Search result for

manch

(66 entries)
(0.0579 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -manch-, *manch*
English-Thai: Longdo Dictionary
Manchester City(uniq) สโมสรฟุตบอลจากเมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ
Manchester United(uniq ) สโมสรฟุตบอลจากเมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Manchu[N] ชาวแมนจูเรีย
Manchuria[N] แคว้นแมนจูเรีย
Manchester[N] เมืองแมนเชสเตอร์เป็นทางตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษ, See also: แมนเชสเตอร์
Manchurian[ADJ] เกี่ยวกับแมนจูเรีย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
manchet(แมน'ชิท) n. ขนมปังสีขาวชนิดหนึ่ง
manchu(แมนชู') n. ชาวมองโกเลียในบริเวณแมนจูเรีย
manchuria(แมนชู`เรีย) n. แมนจูเรีย
comanche(โคแมน'ซี) n. เผ่าอินเดียแดงเผ่าหนึ่ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Manchester Techiqueเทคนิคแบบแมนเชสเตอร์ [การแพทย์]
Manchuria (China)แมนจูเรีย (จีน) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The explosion occurred in one of Manchester's heavily Asian neighborhoods.ได้เกิดระเบิดขึ้นในเมืองแมนเชสเตอร์ ย่านที่อยู่พวกมุสลิม Body of Lies (2008)
Police and emergency workers in Manchester are still combing through what is left of this block of flats.ตำรวจและทีมฉุกเฉินในแมนเชสเตอร์ ยังคงค้นหาท่ามกลางซากปรักหักพัง Body of Lies (2008)
He's telling the brothers to prepare for a UK operation's already planned which is the bombing these people fucked up in Manchester this morning.บอกพรรคพวกของเขาให้เตรียมตัว สำหรับปฏิบัติการในอังกฤษ ...ซึ่งก็คือระเบิดถล่มแมนเชสเตอร์เมื่อเช้านั่นเอง Body of Lies (2008)
Something she gets in the vics' blood. That makes them go all Manchurian Candidate.นั่นทำให้พวกเขาทั้งหมดกลายเป็นผู้ที่ถูกคัดเลือก Sex and Violence (2009)
At the manchester center.ที่ศูนย์แมนเชสเตอร์ Pleasure Is My Business (2009)
Manchester figure of speech.แมนเชสเตอร์ กล่าวสุนทรพจน์ไว้ Playing Cards with Coyote (2009)
What brought you here from Manchester?อะไรนำพาให้คุณออกจาก เมืองแมนเชสเตอร์ มาอยู่ที่นี่ล่ะ? Slight of Hand (2010)
The whole world's falling apart, and Manchester United with it.คนทั้งโลกทำไมต้องยึดติดกับแมนฯ ยูน้า Death Race 2 (2010)
I was widowed in Manchester...ผมเคยเป็นหม้ายในแมนเชสเตอร์... Questions and Antlers (2010)
A friend of mine from Manchester has had some kind of an accident.เพื่อนของผมจาก แมนเชสเตอร์ เพิ่งประสบอุบัติเหตุ Dallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)
Xavier was a friend of mine from Manchester.ซาเวียร์เป็นเพื่อนผมจากแมนเชสเตอร์ Blame It on Rio Bravo (2010)
I realise any obligation you had to me was cancelled by my marriage, but if you can find your way to Manchester on the 18th of November,ฉันรู้ว่าฉันผิดสัญญากับเธอ ที่แต่งงานออกมา แต่ถ้าเธอสามารถหาทางมาที่แมนเชสเตอร์ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาทิตย์[n.] (āthit) EN: Sunday   FR: dimanche [m]
ช่องแคบอังกฤษ[n. prop.] (Chǿngkhaēp Angkrit) EN: English Channel   FR: La Manche
ด้าม[n.] (dām) EN: handle ; shaft ; helve ; haft ; hilt ; holder ; stock   FR: poignée [f] ; manche [m]
ด้ามไม้[n. exp.] (dām māi) EN: handle   FR: manche [m]
ด้ามไม้กวาด[n. exp.] (dām māikwāt) FR: manche de balai [m]
ด้ามมีดพับ[n. exp.] (dām mīt phap) FR: manche de canif [m]
หัวข่าว[n.] (hūakhāo) EN: news headline ; headline   FR: une [f] ; manchette [f] ; titre [m] ; chapeau [m]
แขนด้วน[adj.] (khaēn dūan) EN: armless   FR: manchot
แขนเสื้อ [n.] (khaēn seūa) EN: sleeve (of a shirt or blouse)   FR: manche [f]
แขนยาว[n. exp.] (khaēn yāo) FR: manches longues [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
MANCHA    M AA1 N K AH0
MANCHU    M AE1 N CH UW0
MANCHURIA    M AE0 N CH UH1 R IY0 AH0
MANCHESTER    M AE1 N CH EH2 S T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Manchester    (n) (m a1 n ch i s t @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
manche; mancher; manchesmany a [Add to Longdo]
manchmal; zuweilen {adv}sometimes [Add to Longdo]
Manchester (Stadt in Großbritannien und Nordirland)Manchester (city in Great Britain and Northern Ireland) [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
dimanche(n) |m| วันอาทิตย์

Japanese-English: EDICT Dictionary
しまんちゅ[, shimanchu] (n) (rkb [Add to Longdo]
アジア太平洋戦争;アジア・太平洋戦争[アジアたいへいようせんそう(アジア太平洋戦争);アジア・たいへいようせんそう(アジア・太平洋戦争), ajia taiheiyousensou ( ajia taiheiyousensou ); ajia . taiheiyousensou ( ajia . taih] (n) (See 十五年戦争,太平洋戦争) Asia-Pacific War (starting with the Manchurian Incident in 1931 and ending with the Japanese surrender in 1945) [Add to Longdo]
オヒョウ[, ohyou] (n) Manchurian elm (Ulmus laciniata) (ain [Add to Longdo]
チャンコロ[, chankoro] (n) (sl) (vulg) (X) Chinese person; Manchu person; Chink [Add to Longdo]
ディファレンシャルマンチェスタ符号化方式[ディファレンシャルマンチェスタふごうかほうしき, deifarensharumanchiesuta fugoukahoushiki] (n) {comp} differential Manchester encoding [Add to Longdo]
ネオロマンチシズム[, neoromanchishizumu] (n) neoromanticism [Add to Longdo]
マンチェスター[, manchiesuta-] (n) Manchester; (P) [Add to Longdo]
ロマンチシスト;ロマンティシスト[, romanchishisuto ; romanteishisuto] (n) romanticist [Add to Longdo]
ロマンチシズム;ロマンティシズム[, romanchishizumu ; romanteishizumu] (n) romanticism [Add to Longdo]
ロマンチスト;ロマンティスト[, romanchisuto ; romanteisuto] (n) (abbr) (See ロマンチシスト) romanticist [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mǎn, ㄇㄢˇ, / 滿] Manchurian; to fill; to fulfill; filled; packed, #987 [Add to Longdo]
满清[Mǎn Qīng, ㄇㄢˇ ㄑㄧㄥ, / 滿] Manchurian Qing (refers to the Qing dynasty, esp. at its decline, or as an anti-Qing slogan), #30,008 [Add to Longdo]
满洲[Mǎn zhōu, ㄇㄢˇ ㄓㄡ, / 滿] Manchuria, #30,513 [Add to Longdo]
满族[Mǎn zú, ㄇㄢˇ ㄗㄨˊ, / 滿] Manchu people, #30,915 [Add to Longdo]
曼彻斯特[Màn chè sī tè, ㄇㄢˋ ㄔㄜˋ ㄙ ㄊㄜˋ, / ] Manchester, #35,519 [Add to Longdo]
旗人[qí rén, ㄑㄧˊ ㄖㄣˊ, ] Manchurian; refers to 八旗 eight banners), #57,768 [Add to Longdo]
满洲国[Mǎn zhōu guó, ㄇㄢˇ ㄓㄡ ㄍㄨㄛˊ, / 滿] Manchukuo, #75,547 [Add to Longdo]
满汉[Mǎn Hàn, ㄇㄢˇ ㄏㄢˋ, / 滿] Manchurian-Chinese (relations), #206,703 [Add to Longdo]
旗籍[qí jí, ㄑㄧˊ ㄐㄧˊ, ] Manchurian national, #215,066 [Add to Longdo]
曼切斯特[Màn qiē sī tè, ㄇㄢˋ ㄑㄧㄝ ㄙ ㄊㄜˋ, ] Manchester; also written 曼徹斯特|曼彻斯特, #280,899 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ディファレンシャルマンチェスタ符号化方式[ディファレンシャルマンチェスタふごうかほうしき, deifarensharumanchiesuta fugoukahoushiki] differential Manchester encoding [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
時々[ときどき, tokidoki] manchmal [Add to Longdo]
満潮[まんちょう, manchou] Flut [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top