Search result for

mag

(194 entries)
(0.3376 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mag-, *mag*.
English-Thai: Longdo Dictionary
magnesium(n) ธาตุแม็กนีเซียม
magnetic resonance imaging(n phrase) การสร้างภาพด้วยการเกิดเรโซแนนซ์แม่เหล็ก ย่อด้วย MRI

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
maglevเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง ที่ตัวรถจะถูกยกขึ้นจากรางด้วยแรงแม่เหลฺ็ก การเคลื่อนที่จึงเกิดขึ้นโดยไม่เกิดแรงเสียงทานระหว่างตัวรถและราง มีที่มาจากคำว่า magnetic levitation
magnetic permeability (n ) ความสามารถในการเป็นแม่เหล็ก หรือดึงดูดด้วยแรงแม่เหล็ก
magnetically (adv) ส่ิงที่เป็นแม่เหล็ก, มีแรงดึงดูด
magnificent (adj ) อลังการ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mag    [ABBR] คำย่อของ magneto, See also: เครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งช่วยจุดหัวเทียนรถ, Syn. magneto
mag    [ABBR] คำย่อของ magazine
mag    [SL] นิตยสาร
magic    [N] มายากล, See also: กล, ศิลปะการเล่นกล, Syn. magic trick, conjuring trick, trick
magic    [N] เวทมนตร์, See also: อิทธิฤทธิ์, อำนาจวิเศษ, Syn. sorcery
magic    [N] การใช้มนตร์วิเศษ
magic    [ADJ] วิเศษ, See also: น่าพิศวง, Syn. charming, miraculous, wonderful
magma    [N] หินหลอมละลายที่ร้อนมากใต้ผิวโลก (ทางภูมิศาสตร์), See also: แม็กม่า, Syn. lava, lapilli
Maggie    [N] ชื่อของผู้หญิง, Syn. Margaret, Meg
maggot    [N] หนอนแมลง, Syn. grub, creepy-crawly

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
MAG welding; metal active-gas weldingการเชื่อมแม็ก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
mag wheelล้อแม็ก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
magazineนิตยสาร [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
magic realismสัจนิยมแนวมายา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
magic squareจัตุรัสกล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Maginot Lineแนวป้องกันมาจิโนต์ (เส้นกำหนดอาณาเขตของฝรั่งเศส) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
magistrateผู้พิพากษาศาลแขวง [ดู justice of the peace] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
magistrateผู้พิพากษาศาลแขวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
magistrate's courtศาลแขวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
magistrate, ex-officioผู้พิพากษาศาลแขวงโดยตำแหน่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Magakaryocytesเมกาคาริโอซัยท์ [การแพทย์]
Magazineนิตยสาร, นิตยสาร เขียนทับศัพท์ว่า แมกาซีน
นิตยสาร (Magazine) คือสิ่งพิมพ์รายคาบที่ออกเป็นระยะสำหรับผู้อ่านทั่วไป มุ่งทั้งให้ความรู้และความบันเทิง ความรู้มักเป็นไปในลักษณะที่ให้ความรอบรู้ มีการหารายได้จากการโฆษณาและวางขายทั่วไปผู้อ่านสามารถบอรับเป็นสมาชิกได้

คำว่านิตยสาร มาจากรากศัพท์ คือ นิตย (สม่ำเสมอ) และสาร (เนื้อหา) คำว่านิตยสารโดยทั่วไปอาจมีความหมาย คาบเกี่ยวกับคำว่า วารสารซึ่งออกตามกำหนดเวลาที่แน่นอน แต่ในทางบรรณารักษ์ศาสตร์ปัจจุบันเมื่อมีการใช้อินเทอร์เน็ต ทำให้มี นิตยสารในอินเทอร์เน็ตซึ่งมิใช่สิ่งพิมพ์ แต่ยังเรียกกันว่า นิตยสาร

เป็นที่น่าสังเกตว่า นิตยสารบางชื่อ ไม่ได้ใช้คำว่า นิตยสาร แต่ก็น่าจะจัดเป็นนิตยสารได้ เช่น อนุสารอสท. ของการ ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขณะที่สิ่งพิมพ์บางชนิดมีความก้ำกึ่ง ระหว่างหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์และนิตยสารรายสัปดาห์ เช่น มติชนรายสัปดาห์ สยามรัฐรายสัปดาห์ เนชั่นรายสัปดาห์ ทั้งนี้ก็เพราะเนื้อหาในเล่มมีทั้งข่าว วิเคราห์ข่าว และบันเทิงในสัดส่วนที่ พอๆกัน โดยทั่วไปนิตยสารมักจะมีลักษณะผ่อนคลาย เล่าเรื่องไม่นิยมเขียนในลักษณะตำรา เว้นแต่ละแทรกอยู่เป็นบางส่วนของเล่ม นิตยสารสำหรับคนอ่านเฉพาะกลุ่มฉบับแรกของโลกตีพิมพ์ในกรุงลอนดอนเมื่อ พ.ศ. 2274 (สมัยพระเจ้าท้ายสระ) ชื่อนิตยสาร สุภาพบุรุษ (The Gentlemen's Magazine) เลิกกิจการไปเมื่อ พ.ศ.2450 นิตยสารสำหรับผู้บริโภคฉบับแรกของโลกคือ นิตยสารสกอต (The Scots Magazine) ตีพิมพ์ในสกอตแลนด์ เมื่อปี พ.ศ.2282 ซึ่งตรงกับสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ และยังคงตีพิมพ์จนถึงปัจจุบันการตีพิมพ์

นิตยสาร เป็นสิ่งพิมพ์ที่จัดพิมพ์ออกเผยแพร่ตามกำหนดเวลา หรือคาบเวลาที่แน่นอน เช่น ออกทุกสัปดาห์ หรือออกทุกเดือน ลักษณะโดยทั่วไปเป็นสิ่งพิมพ์ เข้าเล่มแบบเดียวกับหนังสือ

วารสารคือ วารสาร เป็นสิ่งพิมพ์ จัดพิมพ์ออกเผยแพร่เป็นคราวๆ หรือเป็นวาระ ซึ่งอาจมีกำหนดเวลาหรือไม่มีกำหนดเวลาแน่นอนก็ได้ วารสารและนิตยสาร จัดอยู่ในสิ่งพิมพ์ประเภทออกตามรายคาบ หรือออกต่อเนื่องตามลำดับ เนื่องจากสิ่งพิมพ์ประเภทนี้มีชื่อเรียกหลายชื่อ ทั้งใน ภาษา ไทยและภาษาอังกฤษ บางคำมีความหมายกว้างๆ ใช้แทนกันได้ แต่บางคำมีความหมายแคบ แสดงถึงลักษณะเฉพาะบางอย่าง จนไม่อาจใช้แทนคำอื่นได้ เพื่อให้เข้าใจตรงกัน ในที่นี้จึงขอใช้คำว่า "วารสาร" เป็นคำเรียก แทนสิ่งพิมพ์ประเภทนี้ทั้งหมด

ลักษณะของวารสาร จาก ความหมายดังกล่าว วารสาร จึงเป็นสิ่งพิมพ์ที่ออกต่อเนื่องตามกำหนดหรือ ออกตามวาระ สามารถนำมาพิจารณากำหนดเป็นลักษณะของวารสารได้ดังนี้

1. เป็นสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Periodical or Serial) มีกำหนดเวลาออก แน่นอนระยะเวลาที่นิยมกำหนดออก เช่น ( วราวุธ ผลานันต์ 2536 : 5-6)

-รายสัปดาห์ (Weekly) กำหนดออกสัปดาห์ละครั้ง ปีละ 52 ฉบับ

-รายปักษ์ (Fortnightly) กำหนดออกทุก 2 สัปดาห์ ปีละ 26 ฉบับ

-รายครึ่งเดือน (Semimonthly) กำหนดออกเดือนละ 2 ครั้ง ปีละ 24 ฉบับ

-รายเดือน (monthly) กำหนดออกเดือนละครั้ง ปีละ 12 ฉบับ

-รายหกเดือนหรือรายครึ่งปี (Semiannually) กำหนดออกทุก 6 เดือน

-รายปี (Annually) กำหนดออกปีละฉบับ

นอกจากนี้บางฉบับอาจมีการกำหนดระยะเวลาออกที่แตกต่างออกไปจากที่กล่าวมาแล้ว เช่น รายครึ่งสัปดาห์ (Semiweekly) กำหนดออกสัปดาห์ละ 2 ฉบับ ปีละ 104 ฉบับ รายทศกำหนดออกทุก 10 วัน ปีละ 36 ฉบับ และรายสะดวกมีกำหนดออกไม่แน่นอน ลักษณะความต่อเนื่องของวารสารไม่มีกำหนดว่าจะสิ้นสุดลงในฉบับใด

2. มีเลขกำกับประจำฉบับ ได้แก่ เลขปีที่ (Volume) เลขฉบับที่ ( Issue Number) และวัน เดือน ปี (Date) การนับลำดับฉบับที่อาจนับเป็นปีๆ เช่น วารสารรายเดือน แต่ละปีจะมีตั้งแต่ฉบับที่ 1-12 หรืออาจนับต่อเนื่องไปเรื่อยๆ เช่นวารสารรายเดือน ฉบับแรกของปีที่ 2 ก็นับเป็นฉบับที่ 13 นอกจากเลขปีที่ ฉบับที่ และวันเดือนปี ซึ่งเป็นเลขที่ต้องต่อเนื่องเป็นลำดับกันไปแล้วยังมีเลขอีกชุดหนึ่งเป็นเลข เฉพาะที่แน่นอน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงถือเป็นรหัสประจำวารสารแต่ละชื่อ เพื่อการควบคุมทางบรรณานุกรม ในระบบข้อมูลวารสารระหว่างชาติ เรียกว่า เลขสากลประจำวารสาร (International Standard Serial Number-ISSN) ซึ่งศูนย์ข้อมูลวารสารระหว่างชาติระดับสากล มอบให้ศูนย์ข้อมูลวารสารระหว่างชาติ ประจำประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ เป็นผู้กำหนดให้แก่วารสารแต่ละชื่อในประเทศของตน สำหรับประเทศไทยมีหอสมุดแห่งชาติ เป็นศูนย์ข้อมูลวารสารระหว่างชาติแห่งประเทศไทย เป็นผู้กำหนดวารสารแต่ละชื่อให้ได้รับหมายเลขสากลประจำวารสาร และจะต้องพิมพ์ไว้ที่หน้าปกหรือหน้าปกใน หรือสันวารสารใกล้ ๆ กับชื่อวารสาร มีอักษร ISSN ตามด้วยเลข อารบิค 8 ตัว มีเครื่องหมายยติภังค์ (-) คั่นระหว่าง เลข 4 ตัวแรก กับเลข 4 ตัวหลัง เช่น วารสาร ซีเนแม็ก ISSN 0858-9305

3. รูปเล่ม มักทำให้มีบางส่วนมีลักษณะเหมือนกันทุกฉบับ เพื่อให้ผู้อ่านสังเกตและจำได้ง่าย เช่น ขนาดความกว้าง ยาว รูปแบบและสีของตัวอักษร ชื่อวารสารที่หน้าปก และสัญลักษณ์ประจำวารสาร

4. เนื้อหา ประกอบด้วยบทความหลายบทความ จากผู้เขียนหลาย ๆ คน ถ้าเป็นวารสารมักจะเป็นวิชาการเฉพาะแขนงวิชา ถ้าเป็นนิตยสารมักจะมีบทความทั่ว ๆ ไป สารคดี หรือบันเทิง เช่น นวนิยาย เรื่องสั้น ลงติดต่อกันเป็นหลายๆ มีคอลัมน์บรรณาธิการ คอลัมน์ประจำ วารสารบางชื่อเนื้อหาอาจเป็นรูปภาพ เป็นบทวิจารณ์ สรุปข่าวและวิเคราะห์ เหตุการณ์บ้านเมือง ฯลฯ ทั้งนี้เป็นไปตามประเภทและวัตุประสงค์ของวารสาร แต่ละฉบับ

5. ผู้จัดพิมพ์ ผู้จัดพิมพ์วารสารอาจเป็นเอกชน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบัน องค์การ สมาคม ชมรม โดยมีวัตถุประสงค์บางอย่าง เช่น เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ประชา-สัมพันธ์หน่วยงาน ให้ความบันเทิง ความรู้ทั่วไป หรือเพื่อธุรกิจการค้า เป็นต้น

6. การเผยแพร่ มีทั้งการจำหน่ายและแจกฟรี การจำหน่ายอาจวางจำหน่ายตามร้านขายหนังสือ การให้ผู้อ่านบอกรับเป็นสมาชิกประจำ ชำระค่าวารสารล่วงหน้าแล้วผู้จัดพิมพ์เป็นผู้ส่งวารสารไปให้สมาชิก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Magazine coversปกนิตยสาร [TU Subject Heading]
Magazine designการออกแบบนิตยสาร [TU Subject Heading]
Magazine format television programsรายการนิตยสารทางโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Magazine illustrationภาพประกอบวารสาร [TU Subject Heading]
Magentaสีม่วงแดง [การแพทย์]
Magenta Paintมาเจนต้าเพนท์ [การแพทย์]
Magentasสีแดงคล้ำ, สีม่วง [การแพทย์]
Maggotsหนอนแมลงวัน [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
magazine(แมก'กะซีน) n. นิตยสาร,ห้องเก็บดินปืนหรือวัตถุระเบิดอื่น ๆ ,กล่องใส่กระสุนในปืนอัตโนมัติ,กระสุนปืนรวมทั้งแก๊ป,ปลอกกระสุนและหัวตะกั่ว, See also: magazinish adj. magaziny adj.
mage(เมจ) n. นักเล่นกล,ผู้วิเศษ
magenta(มะเจน'ทะ) n. สีม่วงแดง
maggot(แมก'เกิท) n. ตัวอ่อนที่ไร้ขาของแมลง,ความคิดวิตถาร, See also: maggoty adj.
magic(แมก'จิค) n. เวทมนตร์คาถา,อาถรรพ์,ของวิเศษ,อำนาจวิเศษ,การเล่นกล. adj. น่าอัศจรรย์,สวยงามจนน่าหลงใหล,เกี่ยวกับเวทมนตร์คาถา, See also: magically adv. magical adj.
magician(มะจิช'เชิน) n. นักเล่นกล,ผู้วิเศษ,นักเล่นคาถาอาคม,นักปลุกผี, Syn. sorcerer
magisterial(แมจจิสเทอ'เรียล) adj. เกี่ยวกับนาย,อย่างวางอำนาจ,เชื่อถือได้,มีหลักฐาน,ในฐานะเป็นต้นตำรับ,ในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญ., See also: magisterially adv. magisterialness n.
magistracy(แมจ'จิสทราซี) n. ตำแหน่งหรืออำนาจหน้าที่ของพนักงานปกครองหรือผู้พิพากษา,กลุ่มผู้พิพากษา,กลุ่มพนักงานปกครอง.
magistral(แมจ'จิสทรัล) adj. เฉพาะโอกาส,สำคัญ,เกี่ยวกับพนักงานปกครอง,เกี่ยวกับผู้พิพากษา
magistrate(แมจ'จิสเทรท) n. ผู้พิพากษา,พนักงานผู้ปกครอง, See also: magistrateship n.

English-Thai: Nontri Dictionary
magazine(n) นิตยสาร,วารสาร,หนังสือพิมพ์รายเดือน,คลังกระสุน,ซองปืน
maggot(n) ตัวหนอน,ตัวอ่อนของแมลง
magic(adj) เกี่ยวกับเวทมนตร์,อาถรรพณ์,วิเศษ,น่าอัศจรรย์
magic(n) เวทมนตร์คาถา,มนตร์ดำ,อาถรรพณ์,อำนาจลึกลับ
magical(adj) ขลัง,วิเศษ,น่าหลงใหล,เกี่ยวกับเวทมนตร์
magician(n) ผู้ใช้เวทมนตร์,ผู้วิเศษ,หมอผี,นักมายากล
magistracy(n) คณะเจ้าหน้าที่,คณะผู้พิพากษา,กลุ่มพนักงานปกครอง
magistrate(n) เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร,ผู้พิพากษา,นักปกครอง
magnanimity(n) ความเผื่อแผ่,ความใจกว้าง,ความเอื้ออารี,ความไม่เห็นแก่ตัว
magnanimous(adj) เผื่อแผ่,ใจกว้าง,เอื้ออารี,ไม่เห็นแก่ตัว

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
magThe magazine Look is no longer being published.
magThe magazine which you lent me is very interesting.
magDo you subscribe to any magazines?
magDo you subscribe to any monthly magazine?
magYou're a magician with a needle and thread.
magThe view from the top of that building was magnificent.
magThat company puts out a magazine, doesn't it?
magI found nothing interesting in that magazine.
magAre you done with that magazine?
magThat store sells newspaper and magazine.
magI'm very serious about wanting to be a good magician.
magKeeton put magnets on the heads of his pigeons.
magHere is a new magazine for you to read.
magHere are one weekly magazines.
magThis video is magnificent!
magSending manuscript after manuscript paid off. A magazine finally published my work.
magThis microscope magnifies objects by 100 times.
magAccording to this magazine, my favorite actress will marry a jazz musician next spring.
magAccording to this magazine, the economic situation in Japan is getting worse year by year.
magThis magazine helps me to keep up with what's happening in the world.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
She's full of black magic.เธอเป็นคนที่เต็มไปด้วยมนต์ดำ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Now, begin thy magic spell.ตอนนี้ เริ่มต้นเวทมนตร์ของเจ้า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
It's a magic wishing apple.มันเป็นความมหัศจรรย์ที่ ต้องการแอปเปิ้ล Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
You oughta write for one of those kooky detective magazines, make a fortune.แน่ ๆ คุณเขียนสำหรับหนึ่งในบรรดานิตยสารนักสืบบ้าทำให้มีโชคลาภ 12 Angry Men (1957)
Get this half-track back. Drogue, records for the regimental magazine.ดโรก บันทึกสำหรับนิตยสาร กองร้อย How I Won the War (1967)
Oh, Lili, you're magnificent! Kiss me!ลิลลี่ คุณเลอเลิศซะไม่มี จูบผมหน่อย Blazing Saddles (1974)
One day, when I was 6 years old, I saw a magnificent picture in a nature book about the primeval forest.วันหนึ่งตอนผมอายุ 6 ขวบ ผมเห็นรูปภาพที่สวยงามมาก The Little Prince (1974)
And that is why, at the age of 6, I gave up what might have been a magnificent career as a painter.เหตุนั้นตอนผมอายุ 6 ขวบ ผมเลยเลิกที่จะมีอาชีพเป็นจิตรกร The Little Prince (1974)
It's been magnificent. I've never done anything bad in my life.มันวิเศษมากที่สุด ผมไม่เคยทำอะไรที่ไม่ดี Oh, God! (1977)
As a matter of fact, I once saw a magician make an elephant disappear. Good.ที่จริงผมเคยเห็นนักมายากล ทำให้ช้างหายตัวไปครั้งนึง Oh, God! (1977)
I'm convinced that the current spread of belief in magic and the occult...ผมเชื่อว่าปัจจุบัน ความเชื่อเรื่อง เวทมนตร์และไสยศาสตร์... Suspiria (1977)
He wrote a book called paranoia or magic, and believe me,เขาเขียนหนังสือ เรื่อง เวทมนตร์ เชื่อผมเถอะ, Suspiria (1977)
A real mistress of magic.นางคือจอมขมังเวท ตัวจริง. Suspiria (1977)
A woman becomes queen of her magic is a hundred times more powerful...หญิงที่กลายเป็นราชินีจอมเวทมนตร์ จะมีพลังอำนาจมากกว่าร้อยเท่า... Suspiria (1977)
But magic is ever present.แต่เวทมนตร์มีอยู่ตลอดเวลา. Suspiria (1977)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สนามแม่เหล็ก    [N] magnetic field, Syn. สนามไฟฟ้า, Example: เราสามารถตรวจสอบว่าบริเวณใดมีสนามแเม่เหล็กหรือไม่โดยใช้เข็มทิศ, Thai definition: ส่วนที่อยู่บริเวณโดยรอบแม่เหล็กที่ทำให้แม่เหล็กดูดสารบางอย่างได้
โอ่อ่า [ADJ] luxurious, See also: magnificent, imposing, grand, stately, majestic, dignified and pretty, Example: ร้านอาหารริมน้ำแห่งนี้เป็นร้านอาหารที่หรูหรา โอ่อ่า และขายแพง, Thai definition: สะสวยอย่างมีสง่า
เสก [ADJ] magical, Example: หมอผีกำข้าวสารเสกซัดไปบริเวณหลุมฝังศพ, Thai definition: ที่มีการร่ายมนตร์หรือท่องคาถาเพื่อทำให้ศักดิ์สิทธิ์
พริ้งเพริศ    [ADV] magnificently, See also: splendidly, gorgeously, prettily, Syn. พริ้ง, เพริศพริ้ง, Example: เธอบรรจงแต่งตัวอย่างบรรเจิดพริ้งเพริศรอเวลาให้เขามารับไปงานเลี้ยง, Thai definition: งามเฉิดฉาย
วิชาอาคม    [N] magic, See also: incantation, magic formula, Syn. เวทมนตร์, Example: ชนกลุ่มนี้มีความเชื่อว่าหากเปิดเผยวันเดือนปีเกิดให้มีผู้ล่วงรู้ อาจถูกผู้มีวิชาอาคมกระทำ
ศาลแขวง    [N] district court, See also: magistrate court, Example: เขาเคยเป็นผู้พิพากษาศาลแขวงมาเป็นเวลาสิบปีแล้ว, Count unit: ศาล, แห่ง, Thai definition: ศาลชั้นต้นซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีและมีอำนาจไต่สวนหรือออกคำสั่งใดๆ ซึ่งผู้พิพากษาคนเดียวมีอำนาจดังที่ระบุไว้ในพระธรรมนูญศาลยุติธรรม, Notes: (กฎหมาย)
เวทย์มนตร์ [N] magic, See also: black art, witchcraft, necromancy, wizardry, sorcery, incantation, spell, charm, Syn. อาคม, คาถา, คาถาอาคม, Example: เขาเกิดความกลัวขึ้นจึงได้ท่องเวทมนตร์ที่เคยร่ำเรียนมาเพื่อป้องกันตัว, Thai definition: คำศักดิ์สิทธิ์ที่บริกรรมแล้วให้สำเร็จความประสงค์
ขั้วแม่เหล็ก    [N] magnetic pole, Example: ถ้าขั้วแม่เหล็กชี้ไปทางทิศเหนือ เรียกว่า ขั้วเหนือ ถ้าชี้ไปทางทิศใต้ เรียกว่า ขั้วใต้, Count unit: ขั้ว, Thai definition: บริเวณที่ตัวแท่งแม่เหล็กซึ่งมีแรงแม่เหล็กมากที่สุด โดยปกติบริเวณดังกล่าวจะอยู่ใกล้ปลายทั้ง 2 ของแท่งแม่เหล็ก
คาถาอาคม    [N] incantation, See also: magic spell, Syn. คาถา, มนต์, คำเสก, คำสาป, Example: อถรรพเวทกล่าวถึงบทสวดที่ว่าด้วยคาถาอาคมที่เกี่ยวกับไสยศาสตร์มนตร์ หรือเคล็ดลับที่ทำให้เกิดความเจริญหรือเสื่อม, Thai definition: คำเสกเป่าที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์
ความโอ่อ่า    [N] magnificence, See also: grandeur, luxury, splendour, Syn. ความสวยสง่า, ความงดงาม, Example: เขาพำนักภายในห้องชุดที่มีความโอ่อ่าและหรูหราซึ่งมีชื่อว่าชาร์ลส์โรส, Thai definition: ความสะสวยอย่างมีสง่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาเว่[n. exp.] (ākāwē) EN: Century Plant ; Agave ; maguey ; Agave americana   FR: agave [m]
อาคม[n.] (ākhom) EN: magic ; charm ; spell ; enchantment ; incantation   FR: parole magique [f] ; incantation [f]
อันดับความสว่าง[n.] (andap khwām sawāng) EN: magnitude   FR: magnitude [f]
แบบบาง[adj.] (baēpbāng) EN: delicate ; weak ; fragile ; easily damaged   FR: frêle ; fluet ; fragile
แบบหล่อพระพุทธรูป[n. prop.] (baēp lø Phraphuttharūp) EN: mold for casting images of Buddha   
บัลลังก์[n.] (banlang) EN: bench ; tribunal   FR: bancs de la magistrature [mpl]
บันทึกภาพ[v. exp.] (bantheuk phāp) FR: enregistrer une image
บุบสลาย[v.] (bupsalāi) EN: damage ; break ; chip   
เฉลียว[v.] (chalīo) EN: think ; imagine ; expect   FR: penser
ชำ[n.] (cham) EN: grocery ; grocer's store ; dry goods store ; dry grocer's store   FR: épicerie [f] ; magasin d'épices [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MAG    M AE1 G
MAGS    M AE1 G Z
MAGI    M EY1 JH AY0
MAGEE    M AH0 G IY1
MAGAN    M EY1 G AH0 N
MAGDA    M AE1 G D AH0
MAGAR    M AE1 G ER0
MAGER    M AE1 G ER0
MAGER    M EY1 G ER0
MAGEL    M AE1 G AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mag    (n) (m a1 g)
Magi    (n) (m ei1 jh ai)
mags    (n) (m a1 g z)
magic    (n) (m a1 jh i k)
Maggie    (n) (m a1 g ii)
Magyar    (n) (m a1 g y aa r)
maggot    (n) (m a1 g @ t)
magnet    (n) (m a1 g n i t)
magnum    (n) (m a1 g n @ m)
magpie    (n) (m a1 g p ai)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
曲がる[まがる, magaru] Thai: เลี้ยว English: to turn
曲げる[まげる, mageru] Thai: ดัดให้งอ English: to bend
曲げる[まげる, mageru] Thai: ทำให้โก่ง English: to crook

German-Thai: Longdo Dictionary
mag, See also: mögen
Magazin(n) |das, pl. Magazine| นิตยสาร, See also: S. Zeitschrift,
mager(adj) ที่มีไขมันน้อย เกือบไร้ไขมัน, See also: fettarm, dünn
Magister(n) วุฒิปริญญาโททางด้านสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ เช่น Magister der Rechtswissenschaft
Magnetresonanztomografie(n) |die, pl. Magnetresonanztomografien| ระบบสร้างภาพตัดขวางจากการสั่นพ้องของคลื่นสนามแม่เหล็ก
Imaginärzahl(n) |die, pl. Imaginärzahlen| จำนวนเชิงซ้อน หรือ จำนวนจินตภาพ , See also: A. die Reelzahl

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Magma {n}แมกม่า, หินลาวาที่อยู่ใต้พื้นโลก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mag sein!Could be! [Add to Longdo]
Mag kommen was da will.Come what may. [Add to Longdo]
Mag es tun, wer es kann.Let everyone do it who can. [Add to Longdo]
Mag sie auch noch so schön sein.May she be ever so beautiful. [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
magasin(n) |m| ร้านค้า, ร้านขายของ, See also: S. boutique,
magasin d'alimentation(n) |m| ร้านขายของอุปโภคบริโภค
magnifique(adj) สวยงาม หรูหรา ยิ่งใหญ่ ตระการตา
Allemagne(n) |f| ประเทศเยอรมนี, See also: Related: allemand
grand magasin(n) |m| ห้างสรรพสินค้า, ร้านขายของขนาดใหญ่
fromage(n) |m| เนยแข็ง เช่น Pendant ce temps, râper le fromage puis réserver.; Le fromager de la Lozère propose une sélection de fromages de France à base de lait de vache, chèvre ou brebis.

Japanese-English: EDICT Dictionary
3D映像[さんディーえいぞう, san dei-eizou] (n) 3D image [Add to Longdo]
CGI[シージーアイ, shi-ji-ai] (n) (1) {comp} common gateway interface; CGI; (2) computer generated imagery; CGI [Add to Longdo]
MD[エムディー, emudei-] (n) (1) (See ミニディスク) minidisc; MD; (2) missile defense; MD; (3) magnetic disk; MD; (4) (See マーチャンダイジング) merchandising [Add to Longdo]
MRI[エムアールアイ, emua-ruai] (n) (See 磁気共鳴映像法) magnetic resonance imaging; MRI [Add to Longdo]
NMR[エヌエムアール, enuemua-ru] (n) (See 核磁気共鳴) nuclear magnetic resonance; NMR [Add to Longdo]
あぶくま型護衛艦[あぶくまがたごえいかん, abukumagatagoeikan] (n) Abukuma class destroyer escort [Add to Longdo]
おしろい焼け;おしろい焼;白粉焼[おしろいやけ, oshiroiyake] (n) damage to skin by ceruse [Add to Longdo]
おっ魂消る;押っ魂消る[おったまげる, ottamageru] (v1,vi) (uk) (See たまげる) to be very surprised; to be flabbergasted [Add to Longdo]
お呪い;御呪い[おまじない, omajinai] (n) (1) (uk) good luck charm; (exp) (2) uttered when using magic; abracadabra; presto [Add to Longdo]
お孫さん;御孫さん[おまごさん, omagosan] (n) (hon) grandchild [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
光磁[guāng cí, ㄍㄨㄤ ㄘˊ, ] magneto-optical [Add to Longdo]
光磁碟[guāng cí dié, ㄍㄨㄤ ㄘˊ ㄉㄧㄝˊ, ] magneto-optical disk; floptical disk [Add to Longdo]
光磁碟机[guāng cí dié jī, ㄍㄨㄤ ㄘˊ ㄉㄧㄝˊ ㄐㄧ, / ] magneto-optical drive; floptical drive [Add to Longdo]
判官[pàn guān, ㄆㄢˋ ㄍㄨㄢ, ] magistrate (during Tang and Song dynasties); mythological underworld judge [Add to Longdo]
千军万马[qiān jūn wàn mǎ, ㄑㄧㄢ ㄐㄩㄣ ㄨㄢˋ ㄇㄚˇ, / ] magnificent army with thousands of men and horses (成语 saw); impressive display of manpower; all the King's horses and all the King's men [Add to Longdo]
可磁化体[kě cí huà tǐ, ㄎㄜˇ ㄘˊ ㄏㄨㄚˋ ㄊㄧˇ, / ] magnetic medium; material capable of being magnetized [Add to Longdo]
坦荡[tǎn dàng, ㄊㄢˇ ㄉㄤˋ, / ] magnanimous; broad and level [Add to Longdo]
壮举[zhuàng jǔ, ㄓㄨㄤˋ ㄐㄩˇ, ] magnificent feat; impressive feat; heroic undertaking; heroic attempt [Add to Longdo]
壮美[zhuàng měi, ㄓㄨㄤˋ ㄇㄟˇ, / ] magnificent [Add to Longdo]
壮丽[zhuàng lì, ㄓㄨㄤˋ ㄌㄧˋ, / ] magnificence; magnificent; majestic; glorious [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
イメージ[いめーじ, ime-ji] image [Add to Longdo]
イメージサイズ[いめーじさいず, ime-jisaizu] image size [Add to Longdo]
イメージセッター[いめーじせったー, ime-jisetta-] imagesetter [Add to Longdo]
イメージデータ[いめーじでーた, ime-jide-ta] image data [Add to Longdo]
イメージバッファ[いめーじばっふぁ, ime-jibaffa] image buffer [Add to Longdo]
イメージング[いめーじんぐ, ime-jingu] imaging [Add to Longdo]
イメージ処理[イメージしょり, ime-ji shori] image processing [Add to Longdo]
カラーイメージ[からーいめーじ, kara-ime-ji] color image [Add to Longdo]
グリフ像[ぐりふぞう, gurifuzou] glyph image [Add to Longdo]
コード化画像[コードかがぞう, ko-do kagazou] coded image [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[まご, mago] Enkel [Add to Longdo]
孫娘[まごむすめ, magomusume] Enkeltochter [Add to Longdo]
曲がり道[まがりみち, magarimichi] Strasse_mit_Kurve, kurvenreiche_Strasse [Add to Longdo]
曲がる[まがる, magaru] sich_biegen, abbiegen, einbiegen [Add to Longdo]
曲げる[まげる, mageru] biegen, verdrehen [Add to Longdo]
[じ, ji] MAGNET, PORZELLAN [Add to Longdo]
磁場[じば, jiba] Magnetfeld [Add to Longdo]
磁場[じば, jiba] Magnetfeld [Add to Longdo]
磁気[じき, jiki] Magnetismus [Add to Longdo]
磁石[じしゃく, jishaku] Magnet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 mag \mag\ n.
   Shortened form of {magazine}, the periodic paperback
   publication. [slang]
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mag
   n 1: a periodic publication containing pictures and stories and
      articles of interest to those who purchase it or subscribe
      to it; "it takes several years before a magazine starts to
      break even or make money" [syn: {magazine}, {mag}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 mag [maːk]
   likes; may; might
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top