ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mixées

   
283 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mixées-, *mixées*, mixée
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา mixées มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *mixées*)
English-Thai: Longdo Dictionary
good mixer(n) คนที่เข้าสังคมได้ดี, คนที่เข้ากับคนอื่นง่าย, S. sociable,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mixed[ADJ] ที่ผสมกัน, See also: ที่ปนเปกัน, หลากหลาย, คละกัน, Syn. assorted, various, Ant. unvaried
mixer[N] เครื่องผสม, See also: เครื่องตี, เครื่องปั่น, Syn. juicer, blender, shaker
remixer[N] ผู้สร้างและเรียบเรียงเสียงใหม่
mixed-up[ADJ] ซึ่งสับสนวุ่นวาย, See also: ยุ่งเหยิง, อีรุงตุงนัง, Syn. confused, muddled, mistaken, disoriented
mixed bag[IDM] คนหรือสิ่งของคละเคล้ากัน, See also: คนหรือสิ่งของปะปนกัน
mixed bag[N] กลุ่มคนหรือสิ่งของที่มีหลากหลาย
mixed grill[N] อาหารที่ประกอบด้วยผักและเนื้อย่าง
cement mixer[N] เครื่องผสมปูนซีเมนต์, Syn. concrete mixer
mixed doubles[N] การแข่งขันแบบคู่ผสม (ชายและหญิง)
mixed economy[N] ระบบเศรษฐกิจแบบผสมผสานระหว่างกิจการของรัฐและเอกชน
mixed farming[N] การทำฟาร์มแบบผสมผสานระหว่างการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์
mixed-ability[ADJ] สำหรับนักศึกษาที่มีระดับความสามารถหลากหลาย
mixed blessing[N] สิ่งที่มีทั้งข้อได้เปรียบและเสียเปรียบ
mixed marraige[N] การแต่งงานของคนต่างเชื้อชาติหรือศาสนากัน
mixed metaphor[N] การใช้คำหรือสำนวนเปรียบเทียบขัดแย้งกันแต่ทำให้ตลกขบขัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mixed(มิคซฺทฺ) adj. ซึ่งผสมกัน,ยุ่งเหยิง
mixer(มิค'เซอะ) adj. บุคคลหรือสิ่งที่ทำการผสม,เครื่องปั่น

English-Thai: Nontri Dictionary
mixed(adj) ซึ่งปะปนกัน,ซึ่งผสมกัน,ยุ่งเหยิง,หลายหลาก
mixer(n) เครื่องปั่น,เครื่องผสม,ผู้ที่เข้ากับคนได้ง่าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
polyinfection; infection, mixedการติดเชื้อระคน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
solid solution; mixed crystalผลึกผสมเนื้อเดียว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
open injector-mixerหัวฉีดผสมแบบเปิด [มีความหมายเหมือนกับ bunsen-type mixer] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
bunsen type mixerหัวผสมแบบบุนเซน [มีความหมายเหมือนกับ open injector-mixer] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
mixed nerveประสาทระคน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mixed parentageลูกครึ่ง [ดู mixed blood] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mixed policyกรมธรรม์ผสม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
mixed policyกรมธรรม์ผสม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mixed propertyทรัพย์สินผสม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mixed questionsปัญหาผสม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mixed sorusกลุ่มอับสปอร์แบบแก่ไม่พร้อมกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
mixed tumourเนื้องอกคละ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mixed airลมผสม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
mixed bloodลูกครึ่ง [ดู mixed parentage] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mixed budตารวม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
mixed companyบริษัทประกันชีวิตแบบผสม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
mixed crystal; solid solutionผลึกผสมเนื้อเดียว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
multimedia; intermedia; mixed mediaสื่อผสม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mixed deciduous forestป่าผสมผลัดใบ, ป่าเบญจพรรณ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
mixed dentition periodระยะปรากฏของชุดฟันชุดผสม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
mixed fundกองทุนผสม (ระหว่างสังหาริมทรัพย์กับอสังหาริมทรัพย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mixed immunityภูมิคุ้มกันผสม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mixed infection; polyinfectionการติดเชื้อระคน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mixed inflorescenceช่อดอกรวม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
mixed lawsกฎหมายผสม (เกี่ยวกับบุคคลและทรัพย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mixed marriageการสมรสผสม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mixed media; intermedia; multimediaสื่อผสม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mixed metaphorอุปลักษณ์ประสม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
closed injector-mixerหัวฉีดผสมแก๊สแบบปิด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
infection, mixed; polyinfectionการติดเชื้อระคน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
immunity, mixedภูมิคุ้มกันผสม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intermedia; mixed media; multimediaสื่อผสม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
injector-mixerหัวฉีดผสมแก๊ส [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
tumour, mixedเนื้องอกคละ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nerve, mixedประสาทระคน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ready-mixed concreteคอมกรีตผสมเสร็จ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mixed oxide fuelเชื้อเพลิงออกไซด์ผสม, ม็อกซ์, เชื้อเพลิงเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่มีส่วนผสมของยูเรเนียมออกไซด์และพลูโทเนียมออกไซด์ ซึ่งต่างจากเชื้อเพลิงทั่วไปที่ใช้ยูเรเนียมออกไซด์อย่างเดียว [นิวเคลียร์]
Mixed fundกองทุนรวมผสม
กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์และทรัพย์สินตลอดจนการหาดอกผลโดยวิธีอื่น โดยสัดส่วนการลงทุนตามนโยบายดังกล่าวขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทจัดการกองทุนรวมตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ หรือกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุนในขณะใดขณะหนึ่งน้อยกว่าร้อยละหกสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม [ตลาดทุน]
Languages, Mixedภาษาผสม [TU Subject Heading]
Lymphocyte culture test, Mixedการทดสอบการเพาะเลี้ยงลิมโฟไซต์แบบผสม [TU Subject Heading]
Ready mixed concrete industryอุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จ [TU Subject Heading]
Ready-mixed concreteคอนกรีตผสมเสร็จ [TU Subject Heading]
Remixesรีมิกซ์ [TU Subject Heading]
Mixed Liquor Suspended Solidsของแข็งแขวนลอยในน้ำตะกอน [สิ่งแวดล้อม]
Mixed Liquor Volatile Suspended Solidsของแข็งแขวนลอยระเหยง่ายในน้ำตะกอน [สิ่งแวดล้อม]
Mixed Waste Processing กระบวนการแยกขยะผสม
กระบวนการแยกขยะเพื่อให้ได้ของที่สามารถนำกลับ มาใช้อีก เช่น ขวดพลาสติกไปหลอมทำขึ้นใหม่ เศษเหล็ก กระดาษ เป็นต้น ทั้งนี้รวมไปถึงขยะชนิดที่นำไปทำปุ๋ยและเป็นเชื้อเพลิงได้ [สิ่งแวดล้อม]
Mixed MSW Composting การหมักปุ๋ยจากขยะเทศบาลผสม
การนำขยะในเทศบาลมาผสมกันเพื่อหมักทำปุ๋ย, ดู MSW [สิ่งแวดล้อม]
Mixed Refuse ขยะผสม
ขยะที่มีหลากหลายชนิดปะปนกันอยู่ตั้งแต่จุด เกิดขยะ [สิ่งแวดล้อม]
Mixed Deciduous Forest ป่าเบญจพรรณ
ป่าผลัดใบประเภทหนึ่งที่มีลักษณะเป็นป่าโปร่ง มีต้นไม้ขนาดใหญ่และขนาดกลางหลายชนิด พื้นป่าไม้รกทึบ มีไม้ไผ่ชนิดต่างๆ ขึ้นอยู่มาก ในฤดูแล้งต้นไม้ทั้งหมดจะพากันผลัดใบ และมีไฟไหม้ป่าอยู่ทุกปี พบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพันธุ์ไม้หลายชนิดขึ้นคละเคล้าปนกันมาก แต่ก็มีเพียงไม่กี่ชนิดที่เป็นไม้เด่น ป่าประเภทนี้แบ่งได้เป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ Teak Bearing Mixed Deciduous Forest และ Non-Teak Bearing Mixed Deciduous Forest [สิ่งแวดล้อม]
Non-Teak Bearing Mixed Deciduous Forest ป่าเบญจพรรณที่ไม่มีไม้สักขึ้นอยู่
ป่าผลัดใบประเภทป่าเบญจพรรณชนิดหนึ่ง ที่ไม่มีไม้สักขึ้นอยู่ แต่ไม้ผลัดใบชนิดอื่นๆ ที่ขึ้นปะปนกับไม้สัก เช่น แดง ประดู่ รกฟ้า ชิงชัน ขึ้นอยู่ได้ตามปกติ ป่าชนิดนี้พบมากแถบภาคตะวันออก เช่น กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี [สิ่งแวดล้อม]
Teak Bearing Mixed Deciduous Forest ป่าเบญจพรรณที่มีไม้สักขึ้นอยู่,หรือเรียกว่า ป่าไม้สัก
ป่าผลัดใบประเภทป่าเบญจพรรณชนิดหนึ่ง ที่มีไม้สักขึ้นอยู่ ไม้สักเป็นไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจ และมีความต้องการสิ่งแวดล้อมเฉพาะอย่าง ในการกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติ ดังนั้นจึงพบไม้สัก เฉพาะในบางพื้นที่เท่านั้น พันธุ์ไม้ชนิดอื่นที่พบขึ้นปะปนกับไม้สัก ได้แก่ ตะแบก ประดู่ รกฟ้า และแดง ส่วนพืชชั้นล่างที่พบจะเป็นพวกหญ้า กก ไม้ไผ่ชนิดต่างๆ แต่ไม่พบไม้ในวงศ์ยางในป่าชนิดนี้ [สิ่งแวดล้อม]
Mixed Economy ระบบเศรษฐกิจแบบผสม
ระบบเศรษฐกิจที่มีทั้งลักษณะของระบบทุนนิยม และระบบสังคมนิยมในระบบเศรษฐกิจผสมทั้งรัฐบาล และเอกชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของโลกเสรีปัจจุบันจะมีทั้งกิจการ อุตสาหกรรมที่เป็นของรัฐและเอกชนในสัดส่วนแตกต่างกัน แม้แต่ในสหรัฐอเมริกาที่เป็นประเทศเสรีมากที่สุดก็ยังมีกิจการหลายประเภท ดำเนินการโดยรัฐ [สิ่งแวดล้อม]
Complete Mixed AS ระบบเอเอสแบบผสมสมบูรณ์
ระบบเอเอสที่ถังเติมอากาศเป็นชนิดซีเอสทีอาร์ (CSTR) [สิ่งแวดล้อม]
Mixed notationสัญลักษณ์ประสม
คือ สัญลักษณ์ที่มีหลายอย่างประสมกัน เช่น มีตัวเลขและตัวอักษร เช่น สัญลักษณ์ของระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน

ตัวอย่าง

Z 659 หมายถึง หนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดหมู่และการทำบัตรรายการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Banbury mixerเครื่องผสมยางแบบระบบปิดชนิดหนึ่ง ใช้ในการผสมยางกับสารเคมีต่างๆ ให้เข้ากัน [เทคโนโลยียาง]
Internal mixerเครื่องผสมยางระบบปิดเป็นเครื่องผสมยางที่ใช้กันมากที่สุดในปัจจุบัน เครื่องผสมยางระบบปิดมีองค์ประกอบที่สำคัญ 4 ส่วนได้แก่ ห้องผสม (chamber) ตัวบดผสม (rotor) แท่งกด (ram) และระบบหล่อเย็น (cooling system) เครื่องผสมระบบปิดให้ประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการผสมมากกว่าการใช้ Two-roll mill เพราะสารเคมีไม่ฟุ้งกระจายระหว่างการผสม ลดการสูญเสียสารเคมีขณะผสม และลดการผิดพลาดเนื่องจากการใช้แรงงานคนในการผสมสามารถผสมยางกับสารเคมีได้ ในปริมาณสูง เช่น 50-100 กิโลกรัม [เทคโนโลยียาง]
Mixerเครื่องมือที่ใช้ในการบดผสมยางให้เข้ากับสารเคมีโดยอาศัยแรงทางกล (แรงเฉือน) [เทคโนโลยียาง]
Adenoma, Mixedอเดโนมาผสม [การแพทย์]
Adenoma, Mixed Chief Cellอดีโนมาของชิฟเซลล์ [การแพทย์]
Adenosquamous Tumors, Mixedมะเร็งมิคซ์แอดดิโนสแควมัส [การแพทย์]
Air Mixersเครื่องผสมอากาศ [การแพทย์]
Alpha and Beta-Recepter Agonists, Mixedยาที่กระตุ้นทั้งตัวรับแอลฟ่าและเบต้า [การแพทย์]
Asthma, Mixedโรคหืดแบบผสม [การแพทย์]
Astigmatism, Mixedสายตาเอียงชนิดผสม [การแพทย์]
Calculus, Mixedนิ่วผสม [การแพทย์]
Carcinoma, Liver Cell, Mixedมะเร็งเซลล์ตับผสม [การแพทย์]
Chondroma, Mixedคอนโดรมาผสม [การแพทย์]
Cirrhosis, Mixedตับแข็งชนิดผสม [การแพทย์]
Complex, Mixed-Sanwichสารประกอบเชิงซ้อนแบบแซนด์วิชผสม [การแพทย์]
Connective Tissue, Mixedผสมระหว่างเนื้อเยื่อประสาน [การแพทย์]
Dentition, Mixedการครอบฟันชนิดผสม [การแพทย์]
Diet, Mixedอาหารที่บดผสมกัน,อาหารผสม [การแพทย์]
Disturbances, Mixedความผิดปกติแบบผสม [การแพทย์]
Drugs, Premixedยาที่ผสมกันไว้ก่อน [การแพทย์]
Emphysema, Mixed and Unclassifiedถุงลมโป่งพองชนิดผสมและจำแนกไม่ได้ [การแพทย์]
Mixed cloudเมฆผสม [อุตุนิยมวิทยา]
mixed flow pumpmixed flow pump, เครื่องสูบน้ำแบบไหลผสม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
mixed fertilizerปุ๋ยผสม, ปุ๋ยเคมีที่ได้จากการผสมแร่ธาตุอาหารหลักของพืชตามอัตราส่วนต่าง ๆ กัน เช่น ปุ๋ยแอมโมเนียมฟอสเฟต มีธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Glands, Mixedต่อมผสม [การแพทย์]
Glioma, Mixedไกลโอมาผสม [การแพทย์]
Gonadal Dysgenesis, Mixedโกนาดัล ดิย์สเจเนซิส, มิกซ์ [การแพทย์]
Infection, Mixedการติดเชื้อร่วม, โรคร่วมเชื้อ, การติดเชื้อหลายชนิด, การติดเชื้อผสม, ติดเชื้อหลายชนิด [การแพทย์]
Melting Point, Mixedจุดหลอมเหลวผสม [การแพทย์]
Meningitis, Mixedเยื้อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อหลายชนิด [การแพทย์]
Mesenchymal Sarcoma, Mixed Homologousมิกซ์โฮโมโลกัสมีเซ็นคายมัลซาร์โคมา [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mixed entrails (n ) เครื่องในรวม
spicy mixed vegetable soup (vi) แกงเลียง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้าวต้มเครื่อง[N] rice congee mixed with meat, Example: ผมกินข้าวไม่ลง แม้ว่าจะเป็นข้าวต้มเครื่องที่ภรรยาผมเตรียมไว้ให้ก็ตาม, Thai definition: ข้าวต้มที่ปรุงสำเร็จในตัว ใส่เนื้อสัตว์ หมู ปลา เป็นต้น
สวนผสม[N] mixed garden, Syn. สวนผสมผสาน
สื่อผสม[N] mixed media, Syn. มัลติมีเดีย, Example: บริษัทจะเปิดอบรมวิธีการผลิตสื่อผสมให้กับบุคคลที่สนใจภายในเดือนหน้า, Count unit: ชนิด, Thai definition: งานศิลปะที่ใช้เทคนิคการสร้างงานโดยใช้สื่อ 2 อย่างหรือมากกว่า
สื่อผสม[N] mixed media, Thai definition: งานศิลปะที่ใช้เทคนิคการสร้างงานโดยใช้สื่อ 2 อย่าง หรือมากกว่า
ปลอมปน[ADJ] impure, See also: unrefined, adulterated, mixed, debased, Example: ตำรวจพบสารปลอมปนในเฮโรอีน, Thai definition: ที่ไม่บริสุทธิ์
แท้[ADJ] pure, See also: unadultered, unmixed, authentic, genuine, real, natural, unalloyed, Syn. ล้วนๆ, Example: ความชื้นในไม้นิยมแสงเป็นค่าส่วนร้อยของน้ำหนักของเนื้อไม้แท้ๆ, Thai definition: ไม่มีอะไรเจือปน
แกงเลียง[N] spicy mixed vegetable soup, Example: แม่ที่เพิ่งคลอดลูกควรรับประทานแกงเลียงเพื่อช่วยให้น้ำนมมาก, Thai definition: ชื่อแกงผักอย่างหนึ่งไม่เผ็ด
ข้าวแกง[N] rice and curry, See also: rice mixed curry, Example: เดี๋ยวเราแวะกินข้าวแกงกันคนละจานก่อนค่อยไปต่อ, Thai definition: อาหารไทยมีข้าวกับแกงต่างๆ เป็นต้น
ปะปน[V] be mixed up, See also: mingle, Syn. ปนเป, เจือปน, Example: พระธรรม 7 คัมภีร์นั้นเป็นเนื้อธรรมแท้ๆ ที่ไม่มีนิทานปะปน, Thai definition: เอาสิ่งที่มีจำนวนน้อยประสมลงในส่วนมากเพื่อให้ระคนปนเป็นอันเดียวกัน
ปลาแนม[N] kind of Thai dish shredded fish mixed with slices of pork skin, Example: ปลาแนมทานกับใบชะพลูเป็นอาหารสมุนไพรไทยที่ดีต่อร่างกาย, Thai definition: ชื่อของกินอย่างหนึ่ง ปรุงด้วยข้าวตากคั่วป่น หนังหมู และหนังปลาเป็นต้น
ป่าเบญจพรรณ[N] mixed forest, See also: forest with many varieties of trees, Example: แถบทิศตะวันออกของที่ราบหุบเขานางรำจะเป็นป่าเบญจพรรณ, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: ป่าที่มีไม้หลายพรรณคละกัน
ผอก[N] shrimp or fish mixed with salt, Example: เจ้าบ้านให้คนครัวทำผอกให้แขกลองชิมรสดู, Thai definition: ปลาหรือกุ้งประสมตํากับเกลือ
ส้มฟัก[N] sour fish and fermented rice, See also: fermented shredded fish mixed with rice and wrapped in banana leaves, Example: ชาวบ้านในแถบจังหวัดลพบุรีมีฝีมือในการทำส้มฟักทั้งนั้น, Count unit: แผ่น, ห่อ, Thai definition: อาหารทำด้วยปลาสับละเอียดผสมกับข้าวสุกหมักทับเอาไว้จนมีรสเปรี้ยว
ปน[V] mix, See also: adulterate, mingle, be mixed, blend, Syn. ประสม, แกมกัน, รวมกัน, ประสาน, ผสาน, ปนเป, ผสมผสาน, ผสม, คละเคล้า, Example: บางคนชอบทานข้าวที่มีข้าวจ้าวปนกับข้าวเหนียว
ซาวน้ำ[N] boiled rice flour in noodle form, mixed with curry, eaten with powdered shrimps and pineapple slices, Syn. ขนมจีนซาวน้ำ, Thai definition: เครื่องกินกับขนมจีนปนกันหลายสิ่ง มีกุ้งแห้ง กระเทียม สับปะรด หรือส้มต่างๆ
กระยาเลย[ADJ] various, See also: mixed, sundry, diversified, Syn. ต่างๆ, ปะปนกัน, Example: ช่วยจัดของกระยาเลยพวกนี้ให้เป็นหมวดหมู่ด้วย
กากข้าว[N] paddy mixed with milled rice, Example: ข้าวถังนี้มีกากข้าวปนอยู่มาก, Thai definition: ข้าวเปลือกที่ปนอยู่ในข้าวสารหรือข้าวสุก
คละ[V] be mixed, See also: be unsorted, Syn. ปน, ผสม, ปะปน, Example: ถั่วหลายๆ ชนิดคละมาในถุงเดียวกัน
คล่ำ[V] be abundant, See also: be mixed, Syn. เกลื่อนกลาด, มาก, เกลื่อนกล่น, คลาคล่ำ, Example: ท้องสนามหลวงคล่ำไปด้วยฝูงชนนับหมื่นนับแสน
เจือปน[ADJ] added, See also: adulterated, mixed, Example: ในน้ำจะมีสิ่งเจือปนอยู่มากมายแต่พวกใหญ่ๆ คือ อนินทรียสาร
แท้[ADJ] pure, See also: sheer, unadulterated, unmixed, authentic, genuine, unalloyed, natural, Syn. บริสุทธิ์, Example: ถ้วยรางวัลทำจากทองแท้ ใครๆ ก็อยากได้, Thai definition: ที่ล้วนๆ ไม่มีอะไรเจือปน, ที่ไม่ใช่ของปลอม
หลวมตัว[V] be deeply involved, See also: get involved, get mixed up (in something), go too far, Syn. ถลำเข้าไป, Example: ผมหลวมตัวเป็นหนี้สินไปแล้วไม่มีทางปฏิเสธความรับผิดชอบที่ตามมา
สิ่งเจือปน[N] adulterated thing, See also: diluted substance, mixed substance, Syn. สิ่งปลอมปน, สิ่งแปลกปลอม
สิ่งปลอมปน[N] adulterated thing, See also: diluted substance, mixed substance, Syn. สิ่งแปลกปลอม, สิ่งเจือปน
สิ่งเจือปน[N] adulterated thing, See also: diluted substance, mixed substance, Syn. สิ่งปลอมปน, สิ่งแปลกปลอม
สิ่งปลอมปน[N] adulterated thing, See also: diluted substance, mixed substance, Syn. สิ่งแปลกปลอม, สิ่งเจือปน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบญจพรรณ[adj.] (benjaphan) EN: of five kinds ; mixed ; unassorted ; unspecified ; miscellaneous   
จำนวนคละ[n. exp.] (jamnūan khla) EN: mixed number   
เจือปน[adj.] (jeūapon) EN: added ; adulterated ; mixed   
แกงเลียง[xp] (kaēng līeng) EN: vegetable soup Thai style ; spicy-mixed vegetable soup   
ขมิ้นกะปูน[n. exp.] (khamin ka pūn) EN: lime mixed with turmeric for spreading over betel leaves before chewing   
ขมิ้นกับปูน[n. exp.] (khamin kap pūn) EN: lime mixed with turmeric for spreading over betel leaves before chewing   
ขนมจีนแกงเนื้อ[n. exp.] (khanom jīn kaēng neūa) EN: vermicelli mixed with meat curry   
ขนมจีนแกงปลาดุก[n. exp.] (khanom jīn kaēng plāduk) EN: vermicelli mixed with fish curry   
ขนมจีนน้ำพริก [n. exp.] (khanom jīn nām phrik) EN: vermicelli mixed with bean curry   
ขนมจีนน้ำยา[n. exp.] (khanom jīn nām yā) EN: vermicelli mixed with a fish soup   
ข้าวต้มเครื่อง[n. exp.] (khāotom khreūang) EN: rice congee mixed with meat   
คละ[v.] (khla) EN: mix ; assort ; mingle ; blend ; be mixed   FR: assortir ; mélanger
คละ[adj.] (khla) EN: mixed ; unsorted ; unassorted   FR: mélangé
คอนกรีตผสมสำเร็จรูป [n. exp.] (khønkrīt phasom samretrūp) EN: ready-mixed concrete   
กองทุนผสม[n. exp.] (køngthun phasom) EN: mixed fund   FR: fonds mixte [m]
ล้วน[adj.] (lūan) EN: exclusive ; sole ; pure ; unmixed ; absolute   FR: pur ; sans mélange ; exclusif ; absolu
ป่าเบญจพรรณ[n. exp.] (pā benjaphan) EN: mixed deciduous forest   FR: forêt mixte [f] ; forêt d'essences diverses [f]
ปะปน[v.] (papon) EN: mix ; be mixed up ; mingle   FR: mêler
ผักร่วม[n. exp.] (phak ruam) EN: mixed vegetables   FR: assortiment de légumes [m]
ผสม[v.] (phasom) EN: mix ; blend ; combine ; merge ; mingle   FR: mélanger ; combiner ; mixer ; composer
พัวพันอยู่ใน[v. exp.] (phūaphan yū nai) EN: be involved in ; be caught up in ; be embroiled in ; be mixed up in   FR: être impliqué dans
ปลอมปน[adj.] (plømpon) EN: impure ; unrefined ; adulterated ; mixed ; debased   
ปรุง[v.] (prung) EN: cook ; mix ; blend ; concoct ; prepare ; combine ; compound ; dress   FR: cuisiner ; concocter ; préparer ; mixer ; composer
ไร่นาสวนผสม[n. exp.] (rainā suan phasom) EN: mixed agriculture   
ระคน[X] (rakhon) EN: mixed ; mingled ; combined with ; intermingled   FR: mélangé ; mêlé
สำเร็จรูป [adj.] (samretrūp) EN: readymade ; prefabricated ; instant ; processed ; premixed ; finished ; ready to serve   FR: prêt à ; tout prêt ; tout fait ; instantané ; préfabriqué
ซาวน้ำ[n.] (sāonām) EN: boiled rice flour in noodle form mixed with curry and eaten with powdered shrimps and pineapple slices   
เศรษฐกิจแบบผสมผสาน[n. exp.] (sētthakit baēp phasomphasān) EN: mixed economy   FR: économie mixte [f]
เศรษฐกิจผสม[n. exp.] (sētthakit phasom) EN: mixed economy   
สวนผสม[n. exp.] (sūan phasom) EN: mixed garden ; joint garden   
สวนผสมผสาน[n. exp.] (sūan phasomphasān) EN: mixed garden   
ต่าง ๆ[X] (tāng-tāng) EN: various ; different ; diverse ; many ; sundry ; mixed ; varied ; several ; more   FR: divers ; varié ; multiple ; nombreux ; différents ; autres
ทศนิยมผสม[n. exp.] (thotsaniyom phasom) EN: mixed decimal   

CMU English Pronouncing Dictionary
MIXED    M IH1 K S T
MIXER    M IH1 K S ER0
MIXES    M IH1 K S AH0 Z
MIXES    M IH1 K S IH0 Z
MIXERS    M IH1 K S ER0 Z
UNMIXED    AH0 N M IH1 K S T
INTERMIXED    IH2 N T ER0 M IH1 K S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mixed    (v) mˈɪkst (m i1 k s t)
mixer    (n) mˈɪksər (m i1 k s @ r)
mixes    (v) mˈɪksɪz (m i1 k s i z)
mixers    (n) mˈɪksəz (m i1 k s @ z)
admixed    (v) ˈædmˈɪkst (a1 d m i1 k s t)
admixes    (v) ˈædmˈɪksɪz (a1 d m i1 k s i z)
unmixed    (j) ˈʌnmˈɪkst (uh1 n m i1 k s t)
mixed-up    (j) mˈɪkst-ˈʌp (m i1 k s t - uh1 p)
intermixed    (v) ˌɪntəmˈɪkst (i2 n t @ m i1 k s t)
intermixes    (v) ˌɪntəmˈɪksɪz (i2 n t @ m i1 k s i z)
cement-mixer    (n) sˈɪmˈɛnt-mɪksər (s i1 m e1 n t - m i k s @ r)
cement-mixers    (n) sˈɪmˈɛnt-mɪksəz (s i1 m e1 n t - m i k s @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chún, ㄔㄨㄣˊ, / ] pure; simple; unmixed; genuine, #2,322 [Add to Longdo]
[zá, ㄗㄚˊ, / ] mixed; miscellaneous; various; to mix, #5,267 [Add to Longdo]
纯净[chún jìng, ㄔㄨㄣˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] pure; clean; unmixed, #9,975 [Add to Longdo]
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, ] pure; unmixed; essence, #20,978 [Add to Longdo]
[yáo, ㄧㄠˊ, / ] meat dishes; mixed viands, #29,900 [Add to Longdo]
[yáo, ㄧㄠˊ, ] meat dishes; mixed viands, #29,900 [Add to Longdo]
散打[sàn dǎ, ㄙㄢˋ ㄉㄚˇ, ] mixed martial arts, #31,263 [Add to Longdo]
糊里糊涂[hú lǐ hú tū, ㄏㄨˊ ㄌㄧˇ ㄏㄨˊ ㄊㄨ, / ] confused; vague; indistinct; muddle-headed; mixed up; in a daze, #35,399 [Add to Longdo]
糊里糊涂[hú lǐ hú tū, ㄏㄨˊ ㄌㄧˇ ㄏㄨˊ ㄊㄨ, ] confused; vague; indistinct; muddle-headed; mixed up; in a daze, #35,399 [Add to Longdo]
混迹[hùn jì, ㄏㄨㄣˋ ㄐㄧˋ, / ] mixed in as part of a community; hiding one's identity; occupying a position while not deserving it, #35,643 [Add to Longdo]
[bīn, ㄅㄧㄣ, / ] helter-skelter; mixed colors; in confusion, #36,390 [Add to Longdo]
鱼龙混杂[yú lóng hùn zá, ㄩˊ ㄌㄨㄥˊ ㄏㄨㄣˋ ㄗㄚˊ, / ] lit. fish and dragons mixed in together (成语 saw); fig. crooks mixed in with the honest folk, #37,580 [Add to Longdo]
杂乱无章[zá luàn wú zhāng, ㄗㄚˊ ㄌㄨㄢˋ ㄨˊ ㄓㄤ, / ] disordered and in a mess (成语 saw); all mixed up and chaotic, #41,525 [Add to Longdo]
混纺[hùn fǎng, ㄏㄨㄣˋ ㄈㄤˇ, / ] mixed fabric; blended fabric, #47,482 [Add to Longdo]
矸石[gān shí, ㄍㄢ ㄕˊ, ] waste rock (mining); gangue (worthless minerals mixed in with coal or ore), #58,608 [Add to Longdo]
混编[hùn biān, ㄏㄨㄣˋ ㄅㄧㄢ, / ] mixed, #65,194 [Add to Longdo]
混交林[hùn jiāo lín, ㄏㄨㄣˋ ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄣˊ, ] mixed forest, #67,763 [Add to Longdo]
混交[hùn jiāo, ㄏㄨㄣˋ ㄐㄧㄠ, ] mixed (growth of wood), #86,100 [Add to Longdo]
悲喜交集[bēi xǐ jiāo jí, ㄅㄟ ㄒㄧˇ ㄐㄧㄠ ㄐㄧˊ, ] mixed feelings of grief and joy, #95,698 [Add to Longdo]
犯浑[fàn hún, ㄈㄢˋ ㄏㄨㄣˊ, / ] confused; mixed up; muddled up; befuddled, #127,052 [Add to Longdo]
感愧[gǎn kuì, ㄍㄢˇ ㄎㄨㄟˋ, ] to feel gratitude mixed with shame, #157,924 [Add to Longdo]
[yáo, ㄧㄠˊ, ] variant of 殽|肴, meat dishes; mixed viands, #186,365 [Add to Longdo]
[mǐn, ㄇㄧㄣˇ, ] mixed, confused; pity, #323,475 [Add to Longdo]
夹七夹八[jiā qī jiā bā, ㄐㄧㄚ ㄑㄧ ㄐㄧㄚ ㄅㄚ, / ] completely mixed up; in a muddle, #401,286 [Add to Longdo]
[tà, ㄊㄚˋ, ] abundant; mixed, #894,180 [Add to Longdo]
人车混行[rén chē hún xíng, ㄖㄣˊ ㄔㄜ ㄏㄨㄣˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] pedestrian-vehicle mixed use [Add to Longdo]
什菜[shén cài, ㄕㄣˊ ㄘㄞˋ, ] mixed vegetables [Add to Longdo]
[chàn, ㄔㄢˋ, ] irregular; mixed [Add to Longdo]
折箩[zhē luó, ㄓㄜ ㄌㄨㄛˊ, / ] a mixed dish of the food left over from a banquet [Add to Longdo]
混合失语症[hùn hé shī yǔ zhèng, ㄏㄨㄣˋ ㄏㄜˊ ㄕ ㄩˇ ㄓㄥˋ, / ] mixed aphasia [Add to Longdo]
混合感染[hùn hé gǎn rǎn, ㄏㄨㄣˋ ㄏㄜˊ ㄍㄢˇ ㄖㄢˇ, ] mixed infection [Add to Longdo]
混氧燃料[hùn yǎng rán liào, ㄏㄨㄣˋ ㄧㄤˇ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ, ] mixed-oxide fuel (MOX) [Add to Longdo]
混行[hún xíng, ㄏㄨㄣˊ ㄒㄧㄥˊ, ] mixed use (e.g. pedestrians and vehicles); joint operation (e.g. trains and buses) [Add to Longdo]
潤饼[rùn bǐng, ㄖㄨㄣˋ ㄅㄧㄥˇ, / ] soft mixed vegetable and meat roll-up [Add to Longdo]
矸子[gān zi, ㄍㄢ ㄗ˙, ] waste rock (mining); gangue (worthless minerals mixed in with coal or ore) [Add to Longdo]
花花搭搭[huā hua dā dā, ㄏㄨㄚ ㄏㄨㄚ˙ ㄉㄚ ㄉㄚ, ] mixed; uneven in texture [Add to Longdo]
跳进黄河说不清[tiào jìn huáng hé shuō bù qīng, ㄊㄧㄠˋ ㄐㄧㄣˋ ㄏㄨㄤˊ ㄏㄜˊ ㄕㄨㄛ ㄅㄨˋ ㄑㄧㄥ, / ] lit. even jumping into the Yellow River can't get you clean; fig. to become inexorably mixed up; mired in controversy; in deep trouble [Add to Longdo]
杂婚[zá hūn, ㄗㄚˊ ㄏㄨㄣ, / ] mixed marriage [Add to Longdo]
杂拌儿[zá bàn r, ㄗㄚˊ ㄅㄢˋ ㄖ˙, / ] mixed dried fruits; fig. a hotchpotch [Add to Longdo]
韓国[Hán guó, ㄏㄢˊ ㄍㄨㄛˊ, ] South Korea; Korea; Japanese variant of 韓國|韩国 (mixes traditional and simplified characters) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
MOX燃料[モックスねんりょう, mokkusu nenryou] (n) mixed oxide fuel; MOX fuel [Add to Longdo]
おろしポン酢[おろしポンず, oroshi pon zu] (n) ponzu mixed with grated daikon [Add to Longdo]
かくはん機;攪拌機;撹拌機[かくはんき, kakuhanki] (n) mixer; agitator [Add to Longdo]
がんも[, ganmo] (n) (abbr) (See 雁擬き) deep-fried tofu mixed with thinly sliced vegetables [Add to Longdo]
こんがらかる;こんがらがる[, kongarakaru ; kongaragaru] (v5r) to become entangled; to become complicated; to get mixed up; to screw up; to get caught up in [Add to Longdo]
ガナッシュ[, ganasshu] (n) ganache (icing made of mixed chocolate and cream) (fre [Add to Longdo]
コンクリートミキサー;コンクリトミキサ[, konkuri-tomikisa-; konkuritomikisa] (n) concrete mixer [Add to Longdo]
コンパ[, konpa] (n) (1) (sl) (abbr) party; social event; get-together; mixer; (2) compa (Haitian dance music); konpa; kompa; (P) [Add to Longdo]
ダブル[, daburu] (n,adj-f) (1) double; twin; (n) (2) (alternative to ハーフ) (See ハーフ・2) someone of mixed race; (P) [Add to Longdo]
チャンプルー[, chanpuru-] (n) chanpuru; champuru; Okinawan stir-fry dish, usually containing vegetables (especially bitter melon), tofu, meat or fish (poss. from Indonesian "campur" meaning mixed) [Add to Longdo]
データ混在環境[データこんざいかんきょう, de-ta konzaikankyou] (n) {comp} mixed data (type) environment [Add to Longdo]
ハーフ[, ha-fu] (n) (1) half; (2) someone of mixed race; (P) [Add to Longdo]
ハコベ塩;はこべ塩;繁縷塩[はこべじお(はこべ塩;繁縷塩);ハコベじお(ハコベ塩), hakobejio ( hakobe shio ; han ru shio ); hakobe jio ( hakobe shio )] (n) (obsc) chickweed (stitchwort) roasted and mixed with salt, then ground into a powder for use as toothpaste [Add to Longdo]
フラックス[, furakkusu] (n) flux (substance mixed with a solid in order to lower the its melting point); fising agent [Add to Longdo]
フルーツドリンク[, furu-tsudorinku] (n) mixed juice drink (may contain non-fruit ingredients such as milk or yogurt) (from fruit drink) [Add to Longdo]
ミキサー(P);ミキサ[, mikisa-(P); mikisa] (n) mixer; (P) [Add to Longdo]
ミキサー車[ミキサーしゃ, mikisa-sha] (n) concrete mixer truck [Add to Longdo]
ミキサタイル[, mikisatairu] (n) {comp} mixer tile [Add to Longdo]
ミクサー[, mikusa-] (n) mixer [Add to Longdo]
ミクスト[, mikusuto] (n) mixed [Add to Longdo]
ミクストダブルス[, mikusutodaburusu] (n) mixed doubles [Add to Longdo]
ミックスジュース[, mikkusuju-su] (n) mixed juice [Add to Longdo]
ミックスドダブルス[, mikkusudodaburusu] (n) mixed doubles [Add to Longdo]
ミックスメディア[, mikkusumedeia] (n) mixed media [Add to Longdo]
伊達巻き;伊達巻[だてまき, datemaki] (n) (1) (woman's) undersash; (2) rolled omelette mixed with fish (paste) (omelet) [Add to Longdo]
鴛鴦茶[えんおうちゃ;ユンヨンチャー, en'oucha ; yunyoncha-] (n) drink of black tea mixed with coffee [Add to Longdo]
音響調整卓[おんきょうちょうせいたく, onkyouchouseitaku] (n) (See 音声調整卓) mixing board (console, desk); (audio) mixer [Add to Longdo]
音声調整卓[おんせいちょうせいたく, onseichouseitaku] (n) (See 音響調整卓) mixing board (console, desk); (audio) mixer [Add to Longdo]
仮名交じり[かなまじり, kanamajiri] (n) mixed writing (characters and kana) [Add to Longdo]
仮名交じり文[かなまじりぶん, kanamajiribun] (n) mixed writing (characters and kana) [Add to Longdo]
仮名草子[かなぞうし, kanazoushi] (n) story book written in kana (or in kana mixed with Chinese characters) in the early Edo period (primarily for the enlightenment and entertainment of women and children) [Add to Longdo]
加薬飯[かやくめし, kayakumeshi] (n) boiled rice mixed with vegetables and meat or fish [Add to Longdo]
割(P);割り(P)[わり, wari] (n,n-suf) (1) rate; ratio; proportion; percentage; (2) profit; (3) assignment; (4) 10%; unit of ten percent; (5) sumo match; schedule of sumo matches; (n-suf) (6) (See 水割り・1) diluted with (of drinks); mixed with; (P) [Add to Longdo]
割り下[わりした, warishita] (n) stock mixed with soy sauce, mirin and sugar (used to flavor sukiyaki) [Add to Longdo]
巻き添え(P);巻添え(P)[まきぞえ, makizoe] (n) getting involved (entangled) in; getting mixed up in; involvement; by-blow; (P) [Add to Longdo]
間の子;合の子;合いの子;あいの子[あいのこ, ainoko] (n) (derog) person of mixed parentage; crossbreed; Eurasian; mulatto; hybrid [Add to Longdo]
関わり合う;関わりあう;係わり合う;かかわり合う[かかわりあう, kakawariau] (v5u) to get involved or entangled in; to get mixed up in; to have something to do with; to have dealings with [Add to Longdo]
雁擬き[がんもどき, ganmodoki] (n) deep-fried tofu mixed with thinly sliced vegetables [Add to Longdo]
係う;拘う;拘らう[かかずらう, kakazurau] (v5u,vi) (1) (uk) to be mixed up with; to have a connection with (a troublesome matter); (2) to be a stickler about; to be finicky about (some triviality); (3) to take part (in some work); to hang about; to bother (someone) [Add to Longdo]
継粉[ままこ, mamako] (n) unmixed-in lump of flour [Add to Longdo]
原色[げんしょく, genshoku] (n) (1) primary colour; primary color; (2) pure color; unmixed color; striking color; (3) original color (of a painting, etc. as opposed to a reproduction); (P) [Add to Longdo]
五目[ごもく, gomoku] (n) (1) mixture of ingredients (originally five); (2) (abbr) (See 五目飯・ごもくめし,五目鮨・ごもくずし,五目そば・ごもくそば) mixture of minced vegetables, fish, and meat, mixed in a starch (rice, noodles); (3) (abbr) (See 五目並べ) gomoku (game); five in a row; go-bang [Add to Longdo]
五目鮨;五目寿司[ごもくずし, gomokuzushi] (n) (See 寿司) sushi with several ingredients mixed in or sprinkled on top [Add to Longdo]
交ざる(P);混ざる(P);雑ざる[まざる, mazaru] (v5r,vi) to be mixed; to be blended with; to associate with; to mingle with; to join; (P) [Add to Longdo]
交じり(P);混じり[まじり, majiri] (n,n-suf) mixed; mingled; (P) [Add to Longdo]
交じる(P);混じる(P);雑じる;交る(io)[まじる, majiru] (v5r,vi) to be mixed; to be blended with; to associate with; to mingle with; to interest; to join; (P) [Add to Longdo]
交ぜ織り[まぜおり, mazeori] (n) mixed weave [Add to Longdo]
交際下手[こうさいべた, kousaibeta] (n,adj-na) bad at socializing; bad in social situation; being a bad mixer [Add to Longdo]
交際上手[こうさいじょうず, kousaijouzu] (n,adj-na) good at socializing; sociability; being a good mixer [Add to Longdo]
交織[こうしょく, koushoku] (n) mixed weave [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ混在環境[データこんざいかんきょう, de-ta konzaikankyou] mixed data (type) environment [Add to Longdo]
ミキサ[みきさ, mikisa] mixer [Add to Longdo]
混合基数記数法[こんごうきすうきすうほう, kongoukisuukisuuhou] mixed radix (numeration) system, mixed radix notation [Add to Longdo]
混合基数表記法[こんごうきすうひょうきほう, kongoukisuuhyoukihou] mixed radix (numeration) system, mixed radix notation [Add to Longdo]
混合基底記数法[こんごうきていきすうほう, kongoukiteikisuuhou] mixed base (numeration) system, mixed base notation [Add to Longdo]
混合基底表記法[こんごうきていひようきほう, kongoukiteihiyoukihou] mixed base (numeration) system, mixed base notation [Add to Longdo]
混合指定表[こんごうしていひょう, kongoushiteihyou] mixed entry table [Add to Longdo]
複合表記法[ふくごうひょうきほう, fukugouhyoukihou] mixed notation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top