ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mixen

   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mixen-, *mixen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา mixen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *mixen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We can make Manhattans.Wir können Manhattans mixen! Manhattans? Some Like It Hot (1959)
Would you like me to fix you a drink?- Darf ich Ihnen auch etwas mixen? MixenThe Grass Is Greener (1960)
Do you know how to mix my favourite drink?Können Sie meinen Lieblingsdrink mixenCarry on Cruising (1962)
That'll teach you to mix scotch and martinis.Tja, das wird dich lehren, Scotch nicht mit Martini zu mixenPerson or Persons Unknown (1962)
There's some ice and stuff back there. Make us all some Old Fashioneds.Mixen Sie uns einen Old Fashioned. It's a Mad Mad Mad Mad World (1963)
Make me an Alaskan Polar Bear Heater on the double.Mixen Sie mir einen Alaska-Polarbären, sofort. The Nutty Professor (1963)
Now, mix it nice, then pour it into a tall glass.Und jetzt schön mixen und dann in ein hohes Glas füllen. The Nutty Professor (1963)
Well, I'll go down to the lab later, and I'll mix you up something.Na ja, ich werde später ins Labor gehen und dir was zusammenmixenThe Sleeping Cutie (1964)
If that Herman wants to dance, I'll mix him something that'll make him dance.Herman Munster und Tanzen? Ich werde ihm was zusammenmixen, das ihn tanzen lassen wird. Dance with Me, Herman (1965)
[Laughs] Because your adoring grandpa is gonna give you a magic potion that will make you grow six inches overnight.Weil dir dein Großvater eine Rezeptur mixen wird, die dich über Nacht 15 cm größer machen wird. Eddie's Nickname (1965)
Hey, heh, what do you put in those darts, bartender?Hey, was mixen Sie in diese Pfeile, Barkeeper? Revenge of the Leopard (1966)
Mix your drinks.Mixen Sie unsere Drinks. Clearance Sale at the Black Market (1968)
Shall I mix it?Soll ich ihn mixenThe Bargain (1968)
You don't mind making a drink? - No, I don't mind. Nah!Hätten Sie was dagegen, ihn sich selbst zu mixenA Woman Under the Influence (1974)
You make the drink, Zepp, and...Sie mixen die Cocktails, Zepp, und ich beobachte die. A Woman Under the Influence (1974)
Mix Mr Marlowe a drink, Nelson.- Mixen Sie Mr Marlowe einen Drink. Farewell, My Lovely (1975)
May I mix you a drink?Soll ich dir einen Drink mixenThe Kentucky Fried Movie (1977)
Somebody should go make martinis.Soll ich uns schon mal Martinis mixenManhattan (1979)
Can you make a bullshot?Können Sie einen Bullenschuss mixenCaddyshack (1980)
Asking Kitty Collins to mix me a drink wasn't one of them.Mir von Kitty Collins einen Drink mixen zu lassen, war keine davon. Dead Men Don't Wear Plaid (1982)
Very blended, very strong.Mixen Sie ihn mir schön kraftig. The State of Things (1982)
We could make a martini.Wir könnten Martinis mixenThe Long Christmas Eve (1983)
So why don't we have a couple of drinks... act normal... and just take it easy.Also, warum mixen wir uns nicht einen Drink, benehmen uns normal, und sind ganz entspannt. Scarface (1983)
Listen, your cousin has gorgeous teats.Du kannst sie übernehmen. - Dann werd ich ihr mal 'n Cocktail mixenBaby Love (1983)
Mixing, just trying some new stuff.Mixen, ein paar neue Sachen ausprobiert. Beat Street (1984)
Just fix it with tomato juice, vodka, and pepper.Mixen Sie einfach Tomatensaft, Wodka und Pfeffer. Miami Supercops (1985)
Mix thoroughly.Gut durchmixenShort Circuit (1986)
Pair of queens bets.Sei aber vorsichtig. Man weiß nie, was die da alles reinmixenThe Poker Game (1987)
There's beer in the refrigerator or you can make yourself martinis.Bier ist im Kühlschrank, ihr könnt euch aber auch Martinis mixenBeverly Hills Cop II (1987)
Would you fix Mr Livingston another martini?Mixen Sie Mr. Livingston noch einen Martini? Wall Street (1987)
The secret is to mix it right.Das Geheimnis ist, es richtig zu mixenWomen on the Verge of a Nervous Breakdown (1988)
Why don't you go fix somebody a drink?Verschwinden Sie und mixen ein paar Drinks! Ma Dalton (1989)
Now, we'll combine the rest of this stuff with the Froot Loops that I fought the dog over, and we'll have ourselves some nice little yummy Bundy trail mix.Wir mixen alles mit den Froot Loops, um die ich mit dem Hund kämpfte... und dann haben wir einen schönen, kleinen, leckeren Bundy Eintopf. A Three Job, No Income Family (1989)
Well, let me spit in a glass, and we'll mix it up.Lass mich in ein Glas spucken, und wir mixen es zusammen. At the Zoo (1989)
This is how you mix.Mixen geht so. Turner & Hooch (1989)
Joey, let's make some wake-up juice.Joey, wir mixen was zum munter machen. Back to the Future Part III (1990)
He thought you might want to blend something one day.Falls du etwas mixen willst. Father of the Bride (1991)
Could you do me a favor and fix me a Scotch and soda, please?Könnten Sie mir einen Scotch mit etwas Soda mixenThe Prince of Tides (1991)
Can you mix drinks?- Kannst du Drinks mixenBart the Murderer (1991)
Mixing drinks, picking horses... cutting cigars-- a job.Drinks mixen, Pferde aussuchen, Zigarren schneiden. Ein Job. Bart the Murderer (1991)
You mean, " Bartenders Do It 'Til You Barf"?- "Barkeeper mixen, bis ihr kotzt"? Flaming Moe's (1991)
You owe me one Samarian Sunset made in the traditional style as only you can make it, Data.Sie schulden mir einen traditionellen samarianischen Sunset,... ..wie nur Sie ihn mixen können, Data. Conundrum (1992)
We're gonna do, we're gonna mix the shit up with the food traffic, right.Wir mixen die Scheiße mit dem Essensverkehr. Clockers (1995)
Didn't I tell you I wanted to mix some drinks?Habe ich dir nicht gesagt, dass ich Drinks mixen möchte? Devil's Island (1996)
You know, they'd mix it up in the bathtub and while they were mixing it up they'd drop in a hunk of carpet into it.Die mixen das in riesigen Badewannen. Und während die das mixen, schmeißen die Hasch rein. Boogie Nights (1997)
I came in here to make drinks for everybody.Ich wollte ein paar Drinks mixenDeconstructing Harry (1997)
Only if they can shake a good gin martini without bruising it. Hiyo!Nur, wenn sie einen Martini mixen können, ohne ihn zu ruinieren... George of the Jungle (1997)
If you'd like to spike that up the bar's in the living room.Wenn Sie etwas Stärkeres reinmixen wollen die Bar ist im Wohnzimmer. Midnight in the Garden of Good and Evil (1997)
You mix a hell of a Caucasian, Jackie.Donner, Sie mixen aber einen teuflischen "Weißen". The Big Lebowski (1998)
Mixing drinks, for instance?Cocktails mixenBeer Bad (1999)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
neu mixen | neu mixendto remix | remixing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Mixen \Mix"en\, n. [AS. mixen, myxen, fr. meohx, meox, dung,
     filth; akin to E. mist. See {Mist}.]
     A compost heap; a dunghill. --Chaucer. Tennyson.
     [1913 Webster]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

  mixen /miksən/
   blend; mingle; mix; shuffle

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top