Search result for

magne

(169 entries)
(0.0204 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -magne-, *magne*
English-Thai: Longdo Dictionary
magnesium(n) ธาตุแม็กนีเซียม
magnetic resonance imaging(n phrase) การสร้างภาพด้วยการเกิดเรโซแนนซ์แม่เหล็ก ย่อด้วย MRI

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
magnet[N] แม่เหล็ก, Syn. bar magnet, magnetized iron
magnet[N] คนหรือสิ่งน่าสนใจ, See also: สิ่งดึงดูดใจ, Syn. attraction, attractiveness
magneto[N] เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือพลังแม่เหล็กเพื่อจุดหัวเทียนในเครื่องยนต์
magnetic[ADJ] ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็ก, See also: เกี่ยวกับเเม่เหล็ก, Syn. magnetized, attractive, Ant. antimagnetic, repulsive
magnetic[ADJ] ซึ่งมีเสน่ห์ดึงดูด, Syn. attractive, charismatic, captivating
magnesium[N] ธาตุแม็กนีเซียม, Syn. atomic number 12
magnetise[VT] ทำให้กลายเป็นแม่เหล็ก, See also: ทำให้ดึงดูดกัน
magnetise[VT] ดึงดูดใจ, See also: ทำให้หลงใหล, Syn. lure, attract, fascinate
magnetism[N] อำนาจแม่เหล็ก, See also: พลังแม่เหล็ก, อำนาจดึงดูด, Syn. lure, influence, energy
magnetite[N] แร่แม่เหล็กมีลักษณะแข็งและสีดำ, Syn. lodestone, magmet

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
magnesia(แมกนี'เซีย) n. MgOเป็นยาระบาย
magnesium(แมกนี'เซียม) n. ธาตุโลหะเบาสีเงิน,Mg
magnet(แมก'เนท) n. แม่เหล็ก, Syn. loadstone
magnetic(แมกเนท'ทิค) adj. เกี่ยวกับแม่เหล็ก,เป็นแม่เหล็ก
magnetic coreวงแหวนแม่เหล็กมีลักษณะเป็นรูปวงแหวนทำด้วยเหล็ก เหล็กออกไซด์หรือเฟอไรต์ มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็กเมื่อมีกระแสไฟผ่าน ใช้ประโยชน์ในการเก็บบันทึกข้อมูล แต่เดิมมาแกนแม่เหล็กนี้เป็นส่วนเล็ก ๆ อยู่ในหน่วยความจำ ซึ่งถือเป็นหน่วยสมองหลัก ใช้เป็นที่ประมวลผล เรียกว่า magnetic core memory หรือ หน่วยความจำวงแหวนแม่เหล็ก ปัจจุบันไม่นิยมใช้แล้ว หันมาใช้สารกึ่งตัวนำชนิดอื่นแทน
magnetic diskจานแม่เหล็กหมายถึง สิ่งที่มีลักษณะเหมือนจาน เคลือบผิวด้วยไอออนออกไซด์ ทำให้เกิดกระแสแม่เหล็กบนผิวหน้าของจานแม่เหล็ก จะมีสองขั้วคือขั้วบวกและขั้วลบ สถานะสองขั้วนี้เองที่เรานำมาใช้แทนรหัสเลขฐานสอง (คือ 0 กับ 1) และทำให้เราสามารถบันทึกข้อมูลซึ่งแตกออกเป็นดิจิต (digit) ได้อย่างง่ายดาย นับเป็นสื่อเก็บข้อมูลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน ที่นิยมใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์ มีทั้งจานอ่อน (floppy disk หรือ diskette) และจานแข็ง (hard disk) จานบันทึกเหล่านี้จะต้องนำมาจัดรูปแบบการบันทึก (format) คือกำหนดแทร็ก (track) และเซ็กเตอร์ (sector) ก่อน จึงจะนำไปใช้ได้ดู track และ sector ประกอบ
magnetic drumดรัมแม่เหล็กหมายถึง วัสดุรูปทรงกระบอกที่หมุนรอบแกนด้วยความเร็ว ที่ผิวนอก ฉาบด้วยสารแม่เหล็ก ในการบันทึกข้อมูลลงบนพื้นผิวของดรัม จะบันทึกผ่านหัวบันทึก (write head) และอ่านข้อความออกโดยหัวอ่าน (read head) ดรัมจึงเป็นได้ทั้งหน่วยรับข้อมูล (input) และหน่วยแสดงผล (output) มีความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลน้อยกว่าแถบบันทึก (tape) แต่ยังช้ากว่าจานบันทึก (disk)
magnetic fieldสนามแม่เหล็ก
magnetic inkหมึกแม่เหล็กเป็นหมึกพิเศษชนิดหนึ่ง มีสารแม่เหล็กเป็นส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถอ่านตัวอักษรที่พิมพ์ด้วยหมึกชนิดนี้ได้ และจะแยกได้ว่ามีข้อความใดบ้าง โดยใช้คุณสมบัติของแม่เหล็ก หมึกแม่เหล็กชนิดนี้ มักใช้พิมพ์ในกิจการธนาคาร เช่น เลขที่บัญชีของลูกค้าในสมุดเช็ค หรือแบบฟอร์มเบิกเงิน เป็นต้น
magnetic ink character reเครื่องอ่านอักขระหมึกแม่เหล็กใช้ตัวย่อว่า MICR (อ่านว่า เอ็มไอซีอาร์) หมายถึง เครื่องอ่านตัวอักขระที่พิมพ์ด้วยหมึกแม่เหล็ก การอ่านหมึกแม่เหล็กที่ว่านี้ ใช้วิธีอ่านด้วยแสง ซึ่งจะทำให้คอมพิวเตอร์นำข้อมูลที่อ่านไปเก็บในหน่วยความจำแล้วประมวลผลให้ เหมือนกับการป้อนข้อมูลทางแป้น ส่วนมากใช้อ่านในกิจการของธนาคาร เช่น อ่านเลขที่บัญชีของลูกค้าในสมุดเช็ค เป็นต้น

English-Thai: Nontri Dictionary
magnesia(n) ผงขาวชนิดหนึ่ง
magnesium(n) แร่แมกนีเซียม
magnet(n) แม่เหล็ก,เครื่องดึงดูด,สิ่งดึงดูดใจ
magnetic(adj) เหมือนแม่เหล็ก,เกี่ยวกับแม่เหล็ก,ดึงดูด
MAGNETIC magnetic field(n) สนามแม่เหล็ก
magnetism(n) อำนาจแม่เหล็ก
magnetize(vt) ทำให้เหมือนแม่เหล็ก,สะกดจิต,ดึงดูด
magneto(n) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก
electromagnet(n) แม่เหล็กไฟฟ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
magnesian limestoneหินปูนแมกนีเซียม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
magnesicreteแมกนีซิครีต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
magnetic anomalyค่าผิดปรกติของสนามแม่เหล็ก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
magnetic basementหินฐานแม่เหล็ก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
magnetic bubbleฟองแม่เหล็ก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
magnetic cardบัตรแม่เหล็ก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
magnetic cardบัตรแม่เหล็ก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
magnetic clutchคลัตช์แม่เหล็ก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
magnetic coreวงแหวนแม่เหล็ก [มีความหมายเหมือนกับ core ๒] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
magnetic core memory; core memoryหน่วยความจำวงแหวนแม่เหล็ก [มีความหมายเหมือนกับ core storage; magnetic core storage] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Magnesiaแมกนีเซีย [การแพทย์]
Magnesia Columnแมกนีเซียคอลัมน์ [การแพทย์]
Magnesite แมกนีไซต์
แหล่ง - พบในจังหวัดจันทบุรี อุตรดิตถ์ ประโยชน์ - เป็นแร่ต้นกำเนิดในการนำมาผลิตโลหะแมกนีเซีย ใช้ทำพวกอิฐทนความร้อนสูง สำหรับเป็นตัวบุที่สำคัญอย่างหนึ่ง ภายในเตาถลุงโลหะ ใช้ในการผลิตสารประกอบทางเคมีต่าง ๆ ใช้ทำคาร์บอนไดออกไซด์ ยาถ่าย ทำแมกนีเซียมและแมกนีเซียมคลอไรด์ ซึ่งประกอบการทำหินอ่อนเทียมและทำยาพอกหินโรงสีไฟ [สิ่งแวดล้อม]
Magnesiumแมกนีเซียม [TU Subject Heading]
Magnesiumแม็กนีเซียม, แมกนีเซียม, แมกนีเซี่ยม, เกลือแมกเนเซียม [การแพทย์]
Magnesium alloysแมกนีเซียม อัลลอยด์ [TU Subject Heading]
Magnesium Balanceดุลย์แมกนีเซียม [การแพทย์]
Magnesium Carbonateแมกนิเซียมคาร์บอเนท, แมกนีเซ๊ยมคาร์บอเนต [การแพทย์]
Magnesium Carbonate, Lightแมกนีเซียมคาร์บอเนตชนิดเบา [การแพทย์]
Magnesium Deficiencyแมกนีเซียม; ภาวะพร่อง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
magnetic permeability (n ) ความสามารถในการเป็นแม่เหล็ก หรือดึงดูดด้วยแรงแม่เหล็ก
magnetically (adv) ส่ิงที่เป็นแม่เหล็ก, มีแรงดึงดูด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The magnetic field of the planet is bleeding out.สนามแม่เหล็กของดาวนี้กำลังลด Dead Space: Downfall (2008)
It could just be excess magnetic feedback from the planet crack.อาจจะเป็นสัญญาณตอบกลับ จากรอยแยกของดาวก็เป็นได้ Dead Space: Downfall (2008)
I'm guessing these particular monks are bilking the faithful by pushing a magnet up Buddha's butt.ผมแปลกใจที่พระทำเรื่อง\ หลอกลวงที่ไม่ธรรมดานี้\ \\โดยติดตั้งแม่เหล็กไว้ที่ฐานพระพุทธรูป Birthmarks (2008)
When she picked up that magnet, it moved one of the pins deeper into the sympathetic nervous center of her brain.เมื่อเธอยกแม่เหล็ก มันทำให้เข็มทิ่มเข้าไปลึกเข้าไป\ ยังเส้นประสาทส่วนกลางสมองเธอ Birthmarks (2008)
This sent a signal through the nerves to the blood vessels in her small intestines, which caused the symptoms in China and in the giant magnet we call an MRI.สิ่งนี้ได้ส่งสัญญานผ่านเส้นประสาท\ ไปยังเส้นเลือดในลำไส้เล็ก ทำให้เกิดอาการในประเทศจีน\ แล้วก็แม่เหล็กยักษ์ที่เรียกว่า.. Birthmarks (2008)
We'll put you on magnesium to prevent labor and steroids to grow the lungs.เราจะให้แมกนีเซียมคุณ... .. เพื่อชะลอการคลอด Joy (2008)
The contents of that box are highly magnetized.กล่องนั้นบรรจุของที่มี่พลังแม่เหล็กสูง Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
If it's still magnetic, the metal in this gunpowder should point the way.ถ้ามันยังเป็นแม่เหล็กอยู่ เหล็กในดินปืน จะช่วยเราชี้ทาง Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Pieces of wreckage and an intensely magnetic shroud covering mutilated remains?เศษส่วนของซากปรักหักพัง กับโครงภายนอกแม่เหล็กสูง ในนั้นศพถูกหันเป็นชิ้นๆๆ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Crystal's not magnetic.คริสตอล ไม่ใช่ แม่เหล็ก Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Hey, Joanne, just FYI... you've got refrigerator magnets stuck to your brace again.นี่, โจแอน, แค่ FYI... เธอไปเอาแม่เหล็กติดตู้เย็นมาอีกแล้ว เอามาติดอีกแล้ว The House Bunny (2008)
You guys are like mummy magnets!พวกนายเป็นพวกแม่เหล็กติดมัมมี่ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
magneA magnet attracts iron.
magneAn electric current can generate magnetism.
magneHe is the magnet of attention.
magneIn other words, the field of the magnet is near the pigeon's head.
magneKeeton put magnets on the heads of his pigeons.
magneMagnetic force drives the mechanism.
magnePowders of aluminium, magnesium, silicon, etc. explode.
magneShe has a magnetic personality.
magneShe has something of a magnetic force.
magneSo pigeons can find their way home with the help of the Earth's magnetic field.
magneSo the pigeon can feel the magnetic field on its head, but it can't feel the Earth's magnetic field.
magneSo there is a magnetic field around earth.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สนามแม่เหล็ก[N] magnetic field, Syn. สนามไฟฟ้า, Example: เราสามารถตรวจสอบว่าบริเวณใดมีสนามแเม่เหล็กหรือไม่โดยใช้เข็มทิศ, Thai definition: ส่วนที่อยู่บริเวณโดยรอบแม่เหล็กที่ทำให้แม่เหล็กดูดสารบางอย่างได้
ขั้วแม่เหล็ก[N] magnetic pole, Example: ถ้าขั้วแม่เหล็กชี้ไปทางทิศเหนือ เรียกว่า ขั้วเหนือ ถ้าชี้ไปทางทิศใต้ เรียกว่า ขั้วใต้, Count unit: ขั้ว, Thai definition: บริเวณที่ตัวแท่งแม่เหล็กซึ่งมีแรงแม่เหล็กมากที่สุด โดยปกติบริเวณดังกล่าวจะอยู่ใกล้ปลายทั้ง 2 ของแท่งแม่เหล็ก
มุมเท[N] angle of dip, See also: magnetic dip, slope, Count unit: มุม, Thai definition: มุมระหว่างแนวทิศของสนามแท้ของแม่เหล็กโลกกับแนวระดับ
แถบบันทึกภาพ[N] magnetic picture-recording tape, Example: เดี๋ยวนี้เราใช้แถบบันทึกภาพกันอย่างแพร่หลาย, Thai definition: แถบเคลือบสารแม่เหล็ก ใช้บันทึกสัญญาณภาพ
แถบบันทึกเสียง[N] magnetic sound-recording tape, Thai definition: แถบเคลือบสารแม่เหล็ก ใช้บันทึกสัญญาณเสียง
แถบแม่เหล็ก[N] magnetic stripe
คลื่นแม่เหล็ก[N] magnetic wave, Example: ยังไม่มีหลักฐานบ่งชัดว่าคลื่นแม่เหล็กจากจอภาพเป็นภัยต่อสุขภาพของผู้ใช้
จานแม่เหล็ก[N] magnetic disk, Syn. แผ่นดิสก์, ดิสก์, Example: เราสามารถเขียนแฟ้มข้อมูลได้หลายแฟ้มบนจานแม่เหล็ก, Count unit: แผ่น
ดีเกลือฝรั่ง[N] magnesium sulfate, Example: ฉันให้ลูกชายรับประทานดีเกลือฝรั่งเวลาเขาท้องผูก, Thai definition: เกลือปกติชนิดหนึ่ง ชื่อแมกนีเซียมซัลเฟต มีสูตร MgSO4. 7H2O ลักษณะเป็นผลึกสีขาว ละลายน้ำได้ มีสมบัติเป็นยาระบาย
แมกนีเซียม[N] magnesium, Example: แมกนีเซียมใช้ประโยชน์ในการถ่ายรูป, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 12 สัญลักษณ์ Mg เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็ง สีเงิน หลอมละลายที่ 650 ํ ซ. เมื่อจุดให้ติดไฟในอากาศจะได้เปลวสีขาว สว่างจัด ใช้ประโยชน์ในการถ่ายรูป ทำระเบิดเพลิง นำไปผสมกับโลหะอื่นให้เป็นโลหะเจือชนิดน้ำหนักเบา, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดึงดูด[v.] (deungdūt) EN: attract ; appeal ; draw ; magnetize ; arouse interest ; fascinate ; charm ; allure ; entice ; lure   FR: attirer ; charmer
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า [n. exp.] (khleūn maēlek faifā) EN: electromagnetic radiation ; electromagnetic wave   FR: onde électromagnétique [f] ; rayonnement électromagnétique [m]
เครื่องบันทึกเสียง[X] (khreūang bantheuk sīeng) EN: tape recorder   FR: magnétophone [m] ; enregistreur à cassettes [m]
เครื่องเล่นเทป[X] (khreūang len thēp) EN: tape recorder ; tape deck ; cassette player ; cassette recorder   FR: magnétophone [m] ; enregistreur à cassettes [m] ; enregistreur à bandes [m]
เครื่องเล่นวีดีโอ[X] (khreūang len wīdīō) EN: video cassette player   FR: magnétoscope [m]
แมกนีเซียม = แม็กนีเซียม[n.] (maeknīsīem) EN: magnesium   FR: magnésium [m]
แม่เหล็ก[n.] (maēlek) EN: magnet   FR: aimant [m]
แม่เหล็กไฟฟ้า [n. exp.] (maēlek faifā) EN: electro-magnet   FR: électroaimant [m]
มุมเท[n. exp.] (mum thē) EN: angle of dip ; magnetic dip ; slope   FR: angle d'inclinaison [m]
ประเทศเยอรมนี[n. prop.] (Prathēt Yoēramanī) EN: Germany   FR: Allemagne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MAGNER    M AE1 G N ER0
MAGNET    M AE1 G N AH0 T
MAGNESS    M AH0 G N IY1 S
MAGNETI    M AE0 G N EH1 T IY0
MAGNETS    M AE1 G N AH0 T S
MAGNESIA    M AE0 G N IY1 ZH AH0
MAGNET'S    M AE1 G N AH0 T S
MAGNETEK    M AE1 G N EH0 T EH2 K
MAGNETIC    M AE0 G N EH1 T IH0 K
MAGNESITE    M AE1 G N AH0 S AY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
magnet    (n) (m a1 g n i t)
magneto    (n) (m a1 g n ii1 t ou)
magnets    (n) (m a1 g n i t s)
magnesia    (n) (m a1 g n ii1 sh @)
magnetic    (j) (m a1 g n e1 t i k)
magnetos    (n) (m a1 g n ii1 t ou z)
magnesium    (n) (m a1 g n ii1 z i@ m)
magnetism    (n) (m a1 g n i t i z @ m)
magnetize    (v) (m a1 g n i t ai z)
magnetized    (v) (m a1 g n i t ai z d)

German-Thai: Longdo Dictionary
Magnetresonanztomografie(n) |die, pl. Magnetresonanztomografien| ระบบสร้างภาพตัดขวางจากการสั่นพ้องของคลื่นสนามแม่เหล็ก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Magnesiumsilikat {n} [chem.]magnesium silicate [Add to Longdo]
Magnet {m} | Magnete {pl}magnet | magnets [Add to Longdo]
Magnet {m} | Magnete {pl}lodestone | lodestones [Add to Longdo]
Magnet...solenoid [Add to Longdo]
Magnetantrieb {m}solenoid actuator [Add to Longdo]
Magnetband {n}magnetic tape [Add to Longdo]
Magnetbandantrieb {m}capstan drive [Add to Longdo]
Magnetbandstation {f}streamer [Add to Longdo]
Magnetbildplatte {f}magnetic videodisk [Add to Longdo]
Magnetblase {f}magnetic bubble [Add to Longdo]
Magnetdraht {m}; Magnetdrahtspeicher {m}magnetic wire [Add to Longdo]
Magnetfeld {n} | Magnetfelder {pl}magnetic field | magnetic fields [Add to Longdo]
Magnetfeldröhre {f}magnetron [Add to Longdo]
Magnetfeldstärke {f}megnetizing force [Add to Longdo]
Magnetfeldstärkenmessgerät {n}magnetometer [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
Allemagne(n) |f| ประเทศเยอรมนี, See also: Related: allemand

Japanese-English: EDICT Dictionary
MD[エムディー, emudei-] (n) (1) (See ミニディスク) minidisc; MD; (2) missile defense; MD; (3) magnetic disk; MD; (4) (See マーチャンダイジング) merchandising [Add to Longdo]
MRI[エムアールアイ, emua-ruai] (n) (See 磁気共鳴映像法) magnetic resonance imaging; MRI [Add to Longdo]
NMR[エヌエムアール, enuemua-ru] (n) (See 核磁気共鳴) nuclear magnetic resonance; NMR [Add to Longdo]
アンチマグネチック[, anchimagunechikku] (n) antimagnetic [Add to Longdo]
ウェーバー;ウエーバー[, ue-ba-; ue-ba-] (n) (1) waiver; (2) weber (Wb) (unit of magnetic flux) [Add to Longdo]
ウエーブ(P);ウェーブ;ウェイブ[, ue-bu (P); ue-bu ; ueibu] (n,vs) (1) wave (on water); (2) wave (electromagnetic, sound, etc.); (3) wavy hairstyle; (4) audience wave; the wave; (n) (5) {comp} WAVeform audio format; WAV; (P) [Add to Longdo]
エミフィル[, emifiru] (n) (abbr) EMI (electro-magnetic interference) filter [Add to Longdo]
コイルガン[, koirugan] (n) coilgun (gun in which a magnetic projectile is propelled using electromagnetic coils) [Add to Longdo]
ヒステリシス[, hisuterishisu] (n) (See 履歴現象) hysteresis (behaviour where the state of something depends on its past, e.g. magnetic hysteresis, etc.) [Add to Longdo]
フェライト磁石[フェライトじしゃく, feraito jishaku] (n) ferrite magnet [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
光磁[guāng cí, ㄍㄨㄤ ㄘˊ, ] magneto-optical [Add to Longdo]
光磁碟[guāng cí dié, ㄍㄨㄤ ㄘˊ ㄉㄧㄝˊ, ] magneto-optical disk; floptical disk [Add to Longdo]
光磁碟机[guāng cí dié jī, ㄍㄨㄤ ㄘˊ ㄉㄧㄝˊ ㄐㄧ, / ] magneto-optical drive; floptical drive [Add to Longdo]
可磁化体[kě cí huà tǐ, ㄎㄜˇ ㄘˊ ㄏㄨㄚˋ ㄊㄧˇ, / ] magnetic medium; material capable of being magnetized [Add to Longdo]
慈石[cí shí, ㄘˊ ㄕˊ, ] magnetite Fe3O4 [Add to Longdo]
氧化镁[yǎng huà měi, ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄇㄟˇ, / ] magnesium oxide [Add to Longdo]
玄石[xuán shí, ㄒㄩㄢˊ ㄕˊ, ] magnetite Fe3O4 [Add to Longdo]
硫酸镁[liú suān měi, ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨㄢ ㄇㄟˇ, / ] magnesium sulfate [Add to Longdo]
[cí, ㄘˊ, ] magnetic; magnetism; porcelain [Add to Longdo]
磁共振[cí gòng zhèn, ㄘˊ ㄍㄨㄥˋ ㄓㄣˋ, ] magnetic resonance [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
光磁気[ひかりじき, hikarijiki] MO, Magneto Optical [Add to Longdo]
光磁気ディスク[ひかりじきディスク, hikarijiki deisuku] Magneto-Optical disk [Add to Longdo]
磁界[じかい, jikai] magnetic field [Add to Longdo]
磁気インク[じきいんく, jikiinku] magnetic ink [Add to Longdo]
磁気インク文字[じきいんくもじ, jikiinkumoji] magnetic ink character [Add to Longdo]
磁気インク文字読み取り装置[じきインクもじよみとりそうち, jiki inku mojiyomitorisouchi] Magnetic Ink Character Reader (or Recognition), MICR [Add to Longdo]
磁気インク文字読取り装置[じきいんくもじよみとりそうち, jikiinkumojiyomitorisouchi] magnetic ink character reader [Add to Longdo]
磁気インク文字認識[じきいんくもじにんしき, jikiinkumojininshiki] magnetic ink character recognition, MICR (abbr.) [Add to Longdo]
磁気カード[じきカード, jiki ka-do] magnetic card [Add to Longdo]
磁気カード記憶装置[じきカードきおくそうち, jiki ka-do kiokusouchi] magnetic card storage [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[じ, ji] MAGNET, PORZELLAN [Add to Longdo]
磁場[じば, jiba] Magnetfeld [Add to Longdo]
磁場[じば, jiba] Magnetfeld [Add to Longdo]
磁気[じき, jiki] Magnetismus [Add to Longdo]
磁石[じしゃく, jishaku] Magnet [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top