ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ml

   
80 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ml-, *ml*
English-Thai: Longdo Dictionary
MLM(n abbrev ) ย่อมาจาก Multi-level marketing เป็นวิธีการตลาดและการขายแบบใช้เครือข่ายของบุคคล ในธุรกิจขายตรง (Direct selling) โดยสมาชิกของเครือข่าย นอกเหนือจากจะได้ส่วนแบ่งโดยตรงจากยอดที่ตนเองขายได้แล้ว ยังได้ผลประโยชน์เพิ่มเติมจากยอดของผู้ขายอื่นที่ตนเป็นคนแนะนำให้เข้ามาในระบบด้วย, R. Network Marketing

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ml[ABBR] คำย่อของ millilitre(s)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mlabbr. milliliter (s) ,millilitre (s)
ml.abbr. milliliter (s) ,millilitre (s)
amlabbr. acute myelogenous leukemia ,acute myelocytic leukemia
armlet(อาร์ม'เลท) n. ปลอกแขน,แขนเล็ก ๆ
armload(อาร์ม'โลด) n. ปริมาณเต็มแขนที่จะแบกอุ้มได้ (...carry in an arm)
bottomlandn. พื้นดินที่เกิดจากดินทรายที่น้ำพัดมาทับถม
bottomlessadj. สุดที่หยั่งถึง,ไม่มีก้น,ลึกจนไม่อาจหยั่งได้,ลึกลับ,วัดไม่ได้,ไร้ขอบเขต
circumlittoraladj. ซึ่งอยู่ใกล้ชายฝั่งทะเล
circumlocutionn. การพูดอ้อมค้อม,การพูดซ้ำซาก, See also: circumlocutory adj. ดูcircumlocution circumlocutionist n. ดูcircumlocution
cmlabbr. chronic myelogenous leukemia

English-Thai: Nontri Dictionary
armlet(n) กำไลต้นแขน
bottomless(adj) ลึกมาก,หยั่งไม่ถึง,ไร้ขอบเขต
circumlocution(n) การพูดน้ำท่วมทุ่ง,การพูดวกวน
dreamland(n) ดินแดนในความฝัน,โลกแห่งความฝัน
fathomless(adj) ไม่อาจหยั่งถึง,สุดจะหยั่งถึง,ไม่อาจเข้าใจได้
formless(adj) ไม่มีรูป,ไร้แบบแผน,ไม่มีรูปแบบ
gimlet(n) สว่าน
hamlet(n) หมู่บ้านเล็กๆ
harmless(adj) ไม่มีอันตราย,ไม่เป็นพิษเป็นภัย
hemlock(n) พรรณไม้มีพิษ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mlientha suavisผักหวาน (เมเลียนทา ซัววิส) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
MLAsMembers of the Northern Ireland Assembly สมาชิกผู้แทนสมัชชาไอร์แลนด์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll just put 300 ml in each breast and make it just the way you want.ผมจะเสริมให้คุณข้างละ 300 มิล แล้วก็ทำมัน ในแบบที่คุณต้องการ Unstoppable Marriage (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มล.[CLAS] millilitre, See also: ml, milliliter, Syn. มิลลิลิตร, Thai definition: มาตราตวงตามวิธีเมตริก มีอัตราเท่ากับ 1 ใน 1,000 ของ 1 ลิตร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื่อมั่น[v.] (cheūaman) EN: firmly believe ; strongly believe ; trust in ; have confidence ; be confident ; believe in   FR: être confiant ; être convaincu
เด็ดขาด[adv.] (detkhāt) EN: absolutely ; resolutely ; firmly ; decisively ; perfectly ; strictly ; definitely ; positively   FR: absolument ; résolument ; fermement ; strictement ; formellement ; rigoureusement
จำลอง ศรีเมือง[n. prop.] (Jamløng Sīmeūang) EN: Chamlong Srimuan ; Maj-Gen Chamlong Srimuang ; Maj-Gen Chamlong   FR: Chamlong Srimuang
จรจัด[adj.] (jønjat) EN: vagrant ; unsettled ; aimless ; homeless   FR: errant ; nomade ; sans domicile fixe
กำชับ[v.] (kamchap) EN: reiterate ; urge ; repeat ; emphasize ; insist firmly ; instruct explicitly ; order repeatedly ; exhort   FR: insister ; réitérer ; exhorter
เกษตร[n.] (kasēt) EN: land ; cultivated land ; farmland ; field ; soil   FR: terre (agricole) [f] ; champ [m] ; terrain [m]
แขนด้วน[adj.] (khaēn dūan) EN: armless   FR: manchot
ขึ้นใจ[v.] (kheunjai) EN: earn by heart ; memorize ; be firmly fixed in the mind ; commit to memory   FR: apprendre par coeur ; mémoriser ; ancrer dans la mémoire
คุณ...[X] (khun ...) EN: Miss ; Mister ; Missis ; Ms ; Mr ; Mrs   FR: M. ; Mme ; Mlle
ลึก[adj.] (leuk) EN: deep ; profound ; bottomless ; abstruse   FR: profond

CMU English Pronouncing Dictionary
MLADIC M L AA1 D IH0 CH
MLECKO M L EH1 K OW0
MLECKO M AH0 L EH1 K OW0
MLOTOK M L OW1 T AA2 K
MLOTOK M AH0 L AA1 T AA2 K
MLADENIC M L AA2 D EH1 N IH0 CH
MLADIC'S M L AA1 D IH0 CH IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ml (n) mˈɪlɪliːtəz (m i1 l i l ii t @ z)
Mlle (n) mˈæmzˈɛl (m a1 m z e1 l)

German-Thai: Longdo Dictionary
mlichกล่าวคือ
ziemlichค่อนข้างมาก เช่น eine ziemliche Menge Geld เงินจำนวนค่อนข้างมาก, See also: beträchtlich
ziemlich(adj) ค่อนข้าง, See also: relative
ziemlich(adj) เกือบจะ, See also: fast, ungefähr
bekömmlich(adj) ย่อยง่าย, เป็นอาหารที่อ่อน, See also: leicht
himmlisch(adj adv) เกี่ยวกับท้องฟ้า, สวรรค์
herkömmlich(adj) ที่สืบทอดกันมา , ที่แพร่หลายอยู่ขณะนี้ , ที่นิยมใช้กันอยู่, See also: S. traditional,
atemlos(adj) หอบ, ขาดลมหายใจ, See also: S. keuchen,nach Luft ringen,
schamlos(adj) ไม่มียางอาย, ไม่มีความอาย
umliegend(adj adv) ล้อมรอบ,ใกล้เคียง เช่น Umliegend stehen Ihnen traumhafte Ski- und Wandergebiete zur Verfügung.

Japanese-English: EDICT Dictionary
HTML[エッチティーエムエル, ecchitei-emueru] (n) {comp} hypertext markup language; HTML [Add to Longdo]
XML[エックスエムエル, ekkusuemueru] (n) {comp} (See HTML) extensible markup language; XML [Add to Longdo]
うろうろ[, urouro] (adv,n,vs) (on-mim) (See 彷徨く) loiteringly; aimless wandering; (P) [Add to Longdo]
おっとり[, ottori] (adv-to,adv,vs) (often as ~した adj. phrase to mean 'gentle', etc.) gently; quietly; calmly [Add to Longdo]
がっしり[, gasshiri] (adv,n,vs) firmly; solidly; tough; (P) [Add to Longdo]
がっつり;ガッツリ[, gattsuri ; gattsuri] (adv) (sl) firmly; plentifully; with all one's might [Add to Longdo]
がっぷり[, gappuri] (adv) firmly (grasped); latched onto; locked onto [Add to Longdo]
ぎゅっと[, gyutto] (adv) (on-mim) tightly (squeezing); firmly; hard; (P) [Add to Longdo]
ぐっと[, gutto] (adv) (on-mim) firmly; fast; much; more [Add to Longdo]
すぽっと[, supotto] (adv) (on-mim) snugly; tightly; firmly [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ操作言語[データそうさげんごう, de-ta sousagengou] Data Manipulation Language, DML [Add to Longdo]
データ操作言語[データそうさげんごう, de-ta sousagengou] DML, Data Manipulation Language [Add to Longdo]
一様乱数[いちようらんすう, ichiyouransuu] uniform random number, uniformly distributed random number [Add to Longdo]
基本SGML文書[きほんSGMLぶんしょ, kihon SGML bunsho] basic SGML document [Add to Longdo]
具象構文[ぐしょうこうぶん, gushoukoubun] concrete syntax (of SGML) [Add to Longdo]
継ぎ目なし[つぎめなし, tsugimenashi] seamless [Add to Longdo]
最小SGML文書[さいしょうSGMLぶんしょ, saishou SGML bunsho] minimal SGML document [Add to Longdo]
重要なSGML文字[じゅうようなSGMLもじ, juuyouna SGML moji] significant SGML character [Add to Longdo]
抽象構文[ちゅうしょうこうぶん, chuushoukoubun] abstract syntax (of SGML) [Add to Longdo]
適合SGML応用[てきごうSGMLおうよう, tekigou SGML ouyou] conforming SGML application [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 ml \ml\, n.
   milliliter; -- the IS standard abbreviation. [abbreviation]
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ml
   n 1: a metric unit of volume equal to one thousandth of a liter
      [syn: {milliliter}, {millilitre}, {mil}, {ml}, {cubic
      centimeter}, {cubic centimetre}, {cc}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ML
     Mail List
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ML
     Meta Language
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ML
     Maintenance Lead (JCP)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top