ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

male

M EY1 L   
173 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -male-, *male*
English-Thai: Longdo Dictionary
shemale(n) ชายที่ทำศัลยกรรมเป็นผู้หญิง(กะเทย) แต่ยังคงอวัยวะเพศชายไว้อยู่

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
male[N] ผู้ชาย, Syn. man, masculinity, manliness, Ant. female
male[ADJ] ซึ่งเป็นของผู้ชาย, See also: เกี่ยวกับผู้ชาย, เกี่ยวกับเพศชาย, Syn. masculine, manly, Ant. female
male[PRF] ป่วย, See also: เลว, ไม่ดี
males[N] เพศผู้, See also: ต้นไม้ที่มีแต่เกสรตัวผู้, เพศชาย
maledict[ADJ] ซึ่งถูกสาปแช่ง
maleness[N] ความเป็นชาย
maleness[N] ความเป็นผู้ชาย
malefactor[N] ผู้กระทำความผิด (ทางกฎหมาย), See also: ผู้ทำผิดกฎหมาย, ผู้กระทำผิด, Syn. criminal, crook, wrongdoer
maleficent[ADJ] ชั่วร้าย, See also: เป็นอันตราย, ซึ่งกระทำชั่ว, Syn. harmful, hurtful, malefic, Ant. beneficent
malevolent[ADJ] เป็นอันตราย, See also: เป็นภัย, ชั่ว, เลว, Syn. harmful, malignant, vicious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
male(เมล) adj.,n. ชาย,ผู้ชาย,ตัวผู้,พืชตัวผู้,ผู้,ผู้ชาย,เพศชาย,เกสรตัวผู้., See also: maleness n., Syn. masculine
male connectorตัวเสียบตัวผู้หมายถึง สายไฟด้านหัวที่มีลักษณะเป็นตัวผู้ ใช้เสียบลงในช่องเสียบหรือปลั๊กไฟตัวเมีย เมื่อการเสียบเรียบร้อย ไฟก็จะเดินผ่านได้
maledict(แมล'อิดิคทฺ) adj. ถูกสาป,ถูกแช่งด่า vt. สาป,แช่ง,แช่งด่า
malediction(แมลลิดิค'เชิน) n. การด่า,การแช่งด่า,การสาปแช่ง., See also: maledictive adj. maledictory adj., Syn. curse,slander
malefaction(แมลละแฟค'เชิน) n. อาชญากรรม,การกระทำที่เลวร้าย,การกระทำผิด
malefactor(แมล'ละแฟคเทอะ) n. ผู้กระทำผิดกฎหมาย,ผู้กระทำผิด,ผู้กระทำการชั่วร้าย., Syn. malefactress
malefic(มะเลฟ'ฟิค) adj. ชั่วร้าย,มีเจตนาร้าย,มีผลร้าย
maleficent(มะเลฟ`ฟิเซินทฺ) adj. ซึ่งทำชั่ว.
malevolence(มะเลฟ'วะเลินซฺ) n. ความประสงค์ร้าย,ความเกลียด
malevolent(มะเลฟ'ะเลินทฺ) adj. มุ่งร้าย,เป็นอันตราย,ชั่ว,เลว,เป็นภัย, See also: malevolently adv., Syn. hostile

English-Thai: Nontri Dictionary
male(adj) ตัวผู้,เพศผู้,เพศชาย
male(n) ตัวผู้,ผู้ชาย,เพศผู้
malediction(n) การสาปแช่ง,การแช่ง,คำสาป
malefactor(n) ผู้ร้าย,ผู้ประพฤติชั่ว,ผู้ทำผิด
malevolence(n) ความมุ่งร้าย,การให้ร้าย,การคิดร้าย
malevolent(adj) ซึ่งมุ่งร้าย,ซึ่งให้ร้าย,ซึ่งคิดร้าย
female(adj) เกี่ยวกับเพศหญิง,เกี่ยวกับสัตว์เพศเมีย
female(n) เพศหญิง,ผู้หญิง,สตรี,สัตว์ตัวเมีย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
maleชาย, เพศชาย, ตัวผู้, เพศผู้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
male childเด็กชาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
male fertility rateอัตราเจริญพันธุ์ของชาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
male gamete; antherozoid; microgamete; spermatozoid; spermatozoonเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ [มีความหมายเหมือนกับ sperm] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
male gametophyte; microgametophyteแกมีโทไฟต์เพศผู้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
male generationเชื้อสายฝ่ายชาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
male issueผู้สืบสายโลหิตจากฝ่ายชาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
male minorชายผู้เยาว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
male nuptialityภาวะสมรสของชาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
male reproduction rateอัตราเกิดทดแทนเพศชาย, อัตราสืบแทนพันธุ์เพศชาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Maleหัวสวม, เพศชาย, ตัวผู้ [การแพทย์]
Male actorsนักแสดงชาย [TU Subject Heading]
Male Factorsสาเหตุจากฝ่ายชาย [การแพทย์]
Male impersonatorsชายสวมบทบาทเป็นหญิง [TU Subject Heading]
Male juvenile delinquentsเยาวชนชายที่กระทำผิด [TU Subject Heading]
Male livestockปศุสัตว์เพศผู้ [TU Subject Heading]
Male nudeภาพเปลือยชาย [TU Subject Heading]
Male prisonersนักโทษชาย [TU Subject Heading]
Male prostituesผู้ชายขายตัว [TU Subject Heading]
Male prostitutionการค้าประเวณีชาย [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
male convictนักโทษชาย
malen | malend | gemalt | malt | malte (n vi vt name ) มอลต์สกัด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He could tell the difference between the noise the male made... ... and the sighing blow of the female.ระหว่างเสียงเป่าชายทำ และระเบิดถอนหายใจของหญิง The Old Man and the Sea (1958)
He took the bait like a male.เขาเอาเหยื่อเหมือนชาย The Old Man and the Sea (1958)
He moves like a male.เขาเดินเหมือนผู้ชาย The Old Man and the Sea (1958)
"I didn't either, " her male companion answered.ฉันไม่ได้ทั้งสหายชายของเธอ ตอบ The Old Man and the Sea (1958)
We'll kill the first-born male child in every household!เราต้องฆ่าลูกชายหัวปีของทุกบ้าน Blazing Saddles (1974)
Male victimsฝ่ายชายที่แสดงเป็นเหยื่อ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
- They are malefic, negative and destructive.-เป็นพวกมุ่งร้าย, คิดในทางลบ และชอบทำลาย. Suspiria (1977)
"The female of the species is more deadly than the male.""เพศหญิงเป็นเพศ ที่อันตรายมากกว่าเพศชาย" Clue (1985)
She'll come in, see this amputated member from the male cadaver stuck up between the legs of the female cadaver.ผมเอาไอ้จ้อนของศพ ไปเสียบที่หว่างขาศพผู้หญิง Punchline (1988)
He's a male chauvinist.เขาเป็นคนที่รักชาติชาย The Russia House (1990)
I wonder what the males are doing, loitering so close to her?ผมสงสัยว่าผู้ชายกำลังทำอะไร เตร็ดเตร่อยู่ใกล้ๆเธอ? Basic Instinct (1992)
I have no male heir, Catherine.พ่อไม่มีทายาทชาย แคทเธอรีน Wuthering Heights (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
maleThe experiment was made on a hundred unmarried males.
maleLooking for male equivalent to myself.
maleA male friend of mine called on me yesterday.
maleA person is either male or female.
maleDown there hurts, down there. Er, what do you call them? Testicles? In any case a male's 'important parts'.
maleThe "People's Choice" award, by public polling, was announced again this year and Mel Gibson and Julia Roberts were selected as the most popular male, and female, film actors.
maleIt is true of American society that the male is the head of the household.
maleTwo male school pupils sharing an umbrella? Quite the hot situation.
maleHe is a man of male courage.
maleThe patients in this study consisted of 30 males and 25 females.
maleSixty percent of Japanese adult males drink alcoholic beverages on a regular basis.
maleThis movement has not yet achieved all its goals, but it has already had considerable impact in many areas of male-female relations.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทพบุตร[N] god, See also: male deity, angel, divinity, Syn. เทพยดา, เทวดา, Ant. เทพธิดา, Example: เมื่อปู่เจ้าลาวตายไปแล้วจึงไปเกิดเป็นเทพบุตรบนสวรรค์, Count unit: องค์, Thai definition: เทวดาผู้ชาย, Notes: (สันสกฤต)
คำสาป[N] curse, See also: malediction, Syn. คำแช่ง, คำสาปแช่ง, Example: เด็กเล็กๆ เข้าไปรดน้ำมนต์เพื่อแก้คำสาป, Thai definition: ถ้อยคำที่กล่าวขึ้นเพื่อแสดงความปรารถนาให้เกิดสิ่งร้ายแก่ผู้อื่น
คำสาปแช่ง[N] curse, See also: malediction, Syn. คำแช่ง, คำสาป, Example: คำสาปแช่งได้กลายเป็นจริงขึ้นแล้วในวันนี้, Thai definition: ถ้อยคำที่กล่าวขึ้นเพื่อแสดงความปรารถนาให้เกิดสิ่งร้ายแก่ผู้อื่น
คำแช่ง[N] curse, See also: malediction, Syn. คำสาป, คำสาปแช่ง, Example: ภายหลังเมื่อเขามรณะแล้วคำแช่งได้กลายเป็นจริงขึ้นแล้ว, Thai definition: ถ้อยคำที่กล่าวขึ้นเพื่อแสดงความปรารถนาให้เกิดสิ่งร้ายแก่ผู้อื่น
พลาย[N] male elephant, Syn. ช้างพลาย, Ant. พัง, ช้างพัง, Example: เขาหันกลับเรียกพลายสุดเข้ามาเคียงขอนสักใหญ่, Count unit: เชือก, Thai definition: ช้างตัวผู้
เพศชาย[N] masculine, See also: male sex, Example: ยังไม่มีใครล่วงรู้ว่า ทารกที่อยู่ในครรภ์ของเธอนั้นเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย, Thai definition: รูปที่แสดงให้รู้ว่าเป็นผู้ชาย
ตัวผู้[N] male, See also: man, cock, Syn. เพศผู้, เพศชาย, Ant. ตัวเมีย, Example: สุนัขตัวผู้เมื่อถูกตอนแล้วจะอ้วนกว่าเดิมมาก, Count unit: ตัว, Thai definition: ที่มีเพศผู้ (เฉพาะสัตว์และพืชบางชนิด) เช่น แมวตัวผู้ เกสรตัวผู้
ช้างงวง[N] male elephant without tusk, See also: ivoryless elephant, Syn. ช้างสีดอ, Example: ช้างเชือกนี้เป็นช้างงวง, Count unit: เชือก, Thai definition: ช้างไม่มีงา
ช้างพลาย[N] male elephant, Syn. ช้างตัวผู้, Example: ช้างตัวผู้เมื่อโตขึ้นมา จะกลายเป็นช้างพลาย, Count unit: เชือก
ชาย[N] man, See also: male, Syn. ผู้ชาย, บุรุษ, Ant. หญิง, ผู้หญิง, Example: หญิงหรือชายในโลกปัจจุบันต่างก็สามารถทำงานได้ทัดเทียมกัน, Count unit: คน, Thai definition: คนที่มีลึงค์เป็นอวัยวะสืบพันธุ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุกรมวิธานสัตว์[n. exp.] (anukrom withān sat) EN: taxonomy   FR: taxinomie animale [m] ; taxonomie animale [f]
เอาเสียงธรรมดา[v. exp.] (ao sīeng thammadā) FR: parler d'une voix normale
อวัยวะสร้างน้ำตา[n. exp.] (awaiyawa sāng nāmtā) EN: tear glands ; lacrimal glands   FR: glande lacrymale [f]
บรรพชิต[n.] (banphachit = bapphachit) EN: priest ; bhiksu ; Buddhist monk ; bhiksuni ; Buddhist nun ; samanera ; male novice ; samanerika ; female novice   FR: religieux [m] ; religieuse [f] ; moine bouddhiste [m] ; moniale bouddhiste [f]
บุรุษพยาบาล[n. exp.] (burut phayāban) EN: male nurse   FR: infirmier [m]
ชาย[n.] (chāi) EN: male ; man ; fellow   FR: homme [m] ; garçon [m] ; mâle [m]
ช้างพัง[n.] (chāngphang) EN: female elephant ; cow elephant   FR: éléphante [f] ; éléphant femelle [m]
ชวนชมยักษ์[n. exp.] (chūanchom yak) EN: Adenium Somalense   
โดยปกติ[adv.] (dōi pakati = dōi pokkati) EN: usually ; normally ; ordinarily ; commonly ; generally ; in general   FR: habituellement ; normalement ; ordinairement ; en général
โดยทั่วไป[adv.] (dōi thūapai) EN: generally ; ordinarily ; normally ; commonly ; in general   FR: généralement ; en général ; normalement ; en règle générale

CMU English Pronouncing Dictionary
MALE    M EY1 L
MALEY    M EY1 L IY0
MALEK    M AA1 L EH0 K
MALES    M EY1 L Z
MALEC    M AA1 L IH0 K
MALER    M EY1 L ER0
MALENA    M AE1 L AH0 N AH0
MALE'S    M EY1 L Z
MALECKI    M AH0 L EH1 K IY0
MALECHA    M AH0 L EH1 CH AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
male    (n) mˈɛɪl (m ei1 l)
males    (n) mˈɛɪlz (m ei1 l z)
malefactor    (n) mˈælɪfæktər (m a1 l i f a k t @ r)
maleficent    (j) mˈəlˈɛfɪsnt (m @1 l e1 f i s n t)
malevolent    (j) mˈəlˈɛvəlnt (m @1 l e1 v @ l n t)
malediction    (n) mˌælɪdˈɪkʃən (m a2 l i d i1 k sh @ n)
malefactors    (n) mˈælɪfæktəz (m a1 l i f a k t @ z)
malevolence    (n) mˈəlˈɛvəlns (m @1 l e1 v @ l n s)
maledictions    (n) mˌælɪdˈɪkʃənz (m a2 l i d i1 k sh @ n z)
malevolently    (a) mˈəlˈɛvəlntliː (m @1 l e1 v @ l n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nán, ㄋㄢˊ, ] male, #604 [Add to Longdo]
男女[nán nǚ, ㄋㄢˊ ㄋㄩˇ, ] male-female, #2,906 [Add to Longdo]
男生[nán shēng, ㄋㄢˊ ㄕㄥ, ] male student (usually primary school); male schoolchild, #3,233 [Add to Longdo]
男朋友[nán péng you, ㄋㄢˊ ㄆㄥˊ ㄧㄡ˙, ] male friend; boyfriend, #5,179 [Add to Longdo]
[lǎo, ㄌㄠˇ, ] male; man (Cantonese), #5,969 [Add to Longdo]
[mǔ, ㄇㄨˇ, ] male, #11,250 [Add to Longdo]
雄性[xióng xìng, ㄒㄩㄥˊ ㄒㄧㄥˋ, ] male, #18,103 [Add to Longdo]
男婴[nán yīng, ㄋㄢˊ , / ] male baby, #23,389 [Add to Longdo]
雌雄[cí xióng, ㄘˊ ㄒㄩㄥˊ, ] male and female, #25,102 [Add to Longdo]
雄鹰[xióng yīng, ㄒㄩㄥˊ , / ] male eagle; tercel (male falcon used in falconry), #33,430 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
malen(vt) |malte, hat gemalt| วาดรูป, วาดภาพ (สังเกต: กรรมตรงของกิริยา malen เป็นภาพที่วาด) เช่น Kannst du mal einen Hund auf den Tisch malen? เธอช่วยวาดรูปสุนัขลงบนโตะหน่อยได้ไหม, See also: bemalen
Maler(n) |der, pl. Maler| จิตรกร, นักวาดรูป
Malerin(n) |die, pl. Malerinnen| จิตรกรที่เป็นผู้หญิง, นักวาดรูป
bemalen(vt) |bemalte, hat bemalt| วาดภาพ, วาดรูป (สังเกต: กรรมตรงของกิริยา bemalen เป็นวัตถุที่ถูกวาดลงบน) เช่น Kannst du mal den Tisch mit einem Hund bemalen? เธอช่วยวาดรูปสุนัขลงบนโตะหน่อยได้ไหม, See also: malen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chauvihaltung {f}male chauvinist attitude [Add to Longdo]
Krankenpfleger {m}male nurse [Add to Longdo]
Männerchor {m}male choir [Add to Longdo]
Männergesellschaft {f}male society [Add to Longdo]
Maler {m}; Malerin {f} | Maler {pl}painter | painters [Add to Longdo]
Malerarbeiten {pl}paint work [Add to Longdo]
Malerei {f}painting; art of painting [Add to Longdo]
Malerhaftigkeit {f}picturesqueness [Add to Longdo]
Mann {m}; männliches Wesen | Männer {pl}male | males [Add to Longdo]
Rüde {m}male dog [Add to Longdo]
Stecker {m} | freier Steckermale plug | straight plug [Add to Longdo]
Stiftstecker {m}male connector [Add to Longdo]
Verbundenheit {f} unter Männernmale bonding [Add to Longdo]
Wechseljahre {pl} des Mannesmale menopause [Add to Longdo]
malen | malend | gemalt | malt | malteto paint | painting | painted | paints | painted [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
maléfice(n) |m| คำสาป เช่น Avant longtemps, les cinéphiles seront lassés par ce long métrage qui tente, sans succès, d'expliquer les causes du terrible maléfice.

Japanese-English: EDICT Dictionary
AV女優[エーヴイじょゆう, e-vui joyuu] (n) (See アダルトビデオ) female porn star [Add to Longdo]
BL[ビーエル, bi-eru] (n) (1) (from the 和製英語 boys love) (See ボーイズラブ) male homosexuality; (2) (See 船荷証券) bill of lading; BL [Add to Longdo]
BLコミック[ビーエルコミック, bi-erukomikku] (n) (col) (See ボーイズラブ) comic featuring male homosexuality (wasei [Add to Longdo]
FGM[エフジーエム, efuji-emu] (n) (See 女子割礼) female genital mutilation; FGM; female circumcision; female genital cutting [Add to Longdo]
OG[オージー, o-ji-] (n) (1) (See OB) old girl; former female student; (2) office girl [Add to Longdo]
いかれぽんち[, ikareponchi] (n) airhead (of a male); ditz [Add to Longdo]
おれんち[, orenchi] (n) (male) (from おれのうち) my house [Add to Longdo]
お兄ちゃん;御兄ちゃん[おにいちゃん, oniichan] (n) (1) (fam) familiar form of "older brother"; (2) (fam) form of address for young adult male; mister [Add to Longdo]
お姉ちゃん[おねえちゃん, oneechan] (n) (1) (fam) (See お姉さん) familiar form of "older sister"; (2) (fam) form of address for young adult female [Add to Longdo]
お前(P);御前(P)[おまえ(P);おまい;おめえ, omae (P); omai ; omee] (pn,adj-no) (1) (fam) (male) you (formerly honorific, now sometimes derog. term referring to an equal or inferior); (2) (おまえ only) presence (of a god, nobleman, etc.); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
メスコネクタ[めすこねくた, mesukonekuta] female connector [Add to Longdo]
雌コネクタ[めすコネクタ, mesu konekuta] female connector [Add to Longdo]
雄コネクタ[おすコネクタ, osu konekuta] male connector [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
景勝[けいしょう, keishou] malerische_Landschaft [Add to Longdo]
景勝地[けいしょうち, keishouchi] malerische_Landschaft [Add to Longdo]
画家[がか, gaka] Maler [Add to Longdo]
絵画[かいが, kaiga] Malerei, Gemaelde, Bild [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (11 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Male \Male\, n.
   1. An animal of the male sex.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) A plant bearing only staminate flowers.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mal- \Mal-\ (m[a^]l-).
   A prefix in composition denoting ill, or evil, F. male, adv.,
   fr. malus, bad, ill. In some words it has the form {male-},
   as in malediction, malevolent. See {Malice}.
   [1913 Webster]
 
   Note: The form male- is chiefly used in cases where the e,
      either alone or with other letters, is pronounced as a
      separate syllable, as in malediction, malefactor,
      maleficent, etc. Where this is not the case, as in
      malfeasance or male-feasance, malformation or
      male-formation, etc., as also where the word to which
      it is prefixed commences with a vowel, as in
      maladministration, etc., the form mal is to be
      preferred, and is the one commonly employed.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Male- \Male-\ (m[a^]l- or m[a^]l[-e]-).
   See {Mal-}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Male \Male\ (m[=a]l), a. [L. malus. See {Malice}.]
   Evil; wicked; bad. [Obs.] --Marston.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Male \Male\, n.
   Same as {Mail}, a bag. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Male \Male\, a. [F. m[^a]le, OF. masle, mascle, fr. L. masculus
   male, masculine, dim. of mas a male; possibly akin to E. man.
   Cf. {Masculine}, {Marry}, v. t.]
   1. Of or pertaining to the sex that begets or procreates
    young, or (in a wider sense) to the sex that produces
    spermatozoa, by which the ova are fertilized; not female;
    as, male organs.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) Capable of producing fertilization, but not of
    bearing fruit; -- said of stamens and antheridia, and of
    the plants, or parts of plants, which bear them.
    [1913 Webster]
 
   3. Suitable to the male sex; characteristic or suggestive of
    a male; masculine; as, male courage.
    [1913 Webster]
 
   4. Consisting of males; as, a male choir.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mech.) Adapted for entering another corresponding piece
    (the female piece) which is hollow and which it fits; as,
    a male gauge, for gauging the size or shape of a hole; a
    male screw, etc.
    [1913 Webster]
 
   {Male fern} (Bot.), a fern of the genus {Aspidium} ({Aspidium
    Filixmas}), used in medicine as an anthelmintic, esp.
    against the tapeworm. {Aspidium marginale} in America, and
    {Aspidium athamanticum} in South Africa, are used as good
    substitutes for the male fern in medical practice. See
    {Female fern}, under {Female}.
 
   {Male rhyme}, a rhyme in which only the last syllables agree,
    as laid, afraid, dismayed. See {Female rhyme}, under
    {Female}.
 
   {Male screw} (Mech.), a screw having threads upon its
    exterior which enter the grooves upon the inside of a
    corresponding nut or female screw.
 
   {Male thread}, the thread of a male screw.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 male
   adj 1: being the sex (of plant or animal) that produces gametes
       (spermatozoa) that perform the fertilizing function in
       generation; "a male infant"; "a male holly tree" [ant:
       {androgynous}, {female}]
   2: characteristic of a man; "a deep male voice"; "manly sports"
     [syn: {male}, {manful}, {manlike}, {manly}, {virile}]
   3: for or pertaining to or composed of men or boys; "the male
     lead"; "the male population"
   n 1: an animal that produces gametes (spermatozoa) that can
      fertilize female gametes (ova) [ant: {female}]
   2: a person who belongs to the sex that cannot have babies [syn:
     {male}, {male person}] [ant: {female}, {female person}]
   3: the capital of Maldives in the center of the islands

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 male
  badly

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 male
  badly

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Male /maːlə/ 
  marks

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 male
  1. grind; pulverize
  2. paint

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top