หรือคุณหมายถึง maßer?
Search result for

masser

(13 entries)
(0.1493 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -masser-, *masser*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บีบนวด[v. exp.] (bīpnūat) EN: massage   FR: masser
ชุมนุมพล[n. exp.] (chumnum phon) FR: masser des troupes
เก็บ[v.] (kep) EN: collect ; pick ; gather   FR: ramasser ; collecter ; prélever ; débarasser
เก็บเงิน[v. exp.] (kep ngoen) EN: save ; hoard   FR: économiser ; thésauriser ; amasser de l'argent
ขนขยะ[v. exp.] (khon khaya) EN: collect garbage   FR: ramasser les ordures
มุง[v.] (mung) EN: crowd around ; throng ; gather around ; press round   FR: se masser ; se presser ; affluer
นวด[n.] (nūat) EN: massage ; rub down   FR: masser ; frictionner
พูน[v.] (phūn) EN: heap up ; pile up ; accumulate ; stack   FR: amasser ; entasser ; empiler
ร่น[v.] (ron) EN: move back ; retract ; retreat ; contract   FR: se rétracter ; se ramasser
รวมพล[v. exp.] (rūam phon) EN: marshal forces   FR: masser ; rallier ; rassembler

CMU English Pronouncing Dictionary
MASSER    M AE1 S ER0

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Masser \Mass"er\, n.
     A priest who celebrates Mass. [R.] --Bale.
     [1913 Webster]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  masser [mase]
     massage
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top