Search result for

mg

(39 entries)
(0.03 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mg-, *mg*
English-Thai: Longdo Dictionary
MG(abbrev ) พลตรี, พล.ต., S. Major General,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mg[ABBR] มิลลิกรัม (คำย่อของ milligram)
Mgr[ABBR] คำย่อของ Monseigneur และ Monsignor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
circumgyratevi. เดินรอบ,เคลื่อนที่รอบ,โคจร
emgabbr. electromyography
swimmimg pooln. สระว่ายน้ำ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Go get the MGไปเอาปืนมาเร็ว! The Breath (2009)
Why did MG 3 stop?ทำไม ปืนกล หยุดแล้วล่ะ? The Breath (2009)
Drinking a mgarita and getting my chest waxed.ดื่มมาการิตาและก็แว๊กขนหน้าอก Scratches (2009)
So we can see that MA equals MG and what do we know from this?9.8 เมตรต่อวินาทีต่อวินาที เราก็จะได้ว่า "เอ็มเอ" เท่ากับ "เอ็มจี" ทีนี้เราจะได้อะไรละ The Gorilla Experiment (2009)
Now, if MA equals MG... - ...what does that imply?เอาละ ถ้า"เอ็มเอ" เท่ากับ "เอ็มจี" แสดงให้เห็นว่า The Gorilla Experiment (2009)
MA equals MG...?"เอ็มเอ" เท่ากับ "เอ็มจี" The Gorilla Experiment (2009)
I want your MG smack up on the wire, but preset placements so you can move back.คอยยิงตามแนวลวดหนามนะ.. แล้วรักษาตำแหน่งเอาไว้.. เผื่อต้องกลับมาประจำการ Basilone (2010)
Dorota downloaded a whole bunch of mgm musicals for the plane.โดโรต้าดาวน์โหลด MGM มิวสิคสำหรับฟังบนเครื่องบิน Gaslit (2010)
Another mg of epi. Chase it with lido.ให้อิพินิพรีนอีกมิลลิกรัม\ ตามด้วยไลโด Us or Them (2011)
Check out the '67 MGB Roadster!ดูนี MGB โรสเตอร์ 1967 Lonelyhearts (2011)
Collectors call that model right there the most desirable mg ever made.นักสะสมคลั่งรุ่นนี้มาก นั่นไง รุ่นที่เป็นที่ต้องการที่สุดของ MG ตั้งแต่ที่เคยผลิตมา Lonelyhearts (2011)
- Give him the 20 mg antiversive and 10 mg of morphine- ให้ยาฆ่าเชื้อ 20 มก. และให้มอร์ฟีน 10 มก. The Collection (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มก.[CLAS] milligramme, See also: mg, miligram, Syn. มิลลิกรัม, Thai definition: มาตราชั่งตามวิธีเมตริก มีอัตราเท่ากับ 1 ใน 1,000 ของ 1 กรัม

CMU English Pronouncing Dictionary
MGM    EH1 M G IY1 EH1 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mg    (n) (m i1 l i g r a m z)
Mgr    (n) (m o2 n s ii1 n y @ r)

German-Thai: Longdo Dictionary
Umgebung(n) |die, pl. Umgebungen| สภาพแวดล้อม, See also: Related: die Umwelt
umgehend(adj) ในทันที, โดยทันที เช่น Wir bitten Sie um eine umgehende Antwort. ทางเราขอร้องให้คุณช่วยตอบกลับมาโดยเร็วที่สุด
Schamgegend(n) |die, nur Sg.| บริเวณหัวหน่าว
Stammgast(n) |der, pl. Stammgäste| แขกประจำ (ร้านอาหารหรือผับ)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mgnetisch {adv}magneticly [Add to Longdo]
MG : MaschinengewehrMG : machine gun [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アオタ;あおた[, aota ; aota] (n) (See 葦切鮫) blue shark (Prionace glauca, species of circumglobal requiem shark) [Add to Longdo]
エドアブラザメ[, edoaburazame] (n) sharpnose sevengill shark (Heptranchias perlo, species of circumglobal cow shark) [Add to Longdo]
グレーン;ゲレイン;ゲレーン[, gure-n ; gerein ; gere-n] (n) grain (1-7000 of a pound, approx. 64.80 mg) [Add to Longdo]
チジミ;チヂミ(ik)[, chijimi ; chidimi (ik)] (n) buchimgae (Korean pancake) (kor [Add to Longdo]
ハビレ[, habire] (n) bignose shark (Carcharhinus altimus, species of circumglobal requiem shark) [Add to Longdo]
ブロードノーズ・セブンギル・シャーク;ブロードノーズセブンギルシャーク[, buro-dono-zu . sebungiru . sha-ku ; buro-dono-zusebungirusha-ku] (n) (See えびすざめ) broadnose sevengill shark (Notorynchus cepedianus, species of circumglobal cow shark with 7 gill slits) [Add to Longdo]
マグネシウム[, maguneshiumu] (n) magnesium (Mg); (P) [Add to Longdo]
葦切鮫[よしきりざめ;ヨシキリザメ, yoshikirizame ; yoshikirizame] (n) (uk) blue shark (Prionace glauca, species of circumglobal requiem shark) [Add to Longdo]
弓籠手[ゆごて, yugote] (n) (obsc) archer's bracer; archer's armguard [Add to Longdo]
筋電図[きんでんず, kindenzu] (n) electromyogram; EMG [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mg
   n 1: one thousandth (1/1,000) gram [syn: {milligram}, {mg}]
   2: a light silver-white ductile bivalent metallic element; in
     pure form it burns with brilliant white flame; occurs
     naturally only in combination (as in magnesite and dolomite
     and carnallite and spinel and olivine) [syn: {magnesium},
     {Mg}, {atomic number 12}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top