Search result for

misten

(56 entries)
(0.0521 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -misten-, *misten*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา misten มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *misten*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I don't know how much it will cost me to break what we alchemists have always called "Silentium".Ich weiß nicht, was es mich kosten wird, das zu brechen was wir Alchemisten seit jeher "Silentium" genannt haben. Inferno (1980)
It is nothing mοre than a boοk written by an ordinary alchemist.Es ist nichts weiter als ein Buch, das von einem Alchemisten geschrieben wurde. Inferno (1980)
The world's most incurable optimist.Dem unverbesserlichen OptimistenThe Last Ten Days (1981)
Perhaps I should start by saying, in our country, there are extremists.YURI: Vielleicht sollte ich zunächst sagen, dass es in unserem Land Extremisten gibt. Playing Possum (1984)
One of these extremists is Field Marshal Ilya Kreschenko.Einer dieser Extremisten ist der Feldmarschall Ilya Kreschenko. Playing Possum (1984)
HE'S A GREAT FIGHTER. I NEVER KNEW ANYONE BETTER FOR DARK NIGHTS EXCEPT YOU.Hör zu, beide Seiten haben ihre Wahnsinnigen und ExtremistenThe Little Drummer Girl (1984)
They found letters in her file to several extremist groups.Man fand in ihrer Akte Briefe von ihr an mehrere Extremistengruppen. Over the Limit (1985)
It's no business for a pessimist.Das ist keine Branche für PessimistenUtopia Now (1985)
Subject was shot to death by the extremists.Die überwachte Person wurde von Extremisten erschossen. Kiss of the Spider Woman (1985)
- That's for pessimists.- Das ist etwas für PessimistenOut of Africa (1985)
For centuries alchemists tried to make gold from base metals.Lange Zeit versuchten Alchimisten, aus Metall Gold herzustellen. A View to a Kill (1985)
He's founder, president and sole member of his own little pessimist club.Er ist der Begründer, Präsident, und das einzige Mitglied seines kleinen Pessimistenclubs. Love at Second Sight (1986)
I don't have to remind you that Washington, D.C. is a prime target for every two-bit extremist.Sie wissen, dass Washington D.C. ein Hauptziel für jeden Extremisten ist. It's in the Water (1986)
You're never gonna clean your closet out if you won't throw anything away.Du kannst deinen Schrank nicht ausmisten, wenn du nichts wegwirfst. Need to Know (1986)
We're born optimists.Wir sind geborene OptimistenNeed to Know (1986)
I wonder if you and the reformers can convince yourselves that the nature of the sacraments is more important than whether those who receive them live or die!Kein Wunder, wenn du und die Reformisten sich selbst überzeugen, dass die Natur der Sakramente wichtiger ist als der Umstand, ob die, die sie empfangen, leben oder sterben! Lady Jane (1986)
You'd better start a new wall, Rita. You'll need it. Why is that, Jerry?Steckten mit der Aryan Brotherhood, den weißen Extremisten, zusammen. Fatal Beauty (1987)
Some people say, reformers here say:Reformisten sagen: The Untouchables (1987)
You've not only betrayed the Commodore, you've betrayed yourselves, by putting faith in that extremist Walker.Lhr habt nicht nur den Commodore verraten, sondern auch euch selbst, als ihr euch mit dem Extremisten eingelassen habt. Walker (1987)
Bring back from death he who has passed.Erweckt zum Leben, um den wir bitten. Unseren Bruder den AlchemistenTails I Live, Heads You Die (1988)
It's because we're optimists.Weil wir Optimisten sind. Im-Po-Dent (1988)
The Thule Society was an ancient Teutonic group of alchemists and warlocks.Das war eine Gruppe von alt-teutonischen Alchemisten und Hexern. The Butcher (1989)
- Jones wanted $80 to haul it away.-Jones wollte 80 $ fu"rs AusmistenBack to the Future Part II (1989)
By the early '70s, the guy decides people have become either too extremist or too apathetic to listen.In den späten 70ern entschied der Kerl, Leute sind entweder... zu sehr Extremisten oder zu apathisch zum Zuhören. Field of Dreams (1989)
God, I gotta clean out my wallet.Ich sollte mal meine Brieftasche ausmistenImmediate Family (1989)
You should look through that thing.Sie misten das Ding nie aus. Look Who's Talking (1989)
Cohaagen says it's just a few extremists.Cohaagen sagt, das sind nur ein paar ExtremistenTotal Recall (1990)
Pretty good at cleaning up their crap, though.Ich bin aber gut im AusmistenShout (1991)
M. Hacket is what we call the congenital optimist.Monsieur Hacket ist, was wir den unverbesserlichen Optimisten nennen. The Plymouth Express (1991)
I will as long as I can weed it out. Of course.- Ja, ich muss sie ausmistenDamage (1992)
We got two key extremists left.Es sind noch zwei Extremistenführer übrig. Thunderheart (1992)
And so dazzled were you that you deliberately committed a bigamy and your real wife acquiesced in the situation.Sie waren so geblendet, dass Sie zum Bigamisten wurden. Und Ihre echte Frau duldete es. - Ach, was für ein Blödsinn! One, Two, Buckle My Shoe (1992)
No, you can stay here and help me shovel out the chicken coop.Willst du lieber ausmisten helfen? Sommersby (1993)
- what were you doing? - I was showing... my all-too-logical husband how we almost found the treasure.- Ich will diesem Pessimisten beweisen, dass wir den Schatz von Montmirail finden. The Visitors (1993)
I wouldn't call them optimists.Das waren nicht gerade OptimistenSecond Sight (1993)
They're an extremist faction who believe in Bajor for the Bajorans.Es sind Extremisten, die glauben, Bajor sollte den Bajoranern gehören. The Circle (1993)
They're an extremist faction who believe in Bajor for the Bajorans.Es sind Extremisten, die glauben, dass Bajor den Bajoranern gehören sollte. The Homecoming (1993)
An extremist group from Bajor who call themselves the Circle.Eine Extremisten-Gruppe aus Bajor, die sich "Der Kreis" nennt. The Homecoming (1993)
They're an extremist faction who believe in Bajor for the Bajorans.Es sind Extremisten, die glauben, Bajor sollte den Bajoranern gehören. The Siege (1993)
But extremists often have a logic all their own.Aber Extremisten haben nun mal oft ihre eigene Logik. Gambit, Part II (1993)
Two Mid-East extremists were killed trying to assault a woman working for a manufacturer of parts for the Defense Department.Zwei asiatische Extremisten wurden getötet,... ..beim Versuch, eine Frau anzugreifen,... ..die bei einem Zulieferer des Verteidigungsministeriums arbeitet. Shadows (1993)
We do not study the ravings of lunatics and alchemists.Wir studieren keine Rasereien von Wahnsinnigen und AlchimistenMary Shelley's Frankenstein (1994)
I'll pull you out of that 1 -bunk Hilton and cast you down with the sodomites.Ich stecke dich zu den SodomistenThe Shawshank Redemption (1994)
Thank you, ambassador! I shall represent our people to the best of my ability.religiöse Fanatiker und militärische ExtremistenBorn to the Purple (1994)
Good evening, we're just doing a little cleaning here.Guten Abend. Wir misten hier nur etwas aus. Fly Hard (1994)
"An eye for an eye is the only course this country can take... "after today's brutal assassination of Secretary Wallace... "at his hotel by Omer extremists.""Auge für Auge ist die einzig mögliche Antwort dieses Landes, nach dem heutigen tödlichen Attentat auf Minister Wallace in seinem Hotel durch Extremisten aus Omir." Wallace ist nicht tot. The Rival (1994)
Not long ago, we caught the Cardassians shipping weapons to Bajoran extremists through a third party, the Yridians.Vor kurzem erwischten wir Cardassianer bei der Lieferung von Waffen an bajoranische Extremisten durch Dritte, die Yridianer. The Maquis: Part I (1994)
Pessimists, all of you.Ihr seid alle PessimistenThe Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
I mean, you know, extremists. Strange?Sie wissen schon, ExtremistenNixon (1995)
And it is addressed to his alchemist, whom he promised a fortune, an enormous sum of money at that time,Es war ein Brief an seinen Alchemisten, dem er eine Menge Geld anbot, eine für die damalige Zeit enorme Summe. Gesualdo: Death for Five Voices (1995)

CMU English Pronouncing Dictionary
EDMISTEN    EH0 D M IH1 S AH0 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alchemist {m}; Alchimist {m} | Alchimisten {pl}alchemist | alchemists [Add to Longdo]
Autonomist {m} | Autonomisten {pl}autonomist | autonomists [Add to Longdo]
Bigamist {m} | Bigamisten {pl}bigamist | bigamists [Add to Longdo]
Optimist {m} | Optimisten {pl}optimist | optimists [Add to Longdo]
ausmistento clean out; to muck out; to tidy out [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top