Search result for

manne

(114 entries)
(0.0476 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -manne-, *manne*
Possible hiragana form: まんね
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
manned[ADJ] ซึ่งมีคนจัดการ, Syn. fortified
manner[N] วิธีการ, See also: วิธีกระทำ, ลักษณะท่าทาง, กิริยาท่าทาง, มารยาท, Syn. politeness, deportment
manner[N] รูปแบบ, See also: จำพวก, ประเภท, ลักษณะ, ชนิด, Syn. genre, style
manners[N] มารยาทสังคม
manners[N] ขนบธรรมเนียมประเพณี, See also: รูปแบบการดำเนินชีวิต, ธรรมเนียมปฎิบัติ, วิถีชีวิต, วิถีทาง, ขนบธรรมเนียม, Syn. culture, etiquette, decorum
mannered[ADJ] ซึ่งมีมารยาท (ดีหรือเลว)
mannerly[ADJ] สุภาพ, See also: มารยาทดี, มีมารยาท, Syn. respectful, well-bred
mannerly[ADV] อย่างสุภาพ
mannequin[N] นางแบบ (คำล้าสมัย), Syn. model
mannequin[N] หุ่นแสดงแบบ, See also: หุ่นจำลอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mannequin(แมน'นะควิน) n. หุ่นมนุษย์สำหรับแสดงแบบเสื้อ,นางแบบ,=manikin (ดู)
manner(แมน'เนอะ) n. กิริยา,ลักษณะท่าทาง,มารยาท,วิธีการกระทำ., See also: manners ขนบธรรมเนียมประเพณี,กิริยาท่าทาง,ชนิด,จำพวก,ประเภท,ลักษณะ,แฟชั่น,สมบัติผู้ดี
mannered(แมน'เนอร์ด) adj. มีกิริยามารยาท,ตามนิสัย,มีผล, Syn. affected
ill-mannered(อิล'แมน'เนอร์ดฺ) adj. ซึ่งมีมารยาทเลว,ไม่สุภาพ,หยาบคาย, Syn. impolite
unmannerly(อันแมน'เนอลี่) adj.,adv. ไม่มีมาร-ยาท,ไม่สุภาพ,หยาบคาย,ไม่มีกริยา, See also: unmannerliness n.
well-mannered(เวล'แมนเนอด) adj. มีกิริยามารยาทดี

English-Thai: Nontri Dictionary
mannequin(n) นางแบบ,หุ่นโชว์เสื้อ
manner(n) กิริยาท่าทาง,วิธี,ลักษณะ,อาการ,มารยาท,ความประพฤติ
mannerism(n) กิริยาท่าทาง,นิสัย,คำพูดที่ติดปาก,ธรรมเนียมปฏิบัติ
unmannerly(adj) เลว,หยาบคาย,ไม่มีมารยาท,ไม่สุภาพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mannerกิริยาอาการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
manner of articulationลักษณะการออกเสียง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
mannerismจริตนิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
mannerismลัทธิเกินพอดี, จริตนิยม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mannerismมีท่าทางมากกว่าที่ควรจะเป็น, ดัดจริต, มีท่าทางมากกว่าที่ควรจะเป็น [การแพทย์]
Manners and customsความเป็นอยู่และประเพณี [TU Subject Heading]
ManNet online (Online service)แมนเน็ตออนไลน์ (บริการออนไลน์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You hold your tongue, or I will make time to teach you some manners.หุบปากของเจ้าซะ หรือไม่ข้าจะสอนมารยาทเจ้าเอง The Labyrinth of Gedref (2008)
Best School of the Year For Sex Education Good Mannersโรงเรียนที่ดีที่สุดประจำปี ด้านเพศศึกษาและมารยาทดีเด่น Baby and I (2008)
How dare you come home in this manner and at this hour?เธอถือดียังไงถึงกลับมาในสภาพนี้และเวลานี้ ? The Secret of Moonacre (2008)
Miss Johnson. Please, excuse my nephew's poor manners.คุณจอนห์สัน ขอโทษแทนมารยาทหลานผมด้วย Superhero Movie (2008)
A million alive, so I can teach him some manners first.จับเป็นหนึ่งล้าน จะได้ดัดสันดานมันก่อนตาย The Dark Knight (2008)
I'm a 20-year man and I know the difference between punks who need a lesson in manners and the freaks like you who would just enjoy it.ฉันทำงานแบบนี่มา 20 ปี... แล้วฉันก็รู้ความแตกต่างระหว่าง ไอ้พวกกุ๊ยที่ต้องการบทเรียน และตัวประหลาดอย่างแก The Dark Knight (2008)
I think it's good manners to pay respect to those chancellors and professors.ฉันคิดว่า มันคงจะดีที่จะไปเคารพ อธิการบดีและศาสตราจารย์ทั้งหลาย Episode #1.7 (2008)
Oh, Mike, you even know Korean manners!โอ้, ไมค์, เธอรู้จักมารยาทของเกาหลีด้วยหรือ! Episode #1.9 (2008)
You have no manners.เธอนี่ ไม่มีมรรยาทเลย Episode #1.9 (2008)
We can do anything better than those mannequins, you guys.เราทำอะไรได้ดีกว่านางแบบอยู่แล้ว The House Bunny (2008)
It's bad manners to open the one and not the others.ลุกจ๊ะ ที่จะเปิดของขวัญตอนนี้... ไม่เหมาะนะ. Taken (2008)
I'm just going to talk in a very positive manner.ผมแค่จะพูดอย่างสุภาพ The Happening (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
manneA genius can sometimes have rude manners.
manneAnimals act in a better manner than wicked humans.
manneA polite manner is characteristic of Japanese people.
manneAs these days most parents indulge their children, many children don't know what good manner are.
manneA style marked by mannerisms.
manneBecause a man whose manners are as bad as yours must try everyone's patience.
manneBill's abrupt manner causes him to be misunderstood.
manneBirth is, in a manner, the beginning of death.
manneBy studying overseas, students can come into contact with other manners and customs.
manneChildren aren't naturally obedient any more than they're naturally well mannered.
manneCourtesy marked his manner.
manneDennis doesn't have rough manners.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มารยาท[N] manners, See also: ethics, Syn. มรรยาท, Example: ผมมีมารยาทพอที่จะไม่ทำให้นายต้องลำบากใจเพราะคำพูดของผม, Thai definition: กิริยาวาจาที่ถือว่าเรียบร้อย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ยี่ห้อ[N] manner, See also: characteristic, type, habit, Example: แค่การกระทำก็บอกยี่ห้อเขาแล้วล่ะ, Thai definition: สิ่งที่บอกถึงลักษณะของคนนั้นๆ, Notes: (จีน), (ปาก)
อากัปกิริยา[N] manner, See also: characteristic, Syn. กิริยาท่าทาง, กิริยาอาการ, ท่าทาง, กิริยา, Example: เขามีอากัปกิริยาเหมือนคนเมา, Notes: (บาลี)
กิริยาท่าทาง[N] manner, See also: mien, behaviour, bearing, demeanor, conduct, Syn. ท่าทาง, พฤติกรรม, Example: กิริยาท่าทางของหล่อนเรียบร้อยราวกับกุลสตรีในวัง
จริตจะก้าน[N] manner, See also: conduct, behaviour, air, bearing, demeanour, aspect, Syn. จริต, Example: แกคงถูกสอนมาให้มีจริตจะก้านแบบหญิงไทย, Thai definition: กิริยาหรือวาจาที่แสดงออกอย่างมีการปรุงแต่ง
เขบ็จขบวน[N] manner, See also: posture, attitude, Syn. ท่าทาง, ท่วงที, ชั้นเชิง, ระเบียบ, Example: คนในวังมีเขบ็จขบวนยุ่งยาก ไม่คล่องแคล่วว่องไวเหมือนพวกเราหรอก, Thai definition: ลีลาหรือท่วงท่าที่ปรุงแต่งอย่างมีระเบียบ เป็นต้น
ฟอร์ม[N] manner, See also: look, Example: เขาเป็นนักการเมืองที่มีฟอร์มดีมากในสายตาประชาชน และก่อให้เกิดความคาดหวังสูง, Thai definition: ท่าที, ชั้นเชิงหรือลักษณะภายนอกที่แสดงออก, Notes: (อังกฤษ)
ผะสา[N] manner, See also: pattern, course of action, Syn. ประสา, Example: เธอเป็นเด็กไม่เป็นผะสาอะไรเลยโดนคนเขาหลอกตลอดเวลา, Thai definition: วิสัยที่เป็นไป
อิริยา[N] movement, See also: manner, bearing, Syn. กิริยา, ท่าทาง, Thai definition: อาการเคลื่อนไหว
อิริยาบถ[N] manner, See also: deportment, bodily movement, Syn. ท่าทาง, Example: พระพุทธรูปองค์นี้สร้างขึ้นตามพุทธศิลปะแบบสุโขทัย ในอิริยาบถประทับยืน, Thai definition: อาการที่ร่างกายอยู่ในท่าใดท่าหนึ่ง คือ ยืน เดิน นั่ง นอน, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาการ[n.] (ākān) EN: state ; condition ; manner   FR: état (de santé) [m] ; condition (de santé) [f]
อากัปกิริยา[n.] (ākapkiriyā) EN: manner ; behaviour = behavior (Am.) ; bearing   FR: tenue [f] ; maintien [m] ; manière [f]
เชิง[n.] (choēng) EN: manner ; posture ; gesture ; stance ; airs   FR: subtilité [f] ; finesse [f] ; manière [f]
ช้อย[adj.] (chøi) EN: soft ; lithe ; affectedly graceful ; graceful in manner   FR: souple ; délié
ด้วยประการไฉน[adv.] (dūay prakān chanai) EN: by what manner   
ด้วยประการฉะนี้[adv.] (dūay prakān chanī) EN: thus ; in this manner ; here and now ; for this reason ; therefore   
หุ่น[n.] (hun) EN: puppet ; dummy ; lay figure ; model   FR: poupée [f] ; modèle [m] ; mannequin [m]
จ้างบุคลากรมากเกินไป[v. exp.] (jāng bukkhalākøn māk koēnpai) EN: be overstaffed ; be overmanned   
จริต[n.] (jarit) EN: behaviour = behavior (Am.) ; conduct ; manner ; act ; deed ; mind ; spirit   FR: conduite [f] ; manières [fpl] ; comportement [m]
กรรมฐาน[n.] (kammathān) EN: meditation in the Buddhist manner ; meditation ; contemplation   FR: méditation bouddhiste [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MANNE    M AE1 N
MANNED    M AE1 N D
MANNEY    M AE1 N IY0
MANNEN    M AE1 N AH0 N
MANNES    M AE1 N Z
MANNER    M AE1 N ER0
MANNERS    M AE1 N ER0 Z
MANNERED    M AE1 N ER0 D
MANNELLA    M AA0 N EH1 L AH0
MANNEQUIN    M AE1 N AH0 K IH2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
manned    (v) (m a1 n d)
manner    (n) (m a1 n @ r)
manners    (n) (m a1 n @ z)
mannered    (j) (m a1 n @ d)
mannerly    (j) (m a1 n @ l ii)
mannequin    (n) (m a1 n i k i n)
mannerism    (n) (m a1 n @ r i z @ m)
mannequins    (n) (m a1 n i k i n z)
mannerisms    (n) (m a1 n @ r i z @ m z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
万年筆[まんねんひつ, mannenhitsu] (n) ปากกาหมึกซึม

German-Thai: Longdo Dictionary
Männer(n) |pl.| , See also: der Mann

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mannequin {n}; Vorführdame {f} (veralt.)mannequin; model; fashion model [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がさつ[, gasatsu] (adj-na) (1) crude; unrefinded; coarse; rough; (2) ill-mannered; rude; insensitive; tactless; boorish [Add to Longdo]
しめやか[, shimeyaka] (adj-na) quiet and subdued in appearance; solemn; sad and depressed in manner; soft; gentle [Add to Longdo]
そんな具合に[そんなぐあいに, sonnaguaini] (exp) in that manner [Add to Longdo]
そんな風に[そんなふうに, sonnafuuni] (exp) (uk) in that manner; like that [Add to Longdo]
っぷり[, ppuri] (suf) (col) (See 振り・ぶり・1) manner; style [Add to Longdo]
でんと[, dento] (adv) imposingly; heavily; conspicuously; in a dignified manner [Add to Longdo]
もの柔らか;物柔らか[ものやわらか, monoyawaraka] (adj-na,n) mild; mild-mannered; gentle [Add to Longdo]
やり方(P);遣り方[やりかた, yarikata] (n) manner of doing; way; method; means; (P) [Add to Longdo]
よそ行き(P);余所行き[よそゆき(P);よそいき, yosoyuki (P); yosoiki] (adj-no) (1) going out; (2) one's best (clothes, looks, manners, behaviour, etc.); (3) formal behaviour (manners, speech, etc.); (P) [Add to Longdo]
カンタービレ[, kanta-bire] (n) cantabile (in a smooth, singing manner) (ita [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
态度[tài du, ㄊㄞˋ ㄉㄨ˙, / ] manner; bearing; attitude; approach, #1,277 [Add to Longdo]
样子[yàng zi, ㄧㄤˋ ㄗ˙, / ] manner; air; looks; aspect, #1,668 [Add to Longdo]
[yàng, ㄧㄤˋ, / ] manner; pattern; way; appearance; shape, #2,171 [Add to Longdo]
气派[qì pài, ㄑㄧˋ ㄆㄞˋ, / ] manner; style, #17,247 [Add to Longdo]
派头[pài tóu, ㄆㄞˋ ㄊㄡˊ, / ] manner; style, #37,204 [Add to Longdo]
[xiān, ㄒㄧㄢ, / ] manner of dancing; walk around, #50,224 [Add to Longdo]
口锋[kǒu fēng, ㄎㄡˇ ㄈㄥ, / ] manner of speech; tone of voice, #337,063 [Add to Longdo]
载人[zǎi rén, ㄗㄞˇ ㄖㄣˊ, / ] manned [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
無人端末[むじんたんまつ, mujintanmatsu] unmanned, automated terminal [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
万年筆[まんねんひつ, mannenhitsu] Fuellfederhalter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  manne [man]
     manna
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top