Search result for

mono

(187 entries)
(0.021 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mono-, *mono*
Possible hiragana form: もの
English-Thai: Longdo Dictionary
monocoqe(n) ตัวถังแบบไร้โครง เช่น The frame is aluminium monocoqe. Kawasaki is alone as the manufacturer of the first series produced frame of this type according to Kawasaki Magazine.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mono[ADJ] คำเรียกสั้นๆ ของ monophonic
mono[PRF] เดี่ยว, See also: เดียว
monocle[N] แว่นข้างเดียว
monolog[N] บทพูดคนเดียว, Syn. monolog, soliloquy, talk
monogamy[N] การมีคู่สมรสเพียงคนเดียว, See also: การมีผัวเดียวหรือเมียเดียว
monoglot[N] ผู้พูดหรือเขียนภาษาเดียว
monogram[N] อักษรย่อ, See also: ชื่อย่อ
monogram[VI] ใช้อักษรย่อ, See also: ใช้ชื่อย่อ
monogyny[N] การมีภรรยาคนเดียว, See also: การมีเมียเดียว
monolith[N] หินหรือเสาหินขนาดใหญ่ก้อนเดียว, See also: รูปปั้นหินขนาดใหญ่ก้อนเดียว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mono-Pref. เดี่ยว,หนึ่ง
monoblastic(มอนนะแบลส'ทิค) adj. ซึ่งมีหนึ่งชั้น
monocarp(มอน'นะคาร์พ) n. พืชที่หลังจากให้ผลครั้งหนึ่งแล้วตาย
monochromatism(มอนนะโคร'มะทิสซึม) n. การมีสีเดียว
monochrome(มอน'นะโครม) n. การทาสีหรือให้สีเพียงสีเดียว adj. ซึ่งมีสีเดียว., See also: monochromic adj. monochromical adj. monochromist n.
monochrome display adapteตัวปรับจอภาพสีเดียวใช้ตัวย่อว่า MDA (อ่านว่าเอ็มดีเอ) บริษัทไอบีเอ็ม ใช้เป็นตัวปรับสำหรับจอภาพสีเดียว ตัวปรับตัวนี้ไม่ได้ช่วยในการทำให้เกิดภาพบนจอแต่อย่างใด
monocle(มอน'นะเคิล) n. แว่นตาข้างเดียว., See also: monocled adj.
monoclinal(มอนคะไคล'นัล) adj. เกี่ยวกับหรือประกอบด้วยชั้นที่เอียงลาดไปในทิศทางเดียว เท่านั้น.
monocotyledon(มอนนะคอททัลลี'ดี) n. พืชที่เมล็ดให้ใบแรก (cotyledon) ใบเดียว
monocracy(โมนอค'ระซี) n. เอกาธิปไตย., See also: monocrat n.. monocratic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
monocle(n) แว่นตาข้างเดียว
monocular(adj) มีตาข้างเดียว,สำหรับใช้กับตาข้างเดียว
monogamy(n) การมีภรรยาหรือสามีคนเดียว
monogram(n) ชื่อย่อ,พระปรมาภิไธยย่อ,อักษรไขว้
monolith(n) หินก้อนใหญ่,เสาหินที่เป็นอนุสาวรีย์
monologue(n) ละครคนเดียว
monoplane(n) เครื่องบินปีกชั้นเดียว
monopolist(n) ผู้ผูกขาด,ผู้ถือเอกสิทธิ
monopolize(vt) ผูกขาด,ถือสิทธิ์ขาด,ถือเอกสิทธิ
monopoly(n) การผูกขาด,เอกสิทธิ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
monobloc; en-bloc; in-block; mono-blockเสื้อสูบแบบหล่อชิ้นเดียว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
monocarpic; monocarpousออกผลครั้งเดียว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
monocarpous; monocarpicออกผลครั้งเดียว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
monocentric-สร้างส่วนสืบพันธุ์จากจุดเดียว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
monocephalicมีช่อกระจุกแน่นเดี่ยว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
monochasiumช่อกระจุกด้านเดียว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
monochlamydeous; monochlamydousมีวงกลีบชั้นเดียว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
monochlamydous; monochlamydeousมีวงกลีบชั้นเดียว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
monochorial twin; twin, enzygotic; twin, identical; twin, monochorionic; twin, monozygotic; twin, uniovularแฝดร่วมไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
monochorionic twin; twin, enzygotic; twin, identical; twin, monochorial; twin, monozygotic; twin, uniovularแฝดร่วมไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mono Amino Monocar Boxylic Acidกรดโมโนอะมิโนโมโนคารบอคซีลิค [การแพทย์]
Mono Nonylphenoxy Ethyl Sulfosuccinateโมโนโนนิลฟีนอกซิอีทิลซัลโฟซัคสิเนต [การแพทย์]
Mono Oleyl Sulfosuccinateโมโนโอลีอิลซัลโฟซัคซิเนต [การแพทย์]
Mono Oxygenaseเอนไซม์โมโนออกซิจิเนส [การแพทย์]
Mono-Articular Onsetอาการทางข้อเพียงทางเดียว [การแพทย์]
Mono-Articular Typeแบบข้อเดี่ยว [การแพทย์]
Monoacylglycerolsโมโนอะซิลกลีเซอรอล [การแพทย์]
Monoalkanolamidesโมโนแอลคาโนลาไมด์ [การแพทย์]
Monoamine Oxidaseโมโนอะมีน ออกซิเดส; โมโนเอมีน ออกซิเดส, เอนไซม์; เอ็นซัยม์โมโนแอมีนอ็อกซีเดส; โมโนอามีนออกซิเดส [การแพทย์]
Monoamine Oxidase Inhibitorsยาที่มีฤทธิ์ยับยั้งโมโนเอมีนออกซิเดส; โมโนแอมีนอ็อคซ์เดสอินฮิบิเตอร์; ยาที่ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์; โมโนอะมีน ออกซิเดส อินฮิบิเตอร์; ยายับยั้งโมโนอะมีนออกซิเดสย์; โมโนเอมีน ออกซิเดส, สารยับยั้ง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Monoculture (n) การปลูกพืชเพียงชนิดเดียวเป็นเวลาหลายฤดูกาลเพาะปลูกลงในพื้นที่เพาะปลูกเดียวกัน โดยไม่มีการปลูกพืชชนิดอื่นแซมหรือขั้นในบางช่วงเวลา
monosaturated (n) ไขมันเชิงเดี่ยว
See also: S. -, A. -, R. fat, saturated

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Chief Monohan.หัวหน้าโมโนแฮน Dog Eat Dog (2010)
Got mono from making out with lauren goldenberg... Ew.ได้ mono หลังจากออกไปกับ Lauren goldenberg Chuck in Real Life (2008)
Or at least a monosyllabic "wow," but...หรืออย่างน้อย ก็พูดว่า "ว้าวว" แต่ . . Pret-a-Poor-J (2008)
Some animals were meant to carry each other, to live symbiotically for a lifetime - star-crossed lovers, monogamous swans.สัตว์บางจำพวกจะอยู่กับคู่เดียวของตน ด้วยกันตลอดชีวิต อย่างพวก ปลาดาวคู่รัก หรือ หงส์ที่มีคู่เดียว พวกเราไม่ใช่สัตว์เหล่านั้น Up in the Air (2009)
Monoalkenes, diolefins trienes, polyenes.โมโนแอลคีน ไดโอเลฟิน โพลิอีน โพลีคีไทด์ซินเทส Peekaboo (2009)
Flennons and Monohan, Attorneys at Law.เฟรนน่อนกับโมโนหาน เป็นทนาย The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
Jake, your dad says you have mono.เจค,พ่อเธอบอกว่าเธอไม่สบายหนัก The Twilight Saga: New Moon (2009)
Mono.ของขึ้น The Twilight Saga: New Moon (2009)
I figured by now you'd be at the board in your monocle and jodhpurs.ฉันประมวลว่าตอนนี้คุณอยู่ที่กระดาน กับแว่นขาเดียวแล้วก็รองเท้าหุ้มข้อ House Divided (2009)
Okay. "Avoid direct eye contact, and speak in a soft monotone. '"and speak in a soft monotone. Did You Hear About the Morgans? (2009)
So, you know if Haley got pregnant, would you ever pretend she got mono for a few months and then tell everyone the baby's yours?รู้มั้ย ถ้าเกิดเฮลี่ย์ท้องขึ้นมา,แม่จะแกล้งทำเป็นว่าไม่มีอะไร ไปอีกหลายเดือน แล้วค่อยบอกทุกๆคนว่านี้เป็นลูกของเธอใช่มั้ย? Pilot (2009)
I just hate monogamy.ชั้นแค่เกลียดพวกรักเดียวใจเดียว Pilot (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
monoArt breaks the monotony of our life.
monoI am tired of my monotonous life.
monoCarbon monoxide is a poisonous substance formed by the incomplete combustion of carbon compounds.
monoI'm opposed to political power being monopolized within a clique.
monoPostal services are a government monopoly.
monoDon't let the children monopolize the television.
monoListening practice tends to be monotonous.
monoAt the meeting he monopolized the discussion and completely disrupted the proceeding.
monoI was bored with the monotony of daily life.
monoHe read the poem in a monotone.
monoThough he long dominated the steel industry, he never achieved a complete monopoly.
monoMonopolize one's father's affections.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การค้าผูกขาด[N] monopoly, Syn. การค้าแบบผูกขาด, Ant. การค้าเสรี, Example: เขาไม่เห็นด้วยกับการค้าผูกขาดในตลาดของบริษัทไมโครซอฟต์, Thai definition: การค้าที่ภาวะตลาดมีผู้ขายเพียงผู้เดียว
คำโดด[N] single word, See also: monosyllabic word, Example: ภาษาไทย เป็นภาษามีรูปเป็นคำโดดเป็นส่วนใหญ่
ความเหนื่อยหน่าย[N] boredom, See also: monotony, tedium, Syn. ความเบื่อหน่าย, Example: คนในวัยผู้ใหญ่มักจะเกิดความเหงาและความเหนื่อยหน่ายในช่วงปลายชีวิต, Thai definition: การที่หมดความพอใจ
ปิดประตูค้า[V] monopolize, Example: ตลอดรัชสมัยของกษัตริย์องค์นี้ ไทยไม่ได้ปิดประตูค้ากับต่างชาติเลย, Thai definition: ถืออำนาจค้าแต่ผู้เดียว
ผู้ผูกขาด[N] monopolist, See also: monopoly, Example: บริษัทจะไม่ได้กำไรได้อย่างไรในเมื่อเป็นผู้ผูกขาดการจำหน่ายยางพาราไว้แต่เพียงผู้เดียว, Thai definition: ผู้สงวนสิทธิ์การเป็นผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายไว้แต่ผู้เดียว
พืชใบเลี้ยงเดี่ยว[N] monocotyledon, Example: หนอนชอบกินใบของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเช่น หญ้า ปาล์ม ขิงข่า เป็นต้น, Thai definition: พืชตระกูลที่มีเมล็ดให้ใบแรกใบเดียว
ผงชูรส[N] monosodium glutamate, See also: seasoning powder, gourmet powder, Example: หญิงมีครรภ์และทารกไม่ควรรับประทานผงชูรสเพราะถ้าได้รับมากเกินไปอาจเป็นอันตรายได้, Count unit: ถุง, ห่อ, ช้อน, Thai definition: เครื่องปรุงอาหาร เป็นเกลือกรดชนิดหนึ่งชื่อโซเดียมไฮโดรเจนกลูทาเมตหรือโมโนโซเดียมกลูทาเมต
เอกาธิปไตย[N] monocracy, See also: autocracy, dictatorship, Syn. เผด็จการ, Ant. ประชาธิปไตย, Example: ประชาธิปไตยเป็นตัวประกอบระหว่างเอกาธิปไตยกับอนาธิปไตย, Thai definition: ระบอบการปกครองโดยคนคนเดียว
โมโนแซ็กคาไรด์[N] monosaccharide, Syn. มอโนแซ็กคาไรด์, Thai definition: สารประกอบคาร์โบไฮเดรตจำพวกน้ำตาล
ราคาผูกขาด[N] monopoly price

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอกสิทธิ์[n.] (ēkkasit) EN: privilege ; prerogative ; perquisite ; perk ; monopoly   FR: privilège [m] ; prérogative [f] ; avantage [m]
จำเจ[adj.] (jamjē) EN: monotonous ; tedious ; repetitious and uninteresting   FR: monotone ; lassant ; répétitif
การครอบครองตลาดแต่ เพียงผู้เดียว[n. exp.] (kān khrøpkhrøng talāt tae phīeng phū dīo) EN: monopoly   
การผูกขาด[n.] (kān phūkkhāt) EN: monopolization ; monopoly   FR: monopole [m]
คาร์บอนมอนอกไซด์[n. exp.] (khābøn mønǿksāi) EN: carbon monoxide   FR: monoxyde de carbone [m]
คำมูลพยางค์เดียว[n. exp.] (khammūn phayāng dīo) FR: mot monosyllabique [m] ; monosyllabe [m]
คำพยางค์เดียว[n. exp.] (kham phayāng dīo) EN: monosyllabic word   FR: monosyllabe [f]
ความเหนื่อยหน่าย[n.] (khwām neūay-nāi) EN: boredom ; monotony ; tedium   
ความซ้ำซาก[n.] (khwām samsāk) EN: monotony   
กลีบเลี้ยงเดียว[adj.] (klīp līeng dīo) FR: monosépale

CMU English Pronouncing Dictionary
MONO    M OW1 N OW0
MONOMER    M AA1 N AH0 M ER0
MONOCLE    M AA1 N AH0 K AH0 L
MONOHULL    M AA1 N AH0 HH AH0 L
MONOPOLE    M AA1 N AH0 P OW2 L
MONOMERS    M AA1 N AH0 M ER0 Z
MONOXIDE    M AH0 N AA1 K S AY0 D
MONOLITH    M AA1 N AH0 L IH2 TH
MONOPOLY    M AH0 N AA1 P AH0 L IY0
MONOGAMY    M AH0 N AA1 G AH0 M IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mono    (j) (m o1 n ou)
monocle    (n) (m o1 n @ k l)
monocled    (j) (m o1 n @ k l d)
monocles    (n) (m o1 n @ k l z)
monogamy    (n) (m @1 n o1 g @ m ii)
monogram    (n) (m o1 n @ g r a m)
monolith    (n) (m o1 n @ l i th)
monopoly    (n) (m @1 n o1 p @ l ii)
monorail    (n) (m o1 n ou r ei l)
monotone    (n) (m o1 n @ t ou n)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
物の怪[もののけ, mononoke] ภูต ปีศาจ
物差し[ものさし, monosashi] (n) ไม้บรรทัด, See also: S. 定規,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
物語[ものがたり, monogatari] (n ) เรื่องเล่า ตำนาน
ものづくり[ものづくり, monozukuri] (n) ประดิษฐกรรม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[もの, mono] Thai: สิ่งของ English: thing
[もの, mono] Thai: วัตถุ English: object
物語る[ものがたる, monogataru] Thai: เล่าเรื่อง English: to tell
物語る[ものがたる, monogataru] Thai: บ่งบอก English: to indicate

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Monogamist {m}monogamist [Add to Longdo]
Monogenismus {m}monogenism [Add to Longdo]
Monogramm {n} | mit Monogramm versehen | mit Monogramm versehendmonogram | monogrammed | monogramming [Add to Longdo]
Monogramm {n}; Namenszeichen {n}chiffre [Add to Longdo]
Monographie {f}monograph [Add to Longdo]
Monokel {n}monocle [Add to Longdo]
Monokristall {m}single crystal [Add to Longdo]
Monokultur {f}monoculture [Add to Longdo]
Monolith {m} (einzelner Steinblock)monolith [Add to Longdo]
Monolog {m}; Selbstgespräch {n}; Rede {f} | Monologe {pl}; Selbstgespräche {pl}; Reden {pl}monologue; monolog [Am.] | monologues [Add to Longdo]
Monom {n} [math.]monom [Add to Longdo]
Monopol {n} | absolutes Monopol; vollkommenes Monopolmonopoly | absolute monopoly [Add to Longdo]
Monopolismus {m}monopolism [Add to Longdo]
Monopolist {m} | Monopolisten {pl}monopolist | monopolists [Add to Longdo]
Monopolstellung {f}monopoly [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
monogame(adj) ที่เป็นแบบผัวเดียวเมียเดียว (ความสัมพันธ์), See also: A. polygame,
monogamie(n) la, = ความสัมพันธ์แบบผัวเดียวเมียเดียว เช่น ชายหนึ่งหญิงหนึ่ง, See also: A. la polygamie,

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ふき, fuki] (n) (obsc) turned-back hem of a kimono [Add to Longdo]
AMP[エーエムピー, e-emupi-] (n) (See アデノシン一燐酸) adenosine monophosphate (AMP) [Add to Longdo]
あきれて物が言えない;呆れて物が言えない[あきれてものがいえない, akiretemonogaienai] (exp,adj-i) utterly scandalized [Add to Longdo]
いっかくじゅう座;一角獣座[いっかくじゅうざ, ikkakujuuza] (n) (constellation) Monoceros [Add to Longdo]
いつもの通りに;何時もの通りに[いつものとおりに, itsumonotoorini] (adv) as always [Add to Longdo]
おぼれる者はわらをもつかむ;おぼれる者は藁をもつかむ;溺れる者は藁をも掴む[おぼれるものはわらをもつかむ, oborerumonohawarawomotsukamu] (exp) (proverb) A drowning man will catch at a straw [Add to Longdo]
お腰;御腰[おこし, okoshi] (n) (1) (hon) (See 腰・1) buttocks; lower back; waist; hips; (2) (fem) (See 腰巻) kimono underskirt [Add to Longdo]
お持たせ物;御持たせ物[おもたせもの, omotasemono] (n) (hon) (See お持たせ) gift received from a visitor (usu. used when offering the visitor to partake of part of that gift) [Add to Longdo]
お召し物;御召し物[おめしもの, omeshimono] (n) (pol) clothing [Add to Longdo]
お尋ね者[おたずねもの, otazunemono] (n) wanted man; person sought by the police [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一妻制[yī qī zhì, ㄧ ㄑㄧ ㄓˋ, ] monogamy [Add to Longdo]
一神教[yī shén jiào, ㄧ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄠˋ, ] monotheism (belief in a single God) [Add to Longdo]
一神论[yī shén lùn, ㄧ ㄕㄣˊ ㄌㄨㄣˋ, / ] monotheism; unitarianism (denying the Trinity) [Add to Longdo]
味精[wèi jīng, ㄨㄟˋ ㄐㄧㄥ, ] monosodium glutamate (MSG) [Add to Longdo]
单克隆抗体[dān kè lóng kàng tǐ, ㄉㄢ ㄎㄜˋ ㄌㄨㄥˊ ㄎㄤˋ ㄊㄧˇ, / ] monoclonal antibody [Add to Longdo]
单子叶[dān zǐ yè, ㄉㄢ ㄗˇ ㄧㄝˋ, / ] monocotyledon (plant family distinguished by single embryonic leaf, includes grasses, orchids and lillies) [Add to Longdo]
单核细胞增多症[dān hé xì bāo zēng duō zhèng, ㄉㄢ ㄏㄜˊ ㄒㄧˋ ㄅㄠ ㄗㄥ ㄉㄨㄛ ㄓㄥˋ, / ] Mononucleosis [Add to Longdo]
单糖[dān táng, ㄉㄢ ㄊㄤˊ, / ] monosaccharide [Add to Longdo]
单色[dān sè, ㄉㄢ ㄙㄜˋ, / ] monochrome; monochromatic; black and white [Add to Longdo]
单色照片[dān sè zhào piàn, ㄉㄢ ㄙㄜˋ ㄓㄠˋ ㄆㄧㄢˋ, / ] monochrome photo; black and white picture [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
モノクロ[ものくろ, monokuro] monochrome (a-no) [Add to Longdo]
モノクロディスプレイ[ものくろでいすぷれい, monokurodeisupurei] monochrome display [Add to Longdo]
モノグラフ[ものぐらふ, monogurafu] monograph [Add to Longdo]
モノリシック[ものりしっく, monorishikku] monolithic (a-no) [Add to Longdo]
一段階層分類体系[いちだんかいそうぶんるいたいけい, ichidankaisoubunruitaikei] hierarchical classification system, monohiererchical classification system [Add to Longdo]
階層分類体系[かいそうぶんるいたいけい, kaisoubunruitaikei] hierarchical classification system, monohiererchical classification system [Add to Longdo]
占有[せんゆう, senyuu] occupy, monopolize [Add to Longdo]
単安定トリガ回路[たんあんていトリガかいろ, tan'antei toriga kairo] monostable trigger circuit [Add to Longdo]
単安定回路[たんあんていかいろ, tan'anteikairo] monostable (trigger) circuit [Add to Longdo]
単一言語シソーラス[たんいつげんごシソーラス, tan'itsugengo shiso-rasu] monolingual thesaurus [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
専売[せんばい, senbai] Monopol, Alleinvertrieb [Add to Longdo]
[もの, mono] -Ding, Sache, Gegenstand [Add to Longdo]
物好き[ものずき, monozuki] Neugier, Neugierde [Add to Longdo]
物干し[ものほし, monohoshi] Trockengestell [Add to Longdo]
物憂い[ものうい, monoui] matt, erschoepft, gleichgueltig [Add to Longdo]
物柔らか[ものやわらか, monoyawaraka] mild, sanft [Add to Longdo]
物置[ものおき, monooki] Rumpelkammer, Lager, Schuppen [Add to Longdo]
物腰[ものごし, monogoshi] das_Benehmen, das_Auftreten [Add to Longdo]
物語[ものがたり, monogatari] Geschichte, Erzaehlung [Add to Longdo]
物陰[ものかげ, monokage] Schatten [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mono \Mo"no\, n. [Sp.] (Zool.)
   The {black howler} ({Mycetes villosus}), a monkey of Central
   America.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mono- \Mon"o-\, Mon- \Mon-\ [Gr. ?.]
   A prefix signifying one, single, alone; as, monocarp,
   monopoly; (Chem.) indicating that a compound contains one
   atom, one radical, or one group of that to the name of which
   it is united; as, monoxide, monosulphide, monatomic, etc.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Monophonic \Mon`o*phon"ic\, a. [Mono- + Gr. ? a voice.]
   1. (Mus.) Single-voiced; having but one part; as, a
    monophonic composition; -- opposed to {polyphonic}.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or relating to a system for recording and reproducing
    sound, which has only one sound channel; also called
    {monaural} or {mono}. It contrasts with {stereophonic} (or
    {stereo}), {quadraphonic}, or {surround-sound}, which have
    two or more channels, and can thus reproduce the effect of
    the sound coming from more than one direction.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mono
   adj 1: designating sound transmission or recording or
       reproduction over a single channel [syn: {mono},
       {monophonic}, {single-channel}]
   n 1: an acute disease characterized by fever and swollen lymph
      nodes and an abnormal increase of mononuclear leucocytes or
      monocytes in the bloodstream; not highly contagious; some
      believe it can be transmitted by kissing [syn: {infectious
      mononucleosis}, {mononucleosis}, {mono}, {glandular fever},
      {kissing disease}]

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 mono
   ape; monkey
   overalls
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top