ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

melon

M EH1 L AH0 N   
68 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -melon-, *melon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
melon[N] เมลอน (ผลไม้ประเภทเดียวกับแตงโม), Syn. cantaloupe, honeydew

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
melon(เมล'เอิน) n. ผลไม้จำพวกแตง,ผลกำไรมากที่แบ่งให้กับผู้ถือหุ้น,เงินจำนวนมาก
watermelon(วอ'เทอะเมลเลิน) n. แตงโม

English-Thai: Nontri Dictionary
melon(n) แตงไทย
muskmelon(n) แตงชนิดหนึ่ง
watermelon(n) แตงโม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What is this, a man or a melon?นั่อะไรน่ะ คนหรือว่าแตงโม? Return to Oz (1985)
Yesterday, just scooping the middle out of a honeydew melon gave me a--เมื่อวาน แค่มองผลเมลอนมันก็ทำให้ฉัน Junior (1994)
James Worthy. That guy has a head like a melon.เจมย์ เวอร์ตี้อีก /หมอนั่นหัวยังกะแตงโม American History X (1998)
Melons are like boyfriends. Shall I tell you why?แตงโมก็เหมือนแฟน จะบอกให้ว่าทำไม Woman on Top (2000)
- When it comes to melons, here is a tip:พูดถึงแตงโม มีเคล็ดอะไรจะแนะค่ะ Woman on Top (2000)
Can we have our melon back?ขอแตงโมเราคืนได้ไหม? Ice Age (2002)
So you got three melons?แต่นายมีแตงโม3ลูก? Ice Age (2002)
Retrieve the melon.ชิงแตงโมคืนมา. Ice Age (2002)
- The melon.- แตงโม. Ice Age (2002)
- The melon, the melon, the melon...- แตงโม, แตงโม, แตงโม... Ice Age (2002)
The last melon.แตงโมใบสุดท้าย. Ice Age (2002)
The melon is good. I had a bite.เมลอน อร่อยดีนะ / ฉันลองชิมดูแล้ว The Notebook (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
melonAll that time the things granddad had said, like the sound of flies flying round a melon, buzzed in my head.
melonCut the melon into six equal pieces.
melonHalf of the melons were eaten.
melonHalf of the melon was eaten.
melonMy sister likes melons and so do I.
melonThe melon smells sweet and tastes very nice.
melonThey are melons.
melonThey grow melons under glass.
melonThis is a new kind of melon.
melonThis melon sounds hollow. That's why it was so cheap.
melonThis melon will be good to eat tomorrow.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แตง[N] melon, Example: ก่อนจะออกจากตัวเมือง ผ่านกองแตงที่วางขายอยู่ข้างถนนเราก็แวะซื้อติดมือขึ้นรถมากันหลายลูก, Count unit: ลูก, Thai definition: ชื่อไม้เถาล้มลุกหลายชนิดหลายสกุลในวงศ์ Cucurbitaceae เถามีผล มีมือเกาะ บางชนิดยอด ดอก และผลกินได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟักเขียว[n. exp.] (fak khīo) EN: wax gourd ; white gourd ; Chinese preserving melon ; ash pumpkin   FR: courge blanche beurre [f]
หัวนม[n.] (hūanom) EN: nipple   FR: mamelon [m]
แคนตาลูป[n.] (khaēntālūp) EN: melon ; cantaloupe   FR: melon [m] ; cantaloup [m]
เกล็ดเมล็ดแตงโม[v. exp.] (klet malet taēng mō) EN: crack melon seeds in order to eat the kernels   
โลมาหัวทุย[n. exp.] (lōmā hūa thui) EN: Melon-headed Whale   
เนื้อแตงโม[n. exp.] (neūa taēng mō) EN: pulp of a watermelon ; flesh of a watermelon   FR: chair de pastèque [f]
นกกระทา [n. exp.] (nok krathā) EN: Aluminum plant ; Watermelon pilea   
แตงโม[n.] (taēng mō) EN: watermelon   FR: pastèque [f] ; melon d'eau [m]
แตงโมอ่อน [n. exp.] (taēng mō øn) EN: Young Water Melon   
แตงไทย[n. exp.] (taēng thai) EN: musk melon   FR: melon [m] ; cantaloup [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MELON    M EH1 L AH0 N
MELONE    M EH0 L OW1 N IY0
MELONI    M EH0 L OW1 N IY0
MELONS    M EH1 L AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
melon    (n) mˈɛlən (m e1 l @ n)
melons    (n) mˈɛlənz (m e1 l @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guā, ㄍㄨㄚ, ] melon; claw; gourd; squash, #6,725 [Add to Longdo]
瓜子[guā zǐ, ㄍㄨㄚ ㄗˇ, ] melon seeds, #14,608 [Add to Longdo]
借代[jiè dài, ㄐㄧㄝˋ ㄉㄞˋ, ] melonomy (rhetoric device of using one thing to stand for another) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Melone {f} [bot.] | Melonen {pl}melon | melons [Add to Longdo]
Melonenperle {f}melon bead [Add to Longdo]
Rippelstreifen-Falterfisch {m}; Rotsaum-Falterfisch {m} (Chaetodon trifasciatus) [zool.]melon butterfly [Add to Longdo]
Melone {f}; Vorderkopf {m} (eines Delfins) [zool.]melon; forehead (of a dolphin) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウォーターメロン[, uo-ta-meron] (n) watermelon [Add to Longdo]
ゴーヤー;ゴーヤ[, go-ya-; go-ya] (n) (See 苦瓜) (Okinawan name for) bitter melon (Momordica charantia) [Add to Longdo]
サンライズ[, sanraizu] (n) (1) sunrise; (2) (See メロンパン) half-melon shaped bun (term used in the Chugoku area) [Add to Longdo]
スイートメロン[, sui-tomeron] (n) sweet melon [Add to Longdo]
チャンプルー[, chanpuru-] (n) chanpuru; champuru; Okinawan stir-fry dish, usually containing vegetables (especially bitter melon), tofu, meat or fish (poss. from Indonesian "campur" meaning mixed) [Add to Longdo]
ハミ瓜;哈密瓜[ハミうり;ハミウリ, hami uri ; hamiuri] (n) (uk) Hami melon (Cucumis melo var. inodorus); Chinese Hami melon; snow melon [Add to Longdo]
プリンスメロン[, purinsumeron] (n) prince melon [Add to Longdo]
マスクメロン[, masukumeron] (n) musk melon; cantaloup [Add to Longdo]
メロン[, meron] (n) melon; (P) [Add to Longdo]
メロンバタフライフィッシュ;レッドフィンバタフライフィッシュ[, meronbatafuraifisshu ; reddofinbatafuraifisshu] (n) Melon butterflyfish (Chaetodon trifasciatus); Redfin butterflyfish; three-banded coralfish; lineated butterflyfish [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Melon \Mel"on\ (m[e^]l"[u^]n), n. [F., fr. L. melo, for melopepo
   an apple-shaped melon, Gr. mhlope`pwn; mh^lon apple + pe`pwn
   a species of large melon; cf. L. malum apple. Cf.
   {Marmalade}.]
   [1913 Webster]
   1. (Bot.) The juicy fruit of certain cucurbitaceous plants,
    as the muskmelon, watermelon, and citron melon; also, the
    plant that produces the fruit.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) A large, ornamental, marine, univalve shell of the
    genus {Melo}.
    [1913 Webster]
 
   {Melon beetle} (Zool.), a small leaf beetle ({Diabrotiea
    vittata}), which damages the leaves of melon vines.
 
   {Melon cactus}, {Melon thistle}.
    (a) (Bot.) A genus of cactaceous plants ({Melocactus})
      having a fleshy and usually globose stem with the
      surface divided into spiny longitudinal ridges, and
      bearing at the top a prickly and woolly crown in which
      the small pink flowers are half concealed. {Melocactus
      communis}, from the West Indies, is often cultivated,
      and sometimes called {Turk's cap}.
    (b) The related genus {Mamillaria}, in which the stem is
      tubercled rather than ribbed, and the flowers
      sometimes large. See Illust. under {Cactus}.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 melon
   n 1: any of numerous fruits of the gourd family having a hard
      rind and sweet juicy flesh
   2: any of various fruit of cucurbitaceous vines including:
     muskmelons; watermelons; cantaloupes; cucumbers [syn:
     {melon}, {melon vine}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 melon /məlɔ̃/ 
  melon

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 melon
  melon

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 melon
  melon

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top