Search result for

morsel

(27 entries)
(0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -morsel-, *morsel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
morsel[N] คำหนึ่ง (อาหาร), See also: ชิ้นเล็ก (อาหาร), Syn. bite, chunk, piece
morsel[N] จำนวนเล็กน้อย, See also: เศษเล็กเศษน้อย, Syn. bit, Ant. lot, mass
morsel[VT] แบ่งออกเป็นชิ้นเล็กๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
morsel(มอร์'เซิล) n. (อาหาร) คำหนึ่ง,จำนวนเล็กน้อย,เศษเล็กเศษน้อย. vt. แบ่งออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย, Syn. taste,bite,
remorseless(รีมอร์ส'ลิส) adj. ไม่สำนึกผิด,ไม่มีความปรานี,ไม่มีความสงสาร,โหดเหี้ยม,ทารุณ, See also: remorselessness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
morsel(n) เศษ,ชิ้นอาหาร,(อาหาร)คำหนึ่ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Aren't you a morsel.นังตัวดี Timebomb (2009)
this morsel might prove too much even for the legendary appetite of orn free taa.อาหารชิ้นน้อยนี้ อาจมากเกินไปแม้จะเป็น ท่านผู้มีความอยากอาหารเป็นตำนาน Voyage of Temptation (2010)
It can find the one morsel of doubt that even the purest person doesn't realize they have inside them.แม้แต่ผู้ดูเป็นผู้บริสุทธิ์ ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าพวกมันได้อยู่ในตัวแล้ว มันสามารถสิงคุณ Supergirl (2010)
Every morsel of your entire beingทุกเสี่ยววินาที ที่เจ้ามีชีวิตอยู่ Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
You have absorbed every morsel of knowledge I have to offer. Thanks, Ray. I mean that.นายรู้ทุกอย่างที่ควรรู้แล้ว ขอบคุณนะเรย์ ขอบคุณจริงๆ Wouldn't It Be Nice (If We Were Human) (2011)
I agree. Every morsel is like taste of heaven.ฉันเห็นด้วยนะ ทุกๆคำเหมือนรสชาติจากสรวงสวรรค์ไม่มีผิด Rhodes to Perdition (2011)
In that culture, the last morsel is called the "greng jie" piece, and it is reserved for the most important and valued member of the group.ในวัฒนธรรมไทย เรียกชิ้นสุดท้ายว่า ชิ้น "เกรงใจ" และมันเป็นของ คนที่มีความสำคัญมากที่สุดของกลุ่ม The Pulled Groin Extrapolation (2011)
It's just a morsel.มันก็แค่ของขบเคี้ยว An Apple Red as Blood (2012)
And with your sweet nun, I'm about to devour the last morsel of her soul.ส่วนแม่ชีที่รักของแก ข้าจะกัดกิน เศษเสี้ยวสุดท้ายของวิญญาณมัน The Name Game (2013)
Europe, South America and Asia, all in one tasty, bite-sized morsel.ทั้งในยุโรป อเมริกาและเอเชีย เหยื่อมากมายเต็มไปหมด Perfect Storm (2013)
How did you happen upon this little morsel?แล้วคุณจะเป็นยังไง หลังจากอาหารอันโอชะเล็กๆนี้ Sabotage (2013)
I imagine you'll exploit this fresh little morsel with your usual flair.ผมเดาว่าคุณคงใช้ประโยชน์ จากข้อมูลใหม่นี้ ด้วยพรสวรรค์ของคุณแน่ Victory (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ของขบเคี้ยว[N] snack, See also: morsel, Syn. ขนมขบเคี้ยว, ของกินเล่น, ขนม, อาหารว่าง, Example: เขาซื้อของขบเคี้ยวเข้าไปกินในโรงหนัง, Count unit: อัน,ชิ้น, Thai definition: ของกินเล่นที่ไม่เจตนากินให้อิ่ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก้อน[n.] (køn) EN: piece ; lump ; chunk ; mass ; morsel ; block ; cake ; sum   FR: morceau [m] ; pièce [f] ; portion [f] ; masse [f] ; motte [f] ; bloc [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MORSEL    M AO1 R S AH0 L
MORSELS    M AO1 R S AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
morsel    (n) (m oo1 s l)
morsels    (n) (m oo1 s l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
口塞ぎ[くちふさぎ, kuchifusagi] (n) prohibition of speaking; imposition of silence; tiny morsel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Morsel \Mor"sel\, n. [OF. morsel, F. morceau, LL. morsellus, a
   dim. fr. L. morsus a biting, bite, fr. mordere to bite; prob.
   akin to E. smart. See {Smart}, and cf. {Morceau}, {Mordant},
   {Muse}, v., {Muzzle}, n.]
   1. A little bite or bit of food. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Every morsel to a satisfied hunger is only a new
       labor to a tired digestion.      --South.
    [1913 Webster]
 
   2. A small quantity; a little piece; a fragment.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 morsel
   n 1: a small quantity of anything; "a morsel of paper was all he
      needed"
   2: a small amount of solid food; a mouthful; "all they had left
     was a bit of bread" [syn: {morsel}, {bit}, {bite}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top