Search result for

massier

(58 entries)
(1.6683 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -massier-, *massier*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา massier มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *massier*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- I'll rub your fingers for you.- Ich massiere dir die Finger. Atlantic City (1980)
You've got to push the blood back in my feet.Du musst meine Füße massieren für die Durchblutung. Atlantic City (1980)
Will you come and loofah my stretch marks?Willst du mir meine Krampfadern massieren? Caddyshack (1980)
"Then she gives me a nice hot bath, "then she gives me a nice rubdown, "then she makes passionate love to me,'Sie lässt mir ein Bad ein, massiert mich 'und danach haben wir leidenschaftlichen Sex. Raging Bull (1980)
He said you should stop using that shampoo solution he gave you to rub in your hair.Du solltest das Shampoo nicht mehr verwenden, das du dir ins Haar massieren solltest. Stardust Memories (1980)
- Into massage, right?- Sie massiert auch, stimmt's? Stardust Memories (1980)
Harry, rub me a little bit, right here, would you?Harry, massier mich hier ein bisschen. Stir Crazy (1980)
I need someone to take care of me someone to rub my tired muscles, smooth out my sheets.... michmassiertund mein Laken glatt zieht. Body Heat (1981)
You said Alagretti gave you a massage.Du hast doch gesagt, Alagretti hat dich massiert. Prince of the City (1981)
I could rub your tired neck after surgery.Ich könnte dir nachher den Nacken massieren. The Only Church in Town (1983)
Those tiny fingers will work you up, slowly, slowly, to an excitement you've never had before.Ihre winzigen Fingerchen massieren ganz, ganz langsam, bis eine Aufregung wie nie zuvor erreicht ist. Still Smokin (1983)
An increased presence of Soviet and U.S. Navy appeared in the Persian Gulf.Einer aktuellen Meldung zu Folge, kommt es im Bereich des Persischen Golf zu einem massierten Aufmarsch sovietische und amerikanische Flottenverbaende. Das Arche Noah Prinzip (1984)
That's a lot of body to rub.JASON: Da gibt es ja auch eine Menge zu massieren. The Ice Pirates (1984)
My doctor told me. He said "Brewster, man, get a massage.Mein Arzt hat gesagt: "Brewster, lass dich massieren. Brewster's Millions (1985)
We in the West give a massage like this.Im Westen massieren wir so. Brewster's Millions (1985)
Apparently we in the West don't know that and we're massaging for nothing.Wir wissen das im Westen nicht und massieren völlig umsonst. Brewster's Millions (1985)
So his theory, and I dunno, it's just a theory,... ..is if you're nude and you get a massage, that's the best thing for you.Er hat eine Theorie - nur eine Theorie -, die besagt, dass es am besten ist, wenn man nackt massiert wird. Brewster's Millions (1985)
Massaging each other.Wir massieren einander. Brewster's Millions (1985)
Why don't you put Agent 462 away for a while and let me rub your neck?Warum lässt du Agent 462 nicht mal ruhen und lässt mich dich massieren? Sail Away (1986)
Hey, Champ, we better get you back to the camp... and give you a rub before you tighten up.Gehen wir lieber ins Camp zurück. Ich muss dich massieren, bevor du völlig verkrampfst. Redemption of a Champion (1986)
I wish I had somebody to rub it.Ich wünschte, ich hätte jemanden, der ihn massiert. Whose Room Is It Anyway? (1987)
You want your neck rubbed?Soll ich dir den Nacken massieren? Black Widow (1987)
I want my neck rubbed.Massierst du mir den Nacken? Black Widow (1987)
- A massage will wake you.Ich massier dich, bis du aufwachst. Law of Desire (1987)
Well, here, let me rub your shoulders.Lass mich deine Schultern massieren. We Have Forever: Part 2 (1988)
You know, my wife used to rub my back like this when I'd come home from work.Meine Frau hat mir immer den Rücken massiert, wenn ich von der Arbeit kam. We Have Forever: Part 2 (1988)
Did he really give you a massage?Hat er dich wirklich massiert? I'm Going to Sweatland (1988)
That creep! He's got some kinda vise grip.Massierst du's mir weg, bitte? Baseballs of Death (1988)
Fine, but please speak to brian. Criminal behavior should be nipped in the bud. Criminal behavior ?Wenn ich mich recht erinnere, wolltest du mir gerade die Füße massieren. Can I Get a Witness? (1988)
Could you rub my back?Kannst du mir mal den Rücken massieren? High Spirits (1988)
And he's rubbing my back and it felt good.Er massierte mich und es fühlte sich toll an. High Spirits (1988)
They must be tired from walking all day.Ich massier dir deine Füße. At the Zoo (1989)
-Yeah, sure. Well, I can't complain.Meine hat zumindest einen Job, macht mir das Abendessen... und massiert mir die Füße nach einem langen, harten Tag. At the Zoo (1989)
If you rub it for me, I'll give you a whole quarter.Wenn du ihn mir massierst, gibt's einen Vierteldollar. National Lampoon's Christmas Vacation (1989)
Here, let me rub it.Komm, ich massiere ihn. Memphis Belle (1990)
BUT MAYBE I'LL FIND SOMEBODY NICE WHO'LL RUB MY FEET.Eigentlich sollte ich einen elektrischen Fußmasseur bekommen. Vielleicht finde ich ja jemand Nettes, der mir die Füße massiert. Happy New Year (1990)
Oh, I can't sleep, honey, rub my tushy.Oh, ich kann nicht schlafen, Schätzchen, massier meinen Po. Married... with Aliens (1990)
Rub my tushy.Massier mir den Po. Married... with Aliens (1990)
Rub it yourself.Massier ihn dir selbst. Married... with Aliens (1990)
Al, honey, I need my tushy rubbed.Al, Schatz, mein Hintern muss mal massiert werden. One Down, Two to Go (1990)
No one's rubbing my tush!Keiner massiert mir meinen Hintern! One Down, Two to Go (1990)
I didn't see you helping me when I was rubbing her butt lo, those many years.Du hast mir nicht geholfen, als ich ihr den Hintern... all die Jahre massiert habe. One Down, Two to Go (1990)
I know. What say we go home, I take my shirt off, you rub my back.Lass uns nachhause, ich zieh mein Hemd aus, und du massierst mich. Peggy Turns 300 (1990)
And rub my feet.Und massiere meine Füße. The Agony of De-Feet (1990)
- Rub my neck, huh?- Massier mir den Nacken. The Adventures of Ford Fairlane (1990)
I'm going to give you a massage.Ich werde dich massieren. Hard to Kill (1990)
A rustic hunting lodge, my latest kill roasting on the fire and my little wife massaging my feet while the little ones play on the floor with the dogs.Eine rustikale Jagdhütte, mein letzter Fang röstet auf dem Feuer und meine kleine Frau massiert mir die Füße, während die Kleinen mit den Hunden spielen. Beauty and the Beast (1991)
Is it like that every night?Werden deine Füße auch jeden Abend massiert? Raise the Red Lantern (1991)
Where the master spends the night that mistress gets a foot massage and lighted lanterns.Dort, wo der gnädige Herr nächtigt, brennen die Laternen, dort wird massiert. Raise the Red Lantern (1991)
Come massage my feet.Massiere mir die Füße. Raise the Red Lantern (1991)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
massier    (j) (m a1 s i@ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kneten; druchkneten; massieren | knetend | knetetto knead | kneading | kneads [Add to Longdo]
massieren | massierend | massiert | massiert | massierteto massage | massaging | massaged | massages | massaged [Add to Longdo]
massiv {adj} | massiver | am massivstenmassive; massy | more massive; massier | most massive; massiest [Add to Longdo]
Er massierte seiner Frau den Rücken.He massaged his wife's back. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Massy \Mass"y\, a. [Compar. {Massier}; superl. {Massiest}.]
   Compacted into, or consisting of, a mass; having bulk and
   weight or substance; ponderous; bulky and heavy; weighty;
   heavy; as, a massy shield; a massy rock.
   [1913 Webster]
 
      Your swords are now too massy for your strengths,
      And will not be uplifted.        --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Yawning rocks in massy fragments fly.  --Pope.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top