หรือคุณหมายถึง marqü?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

marque

M AA1 R K   
69 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -marque-, *marque*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
marque[N] ยี่ห้อของผลิตภัณฑ์
marquee[N] ที่กำบังคล้ายหลังคาเหนือทางเดินเข้าสู่อาคารขนาดใหญ่, Syn. marquise
marquee[N] เต็นท์ขนาดใหญ่, See also: กระโจมขนาดใหญ่, Syn. conventionhall, showplace
marquess[N] ขุนนาง มียศระหว่างดยุคกับเอิร์ล, Syn. marquis
marquetry[N] เครื่องประดับ
marquessate[N] ขุนนาง มียศระหว่างดยุคกับเอิร์ล
marqueterie[N] เครื่องประดับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
marque(มาร์ค) n. ใบอนุญาตจากรัฐให้เอกชนยึดเรือสินค้าของชาติอื่นได้ (letter of marque) ,การยึดที่เป็นการโต้ตอบ
marquee(มาร์คี') n. เต้นขนาดใหญ่,ที่กำบังคล้ายหลังคาที่ยื่นออกมาบังเหนือทางเดิน,ส่วนยื่น เหนือทางเข้าโรงมหรสพ
marquess(มาร์'ควิส) n. marquis (ดู)
marqueterie(มาร์'ควีทรี) n. เครื่องไม้ประดับมุกหรืออื่น ๆ
marquetry(มาร์'ควีทรี) n. เครื่องไม้ประดับมุกหรืออื่น ๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
marquetryงานฝังไม้ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Marquetryเครื่องไม้ฝังประดับ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know anyone named Jason Marquette?-ของฉันประมาณสองปี -ฉันก็เหมือนกัน Valentine (2001)
I say I'm looking for a Jason Marquette, you don't mention it?...เขียนว่าเขาจะฆ่าฉัน และลงชื่อว่า "จ.ม." Valentine (2001)
Good news. We picked up Marquette.เขานี่ตลกจริงๆ Valentine (2001)
Picked up Marquette.อยู่กับเพื่อนไว้ ผมจะบอกคุณให้ทราบถ้าผมได้เรื่องเพิ่ม Valentine (2001)
It's Detective Vaughn. We had to let Marquette go.พ่อฉันเก็บปืนไว้ที่ห้องหนังสือหนะ Valentine (2001)
They had to let Marquette go.อะไรหรอ? เกิดอะไรขึ้น? Valentine (2001)
Letters of marque.หนังสือแต่งตั้ง Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
These letters of marque are signed by the king.หนังสือแต่งตั้งนี่ พระราชาทรงลงพระนามแล้ว Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
About a month ago, she backed her S.U.V. into 12 people outside Marquee.เมื่อเดือนก่อน เธอขับรถชนคนไป 12 คนที่ได้นอกมาร์ควีน Pilot (2006)
We're gonna have the biggest example anyone has ever seen... the most exotic sweets anyone has ever tasted, at the marquee of the hall grounds under the giant Roman pillars.เราจะจัดแบบยิ่งใหญ่ชนิดที่ใครๆไม่เคยเห็น... จะมีขนมจากต่างประเทศมากมาย แบบที่ใครๆไม่เคยได้ชิม จะมีกระโจมขนาดใหญ่ ค้ำด้วยเสาหินโรมันมหึมา Namastey London (2007)
I was filling in, in an interval band at a club called The Marquee Club, playing on Thursday evening.ผมเคยไปเล่นให้กับวงประจำ ในคลับแห่งนึง ชื่อ "The Marquee Club เล่นคืนวันพฤหัส It Might Get Loud (2008)
And I know how much miguel loves garcia marquez,และผมรู้ว่ามิเกล รักการ์เซีย มาร์เควซแค่ไหน Go Your Own Way (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปะรำ[N] marquee, See also: pavilion, Example: เสียงโฆษกประกาศว่าผู้ใดที่ทำพวงกุญแจหายให้มารับคืนได้ที่ปะรำพิธีด้านหน้า, Thai definition: สิ่งปลูกสร้างชั่วคราว มีเสา หลังคาแบนดาดด้วยผ้าหรือใบไม้
เต็นท์[N] tent, See also: marquee, Example: เราไปกางเต็นท์พักแรมอยู่ในบริเวณใกล้ลำห้วยเซซาโว, Count unit: หลัง, Thai definition: ที่พักหรือที่อาศัย ย้ายไปได้ โดยมากทำด้วยผ้าใบ ขึงกับเสาหรือหลัก, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่ง[v.] (bong) EN: refer ; mention ; specify ; stipulate ; indicate ; point out ; show ; point to ; provide   FR: annoncer ; indiquer ; présager ; manifester ; montrer ; marquer ; mentionner ; stipuler
บุคคลสำคัญมาก[X] (bukkhon samkhan māk) EN: v.i.p. ; very important person   FR: notabilité [f] ; VIP = V.I.P. [m] ; personnalité de marque [f]
ชนะหนึ่งแต้ม[v. exp.] (chana neung taēm) EN: score a point   FR: marquer un point
ชื่อตราสินค้า[n. exp.] (cheū trā sinkhā) EN: brandname ; trade name   FR: nom de marque [m]
ได้สิบแต้ม[v. exp.] (dāi sip taēm) EN: score ten points   FR: marquer dix points
ได้...แต้ม[v. exp.] (dai ... taēm) EN: score ... (+ nb) points   FR: marquer ... (+nb) points
กา[v.] (kā) EN: mark with ; make a mark ; make a sign ; put a cross on   FR: marquer d'unecoche ; cocher
เข้าประตู[v. exp.] (khao pratū) EN: score a goal   FR: marquer un but
ขีด[v.] (khīt) EN: draw ; mark ; delineate ; line   FR: tracer ; marquer ; délimiter
เคาะจังหวะ[v. exp.] (khǿ jangwa) EN: beat time   FR: battre la mesure ; marquer la cadence

CMU English Pronouncing Dictionary
MARQUE    M AA1 R K
MARQUEE    M AA0 R K IY1
MARQUES    M AA1 R K S
MARQUEZ    M AA0 R K EH1 Z
MARQUESS    M AA1 R K W AH0 S
MARQUEST    M AA1 R K W EH2 S T
MARQUETTE    M AA0 R K EH1 T
MARQUERITE    M AA0 R G ER0 IY1 T
MARQUERITE    M AA1 R G R EH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
marque    (n) mˈaːk (m aa1 k)
Marquez    (n) maːkˈɛz (m aa k e1 z)
marquee    (n) mˈaːkˈiː (m aa1 k ii1)
marques    (n) mˈaːks (m aa1 k s)
marquees    (n) mˈaːkˈiːz (m aa1 k ii1 z)
marquess    (n) mˈaːkwɪs (m aa1 k w i s)
marquetry    (n) mˈaːkɪtriː (m aa1 k i t r ii)
marquesses    (n) mˈaːkwɪsɪz (m aa1 k w i s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Marquesasfruchttaube {f} [ornith.]Marquesas Pigeon [Add to Longdo]
Marquesastaube {f} [ornith.]Marquesas Ground Dove [Add to Longdo]
Marquessasalangane {f} [ornith.]Marquesan Swiftlet [Add to Longdo]
Marquesasliest [ornith.]Maquesas Kingfisher [Add to Longdo]
Marquesasmonarch {m} [ornith.]Marquesas Flycatcher [Add to Longdo]
Marquesa-Falterfisch {m} (Chaetodon declevis) [zool.]Marquesas butterfly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
マルケサスコリス[, marukesasukorisu] (n) Coris marquesensis (type of wrasse species, endemic to Marquesan Islands) [Add to Longdo]
マルケサスバタフライフィッシュ;マルケサンバタフライフィッシュ;ワイルダーズバタフライフィッシュ[, marukesasubatafuraifisshu ; marukesanbatafuraifisshu ; wairuda-zubatafuraifisshu] (n) Marquesas butterflyfish (Chaetodon declivis declivis); Wilder's butterflyfish (Chaetodon declivis wilderi) [Add to Longdo]
寄せ木細工;寄木細工[よせぎざいく, yosegizaiku] (n) wooden mosaic work; parquetry; wooden mosaic (e.g. on a piece of furniture); marquetry; marqueterie [Add to Longdo]
侯爵[こうしゃく, koushaku] (n) (See 五等爵) marquis; marquess; (P) [Add to Longdo]
車名[しゃめい, shamei] (n) marque; car name [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Marque \Marque\, n. [F. marque, in lettre de marque letter of
   marque, a commission with which the commandant of every armed
   vessel was obliged to be provided, under penalty of being
   considered a pirate or corsair; marque here prob. meaning,
   border, boundary (the letter of marque being a permission to
   go beyond the border), and of German origin. See {March}
   border.] (Law)
   A license to pass the limits of a jurisdiction, or boundary
   of a country, for the purpose of making reprisals.
   [1913 Webster]
 
   {Letters of marque}, {Letters of marque and reprisal}, a
    license or extraordinary commission granted by a
    government to a private person to fit out a privateer or
    armed ship to cruise at sea and make prize of the enemy's
    ships and merchandise. The ship so commissioned is
    sometimes called a letter of marque.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 marque
   n 1: a name given to a product or service [syn: {trade name},
      {brand name}, {brand}, {marque}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 marque /maʀk/ 
  mark

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top