Search result for

meinend

(36 entries)
(7.8982 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -meinend-, *meinend*, meinen
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา meinend มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *meinend*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What if a well-meaning citizen thought that you had something to do with it?Wenn nun ein wohlmeinender Bürger auf die Idee käme, Sie hätten etwas damit zu tun? Psycho III (1986)
I don't ask help from well-meaning strangers.Ich würde keine Hilfe von gutmeinenden Fremden annehmen. My Name Is Bill W. (1989)
This is a well-meaning friend.Hier spricht eine wohlmeinende Freundin. The Nasty Girl (1990)
Decent and honorable and well-meaning.Anständig, ehrenhaft und wohlmeinendThe Remains of the Day (1993)
So are all of you. All decent, honorable and well-meaning gentlemen.So wie Sie alle anständige, ehrenhafte und wohlmeinende Gentlemen sind. The Remains of the Day (1993)
The plastic bag protects you from well-meaning rescuers.Die Plastiktüte schützt Sie vor wohlmeinenden Rettern. Nobody Loves Me (1994)
Well-meaning people may offer dozens of theories. All boiling down to blaming you, the parent.Wohlmeinende Leute haben Dutzende von Theorien, die die Schuld Ihnen, den Eltern, zuschieben. Diabolique (1996)
Take heed of this charitable admonition for if you persist in refusing our help we shall have no choice but to abandon you to the secular powers.Beachte diese wohlmeinende Ermahnung denn wenn du weiterhin unsere Hilfe ablehnst haben wir keine Wahl, als dich den weltlichen Kräften zu uberlassen. The Messenger: The Story of Joan of Arc (1999)
Sir Te knows that even well-meaning people can make mistakes... that can bring ruin to themselves and their families.Prinz Tie weiß, auch wohlmeinende Menschen machen Fehler... die ihnen und ihrer ganzen Familie schaden. Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
I know you're hurting, and I know they are cruel and greedy owners, but it would be better if people good faith on both sides stand to share their ideas how to do God's will, all to live in peace and harmony.Ich kenne das Leid und weiß, wie grausam und gierig Herren sein können, aber ich weiß auch, es wäre besser, die Gutmeinenden auf beiden Seiten gäben sich die Hand und ließen sich von der Frage leiten, wie wir Gott gerecht werden und in Frieden und Eintracht zusammenleben können. Episode #1.3 (2004)
Favorable.WohlmeinendTaking Lives (2004)
Naive, but well-intentioned.Naiv, aber wohlmeinendAfter the Wedding (2006)
How lovely: I'm being surrounded by so many concerned people.Was für ein Glück, dass ich von so wohlmeinenden Menschen umringt bin! Shall We Kiss? (2007)
Accusing you of using evil ways to maintain your hold over the king.Beschuldigte Euch Übel meinenden Einfluss auf den König auszuüben. Simply Henry (2007)
- Meaning you - her little baby.- Dich damit meinend – ihr kleines Baby. Episode #5.14 (2008)
Sweet, well-intentioned, loves the women... hmm.Süß, wohlmeinend, liebt die Frauen... Going Down and Out in Beverly Hills (2008)
It's just two like-minded individuals going to see a film about something they're passionate about.Es gehen nur zwei gleichmeinende Menschen einen Film sehen über etwas, dass sie beide fasziniert. Environmental Hazards (2009)
Neighbors, well-wishers, a couple of lawyers who dabble in civil lawsuits.Nachbarn, Wohlmeinende, einige Anwälte, die was von Zivilklagen sagen. Don't Walk on the Grass (2009)
It is very disturbing to see well-meaning people falling for high tech propaganda over and over again.Es ist grausam mit anzusehen, wie es gut meinende Menschen immer wieder auf die gleiche, hoch technisierte Propaganda hereinfallen. The Obama Deception (2009)
I mean, do we just accept our fate and do what we're told by all the well-meaning doctorsAkzeptieren wir das Schicksal und tun, was all die wohlmeinenden Ärzte sagen, Extraordinary Measures (2010)
I'm ready to tell those well-meaning liberals what's what, how to make some money out of this crisis.Ich bin soweit, diesen gut-meinenden Liberalen bescheid zu geben, wie man Geld aus dieser Krise macht. Just Do It: A Tale of Modern-day Outlaws (2011)
- And... this is something Mr. Clove does good-naturedly to all professors?- Und... das ist etwas, was Mr. Clove wohlmeinend bei all seinen Professoren macht? Parenting Made Easy (2011)
Perhaps she's wary of well-meaning strangers.Vielleicht traut sie wohlmeinenden Fremden nicht. Spaghetti and Coffee (2012)
A laudatory profile of sorts.- Eine Art wohlmeinende Kurzbiografie. Resurgence (2013)
You seem different. Oh? Mm.Mutterinstinkte überlagert von einer wohlmeinenden, aber patriarchalischen Ärzteschaft, die sich zu sehr auf Apparate und schmerzstillende Medikamente verlässt. Episode #3.2 (2014)
I think it will be most productive for me to have a sympathetic ear in that quarter. Don't you agree?Ich denke, ich fahre wesentlich besser mit einem wohlmeinenden Mitglied in dieser Runde. Jail Birds (2014)
Such a posture, resenting a well-meaning parent, is apparently common among girls her age.Die Ablehnungshaltung gegen wohlmeinende Eltern ist bei Mädchen ihres Alters wohl stets vorhanden. Love & Friendship (2016)
I have to insist. This is a gentle, well-intentioned Indica.Das ist sanftes, wohlmeinendes Indica. No Penetration (2016)
If I go, "Oh, my God," a well-intentioned white person scurries over to explain cultural relativity to me.Und wenn ich ausrufe: "Oh, mein Gott", trippelt ein wohlmeinender Weißer an, und erklärt mir Kulturrelativismus.. Colin Quinn: The New York Story (2016)
Thank you for your considerate advice Lord Penrose.Vielen Dank für Ihren wohlmeinenden Rat, Lord Penrose. The Scarlet Claw (1944)
That's what we call being a good father.So handelt ein wohlmeinender Familienvater. Miquette (1950)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gutgesinnt; wohlgesinnt; wohlmeinend {adj}well-meaning [Add to Longdo]
meinen; sagen wollen | meinend | gemeint | er/sie meint | ich/er/sie meinte | er/sie hat/hatte gemeint | es ernst meinento mean {meant; meant} | meaning | meant | he/she means | I/he/she meant | he/she has/had meant | to mean business [Add to Longdo]
meinen; dafürhalten | meinendto opine | opining [Add to Longdo]
wohlmeinend {adj}well-intentioned [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  meinend [mainənt]
     opining
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top