Search result for

melting

(62 entries)
(0.0428 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -melting-, *melting*, melt
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
melting    [ADJ] น่าสงสารหรือเห็นใจ, Syn. pitying, tender
meltingly    [ADV] อย่างหลอมละลายได้
melting pot    [N] สถานที่หรือสถานการณ์ที่คน ความคิดหรือสิ่งต่างๆ มารวมกัน, See also: กระบวนสร้างสิ่งใหม่ด้วยการรวบรวมสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน
melting point    [N] จุดหลอมละลาย, Syn. boiling point

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Melting Point จุด-ขีดหลอมตัว
อุณหภูมิของวัตถุใด ๆ ขณะที่เปลี่ยนสภาวะจากของแข็งเป็นของเหลว อุณหภูมินี้จะเกี่ยวข้องกับความกดดันด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Melting pointจุดหลอมเหลว [อุตุนิยมวิทยา]
melting pointจุดหลอมเหลว, อุณหภูมิที่ของแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว  เช่น ที่ความดันปกติ น้ำแข็งมีจุดหลอมเหลว 0°C เป็นจุดเดียวกับจุดเยือกแข็งของน้ำบริสุทธิ์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Melting Pointจุดหลอมเหลว, จุดละลาย, จุดหลอมเหลวของของแข็ง, จุดหลอมตัว [การแพทย์]
Melting Point, Maximumจุดหลอมเหลวสูงกว่าจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์ [การแพทย์]
Melting Point, Minimumจุดหลอมเหลวต่ำกว่าจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์ [การแพทย์]
Melting Point, Mixedจุดหลอมเหลวผสม [การแพทย์]
Melting Point, Normalจุดหลอมเหลวปกติ [การแพทย์]
Melting Signsลักษณะแสดงการละลาย [การแพทย์]
Melting Temperatureอุณหภูมิหลอมเหลว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If I don't go quickly it will be meltingถ้าข้าไม่รีบไป เดี๋ยวมันจะละลาย Iljimae (2008)
Like a slice of butter... melting on top of a big old pile of flapjacks.เหมือนเนยที่ถูกหั่น ละลายอยู่บนขนมแป้งจี่ก้อนโต Pineapple Express (2008)
The arctic ice cap is melting.แผ่นน้ำแข็งอาร์กติกกำลังละลาย Home (2009)
You whisk them together, and the acid in the vinegar works on the milk solids in the butter so that the butter, instead of melting, becomes this creamy, light, frothy, with kind of a fantastic subtle kind of...ตีเข้าด้วยกัน กรดของน้ำส้มสายจะทำปฏิกริยากับนมในเนย เพราะฉะนั้น แทนที่เนยจะละลาย มันก็จะกลายเป็นแบบนี้ Julie & Julia (2009)
The snow is melting.หิมะกำลังละลาย The Breath (2009)
The weapon training and melting the silver into bullets?ฝึกใช้อาวุธและก็หลอมเงินทำเป็นลูกกระสุน After School Special (2009)
Melting...ละลาย... Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
Icecaps are melting, war in the Middle East,น้ำแข็งขั้วโลกละลาย สงครามอ่าวเปอร์เซีย TRON: Legacy (2010)
Your ice is melting.น้ำแข็งนายละลายหมดแล้ว The Unblairable Lightness of Being (2010)
Look at that, it's melting.- ฉันไม่มีข้อสงสัยอย่างแน่นอน Episode #1.1 (2010)
Oh, no. That movie has melting faces.ไม่ล่ะ หนังเรื่องนั้นมีฉากหน้าละลายด้วย The 21-Second Excitation (2010)
The candles are all melting.โอ๊ะ! เทียนกำลังละลาย Personal Taste (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
meltingAmerica is often referred as a melting pot.
meltingA satellite was launched into orbit to monitor melting glaciers.
meltingNew York is sometimes referred to as the melting pot of races.
meltingThe area around the melting ice cream was crawling with ants.
meltingThe ice is melting.
meltingThe snow was melting and stuck to my skis.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จุดหลอมเหลว    [N] melting point, Example: สารบริสุทธิ์เป็นสารเนื้อเดียวที่มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวคงที่, Thai definition: อุณหภูมิที่เกิดภาวะสมดุลระหว่างของแข็งกับของเหลว ณ ความกดมาตรฐาน 1 บรรยากาศ, อุณหภูมิที่ของแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว ณ ความกดมาตรฐาน 1 บรรยากาศ, (อุณหภูมินี้เป็นอุณหภูมิเดียวกับจุดเยือกแข็งของสารเดียวกัน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุดหลอมเหลว[n. exp.] (jut lømlēo) EN: melting point   FR: point de fusion [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MELTING    M EH1 L T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
melting    (v) (m e1 l t i ng)
melting-pot    (n) - (m e1 l t i ng - p o t)
melting-pots    (n) - (m e1 l t i ng - p o t s)
melting-point    (n) - (m e1 l t i ng - p oi n t)
melting-points    (n) - (m e1 l t i ng - p oi n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schmelzofen {m} | Schmelzöfen {pl}melting furnace | melting furnaces [Add to Longdo]
Schmelzpunkt {m}melting point; smelting point [Add to Longdo]
Schmelztemperatur {f}melting temperature [Add to Longdo]
Schmelztiegel {m}melting pot [Add to Longdo]
Schneeschmelze {f}melting of snow [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ほろほろ[, horohoro] (adv) (1) (on-mim) by ones and twos; (2) (See はらはら,ぼろぼろ) tears or flower petals falling quietly; (3) gurgling bird sound; (4) falling apart; crumbling; melting (in one's mouth) [Add to Longdo]
ゾーンメルティング[, zo-nmeruteingu] (n) zone melting [Add to Longdo]
フラックス[, furakkusu] (n) flux (substance mixed with a solid in order to lower the its melting point); fising agent [Add to Longdo]
メルティングポット[, meruteingupotto] (n) melting pot [Add to Longdo]
共晶[きょうしょう, kyoushou] (n,adj-no) eutectic point; lowest melting point [Add to Longdo]
春水[しゅんすい, shunsui] (n) spring water (from melting snow) [Add to Longdo]
春泥[しゅんでい, shundei] (n) spring sludge; spring mud (caused by the melting of the snow); (muddy) slush [Add to Longdo]
消去[しょうきょ, shoukyo] (n,vs) elimination; erasure; dying out; clearing; purge; melting away [Add to Longdo]
消雪[しょうせつ, shousetsu] (n,vs) snow melting (usu. a system or device); snow removal [Add to Longdo]
精煉[せいれん, seiren] (n,vs) refining (metals); smelting (copper); temper [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
熔化点[róng huà diǎn, ㄖㄨㄥˊ ㄏㄨㄚˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] melting point [Add to Longdo]
熔点[róng diǎn, ㄖㄨㄥˊ ㄉㄧㄢˇ, / ] melting point [Add to Longdo]
融雪[róng xuě, ㄖㄨㄥˊ ㄒㄩㄝˇ, ] melting snow; a thaw [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Melting \Melt"ing\ a.
   Causing to melt; becoming melted; -- used literally or
   figuratively; as, a melting heat; a melting appeal; a melting
   mood. -- {Melt"ing*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Melt \Melt\, v. t. [imp. & p. p. {Melted} (obs.) p. p. {Molten};
   p. pr. & vb. n. {Melting}.] [AS. meltan; akin to Gr.
   me`ldein, E. malt, and prob. to E. smelt, v. [root]108. Cf.
   {Smelt}, v., {Malt}, {Milt} the spleen.]
   1. To reduce from a solid to a liquid state, as by heat; to
    liquefy; as, to melt wax, tallow, or lead; to melt ice or
    snow.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: To soften, as by a warming or kindly influence; to
    relax; to render gentle or susceptible to mild influences;
    sometimes, in a bad sense, to take away the firmness of;
    to weaken.
    [1913 Webster]
 
       Thou would'st have . . . melted down thy youth.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       For pity melts the mind to love.   --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To liquefy; fuse; thaw; mollify; soften.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Melting \Melt"ing\, n.
   Liquefaction; the act of causing (something) to melt, or the
   process of becoming melted.
   [1913 Webster]
 
   {Melting point} (Chem.), the degree of temperature at which a
    solid substance melts or fuses; as, the melting point of
    ice is 0[deg] Centigrade or 32[deg] Fahr., that of urea is
    132[deg] Centigrade. Pressure affects the melting point
    somewhat, and if not specified the melting point is
    usually taken to be at atmospheric pressure.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 melting
   adj 1: becoming liquid [syn: {liquescent}, {melting}]
   n 1: the process whereby heat changes something from a solid to
      a liquid; "the power failure caused a refrigerator melt
      that was a disaster"; "the thawing of a frozen turkey takes
      several hours" [syn: {thaw}, {melt}, {thawing}, {melting}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top