หรือคุณหมายถึง mißal?
Search result for

missal

(27 entries)
(0.0107 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -missal-, *missal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
missal[N] หนังสือสวดมนต์, Syn. Mass book, service book

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
missal(มิส'เซิล) n. หนังสือสวดมนต์และการปฏิบัติต่าง ๆ ของพิธีฉลองการรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูคริสต์
dismissal(ดิสมิส'เซิล) วn. การไล่ออก,การบอกให้เลิก,การไม่พิจารณา,การยกฟ้อง, Syn. dismission

English-Thai: Nontri Dictionary
dismissal(n) การปล่อยไป,การไล่ออก,การยกฟ้อง,การยกเลิก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบสุทธิ[n.] (baisutthi) EN: graduation certificate ; school-leaving certificate ; diploma ; testimonial ; certificate of honourable dismissal   FR: attestation [f] ; certificat [m]
การไล่ออก[n.] (kān lai-øk) EN: expulsion ; dismissal ; discharge   FR: expulsion [f] ; renvoi [m]
การเลิกจ้าง[n.] (kān loēk jāng) EN: dismissal   FR: licenciement [m] ; renvoi [m]
การเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม[n. exp.] (kān loēk jāng dōi mai pen tham) EN: unfair dismissal   FR: licenciement abusif [m]
การยกฟ้อง[n.] (kān yokføng) EN: acquittal ; dismissal of action   
การยกฟ้องคดีแพ่ง[n. exp.] (kān yokføng khadī phaeng) EN: dismissal of a civil action   
ซองขาว[n. exp.] (søng khāo) EN: white envelope ; notice of discharge ; notice of dismissal   

CMU English Pronouncing Dictionary
MISSAL    M IH1 S AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
missal    (n) (m i1 s l)
missals    (n) (m i1 s l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
が聞いてあきれる;が聞いて呆れる[がきいてあきれる, gakiiteakireru] (exp,v1) who do you think you're kidding by saying (used to indicate incredulous dismissal of some claim); What a laugh! [Add to Longdo]
引導[いんどう, indou] (n) requiem; prayer for dead; dismissal [Add to Longdo]
解雇[かいこ, kaiko] (n,vs) discharge; dismissal; (P) [Add to Longdo]
解雇通知[かいこつうち, kaikotsuuchi] (n,adj-no) dismissal notice; pink slip (US) [Add to Longdo]
解職[かいしょく, kaishoku] (n,vs) discharge; dismissal [Add to Longdo]
解任[かいにん, kainin] (n,vs) dismissal; (P) [Add to Longdo]
棄却[ききゃく, kikyaku] (n,vs) rejection; dismissal; abandoning; renunciation; waiver; (P) [Add to Longdo]
却下[きゃっか, kyakka] (n,vs) rejection; dismissal; (P) [Add to Longdo]
拒絶反応[きょぜつはんのう, kyozetsuhannou] (n) (1) (organ) rejection; (2) unthinking dismissal; strong reaction (against); (P) [Add to Longdo]
御免(P);ご免(P)[ごめん, gomen] (int,n) (uk) your pardon; declining (something); dismissal; permission; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Missal \Mis"sal\, n. [LL. missale, liber missalis, from missa
   mass: cf. F. missel. See 1st {Mass}.]
   The book containing the service of the Mass for the entire
   year; a Mass book.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Missal \Mis"sal\, a.
   Of or pertaining to the Mass, or to a missal or Mass book.
   --Bp. Hall.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 missal
   n 1: (Roman Catholic Church) a book containing all the prayers
      and responses needed to celebrate Mass throughout the year

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top