Search result for

mogeln

(56 entries)
(0.9413 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mogeln-, *mogeln*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา mogeln มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *mogeln*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No cheating.Kein MogelnBrian's Song (2001)
- OK. Don't cheat.- (Carla) Aber nicht mogelnThe Entity (1982)
- Happy is my dog. - Pardon? I thought maybe you could bring him to your apartment.Er nutzt meine erzwungene Abwesenheit dazu, sich in ihr Herz zu mogelnTo Stop a Steele (1983)
Dad, don't finagle, I'm okay.Papi, nicht mogeln, ich bin ok. Teil 1 (1984)
Oh, yeah, see the great thing about these slow ones, you can get away with murder, especially if the floor is crowded.Oh ja, wissen Sie, bei diesen Langsamen ist toll, dass man sich durchmogeln kann, vor allem, wenn die Tanzfläche voll ist. A Night to Remember (1987)
Tubbs and I will check with the society dame that threw the party.Ich dachte, die Typen in der Branche rächen sich, indem sie beim Golf mogelnBy Hooker by Crook (1987)
- We cheat.- Wir mogelnRain Man (1988)
Maybe we can bluff it out.Vielleicht können wir uns durchmogelnHonor Among Thieves (1990)
You're cheating!- Sie mogelnLa discrète (1990)
And don't cheat!und nicht mogeln1492: Conquest of Paradise (1992)
He even knew what an adze was without cheating.Er wusste, was ein Dechsel ist - ohne MogelnWhat About Bob? (1992)
- You're trying to cheat.- Du willst bloß mogelnBenny & Joon (1993)
Cheat.Wir mogelnTapestry (1993)
Now players, anyone caught cheating will forfeit his entry fee and be banned.Spieler, die beim Mogeln erwischt werden verlieren alles und werden ausgeschlossen. Maverick (1994)
- No cheating, no ringers.- Kein Mogeln, keine Ersatzspieler. Dud Bowl (1994)
You're cheating.Sie mogelnBilly Madison (1995)
Don't cheat.Nicht mogelnBeyond Silence (1996)
Yoυ can't cheat.Sie können nicht mogelnThe Negotiator (1998)
Are you accusing me of cheating?Beschuldigst du mich, zu mogelnCroupier (1998)
A guy will come up to your table and deliberately cheat.Einer an deinem Tisch wird für alle sichtbar mogelnCroupier (1998)
No it wouldn't.Das ist kein MogelnClouds of May (1999)
-Because that is cheating.- Das wäre MogelnClouds of May (1999)
-What do you know about cheating?Was verstehst du schon vom Mogeln? Was ist denn Mogeln? Sag's mal! Clouds of May (1999)
That's cheating. Cheating is often more efficient.- Mogeln ist oft effizienter. Think Tank (1999)
I was gonna wiggle out ofit.Ich wollte mich herausmogelnHanging Up (2000)
Actually first, because she'd probably cheat.Vielleicht auch die Ersten, weil sie mogeln würde. Das ist alles so merkwürdig. Fair Game (2000)
She may put some cotton in her bra from time to time, but she does not cheat at board games.Sie steckt sich Einlagen in den BH, aber sie würde niemals beim Spiel mogelnFair Game (2000)
This may be more than a simple case of cheating, Captain.Es handelt sich möglicherweise um mehr als bloßes MogelnDrive (2000)
Well, that's just cheating.Sie mogeln bloß. First Person Shooter (2000)
Last night, I'm guessing Snape let the troll in as a diversion so he could get past that dog.Letzte Nacht hat bestimmt Snape den Troll reingelassen. Als Ablenkung. Um sich an diesem Hund vorbeizumogelnHarry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Don't spin, asshole!Nicht mogeln, Junge. Y Tu Mamá También (2001)
No, we can't make up an excuse.Wir können uns unmöglich da rausmogelnWedding Presence (2001)
The same way I know you helped DK cheat on his SATs.Aus dem gleichen Grund, aus dem ich weiß, dass du DK geholfen hast, bei seiner Studienzulassung zu mogelnKansas (2002)
They caught Francis cheating during the Mega Race.Sie haben Francis beim Mogeln erwischt. Spy Kids 3-D: Game Over (2003)
Game cheats.MogelnSpy Kids 3-D: Game Over (2003)
You come to my sickbay under false pretences.Sie mogeln sich auf meine Krankenstation. The Expanse (2003)
GEORGE: Stop cheating, Ray. RAY:Hör auf zu mogeln, Ray! Ray (2004)
You missed me. -Stop cheating, Ray.- Hör auf zu mogeln, Ray! Ray (2004)
I also went to a fancy new York wellness center to meet a registered dietician who would help track my progress.Außer Sie mogeln und bestellen nur Salate. Super Size Me (2004)
Cover your eyes.Hände vor die Augen und nicht mogelnLaura's Star (2004)
No one can fake it through "The Pina Colada Song." Not the chorus.Durch den Refrain von "Aber bitte mit Sahne" kann sich niemand durchmogelnUnderneath (2004)
Well, at least they're gone. Great.Das stimmt, aber ich muss ihm noch meinen Brief untermogelnThe Bare Witch Project (2004)
No one is talking about cheating.Niemand redet von MogelnLies, Lies, Lies (2004)
All we need to do is thread an angioplasty balloon past the bulb...Wir mogeln nur einen Angioplastieballon an der Birne vorbei... My Office (2004)
It's just the cheating, you know.Es ist einfach das MogelnSentimental Education (2004)
Poorly, a lot of the time, and late but he always did it, he never cheated.Meist schlecht und zu spät, aber er hat sie stets gemacht, ohne zu mogelnSentimental Education (2004)
You know, you ask me, I think he was driven to cheating.Wenn du mich fragst, wurde er zum Mogeln getrieben. Sentimental Education (2004)
- No, that's cheating.- Mogeln ist nicht. Son of the Mask (2005)
I apologise for trying to cheat.Tut mir leid, dass ich mich aus der Kirche mogeln wollte. Adam's Apples (2005)
- Ain't gonna play if you're gonna cheat.- Wenn Sie mogeln, hör ich sofort auf. An American Haunting (2005)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mogeln | mogelnd | mogelt | mogelteto finagle | finagling | finagles | finagled [Add to Longdo]
mogeln | mogelnd | mogeltto cheat | cheating | cheats [Add to Longdo]
jdn. reinschleusen; jdn. reinmogelnto wrangle sb. in [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  mogeln [moːgəln]
     to cheat; to finagle
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top