ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

moly

M OW1 L IY0   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -moly-, *moly*, mo
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
moly[N] ยาแก้มนตร์เสน่ห์
molybdenum[N] ธาตุชนิดหนึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
moly(โม'ลี) n. ยาแก้เสน่ห์
molybdenum(มะลิบ'ดะนัม) n. ชื่อธาตุโลหะชนิดหนึ่ง, See also: molybdic adj.
hemolysinn. สารละลายเม็ดโลหิตแดงให้ปล่อยให้ฮีโมโกลบินออกมา.
hemolysisการแตกตัวของเม็ดโลหิตแดงขณะปล่อยฮีโมโกลบินออกมา, See also: hemolytic adj.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
molybdenum disulphide(สารหล่อลื่น)โมลิบดีนัมไดซัลไฟด์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Molybdenite โมลิบดีไนต์
แหล่ง - พบอยู่ในหินแกรนิตที่บ้านน้ำขุ่น จังหวัดจันทบุรี ประโยชน์ - เป็นแร่สำคัญที่ให้โมลิบดีนัม ถลุงเอาโลหะ มาผสมทำเหล็กกล้าชนิดทำเกราะ ใช้ทำส่วนประกอบอากาศยานทุกชนิด รถยนต์ เพลาเครื่องยนต์ เครื่องจักรต่าง ๆ อุปกรณ์หล่อลื่น และใช้ทำเครื่องมือที่มีรอบหมุนสูง อุตสาหกรรมเหล็กหล่อผสม โลหะนี้ใช้ทำรางรถไฟและอุปกรณ์สำหรับรถยนต์ นอกจากนี้ยังใช้ทำสีย้อมผ้าและหมึกสำหรับพิมพ์หิน [สิ่งแวดล้อม]
Molybdeniteแร่โมลิบดีไนต์ [การแพทย์]
Molybdenumโมลิปดีนั่ม, โมลิบดินั่ม, ท่อโมลิบดีนัม, โมลิบดินัม [การแพทย์]
Molybdenum Blue Methodวิธีวิเคราะห์ที่ทำให้เกิดสีน้ำเงินกับโมลิบดินั่ม [การแพทย์]
Molybdic Acidโซเดียมโมลิบดิค [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Holy moly. He really did eat her.โอ้พระเจ้า เค้ากินเธอจริงๆด้วย Monster House (2006)
Holy moly, would you look at these prices!โอ้พระเจ้า ดูราคานี่ก่อนสิ Home Is the Place (2009)
Holy moly.โอ้ ดีใจจริงๆ Sex and the City 2 (2010)
- Wow! Holy moly guacamole.โค-ตะ-ระ แหล่มสุดๆ Toy Story 3 (2010)
No, I always shout, "Holy moly!"ไม่อ่ะ ฉันชอบร้อง "โฮลี โมลี!" ทุกครั้งเลย The Toast Derivation (2011)
Holy moly.อุ๊บ แย่แล้ว The Politics of Time (2012)
Holy moly.พระเจ้า Destiny (2012)
Holy moly.คุณพระคุณเจ้า Brown Shag Carpet (2015)
Holy moly, look at you!ปัดโธ่เอ้ย ดูเเกดิ! Rise of the Villains: Damned If You Do... (2015)
Holy moly!โอ้ตะลึงอึ้งเสียว The Angry Birds Movie (2016)
Holy moly, I really do!อุ๊ยตายว้ายหมี ตรึมจริง! Sing (2016)
Holy moly, I really do.อุ๊ยตายว้ายหมี คิวอย่างยาว! Sing (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โมลิบดีนัม[n.] (mōlipdīnam) EN: molybdenum   FR: molybdène [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MOLY    M OW1 L IY0
MOLYNEAUX    M AA1 L AH0 N OW0
MOLYBDENUM    M AH0 L IH1 B D EH0 N AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
molybdenum    (n) mˈəlˈɪbdənəm (m @1 l i1 b d @ n @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mù, ㄇㄨˋ, / ] molybdenum Mo, transition metal, atomic number 42, #18,007 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Molybdän {n} [chem.]molybdenum [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クロムモリブデン鋼[クロムモリブデンこう, kuromumoribuden kou] (n) chromium molybdenum steel; chrome molybdenum steel [Add to Longdo]
モリダグ[, moridagu] (n) dag coating containing molybdenum [Add to Longdo]
モリブデン;モリプデン(ik)[, moribuden ; moripuden (ik)] (n) molybdenum (Mo) (ger [Add to Longdo]
モリブデン鋼[モリブデンこう, moribuden kou] (n) molybdenum steel [Add to Longdo]
モリブデン酸アンモニウム[モリブデンさんアンモニウム, moribuden san anmoniumu] (n) ammonium molybdate [Add to Longdo]
輝水鉛鉱[きすいえんこう, kisuienkou] (n) molybdenite [Add to Longdo]
新生児溶血性疾患[しんせいじようけつせいしっかん, shinseijiyouketsuseishikkan] (n) hemolytic disease of the newborn (haemolytic); erythroblastosis fetalis [Add to Longdo]
腸炎ビブリオ[ちょうえんビブリオ, chouen biburio] (n) Vibrio parahaemolyticus [Add to Longdo]
鎮痙[ちんけい, chinkei] (n) (1) spasmolysis; (adj-no) (2) spasmolytic; antispasmodic; anticonvulsive [Add to Longdo]
鎮痙剤[ちんけいざい, chinkeizai] (n) antispasmodic drug; spasmolytic drug; anticonvulsant drug [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Moly \Mo"ly\, n. [L., fr. Gr. ?.]
   1. A fabulous herb of occult power, having a black root and
    white blossoms, said by Homer to have been given by Hermes
    to Ulysses to counteract the spells of Circe. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) A kind of garlic ({Allium Moly}) with large yellow
    flowers; -- called also {golden garlic}.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top