Search result for

magical

(51 entries)
(0.0112 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -magical-, *magical*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
magical[ADJ] วิเศษ, See also: มหัศจรรย์, ซึ่งมีเวทมนตร์, Syn. charming, magic, Ant. natural
magical[ADJ] สนุกสนานอย่างมาก (คำไม่เป็นทางการ), Syn. magic
magically[ADV] อย่างมีเวทมนตร์, See also: อย่างน่ามหัศจรรย์
magical realism[N] ลักษณะการเขียนแบบผสมผสานเรื่องจริงกับจินตนาการ

English-Thai: Nontri Dictionary
magical(adj) ขลัง,วิเศษ,น่าหลงใหล,เกี่ยวกับเวทมนตร์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Magical-Religious Systemระบบศาสนาของขลัง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I mean, we've been friends for so long, but we just had this one magical night, and we couldn't deny our feelings any longer.ฉันรู้, ใช่ ฉันหมายถึง เราเป็นเพื่อนกันมานาน แต่... Committed (2008)
Magical lesions, which appear out of nowhere.รอยแผลกายสิทธิ์ มันหายไปที่ไหน Emancipation (2008)
But you'd rather play mind games to prove you're the only one with magical powers.แต่คุณกลับเอามาเล่นเกม เพื่อพิสูจน์ว่าคุณคือ คนเดียวที่มีพลังพิเศษ Emancipation (2008)
Sometimes I wonder whether your magical talents were given to the right person.บางครั้งลุงก็สงสัยนะ ว่าไอ้พรสวรรค์ด้านเวทย์มนต์ของเธอเนี่ย บางที ฟ้าอาจจะให้มาผิดคน The Mark of Nimueh (2008)
The Moon Princess revealed the magical power's to both families...เจ้าหญิงจันทราเผยพลังเวทมนตร์ให้ทั้งสองตระกูลได้เห็น The Secret of Moonacre (2008)
A mystical companion to protect her a magical creature...ซึ่งเป็นเพื่อนผู้มีเวทมนตร์ ที่คอยปกป้องเธอ เวทมนตร์ที่มีชีวิต The Secret of Moonacre (2008)
A hotel in the middle of the night can be a magical place.เที่ยงคืนของโรงแรม จะมีที่วิเศษอยู่ที่หนึ่ง The Curious Case of Benjamin Button (2008)
It's gonna be magical.มันต้องอัศจรรย์ใจแน่ ๆ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
And then Dustfinger a traveling fire juggler with magical powers.แล้วก็นิ้วผุ่น... นักเล่นกลไฟเร่ร่อน ที่มีพลังเวทมนตร์ Inkheart (2008)
Then, one day... something magical happened, just like out of a fairy tale.จนมาวันหนึ่ง... สิ่งมหัศจรรย์บางอย่างได้เกิดขึ้น เหมือนกับเรื่องเล่าในเทพนิยาย The House Bunny (2008)
But with his magical staff, he was unbeatable.ถ้ามีไม้พลองอนยู่ในมือ เขาไม่มีวันพ่ายใครทั้งนั้น The Forbidden Kingdom (2008)
Ponyo misused her magical powers.ปองโย่ใช้เวทมนตร์ในทางที่ผิด Ponyo (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
magicalIn her right hand was gripped a suspicious looking rod that practically radiated "I'm a magical girl item".
magicalMr Brown has a magical way with children.
magicalShurrup! Don't make such a fuss over a little headache. I'm flat out of magical power - this is all your fault!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสก[ADJ] magical, Example: หมอผีกำข้าวสารเสกซัดไปบริเวณหลุมฝังศพ, Thai definition: ที่มีการร่ายมนตร์หรือท่องคาถาเพื่อทำให้ศักดิ์สิทธิ์
พิทยาพล[N] magical power, Thai definition: กำลังหรืออำนาจกายสิทธิ์
ฤทธา[N] supernatural power, See also: magical power, Syn. ฤทธิ์, ฤทธี, Thai definition: อำนาจศักดิ์สิทธิ์
ฤทธี[N] supernatural power, See also: magical power, Syn. ฤทธิ์, ฤทธา
ความขลัง[N] magical power, See also: alchemy, supernaturalism, Syn. ความศักดิ์สิทธิ์, Example: เมื่อจะรดน้ำมนต์เพื่อความขลังก็ต้องขอให้หลวงพ่อซึ่งถือว่าศักดิ์สิทธิ์อมน้ำมนต์พ่นให้เปียกทั่ว, Thai definition: ความมีกำลังหรืออำนาจที่อาจบันดาลให้เป็นไปได้, มีอำนาจศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่า อาจบันดาลให้สำเร็จได้ดังประสงค์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อิทธิปาฏิหาริย์[n.] (itthipātihān) EN: miracle ; supernatural power ; magical power   FR: miracle [m] ; mystère [m] ; pouvoir magique [m] ; pouvoir surnaturel [m]
อิทธิฤทธิ์[n.] (itthirit) EN: power ; might ; efficacy ; potency ; supernatural power ; magical power   
ขลัง[adj.] (khlang) EN: magical ; miraculous ; mystical ; marvelous ; wonderful ; sacred   FR: magique ; surnaturel ; sacré ; mystique
มหัศจรรย์[adj.] (mahatsajan) EN: miraculous ; wonderful ; amazing ; astonishing ; marvelous ; magical   FR: merveilleux ; miraculeux ; magique
นาค[n.] (nāk) EN: Naga ; fabulous serpent ; great snake ; mythical serpent-like being with magical powers   FR: naga [m] ; serpent fabuleux [m]
วิเศษ[adj.] (wisēt) EN: superb ; splendid ; topping ; fine ; magic ; magical ; highly skilled ; marvelous ; excellent ; magnificent ; wonderful   FR: merveilleux ; magique ; superbe ; magnifique

CMU English Pronouncing Dictionary
MAGICAL    M AE1 JH IH0 K AH0 L
MAGICALLY    M AE1 JH IH0 K AH0 L IY0
MAGICALLY    M AE1 JH IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
magical    (j) (m a1 jh i k l)
magically    (a) (m a1 jh i k l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ポーション[, po-shon] (n) (1) portion; (2) potion (e.g. magical) [Add to Longdo]
マジカル;マジコウ(ik)[, majikaru ; majikou (ik)] (n) magical [Add to Longdo]
マジックリアリズム[, majikkuriarizumu] (n) magic realism; magical realism [Add to Longdo]
厭魅;魘魅[えんみ, enmi] (n) killing someone with a magical curse [Add to Longdo]
化け猫[ばけねこ, bakeneko] (n) monster cat; cat with magical powers [Add to Longdo]
怪猫[かいびょう, kaibyou] (n) monster cat; cat with magical powers [Add to Longdo]
結界[けっかい, kekkai] (n) barrier (often spiritual or magical) [Add to Longdo]
幻想的[げんそうてき, gensouteki] (adj-na) fantastic; magical; wondrous; whimsical; fairytale-like; romantic [Add to Longdo]
使い魔[つかいま, tsukaima] (n) familiar (spirit or otherwise magical creature which aids a magician or sorcerer); familiar spirit [Add to Longdo]
呪術思考[じゅじゅつしこう, jujutsushikou] (n) magical thinking [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
妙手回春[miào shǒu huí chūn, ㄇㄧㄠˋ ㄕㄡˇ ㄏㄨㄟˊ ㄔㄨㄣ, ] magical hands bring the dying back to life (成语 saw); miracle cure; brilliant doctor [Add to Longdo]
神奇[shén qí, ㄕㄣˊ ㄑㄧˊ, ] magical; mystical; miraculous [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Magic \Mag"ic\, Magical \Mag"ic*al\, a. [L. magicus, Gr. ?, fr.
   ?: cf. F. magique. See {Magi}.]
   1. Pertaining to the hidden wisdom supposed to be possessed
    by the Magi; relating to the occult powers of nature, and
    the producing of effects by their agency.
    [1913 Webster]
 
   2. Performed by, or proceeding from, occult and superhuman
    agencies; done by, or seemingly done by, enchantment or
    sorcery; as, a magical spell. Hence: Seemingly requiring
    more than human power; imposing or startling in
    performance; producing effects which seem supernatural or
    very extraordinary; having extraordinary properties; as, a
    magic lantern; a magic square or circle.
    [1913 Webster]
 
       The painter's magic skill.      --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   Note: Although with certain words magic is used more than
      magical, -- as, magic circle, magic square, magic wand,
      -- we may in general say magic or magical; as, a magic
      or magical effect; a magic or magical influence, etc.
      But when the adjective is predicative, magical, and not
      magic, is used; as, the effect was magical.
      [1913 Webster]
 
   {Magic circle}, a series of concentric circles containing the
    numbers 12 to 75 in eight radii, and having somewhat
    similar properties to the magic square.
 
   {Magic humming bird} (Zool.), a Mexican humming bird ({Iache
    magica}), having white downy thing tufts.
 
   {Magic lantern}. See {Lantern}.
 
   {Magic square}, numbers so disposed in parallel and equal
    rows in the form of a square, that each row, taken
    vertically, horizontally, or diagonally, shall give the
    same sum, the same product, or an harmonical series,
    according as the numbers taken are in arithmetical,
    geometrical, or harmonical progression.
 
   {Magic wand}, a wand used by a magician in performing feats
    of magic.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 magical
   adj 1: possessing or using or characteristic of or appropriate
       to supernatural powers; "charming incantations"; "magic
       signs that protect against adverse influence"; "a magical
       spell"; "'tis now the very witching time of night"-
       Shakespeare; "wizard wands"; "wizardly powers" [syn:
       {charming}, {magic}, {magical}, {sorcerous},
       {witching(a)}, {wizard(a)}, {wizardly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top