Search result for

modes

(94 entries)
(0.0213 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -modes-, *modes*, mode
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
modest[ADJ] ไม่ใหญ่โตโอ่อ่า, See also: ค่อนข้างเล็ก, พอประมาณ, ปานกลาง, ไม่มากมาย, Syn. plain, moderate, proper, small
modest[ADJ] ถ่อมตัว, See also: ไม่คุยโม้โอ้อวด, สงบเสงี่ยม, Syn. humble, Ant. vain, proud, showy
modest[ADJ] เรียบร้อย, See also: สุภาพ, เรียบง่าย, เรียบๆ, Syn. decent, demure, simple, Ant. immodest, loose
modesty[N] ความพอประมาณ, See also: ความไม่หรูหรา, Syn. restraint, Ant. showiness
modesty[N] ความถ่อมตัว, See also: ความอ่อนน้อม, ความสงบเสงี่ยม, Syn. humbleness, Ant. immodesty, boastfulness
modesty[N] ความเรียบร้อย, See also: ความสุภาพ, ความเรียบง่าย
modestly[ADV] โดยพอประมาณ, See also: โดยปานกลาง, Syn. resonably, sensibly
modestly[ADV] อย่างถ่อมตัว, See also: อย่างไม่คุยโม้โอ้อวด, อย่างสงบเสงี่ยม, Syn. humbly, Ant. boldly, boastfully
modestly[ADV] อย่างเรียบร้อย, See also: อย่างสุภาพ, อย่างเรียบง่าย, อย่างเรียบๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
modest(มอด'ดิสทฺ) adj. ถ่อมตัว,ไม่รุนแรง,พอประมาณ,เรียบ ๆ ,สุภาพ,สงบเสงี่ยม., See also: modestly adv., Syn. backward,
modesty(มอด'ดิสที) n. ความถ่อมตัว,ความไม่รุนแรง,ความพอประมาณ,ความไม่หรูหรา

English-Thai: Nontri Dictionary
modest(adj) สุภาพ,ถ่อมตัว,สงบเสงี่ยม,ไม่รุนแรง,ขี้อาย,พอประมาณ
modesty(n) ความสุภาพ,ความพอดี,ความสงบเสงี่ยม,ความถ่อมตัว
immodest(adj) ไม่สุภาพ,ทะลึ่ง,ก๋ากั่น,หยาบโลน,ไม่เรียบร้อย,ไร้ยางอาย
immodesty(n) ความไม่สุภาพ,ความทะลึ่ง,ความก๋ากั่น,ความหยาบโลน,ความไม่เรียบร้อยร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No need to be so modest, Merlin.ไม่จำเป็นต้องถ่อมตัวหรอก เมอร์ลิน To Kill the King (2008)
Such modesty! Now, who is going to save that cat?เยี่ยมมาก \ เอาละ บอกฉันมาซิ ใครจะไปช่วยเจ้าแมวนั่น Bolt (2008)
Come, you're too modest. Sing for us.เจ้าถ่อมตนเกินไปแล้ว ร้องเพลงให้พวกเราฟังหน่อย The Other Boleyn Girl (2008)
Shouldn't you be a little bit more modest in front of me?คุณจะไม่สงบเสงี่ยมเล็กน้อยต่อหน้าฉันหรือ? Episode #1.9 (2008)
His is a false humility. It's a false modesty.เขาอ่อนน้อมถ่อมตนในทางที่ผิด Body of Lies (2008)
We were sadly unable to do the taping at Casa Pacifica because of the Coast Guard radio interference, so we ended up at the rather more modest Smith house, which was owned by a local Republican businessman.เราได้แ่ต่เสียดายที่ไม่ได้ ไปอัดเทปกันที่คาซา แปซิฟิคา เพราะคลื่นวิทยุยามชายฝั่ง ส่งสัญญาณรบกวน เราเลยยุติ แล้วย้ายไปที่ดูหรูยิ่งกว่า คือที่คฤหาสถ์สมิธ Frost/Nixon (2008)
Your Methodist background, the modest circumstances, and then you're off to a grand university full of richer, posher types.เบื้องหลังกลวิธีของคุณ สถานการณ์ของคุณล่าสุด แล้วคุณจบมาจากมหาวิทยาลัย ชั้นนำ หรูหรา มีระดับ Frost/Nixon (2008)
/And just like that, /our modest little Sunny Vista Motel... /... metamorphosized into the /mighty Sunny Vista Nottingham.กลายเป็นซานิ วิสต้า นอตติ้งแฮม หลังจากนั้น25ปี Bedtime Stories (2008)
I was thinking I'd select something modest.ฉันเลยคิดว่า ไม่ต้องแสดงอะไรมากแค่.. High School Musical 3: Senior Year (2008)
Don't be modest. Come on, give us the details.อย่าถ่อมตัวเลยค่ะ เอาล่ะ เล่ารายละเอียดหน่อยสิคะ Dead Like Me: Life After Death (2009)
Chelsea would appear to have the potential to satisfy in the goth or girl-next-door modes.ด้วยนัยน์ตาสีเทา ผมตรง และร่างเพรียวลมสมส่วน เชลซีดูจะมีความเป็นไปได้ว่า The Girlfriend Experience (2009)
I desire women to dress modestly, with decency and propriety not with braided hairคริสเตียนทุกคนที่จับมาได้ เป็นเชลย Agora (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
modesAfter winning the Nobel prize, she remained as modest as ever.
modesChris is very attractive and wealthy, but not very modest.
modesGenerally speaking, Japanese women are modest.
modesHe is a plain, modest person.
modesHe is a very modest man.
modesHis modesty is worth respecting.
modesHis modesty prevented him from making his feelings known to her.
modesHis nephew was brought up to be modest and considerate.
modesI ate a modest breakfast of toast and coffee and one egg.
modesModesty is befitting to a young girl.
modesMr Smith, as I knew him, was a modest man.
modesShe assumes an air of modesty.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มักน้อย[ADJ] unambitious, See also: modest, unostentatious, Ant. มักมาก, Thai definition: เกี่ยวกับการปรารถนาน้อย, ต้องการน้อย
มักน้อย[ADV] unambitiously, See also: modestly, unostentatiously, Ant. มักมาก, Example: เขาใช้ชีวิตอย่างมักน้อย รู้จักพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่, Thai definition: อย่างปรารถนาน้อย, ต้องการน้อย
ขี้เกรงใจ[ADJ] diffident, See also: modest, timid, lacking in self-assurance, lacking confidence, Example: หัวหน้างานที่เป็นคนขี้เกรงใจมักไม่ค่อยกล้ามอบหมายงานให้ลูกน้องไปทำ, Thai definition: ที่ไม่อยากจะให้ผู้อื่นรู้สึกลำบากเดือดร้อนรำคาญใจ
ความอ่อนน้อม[N] modesty, See also: very polite, respect, Example: เขาเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตัวและปราศจากความเห็นแก่ตัว, Thai definition: การแสดงกริยาวาจานบนอบ เคารพ ไม่เย่อหยิ่ง
ตับปิ้ง[N] shield suspended over the pubic portion of a small girl, See also: modesty shield of gold or silver for little girl, ornamental gold or silver shield suspend, Syn. ตะปิ้ง, จับปิ้ง, กระจับปิ้ง, จะปิ้ง, Example: คุณแม่เก็บตับปิ้งของลูกสาวไว้ให้ลูกสาวดูตอนโต, Count unit: อัน, แผ่น, Thai definition: เครื่องปิดที่ลับของเด็กหญิง ทำด้วยเงิน ทอง หรือนาก เป็นต้น
ตับปิ้ง[N] shield suspended over the pubic portion of a small girl, See also: modesty shield of gold or silver for little girl, ornamental gold or silver shield suspend, Syn. ตะปิ้ง, จับปิ้ง, กระจับปิ้ง, จะปิ้ง, Example: คุณแม่เก็บตับปิ้งของลูกสาวไว้ให้ลูกสาวดูตอนโต, Count unit: อัน, แผ่น, Thai definition: เครื่องปิดที่ลับของเด็กหญิง ทำด้วยเงิน ทอง หรือนาก เป็นต้น
ความเจียมเนื้อเจียมตัว[N] modesty, See also: humbleness, Syn. ความเจียมตัว, Example: ลูกสะใภ้ควรมีความเจียมเนื้อเจียมตัวเพื่อให้พ่อแม่ของสามีเอ็นดู, Thai definition: ความรู้จักประมาณตัว
เจียม[ADV] modestly, See also: humbly, moderately, Example: เขารำพึงบนเวทีอย่างเจียมตนว่าที่ถูกประกาศชื่อเป็นเรื่องของกรรมเก่า
เจียมตัว[ADV] humbly, See also: modestly, moderately, Example: ฉันต้องนั่งเจียมตัวดื่มกาแฟเป็นเพื่อนกับคุณนายด้วย
เจียมเนื้อเจียมตัว[ADJ] modest, See also: humble, moderate, , Example: เขาเป็นคนเจียมเนื้อเจียมตัว เงียบขรึม ซึมเศร้า เพราะ เก็บกดความรู้สึกไม่ดีต่างๆ ไว้เพียงคนเดียว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอียงอาย[v.] (īeng-āi) EN: be shy ; be bashful ; be diffident ; be modest ; be coy ; be demure   
เอียงอาย[adj.] (īeng-āi) EN: shy ; bashful ; diffident ; modest ; coy ; demure   FR: timide ; modeste ; sage
เอียงอาย[adv.] (īeng-āi) EN: shyly ; bashfully ; diffidently ; modestly ; coyly ; demurely   FR: timidement ; modestement ; sagement
เจียม[v.] (jīem) EN: be reserved ; keep under restraint ; be restrained in words and action ; be modest ; be humble ; be moderate   FR: être réservé ; faire preuve de réserve
เจียมกะลาหัว[v. exp.] (jīem kalāhūa) EN: be modest ; be moderate ; be humble ; know one's place   
เจียมเนื้อเจียมตัว[v. exp.] (jīem neūa jīem tūa) EN: be modest ; be humble ; be moderate ; know one's place   FR: être modeste ; être humble
เจียมตัว[v. exp.] (jīem tūa) EN: be humble ; be modest ; be moderate ; know one's place   FR: être humble ; être modeste
ความประพฤติชั่ว[n. exp.] (khwām praphreut chūa) EN: immodesty ; bad behavior   
ความถ่อมตัว[n.] (khwām thǿmtūa) EN: humbleness ; modesty ; meekness   FR: humilité [f]
ไม่ถือตัว[adj.] (mai theūtūa) EN: informal ; modest ; friendly ; readily accessible   

CMU English Pronouncing Dictionary
MODES    M OW1 D Z
MODEST    M AA1 D AH0 S T
MODESTA    M OW0 D EH1 S T AH0
MODESTO    M OW0 D EH1 S T OW0
MODESTY    M AA1 D AH0 S T IY0
MODESITT    M AA1 D AH0 S IH2 T
MODESTIA    M OW0 D EH1 S T Y AH0
MODESTLY    M AA1 D AH0 S T L IY0
MODESTINE    M OW0 D EH0 S T IY1 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
modes    (n) (m ou1 d z)
modest    (j) (m o1 d i s t)
modesty    (n) (m o1 d i s t ii)
modestly    (a) (m o1 d i s t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Modeschmuck {m}costume jewellery [Add to Longdo]
Modeschöpfer {m}fashion designer; couturier [Add to Longdo]
Modeschöpferin {f}fashion designer; couturiere [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あられもない[, araremonai] (adj-i) (1) unladylike; unbecoming; immodest; (2) unthinkable; impossible; ridiculous [Add to Longdo]
しおらしい[, shiorashii] (adj-i) meek; gentle; modest; sweet [Add to Longdo]
へりくだった[, herikudatta] (exp) condescending; modest [Add to Longdo]
ゲンロクダイ[, genrokudai] (n) brown-banded butterflyfish (Chaetodon modestus); modest butterflyfish [Add to Longdo]
奥床しい;奥ゆかしい[おくゆかしい, okuyukashii] (adj-i) refined; graceful; modest; cultivated; elegant; reserved; restrained [Add to Longdo]
下手に出る[したてにでる, shitatenideru] (exp,v1) to behave modestly [Add to Longdo]
忌憚[きたん, kitan] (n,vs) reserve; modesty [Add to Longdo]
恭倹[きょうけん, kyouken] (adj-na,n) respectfulness and modesty; deference [Add to Longdo]
恭謙[きょうけん, kyouken] (adj-na,n) (uk) modesty; humility [Add to Longdo]
教会旋法[きょうかいせんぽう, kyoukaisenpou] (n) church modes (music) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, ] modest; supple [Add to Longdo]
穆索尔斯基[Mù suǒ ěr sī jī, ㄇㄨˋ ㄙㄨㄛˇ ㄦˇ ㄙ ㄐㄧ, / ] Modest Mussorgsky (1839-1881), Russian composer, composer of Pictures at an Exhibition [Add to Longdo]
自谦[zì qiān, ㄗˋ ㄑㄧㄢ, / ] modest; self-deprecating [Add to Longdo]
莫杰斯特[Mò jié sī tè, ㄇㄛˋ ㄐㄧㄝˊ ㄙ ㄊㄜˋ, / ] Modest (name); Modeste (name) [Add to Longdo]
虚心[xū xīn, ㄒㄩ ㄒㄧㄣ, / ] modest [Add to Longdo]
虚心使人进步骄傲使人落后[xū xīn shǐ rén jìn bù jiāo ào shǐ rén luò hòu, ㄒㄩ ㄒㄧㄣ ㄕˇ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄠ ㄠˋ ㄕˇ ㄖㄣˊ ㄌㄨㄛˋ ㄏㄡˋ, 使使 / 使使] Modesty leads to progress, arrogance makes you drop behind (favorite slogan of Mao Dzedong 毛澤東|毛泽东, noted for his modesty). [Add to Longdo]
虚心使人进步,骄傲使人落后[xū xīn shǐ rén jìn bù, ㄒㄩ ㄒㄧㄣ ㄕˇ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ, jiao1 ao4 shi3 ren2 luo4 hou4, 使使 / 使使] Modesty can make people progress, conceit make people lag behind. [Add to Longdo]
[qiān, ㄑㄧㄢ, / ] modest [Add to Longdo]
谦虚[qiān xū, ㄑㄧㄢ ㄒㄩ, / ] modest [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top