aufnehmen; hypothekarisch belasten | eine Hypothek aufnehmend; hypothekarisch belastendto mortgage | mortgaging [Add to Longdo]
Hypothekenbank {f}mortgage bank [Add to Longdo]
Hypothekenbrief {m} [fin.]mortgage deed [Add to Longdo]
Hypothekendarlehen mit regelmäßiger Tilgungamortized mortgage loan [Add to Longdo]
Hypothekengläubige {m,f}; Hypothekengläubiger; Hypothekar {m}mortgagee [Add to Longdo]
Hypothekenschuldner {m}; Hypothekenschuldnerin {f} | Hypothekenschuldner {pl}mortgagor | mortgagors [Add to Longdo]
Hypothekenzins {m}; Hypothekenzinsen {pl}mortgage interest [Add to Longdo]
Hypothekenzinssatz {m}mortgage rate [Add to Longdo]
Immortelle {f}; Strohblume {f}immortelle; everlasting [Add to Longdo]
Kindersterblichkeit {f} | Kindersterblichkeiten {pl}infant mortality | infant mortalities [Add to Longdo]
Kränkung {f} | Kränkungen {pl}mortification | mortifications [Add to Longdo]
Leichen...; Begräbnis...mortuary [Add to Longdo]
Leichenbestatter {m}mortician [Add to Longdo]
Leichenhalle {f}mortuaries [Add to Longdo]
Leichenhalle {f} | Leichenhallen {pl}mortuary | mortuaries [Add to Longdo]
Luftporenmörtel {m}air-entrained mortar [Add to Longdo]
Marmortreppe {f}marble stairs [Add to Longdo]
Mörser {m}mortar [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ほぞ穴;枘穴(oK)[ほぞあな, hozoana] (n) mortice; mortise [Add to Longdo]
アバター;アヴァター[, abata-; avata-] (n) (1) avatar; incarnation of an immortal being (Hindu); (2) {comp} icon or representation of a user in a shared virtual reality [Add to Longdo]
オープンエンドモーゲージ[, o-pun'endomo-ge-ji] (n) open-end mortgage [Add to Longdo]
クローズドエンドモーゲージ[, kuro-zudoendomo-ge-ji] (n) closed-end mortgage [Add to Longdo]
クローズドモーゲージ[, kuro-zudomo-ge-ji] (n) closed mortgage [Add to Longdo]
サブプライムモーゲージ;サブプライム・モーゲージ[, sabupuraimumo-ge-ji ; sabupuraimu . mo-ge-ji] (n) subprime mortgage [Add to Longdo]
サブプライム融資[サブプライムゆうし, sabupuraimu yuushi] (n) subprime lending in housing mortage market; housing loans to low-income, high-risk consumers [Add to Longdo]
セメントモルタル[, sementomorutaru] (n) cement mortar [Add to Longdo]
モーゲージ(P);モーゲッジ[, mo-ge-ji (P); mo-gejji] (n) mortgage; (P) [Add to Longdo]
モーゲージファンド;モーゲッジファンド[, mo-ge-jifando ; mo-gejjifando] (n) mortgage fund [Add to Longdo]
モーゲージローン[, mo-ge-jiro-n] (n) mortgage loan [Add to Longdo]
モアゲージ[, moage-ji] (n) mortgage [Add to Longdo]
モルタル[, morutaru] (n) mortar; (P) [Add to Longdo]
位牌[いはい, ihai] (n) Buddhist mortuary tablet [Add to Longdo]
位牌所[いはいじょ, ihaijo] (n) site of a Buddhist mortuary tablet [Add to Longdo]
位牌堂[いはいどう, ihaidou] (n) mortuary chapel [Add to Longdo]
引き当て;引当て;引当[ひきあて, hikiate] (n) mortgage; security [Add to Longdo]
臼;碓;舂[うす, usu] (n) mill-stone; mortar [Add to Longdo]
臼砲[きゅうほう, kyuuhou] (n) mortar [Add to Longdo]
永遠[えいえん, eien] (adj-no,adj-na,n) eternity; perpetuity; immortality; permanence; (P) [Add to Longdo]
永久(P);常[えいきゅう(永久)(P);とこしえ(永久);とわ, eikyuu ( eikyuu )(P); tokoshie ( eikyuu ); towa] (adj-na,n,adj-no) (1) (とわ tends to be more abstract) eternity; perpetuity; immortality; (2) (えいきゅう only) Eikyuu era (1113.7.13-1118.4.3); (P) [Add to Longdo]
永世[えいせい, eisei] (n) eternity; perpetuity; immortality; permanence [Add to Longdo]
永生[えいせい, eisei] (n) eternal life; immortality [Add to Longdo]
怨敵退散[おんてきたいさん, ontekitaisan] (exp) invoking disaster upon one's mortal enemy; Confusion to the enemy! [Add to Longdo]
解体[かいたい, kaitai] (n,vs) (1) disassembly; dismantling; deconstruction; dissolution; demolishing; (adj-f) (2) (obsc) dissection (i.e. postmortem); (P) [Add to Longdo]
悔しい(P);口惜しい;悔やしい(io)[くやしい(P);くちおしい(口惜しい), kuyashii (P); kuchioshii ( kuchioshi i )] (adj-i) vexing; annoying; frustrating; regrettable; mortifying; (P) [Add to Longdo]
悔しさ[くやしさ, kuyashisa] (n) chagrin; bitterness; frustration; vexation; mortification; regret [Add to Longdo]
角帽[かくぼう, kakubou] (n) (1) mortarboard; trencher; (2) (square) academic cap formerly word by Japanese university students [Add to Longdo]
活き締め;活締め[いきじめ;いきしめ, ikijime ; ikishime] (n) (1) (いきじめ only) (See 活け締め・いけじめ・1) draining blood from a live fish (from above the gills and at the base of the tail) to keep it fresh; (2) (esp. いきしめ) (See 活け締め・いけじめ・2) fasting fish for several days to preserve flavour and quality (and reduce mortality during transport); (3) (esp. いきしめ) (See 活け締め・いけじめ・3) killing fish in a fishtank (immediately before cooking); fish killed in a fishtank [Add to Longdo]
活け締め;活〆(iK);活け〆(iK);活締め;活締[いけじめ;いけしめ, ikejime ; ikeshime] (n) (1) (いけじめ only) draining blood from a live fish (from above the gills and at the base of the tail) to keep it fresh; (2) (esp. いけしめ) fasting fish for several days to preserve flavour and quality (and reduce mortality during transport); (3) (esp. いけしめ) killing fish in a fishtank (immediately before cooking); fish killed in a fishtank [Add to Longdo]
[かま, kama] (n) (1) sickle; (2) (abbr) (See 鎖鎌) sickle-and-chain (weapon); (3) (abbr) (See 鎌槍) type of spear with curved cross-blades; (4) (abbr) (See 鎌継) gooseneck tenon and mortise joint; (5) (arch) noisiness; (6) (uk) part of a fish around the gills; (P) [Add to Longdo]
鎌継ぎ;鎌継[かまつぎ, kamatsugi] (n) gooseneck tenon and mortise joint [Add to Longdo]
苦行[くぎょう, kugyou] (n,vs,adj-no) penance; austerities; mortification; asceticism [Add to Longdo]
苦渋[くじゅう, kujuu] (n,vs,adj-no) bitterness; mortification; difficulty in understanding; distress; affliction; (P) [Add to Longdo]
検案書[けんあんしょ, ken'ansho] (n) certificate of post-mortem [Add to Longdo]
減債基金[げんさいききん, gensaikikin] (n) amortization fund; amortisation fund; sinking fund [Add to Longdo]
御仏前[ごぶつぜん, gobutsuzen] (n) (1) (See 仏前) before a Buddha or a mortuary tablet; (2) offerings made to Buddha or placed on a mortuary tablet [Add to Longdo]
紅海月[べにくらげ;ベニクラゲ, benikurage ; benikurage] (n) (uk) immortal jellyfish (Turritopsis nutricula) [Add to Longdo]
魂不死説[たましいふしせつ, tamashiifushisetsu] (n) (obsc) (theory of) the immortality of the soul [Add to Longdo]
砂ずり;砂摺り;砂摩り[すなずり, sunazuri] (n) (1) fat underbelly of a fish; (2) sand polishing; (3) sand finish (e.g. finishing a wall with sand mortar); (4) (col) {food} (See 砂嚢・2) chicken gizzard [Add to Longdo]
済し崩し;なし崩し[なしくずし, nashikuzushi] (n) (1) paying back in installments (instalments); amortization plan; (adv) (2) gradual reduction; little by little [Add to Longdo]
死すべき[しすべき, shisubeki] (adj-f) mortal [Add to Longdo]
死後硬直[しごこうちょく, shigokouchoku] (n) rigor mortis [Add to Longdo]
死体安置所[したいあんちじょ, shitaianchijo] (n) morgue; mortuary [Add to Longdo]
死体検案書[したいけんあんしょ, shitaiken'ansho] (n) post-mortem certificate [Add to Longdo]
死闘[しとう, shitou] (n,vs) life or death struggle; mortal combat; struggle to the death [Add to Longdo]
死斑[しはん, shihan] (n) postmortem lividity [Add to Longdo]
死亡[しぼう, shibou] (n,adj-no) (1) death; mortality; (vs) (2) to die; to pass away; (P) [Add to Longdo]
死亡率[しぼうりつ, shibouritsu] (n) death rate; mortality; (P) [Add to Longdo]
事後分析ダンプ[じごぶんせきダンプ, jigobunseki danpu] (n) {comp} postmortem dump [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
七魄[qī pò, ㄑㄧ ㄆㄛˋ, ] seven mortal forms in Daoism, representing carnal life and desires; contrasted with 三魂 three immortal souls [Add to Longdo]
三合土[sān hé tǔ, ㄙㄢ ㄏㄜˊ ㄊㄨˇ, ] concrete; cement; mortar [Add to Longdo]
三略[Sān, ㄙㄢlu:e4, ] Three strategies, early Han dynasty book of military strategy by legendary Daoist immortal Huang Shihgong 黃石公; also called 太公兵法 [Add to Longdo]
三魂[sān hún, ㄙㄢ ㄏㄨㄣˊ, ] three immortal souls in Daoism, representing spirit and intellect; contrasted with 三魂 七魄 seven mortal forms [Add to Longdo]
三魂七魄[sān hún qī pò, ㄙㄢ ㄏㄨㄣˊ ㄑㄧ ㄆㄛˋ, ] three immortal souls and seven mortal forms in Daoism, contrasting the spiritual and carnal side of man [Add to Longdo]
下界[xià jiè, ㄒㄧㄚˋ ㄐㄧㄝˋ, ] lower bound (math.); world of mortals; (of Gods) to descend to the world of mortals [Add to Longdo]
不免一死[bù miǎn yī sǐ, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄢˇ ㄧ ㄙˇ, ] mortal [Add to Longdo]
不朽[bù xiǔ, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄡˇ, ] immortal; immortality [Add to Longdo]
不朽的[bù xiǔ de, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄡˇ ㄉㄜ˙, ] immortal [Add to Longdo]
世外桃源[shì wài táo yuán, ㄕˋ ㄨㄞˋ ㄊㄠˊ ㄩㄢˊ, ] the Garden of the Peaches of Immortality; Shangri-la; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la) [Add to Longdo]
世外桃花源[shì wài táo huā yuán, ㄕˋ ㄨㄞˋ ㄊㄠˊ ㄏㄨㄚ ㄩㄢˊ, ] same as 世外桃花源; the Garden of the Peaches of Immortality; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la) [Add to Longdo]
乱世[luàn shì, ㄌㄨㄢˋ ㄕˋ, / ] the world in chaos; troubled times; (in Buddhism) the mortal world [Add to Longdo]
[xiān, ㄒㄧㄢ, ] immortal [Add to Longdo]
仙人[xiān rén, ㄒㄧㄢ ㄖㄣˊ, ] Daoist immortal; celestial being [Add to Longdo]
仙姑[xiān gū, ㄒㄧㄢ ㄍㄨ, ] female immortal; sorceress [Add to Longdo]
仙山[xiān shān, ㄒㄧㄢ ㄕㄢ, ] mountain of Immortals [Add to Longdo]
仙桃[xiān táo, ㄒㄧㄢ ㄊㄠˊ, ] the peaches of immortality of Goddess Xi Wangmu 西王母 [Add to Longdo]
仙逝[xiān shì, ㄒㄧㄢ ㄕˋ, ] to die; to depart this mortal coil [Add to Longdo]
伏地魔[Fú de mó, ㄈㄨˊ ㄉㄜ˙ ㄇㄛˊ, ] Lord Voldemort, character in the Harry Potter novels [Add to Longdo]
[quán, ㄑㄩㄢˊ, ] immortal [Add to Longdo]
修炼成仙[xiū liàn chéng xiān, ㄒㄧㄡ ㄌㄧㄢˋ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄢ, / ] lit. practise austerities to become a Daoist immortal; practise makes perfect [Add to Longdo]
停尸房[tíng shī fáng, ㄊㄧㄥˊ ㄕ ㄈㄤˊ, ] mortuary [Add to Longdo]
[yān, ㄧㄢ, ] name of an immortal; an ancient placename [Add to Longdo]
[xiān, ㄒㄧㄢ, ] variant of 仙, immortal [Add to Longdo]
八仙[bā xiān, ㄅㄚ ㄒㄧㄢ, ] the Eight Immortals [Add to Longdo]
凡人[fán rén, ㄈㄢˊ ㄖㄣˊ, ] ordinary person; mortal; earthling [Add to Longdo]
[mǎo, ㄇㄠˇ, ] mortise (slot cut into wood to receive a tenon); 4th earthly branch: 5-7 a.m., 2nd solar month (6th March-4th April), year of the Rabbit [Add to Longdo]
卯榫[mǎo sǔn, ㄇㄠˇ ㄙㄨㄣˇ, ] mortise and tenon (slot and tab forming a carpenter's joint) [Add to Longdo]
[kǎn, ㄎㄢˇ, ] a pit, a hole, a snare, a danger; a crisis; a mortar [Add to Longdo]
尘世[chén shì, ㄔㄣˊ ㄕˋ, / ] this mortal life; the mundane world [Add to Longdo]
寿桃[shòu táo, ㄕㄡˋ ㄊㄠˊ, 寿 / ] (myth.) peaches of immortality, kept by Xi Wangmu; fresh or confectionery peaches offered as a birthday gift [Add to Longdo]
太公兵法[Tài gōng bīng fǎ, ㄊㄞˋ ㄍㄨㄥ ㄅㄧㄥ ㄈㄚˇ, ] same as Three strategies 三略, early Han dynasty book of military strategy by legendary Daoist immortal Huang Shihgong 黃石公 [Add to Longdo]
尸僵[shī jiāng, ㄕ ㄐㄧㄤ, ] rigor mortis [Add to Longdo]
尸斑[shī bān, ㄕ ㄅㄢ, ] livor mortis [Add to Longdo]
尸体解剖[shī tǐ jiě pōu, ㄕ ㄊㄧˇ ㄐㄧㄝˇ ㄆㄡ, / ] autopsy; postmortem [Add to Longdo]
成仙[chéng xiān, ㄔㄥˊ ㄒㄧㄢ, ] to become immortal [Add to Longdo]
房奴[fáng nú, ㄈㄤˊ ㄋㄨˊ, ] a slave to one's housing; a slave of high rent or mortgage repayment [Add to Longdo]
[dǐ, ㄉㄧˇ, ] hold up; on the whole; push against; to support; to resist; to reach; to arrive; mortgage [Add to Longdo]
抵押[dǐ yā, ㄉㄧˇ ㄧㄚ, ] mortgage [Add to Longdo]
抵押品[dǐ yā pǐn, ㄉㄧˇ ㄧㄚ ㄆㄧㄣˇ, ] security (property held against a loan); mortgaged property [Add to Longdo]
抵押贷款[dǐ yā dài kuǎn, ㄉㄧˇ ㄧㄚ ㄉㄞˋ ㄎㄨㄢˇ, / ] mortgage loan [Add to Longdo]
[yā, ㄧㄚ, ] mortgage; to pawn; to detain in custody [Add to Longdo]
方丈[Fāng zhang, ㄈㄤ ㄓㄤ˙, ] one of three fabled islands in Eastern sea, abode of immortals [Add to Longdo]
会死[huì sǐ, ㄏㄨㄟˋ ㄙˇ, / ] mortal [Add to Longdo]
桃园[Táo yuán, ㄊㄠˊ ㄩㄢˊ, / ] Taoyuan (city in Taiwan); the Garden of the Peaches of Immortality [Add to Longdo]
桃源[táo yuán, ㄊㄠˊ ㄩㄢˊ, ] same as 世外桃源; the Garden of the Peaches of Immortality; Shangri-la; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la) [Add to Longdo]
桃花源[táo huā yuán, ㄊㄠˊ ㄏㄨㄚ ㄩㄢˊ, ] same as 世外桃花源; the Garden of the Peaches of Immortality; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la) [Add to Longdo]
[sǔn, ㄙㄨㄣˇ, ] mortise and tenon (slot and tab forming a carpenter's joint) [Add to Longdo]
榫眼[sǔn yǎn, ㄙㄨㄣˇ ㄧㄢˇ, ] a mortise (slot cut into wood to receive a tenon) [Add to Longdo]
榫凿[sǔn záo, ㄙㄨㄣˇ ㄗㄠˊ, / ] a mortise chisel [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
事後分析ダンプ[じごぶんせきダンプ, jigobunseki danpu] postmortem dump [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top