Search result for

molding

(44 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -molding-, *molding*, mold
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
molding    [ADJ] การปั้น, See also: การหล่อ, Syn. moulding
molding board    [N] แผ่นกระดานทำอาหาร (เช่น นวดแป้ง)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Moldingการทำแบบ [TU Subject Heading]
Moldingการเกยกัน, กะโหลกศีรษะเกยกัน [การแพทย์]
Molding (Chemical technology)การทำโพรงแบบ (กรรมวิธีทางเคมี) [TU Subject Heading]
Molding (Founding)การทำโพรงแบบ (การหล่อ) [TU Subject Heading]
Molding materialsวัสดุที่ใช้ทำโพรงแบบ [TU Subject Heading]
Molding Processการซ่อมแซมปรับแต่งตามธรรมชาติ [การแพทย์]
Moldingsคิ้ว (สถาปัตยกรรม) [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
molding(โมล'ดิง) n. การพิมพ์แบบ,การปั้น,การหล่อ,การฝึกฝน,สิ่งที่หล่อขึ้น,สิ่งที่พิมพ์ขึ้น,คิ้วที่หล่อบนผนังหรือมุมตึก
molding boardแผ่นกระดานสำหรับทำอาหารนวดแห้ง หั่นของและอื่น ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
molding(n) การหล่อ,การพิมพ์,การปั้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah. Look at the moldings. Look, look at the cornice.- ดูการหล่อนั่นสิ บัวประดับนั่น *batteries not included (1987)
Unbelievable! I love the whole thing, especially the sconces and corbellings, the moldings, the relief!โดยเฉพาะที่วางเทียนและคาน ปูนหล่อ ดูแล้วสบายตา *batteries not included (1987)
I bet it's full of quaint details, pretty moldings on the ceilings... and old hardwood floors.แม่ว่ามันคงน่ารักแบบโบราณ มีคิ้วบนเพดานสวยๆ และพื้นไม้เนื้อแข็ง The Perfect Man (2005)
Empire furnishings and crenelated molding. Love it.ตกแต่งแนวจักรวรรดิ สุดอลังการ ชอบมากเลย National Treasure: Book of Secrets (2007)
YEAH, I GUESS, ALTHOUGH HIS WORK ON THESE MOLDINGS IS AMAZING.ครับ ถึงแม้งานทาสีตรงนี้ของเขาจะเยี่ยมอยู่แล้ว There's Always a Woman (2008)
Molding's original?แม่พิมพ์ดั้งเดิม The Itch (2008)
I brought you some molding.ผมซื้อนี่มาให้ Brothers (2009)
The chef, he worked three hours on the marzipan just to get the right molding and design.ไม่มีรองเท้าสเกตที่พอดีกับเท้าของคิมซูโรเลย [ไม่มีรองเท้าสเกตที่พอดีกับเท้าของคิมซูโรเลย] แต่จริงๆ ฉันว่า คิมซูโรไม่เหมาะกับไอซ์สเก็ตมากกว่า Our Family Wedding (2010)
You... Molding the minds of tomorrow. Who knew?นาย--เป็นแม่แบบ เพื่ออนาคต ใครจะรู้? The Third Man (2010)
Now since the new online blog is molding minds,ตอนนี้ เริ่มตั้งแต่มีบล็อกใหม่เป็นการฝึกความคิด While You Weren't Sleeping (2011)
So maybe we are caught in an endless cycle of screwups and hurt feelings, but I choose to believe it's just the universe's way of molding us into some kind of supergroup.ของการทำเสียเรื่องและทำร้ายความรู้สึก แต่ผมเลือกที่จะเชื่อว่ามันเป็นแค่วิถีของจักรวาล ที่หล่อหลอมให้กลุ่มเราแน่นแฟ้นกันยิ่งขึ้น Paradigms of Human Memory (2011)
The molding of young minds is a sacred charge.การหล่อหลอมจิตใจเด็กๆเป็นหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ Welcome to Briarcliff (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คิ้ว    [N] molding, See also: edging, Example: ้ชายชราชะงักปลายพู่กันที่กำลังบรรจงแต่งเส้นเรียวคิ้วของแผ่นหน้ากากกระเบื้อง, Count unit: เส้น, อัน, Thai definition: ไม้ที่ช่างลอกเป็นลวดสำหรับประกอบขอบหรือริมประตูหน้าต่างเป็นต้น, เรียกสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น คิ้วรถยนต์

CMU English Pronouncing Dictionary
MOLDING    M OW1 L D IH0 NG
MOLDINGS    M OW1 L D IH0 NG Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Formnest {n} [techn.]molding post [Add to Longdo]
Spritzwerkzeug {n}molding tool [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウエストモール[, uesutomo-ru] (n) weatherstrip molding; weatherstrip moulding [Add to Longdo]
チクソモールド[, chikusomo-rudo] (n) thixomolding (plastic and semiconductor industries) [Add to Longdo]
モールディング[, mo-rudeingu] (n) molding [Add to Longdo]
形成[けいせい, keisei] (n,vs,adj-no) formation; molding; taking form; (P) [Add to Longdo]
蛇腹[じゃばら, jabara] (n) (camera) bellows; ceiling molding; ceiling moulding; design of parallel lines; cornice [Add to Longdo]
成型;成形[せいけい, seikei] (n,vs) (1) (esp. 成型) cast; mold; mould; casting; molding; moulding; compacting (e.g. in metallurgy); (2) (esp. 成形) forming; shaping; fashioning [Add to Longdo]
生型鋳造[なまがたちゅうぞう, namagatachuuzou] (n) green sand; metal molding using sand [Add to Longdo]
生砂[きずな, kizuna] (n) (1) greensand (olive-green sandstone); (2) green sand; molding sand [Add to Longdo]
塑造[そぞう, sozou] (n) molding; moulding; modeling; modelling [Add to Longdo]
造形(P);造型[ぞうけい, zoukei] (n,vs) molding; moulding; modelling (i.e. plastic arts); modeling; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
模具[mó jù, ㄇㄛˊ ㄐㄩˋ, ] molding (process) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mold \Mold\, Mould \Mould\, v. t. [imp. & p. p. {Molded} or
   {Moulded}; p. pr. & vb. n. {Molding} or {Moulding}.]
   To cover with mold or soil. [R.]
   [1913 Webster] Mold

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Molding \Mold"ing\, Moulding \Mould"ing\, p. a.
   Used in making a mold or moldings; used in shaping anything
   according to a pattern.
   [1913 Webster]
 
   {Molding board} or {Moulding board}.
   (a) See {Follow board}, under {Follow}, v. t.
   (b) A board on which bread or pastry is kneaded and shaped.
     
 
   {Molding machine} or {Moulding machine}.
   (a) (Woodworking) A planing machine for making moldings. (
   b ) (Founding) A machine to assist in making molds for
    castings.
 
   {Molding mill} or {Moulding mill}, a mill for shaping timber.
    
 
   {Molding sand} or {Moulding sand} (Founding), a kind of sand
    containing clay, used in making molds.
    [1913 Webster] Moldwarp

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Molding \Mold"ing\, Moulding \Mould"ing\, n.
   1. The act or process of shaping in or on a mold, or of
    making molds; the art or occupation of a molder.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything cast in a mold, or which appears to be so, as
    grooved or ornamental bars of wood or metal, or
    sculptures. [WordNet sense 1]
 
   Syn: mold, mould, molding, modeling, clay sculpture.
     [1913 Webster]
 
   3. (Arch.) A plane, or curved, narrow surface, either sunk or
    projecting, used for decoration by means of the lights and
    shades upon its surface. Moldings vary greatly in pattern,
    and are generally used in groups, the different members of
    each group projecting or retreating, one beyond another.
    See {Cable}, n., 3, and {Crenelated molding}, under
    {Crenelate}, v. t. [WordNet sense 2]
    [1913 Webster]
 
   4. Especially: a decorative strip used for ornamentation or
    finishing. [WordNet sense 3]
 
   Syn: moolding.
     [WordNet 1.5]
 
   5. a preliminary sculpture in wax or clay from which a
    finished work can be copied. [WordNet sense 5]
 
   Syn: modeling, moulding.
     [WordNet 1.5] Molding

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 molding
   n 1: the act of creating something by casting it in a mold [syn:
      {molding}, {casting}]
   2: a decorative strip used for ornamentation or finishing [syn:
     {molding}, {moulding}]
   3: a decorative recessed or relieved surface on an edge [syn:
     {molding}, {moulding}, {border}]
   4: sculpture produced by molding [syn: {mold}, {mould},
     {molding}, {moulding}, {modeling}, {clay sculpture}]
   5: a preliminary sculpture in wax or clay from which a finished
     work can be copied [syn: {modeling}, {modelling}, {molding},
     {moulding}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top