หรือคุณหมายถึง mißen?
Search result for

missen

(5 entries)
(0.1054 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -missen-, *missen*
Possible hiragana form: みっせん
Japanese-English: EDICT Dictionary
密栓[みっせん, missen] (n,vs) stopping tightly; sealing hermetically [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
置换突变[zhì huàn tū biàn, ㄓˋ ㄏㄨㄢˋ ㄊㄨ ㄅㄧㄢˋ, / ] missense mutation [Add to Longdo]
错义突变[cuò yì tū biàn, ㄘㄨㄛˋ ㄧˋ ㄊㄨ ㄅㄧㄢˋ, / ] missense mutation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

  missen [misən]
     lack
     miss
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  missen [misən]
     to miss
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top