Search result for

mile

(106 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mile-, *mile*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mile[N] ไมล์ (เป็นหน่วยวัดความยาว), See also: ระยะทางที่นับเป็นไมล์
miler[N] ผู้วิ่งแข่งในระยะทางเป็นไมล์
mileage[N] ระยะทางเป็นไมล์, Syn. distance, extent, span
milepost[N] หลักไมล์ตามข้างทาง
milestone[N] เหตุการณ์สำคัญ, See also: เรื่องสำคัญ, Syn. discovery, breaktrough, anniversary
milestone[N] เหตุการณ์สำคัญในชีวิตคนหรือประวัติศาสตร์, Syn. event, breakthrough
milestone[N] หลักไมล์, See also: หลักบอกระยะทางเป็นไมล์, Syn. milepost, stone
mileometer[N] เครื่องวัดจำนวนไมล์ในการเดิน, Syn. milometer, odometer, the clock
milestone in someone's life[IDM] สิ่งสำคัญในชีวิต, See also: จุดสำคัญของชีวิต, ช่วงที่ยิ่งใหญ่ของชีวิต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mile(ไมล์) n. ไมล์,หน่วยระยะทางที่เท่ากับ1760ฟุต,ช่องว่างขนาดใหญ่,ขอบใหญ่ -Phr. (statute mileหรือระยะทางที่เท่ากับ5270ฟุตหรือ1760 หลา;mi.)
mileage(ไม'ลิจฺ) n. ระยะทางเป็นไมล์
milepost(ไมลฺ'โพสทฺ) n. หลักไมล์ตามข้างทาง
miler(ไม'เลอะ) n. นักวิ่งระยะทางหนึ่งไมล์
facsimile(แฟคซิม'มะลี) n. สำเนา,vt. อัดสำเนา,ถอดแบบ โทรสารโทรภาพใช้ตัวย่อว่า FAX เป็นระบบสื่อสารข้อมูล ที่เป็น เอกสารและภาพที่ส่งมาในรูปของสัญญาณไฟฟ้าผ่านสายโทรศัพท์ เครื่องรับ/ส่งแฟกซ์หรือโทรสารนั้น หมายถึง อุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายเครื่องโทรศัพท์ ใช้ส่งและรับข้อความหรือภาพ ผู้รับและผู้ส่งจะต้องใช้กระดาษเป็นสื่อ ปัจจุบัน เราอาจจะต่อสายแฟกซ์ผ่านโมเด็มเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ในกรณีเช่นนี้ จะเป็นการส่งหรือรับข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เลย ไม่ต้องใช้กระดาษ คล้ายไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
geographical mile() n. ระยะทางที่เท่ากับ6080 ฟุต
nautical mile() n. ระยะทางที่เท่ากับ6080 ฟุต
quarter milen. การวิ่งแข่งระยะทาง1/4ไมล์, See also: quarter-miler n.
simile(ซิม'มะลี) n. การเปรียบเทียบ,การอุปมาอุปไมย,ตัวอย่างการเปรียบเทียบ เช่น 'หล่อนสวยเหมือนนางฟ้า
smile(สไมล์) vi.,vt. ยิ้ม,ยิ้มเยาะ,ยิ้มแย้ม,แสดงความเห็นชอบด้วยการยิ้ม,ยิ้มสรวล,ยิ้มร่าเริงn.. การยิ้ม,ลักษณะอาการที่เห็นชอบ., See also: smiler n.

English-Thai: Nontri Dictionary
mile(n) ความยาวเป็นไมล์
mileage(n) ระยะเป็นไมล์,หนทาง
facsimile(n) สำเนา,ฉบับก๊อบปี้
simile(n) คำอุปมาอุปไมย,การเปรียบเทียบ
smile(n) การแย้มสรวล,การยิ้ม
smile(vi) แย้มสรวล,ยิ้ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mileage taxภาษีการใช้ถนน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mileometer- odometerมาตรระยะทาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Miles Gloriosusตัวละครแบบไมลส์กลอริโอซัส [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Milestonesตารางการปฏิบัติตามกิจกรรมต่างๆ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
milestoneเหตุการณ์สำคัญ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Miles.ไมลส์ Pilot (2012)
Miles...ไมลส์... The Dark Tower (2013)
Miles?ไมล์ส One Riot, One Ranger (2013)
Big Bertha, able to fire 100 miles, was to make its appearance on the Western Front, and strike terror into the enemy.เป็นปืนใหญ่วิถี 100 ไมล์ ปฏิบัติการ ในแนวรบด้านตะวันตก และ กำลังโจมตีศัตรู The Great Dictator (1940)
75 miles away was her target: the cathedral of Notre-Dame.เป้าหมายคือโบสถ์ ใน นอส-แดม ห่างไป 75 ไมล์ The Great Dictator (1940)
Aroma? That's 400 miles away.อโรมาหรอ ห่างออกไป 400 ไมล์ The Great Dictator (1940)
Near Edgecombe, about 40 miles up channel about two months afterwards.ใกล้เอ็ดจ์คอมบ์เหนือขึ้นไปทางช่องแคบราว 40 ไมล์ หลังจากนั้นราว 2 เดือน Rebecca (1940)
Schmulski, a merchant in Krakow, and Annette, a schoolgirl in Bordeaux, go about their daily lives, not knowing a place is being prepared for them hundreds of miles away.หรือ ชมูลสกี้ พ่อค้าในเมือง คราโคว และ แอนเนต นักเรียนในเมืองบอร์กโดว กำลังใช้ชีวิตประจำวัน โดยที่ไม่รู้เลยว่า ได้มีที่อยู่ใหม่เตรียมเอาไว้ให้ ห่างจากที่อยู่เดิม ไปกว่าหลายร้อยไมล์ Night and Fog (1956)
He did not dream of the lions, but instead, of a vast school of porpoises... ... that stretched for eight or 10 miles, and it was in the time of their mating.เขาไม่ได้ฝันของสิงโต แต่แทน ของโรงเรียนที่กว้างใหญ่ของ ปลาโลมา ที่ทอดยาวแปดหรือ 10 ไมล์ The Old Man and the Sea (1958)
The way back to town is only 70 miles.ทางกลับเมืองก็แค่ 70 ไมล์เอง The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Another 100 miles of beautiful sunbaked sand.ข้ามผืนทรายร้อนๆ แสนงาม ไปอีก 100 ไมล์ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
One hundred miles. That's a nice walk.ร้อยไมล์ คงเดินสนุก The Good, the Bad and the Ugly (1966)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mileI had hoped to got another 50,000 miles out of my car, but it gave up the ghost on the expressway and it would cost too much to fix it.
mileThere is a bridge two miles upstream.
mileHis car got no more than fourteen miles.
mileHe can swim a mile.
mileWe live many miles distant from each other.
mileThe castle stands three miles north of the town.
mileWe covered some 100 miles in the car.
mileMy home town lies 10 miles south of New York.
mileThis river is one mile across.
mileThe farm is three miles beyond the river.
mileThey walked at the rate of three miles an hour.
mileI can run at the rate of fifty miles an hour.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไมล์[CLAS] mile
ไมล์[CLAS] mile, Example: นกกระจอกเทศวิ่งได้เร็วถึง 50 ไมล์ต่อชั่วโมง, Thai definition: ชื่อมาตราวัดของอังกฤษ มีกำหนด 1 ไมล์ เท่ากับ 40 เส้น หรือ 1.609 กิโลเมตร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดูดซึม[v.] (dūtseum) EN: absorb ; suck up ; soak up   FR: absorber ; assimiler
แฟกซ์[n.] (faēk) EN: facsimile ; fax   FR: fax [m] (anglic.)
ฝืนยิ้ม[v. exp.] (feūn yim) EN: force a smile ; give a forced smile ; wear a smile ; give a tight smile   FR: rire jaune
หลักชัย[n.] (lakchai) EN: goal ; finish line ; milestone ; winning post   FR: poteau d'arrivée [f] ; ligne d'arrivée [f]
หลักเมือง[n.] (lakmeūang) EN: city pillar ; zero milestone of a city ; the center of the city   
ไมล์[n.] (mai) EN: mile   FR: mile [m]
ไมล์ทะเล[n. exp.] (mai thalē) EN: sea mile ; nautical mile   FR: mile nautique [m]
น็อต[n.] (nǿt) EN: sea mile ; nautical mile   FR: mile marin [m]
อมยิ้ม[v.] (omyim) EN: smile in a reserved manner ; smile knowingly ; smile in a noncommittal manner ; smile in mildly manner ; have a amused look ; smile to oneself   
โปรยยิ้ม[v. exp.] (prøi yim) EN: smile at everyone ; direct a smile to   

CMU English Pronouncing Dictionary
MILE    M AY1 L
MILEY    M AY1 L IY0
MILES    M AY1 AH0 L Z
MILES    M AY1 L Z
MILER    M AY1 L ER0
MILEM    M IH1 L AH0 M
MILEHAM    M IH1 L AH0 HH AE0 M
MILESKI    M AH0 L EH1 S K IY0
MILEAGE    M AY1 L AH0 JH
MILEWSKI    M AH0 L EH1 F S K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mile    (n) (m ai1 l)
Miles    (n) (m ai1 l z)
miler    (n) (m ai1 l @ r)
miles    (n) (m ai1 l z)
milers    (n) (m ai1 l @ z)
mileage    (n) (m ai1 l i jh)
mileages    (n) (m ai1 l i jh i z)
milestone    (n) (m ai1 l s t ou n)
mileometer    (n) (m ai1 l o1 m i t @ r)
milestones    (n) (m ai1 l s t ou n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lǐ, ㄌㄧˇ, ] mile; old form of modern 英里, #6,057 [Add to Longdo]
里程碑[lǐ chéng bēi, ㄌㄧˇ ㄔㄥˊ ㄅㄟ, ] milestone, #15,768 [Add to Longdo]
英里[yīng lǐ, ㄌㄧˇ, ] mile (unit of length equal to 1.609 km.), #16,757 [Add to Longdo]
弥勒[Mí lè, ㄇㄧˊ ㄌㄜˋ, / ] Mile (place in Yunnan); Maitreya; the Bodhisattva that will be the next to come after Shakyamuni Buddha, #38,929 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Meile {f} (1609 m) | Meilen {pl}mile | miles [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うっとりする;うっとりとする[, uttorisuru ; uttoritosuru] (exp,vs-i) (1) (See うっとりさせる) to be entranced; to be enraptured; to be transported; to be fascinated; (2) to be absentminded; to be miles away; to be in a world of one's own [Add to Longdo]
うはうは[, uhauha] (exp) exhilarated; all smiles [Add to Longdo]
せせら笑い;嘲笑い;冷笑い[せせらわらい, seserawarai] (n) sardonic laugh; scornful smile [Add to Longdo]
にこっと笑う[にこっとわらう, nikottowarau] (exp,v5u) to smile pleasantly [Add to Longdo]
にこぽん[, nikopon] (n) (1) backslapping; a smile and a tap on the shoulder; (2) backslapper; someone who smiles and gives you a slap on the shoulder; someone who wins people over [Add to Longdo]
にこり[, nikori] (adv,adv-to) (on-mim) smile (sweetly); grin [Add to Longdo]
にっこり[, nikkori] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) smile sweetly; smile; grin; (P) [Add to Longdo]
にっこり笑う[にっこりわらう, nikkoriwarau] (exp,v5u) to smile cheerfully; to crack a smile [Add to Longdo]
にんまり[, ninmari] (n,vs,adv) complacent smile [Add to Longdo]
にんまり笑う[にんまりわらう, ninmariwarau] (exp,v5u) to smile complacently; to smile a smile of satisfaction [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ファックス[ふぁっくす, fakkusu] FAX, facsimile [Add to Longdo]
ファックス通信機能[ファックスつうしんきのう, fakkusu tsuushinkinou] facsimile communications function [Add to Longdo]
写真電送[しゃしんでんそう, shashindensou] facsimile transmission, phototelegraphy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mile \Mile\ (m[imac]l), n. [AS. m[imac]l, fr. L. millia, milia;
   pl. of mille a thousand, i. e., milia passuum a thousand
   paces. Cf. {Mill} the tenth of a cent, {Million}.]
   A certain measure of distance, being equivalent in England
   and the United States to 320 poles or rods, or 5,280 feet.
   [1913 Webster]
 
   Note: The distance called a mile varies greatly in different
      countries. Its length in yards is, in Norway, 12,182;
      in Brunswick, 11,816; in Sweden, 11,660; in Hungary,
      9,139; in Switzerland, 8,548; in Austria, 8,297; in
      Prussia, 8,238; in Poland, 8,100; in Italy, 2,025; in
      England and the United States, 1,760; in Spain, 1,552;
      in the Netherlands, 1,094.
      [1913 Webster]
 
   {Geographical mile} or {Nautical mile}, one sixtieth of a
    degree of a great circle of the earth, or 6080.27 feet.
 
   {Mile run}. Same as {Train mile}. See under {Train}.
 
   {Roman mile}, a thousand paces, equal to 1,614 yards English
    measure.
 
   {Statute mile}, a mile conforming to statute, that is, in
    England and the United States, a mile of 5,280 feet, as
    distinguished from any other mile.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mile
   n 1: a unit of length equal to 1,760 yards or 5,280 feet;
      exactly 1609.344 meters [syn: {mile}, {statute mile}, {stat
      mi}, {land mile}, {international mile}, {mi}]
   2: a unit of length used in navigation; exactly 1,852 meters;
     historically based on the distance spanned by one minute of
     arc in latitude [syn: {nautical mile}, {mile}, {mi}, {naut
     mi}, {knot}, {international nautical mile}, {air mile}]
   3: a large distance; "he missed by a mile"
   4: a former British unit of length once used in navigation;
     equivalent to 6,000 feet (1828.8 meters) [syn: {sea mile},
     {mile}]
   5: a former British unit of length equivalent to 6,080 feet
     (1,853.184 meters); 800 feet longer than a statute mile [syn:
     {nautical mile}, {naut mi}, {mile}, {mi}, {geographical
     mile}, {Admiralty mile}]
   6: an ancient Roman unit of length equivalent to 1620 yards
     [syn: {mile}, {Roman mile}]
   7: a Swedish unit of length equivalent to 10 km [syn: {mile},
     {mil}, {Swedish mile}]
   8: a footrace extending one mile; "he holds the record in the
     mile"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top