Search result for

mane

(114 entries)
(0.0741 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mane-, *mane*
Possible hiragana form: まね
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mane[N] แผงขนบนคอสัตว์, See also: แผงคอของสิงโตหรือม้า, แผงคอสัตว์, Syn. fleece, fur, ruff
mane[N] ผมยาวดกและหนา (คน), Syn. hair
manes[N] วิญญาณ
Manes[N] วิญญาณ
manege[N] ศิลปะการฝึกม้า
maneless[ADJ] ซึ่งมีแผงขนบนคอสัตว์
maneuver[N] การซ้อมรบ, See also: การจัดทัพ, Syn. sham battle, war game
maneuver[N] การยักย้าย, See also: การหลบหลีก
maneuver[N] กลยุทธ์, See also: กลอุบาย, แผนการ, Syn. stratagem, procedure
maneuverer[N] ผู้ซักซ้อม, See also: ผู้ยักย้าย, ผู้หลบหลีก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mane(เมน) n. แผงคอสัตว์ (เช่นม้า,สิงโต), See also: maned adj.
manege(แมนีซ',-เนซ') n. ศิลปการฝึกและขี่ม้า
manes(เม'นิซ) n. วิญญาณของผู้ตาย,ดวงวิญญาณเงา, Syn. Manes
maneuver(มะนู'เวอะ) n. การซ้อมรบ, (วิธี) การยักย้ายหรือหลบหลีก,อุบาย,แผนการ v. ซ้อมรบ,ยักย้าย,หลบหลีก,วางแผน, See also: maneuverable adj. maneuverability n. maneuverer n., Syn. stratagem,plan
chemanesian. การสูญเสียความจำเนื่องจากยา
germane(เจอเมน') adj. ซึ่งเกี่ยวข้องกัน, Syn. relevant,apt,fit
humane(ฮิว เมน') adj. มีมนุษยธรรม,เห็นอกเห็นใจ,มีเมตตากรุณา,เกี่ยวกับมนุษยวิทยา., See also: humanely adj. humaneness n., Syn. compassionate,kind
immanent(อิม'มะเนินทฺ) adj. อยู่ภายใน,ดำรงอยู่ภายใน,ซึ่งมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง,อยู่ภายในจิต, See also: immanence,immanency n., Syn. inherent
impermanent(อิมเพอ' มะเนินทฺ) adj. ไม่ถาวร, ชั่วคราว., See also: impermanance, impermanency n. impermanently adv., Syn. transitory
inhumane(อินฮิวเมน') adj. ขาดมนุษยธรรม,ขาดความกรุณาปรานี,ผิดมนุษย์,ทารุณ,โหดร้าย., See also: inhumanely adv., Syn. inhuman

English-Thai: Nontri Dictionary
mane(n) แผงคอสัตว์
humane(adj) มีเมตตากรุณา,มีน้ำใจ,มีมนุษยธรรม
immanent(adj) อยู่ข้างใน,มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง
permanence(n) ความคงทน,ความถาวร,ความยืนยง
permanent(adj) คงทน,ถาวร,ยืนยง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Manebมาเน็บ [การแพทย์]
Maneurer, Two Stageการแยงท่อระบายน้ำตาทำเป็น 2 จังหวะ [การแพทย์]
Maneuver, Firstขั้นตอนที่ 1, วิธีทำขั้นที่ 1 [การแพทย์]
Maneuver, Secondวิธีทำขั้นที่ 2 [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Manete.เมเนเท Oh, What a World! (2013)
Young lions earn their manes by demonstrating their skills.สิสิงโตที่กำลังจะหนุ่ม จะต้องแสดงความสามารถ เพื่อพิสูจน์ตัวเอง Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
If it's tradition, I want to do it. Strut my stuff. Earn my mane.ถ้าเป็นประเพณี ผมก็อยากจะทำ พิสูจน์ตัวเอง สร้างชื่อเสียง Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Fine. Go ahead, laugh. Laugh your mane off.เอาเลย หัวเราะเลย ฉันจะพิสูจน์ว่านายผิด Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
- Evasive maneuvers!-วิ่งคดเคี้ยวไว้! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
- Squiggly squid maneuver!-ท่าปลาหมึกกระเพื่อม! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Squiggly squid maneuver! Go!ทำท่าปลาหมึกกระเพื่อม! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
When he shakes his mane we shall have spring again.ยามอัสลานสะบัดแผงคอ ฤดูใบไม้ผลิมาแล้ว The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Before a battle and rehearse schemes of maneuverก่อนการโจมตี มีการซักซ้อม The Price (2008)
The oposing council maneuvered.สภา oposing maneuvered. Law Abiding Citizen (2009)
It'll take some maneuvering, but I'll make it happen.ใจเย็นน่า ฉันจะใช้อุบายนิดหน่อย แต่ฉันจะทำให้มันเป็นไปได้ The Story of Lucy and Jessie (2009)
Evasive maneuvers.ใช้ยุทธวิธีหลบหลีก Jedi Crash (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
maneThey are maneuvering behind the scene.
maneHe was maneuvered out of office.
maneUntil Manet painted this picture his female nudes were limited to goddesses.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สร้อย[N] mane, See also: ruff, Thai definition: ขนคอสัตว์
จนตรอก[V] be cornered, See also: maneuver, be checkmated, be stalled, be at bay, Syn. จนมุม, จนแต้ม, หมดหนทาง, สุดทางหนี, Example: ถึงอย่างไรก็จะสู้จนกว่าจะจนตรอกนั่นแหล่ะ
จนแต้ม[V] be cornered, See also: maneuver, be checkmated, be stalled, be at bay, Syn. จนมุม, จนตรอก, หมดทางสู้, หมดทางหนี, Example: อย่าไปเซ้าซี้เขานักเลย ท่าทางเขาจะจนแต้มแล้วล่ะ
แผงคอ[N] mane, Example: พนักงานประจำโรงม้ามีหน้าที่อาบน้ำ และหวีขนที่แผงคอให้ม้าแต่ละตัวทุกวัน, Count unit: แผง, Thai definition: ผมที่สันคอม้า
แผงคอ[N] mane, See also: decoration attached to the collar, Example: พนักงานประจำโรงม้าต้องแปรงขนที่แผงคอของม้าทุกตัวหลังอาบน้ำม้าเสร็จ, Count unit: แผง, Thai definition: ผมที่สันคอม้า
ประลองยุทธ์[V] maneuver, See also: hold maneuvers, Syn. ต่อสู้, ประลองกำลัง, ซ้อมรบ, ฝึกซ้อม, ฝึกรบ, Example: ในสมัยก่อนอัศวินที่ถูกหมิ่นเกียรติจะประลองยุทธ์กับผู้ที่ดูถูกตนเพื่อกู้หน้า
ประลอง[V] test, See also: maneuver, exercise, contest, try out, Syn. ทดสอบ, ทดลอง, ลองเชิง, ชิงชัย, ต่อสู้, แข่งขัน, Example: คนขับรถบรรทุกประลองความเร็วกันบนถนนหลวง, Thai definition: ทดสอบความรู้ความสามารถด้วยการต่อสู้หรือแข่งขันกัน
ซ้อมรบ[V] maneuver, See also: engage in military exercise, Example: ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 ทรงซ้อมรบเสือป่าในบริเวณจังหวัดนครปฐม และจังหวัดใกล้เคียงอยู่เป็นประจำ, Thai definition: ทดลองรบ
จนมุม[V] corner, See also: maneuver, checkmate, stall, be at bay, Syn. จนแต้ม, จนตรอก, หมดทางสู้, หมดทางหนี, Example: เกรียงไกร เตชะโม่งจนมุมตำรวจไทย, Thai definition: ไม่มีทางหนีหรือหลีกเลี่ยง, Notes: (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนิจจัง[adj.] (anitjang) EN: impermanent   
บ้าโกหก[adj.] (bā kōhok) FR: mythomane
บรรจุงาน[v. exp.] (banju ngān) EN: employ permanently   
บรรพชิต[n.] (banphachit = bapphachit) EN: priest ; bhiksu ; Buddhist monk ; bhiksuni ; Buddhist nun ; samanera ; male novice ; samanerika ; female novice   FR: religieux [m] ; religieuse [f] ; moine bouddhiste [m] ; moniale bouddhiste [f]
ดัดผม[v.] (dat phom) EN: perm ; have one's hair waved ; have one's hair set ; get a permanent   FR: friser
ฟุ้ง[v.] (fung) EN: spread ; diffuse ; blow (around) ; disseminate ; pervade ; rise in the air ; fly ; permeate ; pervade ; fill the air ; reek ; gas   FR: émaner ; se dégager ; se répandre ; s'exhaler ; se disperser au vent ; dégager ; répandre ; exhaler ; diffuser
หิน[adj.] (hin) EN: cruel ; brutal ; callous ; inhumane ; ruthless ; heartless ; malevolent ; unkind ; vicious ; merciless   FR: cruel ; dur ; impitoyable ; sans merci ; sans pitié
จร[adj.] (jøn) EN: temporary ; impermanent ; provisional   FR: temporaire ; occasionnel
คณะกรรมการถาวร[n. exp.] (khanakammakān thāwøn) EN: standing committee   FR: comité permanent [m]
คงทน[v.] (khongthon) EN: be durable ; be permanent ; be lasting ; last   

CMU English Pronouncing Dictionary
MANE    M EY1 N
MANET    M AA0 N EY1
MANET    M AE0 N EY1
MANES    M EY1 N Z
MANER    M EY1 N ER0
MANED    M EY1 N D
MANEY    M EY1 N IY0
MANERS    M EY1 N ER0 Z
MANESS    M AA1 N AH0 S
MANELLA    M AH0 N EH1 L AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mane    (n) (m ei1 n)
Manet    (n) (m a n ei1)
manes    (n) (m aa1 n ei z)
manes    (n) (m ei1 n z)
maneuver    (n) (m a n uu1 v @ r)
maneuvers    (n) (m a n uu1 v @ r z)
maneuvered    (n) (m a n uu1 v @@ d)
maneuvering    (n) (m a n uu1 v @ r i ng)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
招く[まねく, maneku] Thai: เชื้อเชิญ English: to invite
招く[まねく, maneku] Thai: ก่อให้เกิด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mähne {f} | Mähnen {pl}mane | manes [Add to Longdo]
Manege {f}manege [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
だんだん[, dandan] (exp) thank you (dialect from the Izumo region of Shimane Prefecture) [Add to Longdo]
アイドルマネー[, aidorumane-] (n) idle money [Add to Longdo]
アカウントマネージャ[, akauntomane-ja] (n) account manager [Add to Longdo]
アシマネ[, ashimane] (n) (abbr) assistant manager [Add to Longdo]
アセットマネージメント[, asettomane-jimento] (n) asset management [Add to Longdo]
アピアランスマネー[, apiaransumane-] (n) appearance money [Add to Longdo]
アングラマネー[, anguramane-] (n) (abbr) underground money [Add to Longdo]
アンマネージコード[, anmane-jiko-do] (n) {comp} unmanaged code [Add to Longdo]
アンマネージド[, anmane-jido] (adj-no) {comp} unmanaged [Add to Longdo]
ウィンドウマネージャ[, uindoumane-ja] (n) {comp} window manager [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鬃毛[zōng máo, ㄗㄨㄥ ㄇㄠˊ, ] mane (e.g. of lion), #74,073 [Add to Longdo]
巧计[qiǎo jì, ㄑㄧㄠˇ ㄐㄧˋ, / ] maneuver; scheme, #117,470 [Add to Longdo]
摩尼[Mó ní, ㄇㄛˊ ㄋㄧˊ, ] Manes (3rd century AD), Persian prophet and founder of Manichaeism, #173,961 [Add to Longdo]
迴旋[huí xuán, ㄏㄨㄟˊ ㄒㄩㄢˊ, ] maneuvering room; leeway [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トラフィックマネジメント[とらふぃっくまねじめんと, torafikkumanejimento] traffic management [Add to Longdo]
ネットワークマネージャ[ねっとわーくまねーじゃ, nettowa-kumane-ja] network manager [Add to Longdo]
パーマネントバーチャルサーキット[ぱーまねんとばーちゃるさーきっと, pa-manentoba-charusa-kitto] permanent virtual circuit (PVC) [Add to Longdo]
ファイルマネージャ[ふぁいるまねーじゃ, fairumane-ja] file manager [Add to Longdo]
ボリュームマネージャ[ぼりゅーむまねーじゃ, boryu-mumane-ja] volume manager [Add to Longdo]
マネージャ[まねーじゃ, mane-ja] manager [Add to Longdo]
マネージャの役割[マネージャのやくわり, mane-ja noyakuwari] manager role [Add to Longdo]
永久記憶装置[えいきゅうきおくそうち, eikyuukiokusouchi] permanent storage [Add to Longdo]
永久変数[えんきゅうへんすう, enkyuuhensuu] permanent variable [Add to Longdo]
固定接続[こていせつぞく, koteisetsuzoku] permanent connection, fixed connection [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
招き猫[まねきねこ, manekineko] Porzellankatze_im_Schaufenster [Add to Longdo]
招く[まねく, maneku] winken, einladen, verursachen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mane \Mane\ (m[=a]n), n. [AS. manu; akin to OD. mane, D. maan,
   G. m[aum]hne, OHG. mana, Icel. m["o]n, Dan. & Sw. man, AS.
   mene necklace, Icel. men, L. monile, Gr. ?, ?, Skr. many[=a]
   neck muscles. [root]275.]
   The long and heavy hair growing on the upper side of, or
   about, the neck of some quadrupedal animals, as the horse,
   the lion, etc. See Illust. of {Horse}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mane
   n 1: long coarse hair growing from the crest of the animal's
      neck
   2: growth of hair covering the scalp of a human being [syn:
     {mane}, {head of hair}]

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 mane
   in the morning
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top