ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mich

M IH1 CH   
99 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mich-, *mich*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Michael[N] ไมเคิล (ชื่อของผู้ชาย), Syn. Mike
Michigan[N] รัฐมิชิแกนของอเมริกา
Michaelmas[N] เทศกาลฉลองทูตสวรรค์ในศาสนาคริสต์
Michelangelo[N] จิตรกรชื่อดังของอิตาลี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
michael(ไม'เคิล) n,ประมุขทูตสวรรค์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Michaelis Menten Curveโค้งไมเคลิสเมนเทน [การแพทย์]
Michelangelo Buonarrotti, 1475-1564ไมเคิลแอนเจโล บอนนารอตตี, ค.ศ. 1474-1564 [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Michael...ไมเคิล... Pilot (2011)
-Where's Michael?- ในกรณีที่ไมเคิล? The Godfather (1972)
We're not taking the picture without Michael.เราไม่ได้ถ่ายภาพโดยไม่ต้องไมเคิล The Godfather (1972)
-It's Michael.- มันเป็นไมเคิล The Godfather (1972)
Hey, Michael!Hey, ไมเคิล! The Godfather (1972)
Michael...ไมเคิล ... The Godfather (1972)
Michael, he's coming over here!ไมเคิลเขามามากกว่าที่นี่! The Godfather (1972)
Please, Michael. Tell me.กรุณาไมเคิล บอกฉัน The Godfather (1972)
No, Michael. Not me.ไม่มีไมเคิล ไม่ใช่ผม The Godfather (1972)
Michael.ไมเคิล The Godfather (1972)
-Sonny, it's Michael.- ซันนี่ก็ไมเคิล The Godfather (1972)
-When will I see you again, Michael?- ตอนที่ผมจะเห็นคุณอีกครั้งไมเคิล? The Godfather (1972)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
michMichael was seen to leave by the side door.
michLansing is the state capital of Michigan.
michMichael, this is the restaurant where your father and I had our first date.
michMichael Jackson is popular in the US.
michI saw Michel last week. He'd been sick for a week.
michMichael broke the dishes.
michWe know Michigan lake.
michMichael speaks Japanese, not to mention English.
michHello. This is Joe Carlton. May I speak to Michael?
michWhen it comes to dancing nobody can move like Michael Jackson.
michMichiko talks as if she had been to the Arctic herself.
michMichelangelo protested that he was not a painter.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขนมปังก้อนหนึ่ง[n.] (khanompang køn neung) EN: a piece of bread ; a loaf of bread   FR: un morceau de pain [m] ; une miche de pain [f]
ขนมปังปอนด์[n. exp.] (khanompang pøn ) EN: loaf   FR: miche de pain
กล้วยหอม[n. exp.] (klūay høm) EN: big banana ; cultivated banana ; Gros Michel and cavendish banana   FR: grande banane [f] ; banane de culture [f]
กล้วยหอมทอง[n. exp.] (klūay høm thøng) EN: Gros Michel banana   FR: banane Gros Michel [f]
มิเชล พลาตินี่[n. prop.] (Michēl Phlātinī) EN: Michel Platini   FR: Michel Platini
มิชาเอล ชูมัคเกอร์[n. prop.] (Michāoēl Chūmakkoē) EN: Michael Schumacher   FR: Michael Schumacher
ผักกาดหางหงส์ [n. exp.] (phakkāt hānghong) EN: Chinese Cabbage-Michilli   

CMU English Pronouncing Dictionary
MICH    M IH1 CH
MICHL    M IH1 CH AH0 L
MICHNA    M IH1 CH N AH0
MICHIE    M IH1 CH IY0
MICHIO    M IH1 CH IY0 OW0
MICHON    M IH1 CH AH0 N
MICHEL    M AY1 K AH0 L
MICHAL    M IH1 CH AH0 L
MICHEL    M IH2 SH EH1 L
MICHEL    M IH1 CH AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Michel    (n) mˈaɪkəl (m ai1 k @ l)
Michele    (n) mɪʃˈɛl (m i sh e1 l)
Michael    (n) mˈaɪkl (m ai1 k l)
Michelin    (n) mˈɪʃəlæn (m i1 sh @ l a n)
Michaels    (n) mˈaɪkəlz (m ai1 k @ l z)
Michelle    (n) mˈɪʃˈɛl (m i1 sh e1 l)
Michigan    (n) mˈɪʃɪgən (m i1 sh i g @ n)
Michaelmas    (n) mˈɪklməs (m i1 k l m @ s)
Michelangelo    (n) mˈaɪkəlˈænʤəlou (m ai1 k @ l a1 n jh @ l ou)
Michaelmases    (n) mˈɪklməsɪz (m i1 k l m @ s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
米歇尔[Mǐ xiē ěr, ㄇㄧˇ ㄒㄧㄝ ㄦˇ, / ] Michel (name), #43,587 [Add to Longdo]
关颖珊[Guān Yǐng shān, ㄍㄨㄢ ˇ ㄕㄢ, / ] Michelle Kwan, #58,816 [Add to Longdo]
密歇根州[Mì xiē gēn zhōu, ㄇㄧˋ ㄒㄧㄝ ㄍㄣ ㄓㄡ, ] Michigan, #61,687 [Add to Longdo]
米开朗基罗[Mǐ kāi lǎng jī luó, ㄇㄧˇ ㄎㄞ ㄌㄤˇ ㄐㄧ ㄌㄨㄛˊ, / ] Michelangelo, #76,685 [Add to Longdo]
密歇根[Mì xiē gēn, ㄇㄧˋ ㄒㄧㄝ ㄍㄣ, ] Michigan (state of US), #101,141 [Add to Longdo]
迈克尔・克莱顿[Mài kè ěr, ㄇㄞˋ ㄎㄜˋ ㄦˇ· Ke4 lai2 dun4, / ] Michael Crichton (1942-), US techno-thriller writer, author of Jurassic Park [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
導き[みちびき, michibiki] (n) ชี้แนะ ชี้นำ การนำทาง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
満ちる[みちる, michiru] Thai: เต็มเปี่ยม English: to be full
満ちる[みちる, michiru] Thai: น้ำนองเต็มตลิ่ง English: to rise (tide)
満ちる[みちる, michiru] Thai: ขาดอายุ English: to expire
導く[みちびく, michibiku] Thai: ชี้นำ
導く[みちびく, michibiku] Thai: นำไปสู่ English: to lead to

German-Thai: Longdo Dictionary
michฉัน (รูปกรรมตรง), See also: ich
mich(Pron.) ฉัน, ดิฉัน, ผม (คำสรรพนามบุรุษที่ 1 รูปกรรมตรง Akk.) เช่น Wer liebt mich?

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mich dünktme thinks [Add to Longdo]
mich dünkteme thought [Add to Longdo]
mich friertI am cold [Add to Longdo]
mich; mirme [Add to Longdo]
mich dünktmethinks [obs.] [Add to Longdo]
Mich hat es ganz schön erwischt.I really copped it. [Add to Longdo]
Michiganwaldsänger {m} [ornith.]Kirtland's Warbler [Add to Longdo]
Michigan (US-Bundesstaat)Michigan (MI) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いたちの道;鼬の道[いたちのみち, itachinomichi] (exp) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
いたちの道切り;鼬の道切り[いたちのみちきり, itachinomichikiri] (exp) (See いたちの道) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
うま味調味料;旨み調味料;旨味調味料[うまみちょうみりょう, umamichoumiryou] (n) flavour enhancer (e.g. MSG); flavor enhancer [Add to Longdo]
その道[そのみち, sonomichi] (exp) line (of business); profession; trade [Add to Longdo]
どちみち[, dochimichi] (n) whichever; whatever [Add to Longdo]
どの道;何の道[どのみち, donomichi] (adv) anyway; anyhow; at any rate; in any case [Add to Longdo]
はまり道[はまりみち, hamarimichi] (n) road to (figurative) addiction [Add to Longdo]
はみ乳;食み乳[はみちち, hamichichi] (n) (sl) exposed breasts [Add to Longdo]
アミチョウチョウウオ[, amichouchouuo] (n) latticed butterflyfish (Chaetodon rafflesii, species found in the Indo-Pacific) [Add to Longdo]
イエローイアーエンジェルフィッシュ[, iero-ia-enjierufisshu] (n) yellow-ear angelfish (Apolemichthys xanthotis); Red Sea angelfish [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
未知状態[みちじょうたい, michijoutai] unknown state [Add to Longdo]
導く[みちびく, michibiku] derive [Add to Longdo]
方程式を導く[ほうていしきをみちびく, houteishikiwomichibiku] derive a formula [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
未知[みち, michi] unbekannt [Add to Longdo]
[みち, michi] Strasse, Weg, Pfad [Add to Longdo]
道ならぬ恋[みちならぬこい, michinaranukoi] verbotene_Liebe [Add to Longdo]
道端[みちばた, michibata] Strassenrand, Wegrand [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mich \Mich\, Miche \Miche\, v. i. [OE. michen; cf. OE. muchier,
   mucier, to conceal, F. musser, and OHG. m[=u]hhen to waylay.
   Cf. {Micher}, {Curmudgeon}, {Muset}.]
   To lie hid; to skulk; to act, or carry one's self,
   sneakingly. [Obs. or Colloq.] [Written also {meach} and
   {meech}.] --Spenser.
   [1913 Webster]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 mich /miç/
  me

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top