Search result for

mafias

(82 entries)
(0.0383 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mafias-, *mafias*, mafia
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา mafias มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *mafias*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Mafia[N] มาเฟีย, See also: สมาคมอาชญากรรมลับ, แกงค์มาเฟีย, Syn. criminal world, underworld
mafia[N] พวกมาเฟีย, See also: กลุ่มคนที่ทำงานในองค์การลับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mafia(มา'เฟีย) n. มาเฟีย,องค์การลับ,สมาคมลับ,อั้งยี่, Syn. mafia,maafia,Maffia

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mafiaมาเฟีย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He deals with the mafia at the Far East underground market once a month.ทำการติดต่อค้าขายกับมาเฟียที่เอเซีย และตลาดมืดเดือนละ 1 ครั้ง Death Note: L Change the World (2008)
We didn't know if it was Yakuza, the Japanese Mafia.... ผมเพิ่งมาถึงเมื่อวานนี้เอง The Cove (2009)
you're mafia?นายเป็นมาเฟียใช่มั๊ย? Free to Be You and Me (2009)
I'm not mafia.ไม่ ผมไม่ได้เป็นมาเฟีย Free to Be You and Me (2009)
He's a club owner, not a mafia don.เขาเป็นเจ้าของคลับ ไม่ใช่หัวหน้ามาเฟียซะหน่อย The Lost Boy (2009)
Ooh, the Mafia stare down. Very good, Michael.ก็ได้ลูกชาย ใจเย็นๆ Just Go with It (2011)
All right, let's go already. Are you ready there, Mafia?รู้ไหมว่าผมจะพูดว่าอะไร ..พวกเขาเป็นความสุขและความภูมิใจของผมของผม Just Go with It (2011)
Russian Mafia style.รัสเซียไปแล้ว It's Better to Burn Out Than Fae Away (2011)
I have a contact in the Russian mafia.ฉันมีคนติดต่อที่เป็นมาเฟียของรัสเซีย Alexandra (2011)
He practically owns the Russian mafia.เขาเป็นหัวหน้าของแก๊งมาเฟียในรัสเซีย Game Change (2011)
Brighton beach. I was looking into the Russian mafia, trying to get a lead on Semak.เกาะไบตัน ฉันกำลังมองหาพวกมาเฟียรัสเซีย Game Change (2011)
Or it just sits on the launch pad because the Kazakhi mafia sold the rocket fuel on the black market, heh.หรือแค่นั่งรอบนแท่นยิง เพราะโดยมาเฟียคาซักฯ ขายน้ำมันจรวจด ในตลาดมืดไปหมดแล้ว The Russian Rocket Reaction (2011)
Mafia?มาเฟีย? Number Crunch (2011)
Did you see this thing in the paper the other day about those two Mafia guys who got whacked?นายเห็นนี่ใน นสพ.วันก่อนมั้ย ที่มาเฟียสองคนโดนเก็บน่ะ? Seven Psychopaths (2012)
I'll keep with the Mafia, saves doing Jap dialogue.ฉันจะใส่มาเฟีย ใช้บทพูดภาษาญี่ปุ่น Seven Psychopaths (2012)
But you're still screwing that Mafia guy.แต่คุณยังฟาดอยู่กับไอ้มาเฟียนะ Seven Psychopaths (2012)
Anyway, he's waiting there for the Mafia boss, who's agreed to show up alone and unarmed.ไงก็ตาม เขารออยู่นั่น เพื่อไอ้หัวหน้ามาเฟีย มันตกลงจะมาคนเดียว โดยไม่มีอาวุธ แต่ก็ เดาสิ? Seven Psychopaths (2012)
Surely he knows that the Mafia boss is a psycho?แน่นอนว่าเขารู้ ว่ามาเฟียใหญ่เป็นโรคจิต? Seven Psychopaths (2012)
And P.S.: He is not in the Mafia.ปล.เค้าไม่ใช่มาร์เฟียหรอกนะขอบอก Heart (2012)
You do not want to mess around with the Cuban mafia.คุณไม่อยากเข้าไปยุ่งกับพวกมาเฟียคิวบาหรอก Super (2012)
He testified against the Cuban mafia in 1996.เขาให้การปรักปรำพวกมาเฟียคิวบาในปี 1996 Super (2012)
A mafia don in hiding.เจ้าพ่อมาเฟียในที่ซ่อนตัว Baby Blue (2012)
- Ukrainian mafia.- พวกมาเฟียยูเครนน่ะ Argentina (2012)
Eliminate the remaining dons, he could control the entire mafia.จัดการพวกเจ้าพ่อที่เหลือ เขาก็จะควบคุมพวกมาเฟียได้ทั้งหมด Flesh and Blood (2012)
Well, they can't all be babies and mafia dons.ก็ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นทารก หรือเจ้าพ่อไปซะทุกรายนี่นา No Good Deed (2012)
He's high-level mexican mafia.เขาเป็นมาเฟียเม็กซิกันระดับสูง Headhunters (2012)
They're 14th Street mafia.พวกมันเป็นมาเฟียถนน 14 Masquerade (2012)
But that branding he's got means he's 14th Street mafia too.แต่เขามีรอยประทับ แสดงว่าเขาเป็นมาเฟียถนน 14 Masquerade (2012)
Christopher Zambrano, son of the late mafia don, whom I'm sure you will remember.คริสโตเฟอร์ แซมบราโน ลูกชายของหัวหน้ามาเฟียผู้ล่วงลับ ผู้ซึ่งคุณน่าจะจำได้ Bury the Lede (2012)
Son of a mafia don, owner of an import-export business, getting grilled by the FBI agent hunting HR.ลูกชายของหัวหน้ามาเฟีย เจ้าของธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ถูกซักไซ้โดยเอฟบีไอที่ตามล่า HR Bury the Lede (2012)
The mafia don's kid?ลูกของหัวหน้ามาเฟียเหรอ? Bury the Lede (2012)
They take the business really seriously, especially the Russian mafia.พวกมันทำเป็นธุรกิจแบบจริงจังมาก Critical (2012)
Last time you and I spoke, you were on your way to stop Helena Bertinelli from her one-woman war against the Mafia.โอเค ครั้งล่าสุดที่เราคุยกัน คุณกำลังอยู่ระหว่างที่จะต้องหยุดเฮเลน่า เบอร์ติเนลลี่ จากสงครามหญิงเดี่ยว เชือดเฉือนกับกลุ่มมาเฟีย Vendetta (2012)
What happened to the Mafia? I thought you... Yes, no, no, no, this is where they intersect.- เกิดอะไรขึ้นกับมาเฟีย ผมนึกว่า American Hustle (2013)
The two worlds, the politicians and the Mafia.ที่ๆ 2 สิ่งมาตัดกัน นักการเมืองกับมาเฟีย American Hustle (2013)
When one lives in New York, does one sense quite so vividly the presence of the Mafia, as it is represented in movies?เมื่อคนหนึ่งอาศัยอยู่ในนิวยอร์ก หนึ่งไม่รู้สึกมากจึงเต็มตา การปรากฏตัวของมาเฟียขณะท จะมีการแสดงในภาพยนตร The Family (2013)
The presence of the Mafia?การแสดงตนของมาเฟีย The Family (2013)
Yeah, but it's not the whole Russian mafia that wants him dead, it's just Kusmanov.ใช่ แต่มันไม่ใช่มาเฟียรัสเซียทุกคน ที่ต้องการเห็นเขาตาย แค่คุสมานอฟคนเดียว Heat Run (2013)
You don't exactly pass as Mexican mafia.มองยังไงเธอก็ไม่เหมือนคนเม็กซิกัน Pizza Box (2013)
Mafia bosses are regularly put into witness protection.เจ้าพ่อมาเฟียได้เข้าโครงการณ์คุ้มครองพยานประจำ Zugzwang (2013)
Yeah, Jade Dragon is a front for the Chinese mafia.เพลิดเพลินกับเมืองที่ดีที่สุดของผัดหมี่ ใช่ เจด ดราก้อน คือเบื้องหน้า ของพวกมาเฟียจีน Dead to Rights (2013)
Judge, Peter Yogorov runs the Russian mafia.ผู้พิพากษา, ปีเตอร์ โยโกรอฟ คุมมาเฟียรัสเซีย All In (2013)
We've been working on this case against the Russian mafia for nearly a decade.เราทำคดีใรการต่อต้าน พวกมาเฟียรัสเซีย เกือบจะ10ปีแล้ว All In (2013)
You have friends in the Russian mafia?คุณมีเพื่อนในแก๊งมาเฟียรัสเซียด้วยหรอ? Keep Your Enemies Closer (2013)
"Mafia bag man and Chechen chemist walk into a bar."ลิ่วล้อมาเฟียกับนักเคมีเชเชน เดินเข้าไปในบาร์ Cain and Gabriel (2014)
In world war 2, the us Navy made a deal with the mafia to protect it's ships on the waterfront.สงครามโลกครั้งที่สอง กองทัพเรือสหรัฐตกลงกับมาเฟีย เพื่อปกป้องเรือรบบนพื้นที่ริมฝั่ง Suicide Squad (2016)
Look, you ask that shitty little Mafia hoodlum how much he wants for the hotel and say "yes" on the condition he's out by Thursday.ฟังนะ คุณไปถามไอ้กลุ่มมาเฟียเวรกรรมนั่น ว่าจะเอาเท่าไหร่เป็นค่าโรงแรมนี้ แล้วตอบ "ตกลง" กับข้อแม้ ให้เขาออกไปก่อนวันพฤหัส Rules Don't Apply (2016)
Darkweb, the online mafia controlled by international fugitive zed, left their business cards at the scene of the crime.ดาร์คเว็บ มาเฟียออนไลน์ซึ่งควบคุมโดย ผู้ร้ายข้ามชาติ เซ็ด ได้ทิ้งนามบัตรไว้ในที่เกิดเหตุ Hacker (2016)
Camorra, Mafia, and 'Ndrangheta.คามอร์ร่า มาเฟียและดรันกีต้า John Wick: Chapter 2 (2017)
I mean, it was all Italian mafia that did distribution, and it was all Jewish mafia that did production, and women were not allowed to kind of get in there, especially distribution, you know.เป็นพวกแก๊งมาเฟียชาวอิตาลี ที่ดูแลการจัดจำหน่าย (รายงานข่าวแจ้งว่าแก๊งมาเฟีย มีส่วนสำคัญกับการขายหนังโป๊) พวกแก๊งมาเฟียชาวยิวที่สร้างหนัง After Porn Ends 2 (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mafiaDrug money and Mafia money are often blood money.
mafiaIn the "Mafia" tradition of organized crime, any member who discloses its operation is sure to be rubbed out.
mafiaThe Mafia uses legitimate business operations as a front.
mafiaThe trial lawyers couldn't get past the Mafia leader's stonewalling tactics.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มาเฟีย[N] Mafia, Example: มาเฟียในสหรัฐอเมริกาเป็นจุดตั้งต้นให้คนทั่วโลกรู้จักคำว่า มาเฟีย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีอิทธิพลที่ใช้อำนาจข่มขู่ผู้อื่น
มาเฟีย[N] mafia, Example: มาเฟียในสหรัฐอเมริกาเป็นจุดตั้งต้นให้คนทั่วโลกรู้จักคำว่า มาเฟีย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีอิทธิพลที่ใช้อำนาจข่มขู่ผู้อื่น, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำนันเป๊าะ[n. exp.] (kamnan pǿ) FR: chef de la mafia [m]
มาเฟีย[h] (māfīa) EN: mafia ; Mafia   FR: mafia [f] ; maffia [f]
ผู้มีอิทธิพล[n. exp.] (phū mī ittiphon) EN: despot ; tyrant ;gang boss ; Mafia boss   

CMU English Pronouncing Dictionary
MAFIA    M AA1 F IY0 AH0
MAFIAS    M AA1 F IY0 AH0 Z
MAFIA'S    M AA1 F IY0 AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Mafia    (n) (m a1 f i@)
Mafias    (n) (m a1 f i@ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mafia {f} | die MafiaMafia; Maffia | the Mob [Add to Longdo]
Mafioso {m}; Mitglied der Mafia | Mafiosi {pl}mafioso; member of the maffia | mafiosos; mafiosi [Add to Longdo]
Russenmafia {f}Russian Mafia [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
やくざ(P);ヤクザ[, yakuza (P); yakuza] (n) (1) (possibly from 八九三) professional gambler or ruffian (esp. a member of the Japanese mafia); yakuza (member); (adj-na,n) (2) uselessness; purposelessness; (P) [Add to Longdo]
マフィア[, mafia] (n) mafia; (P) [Add to Longdo]
組(P);組み(P)[くみ, kumi] (n) (1) (pronounced ぐみ as a suffix) set (of items); (2) group (of people); class (of students); company (esp. construction); family (i.e. mafia); team; (3) typesetting; composition; (P) [Add to Longdo]
任侠団体;仁侠団体[にんきょうだんたい, ninkyoudantai] (n) (sl) (pol) (See 暴力団) (often used self-referentially) yakuza (Japanese mafia) (lit [Add to Longdo]
暴力団[ぼうりょくだん, bouryokudan] (n) gangster organization (organisation); crime syndicate; yakuza (Japanese mafia); band of thugs; group of hoodlums; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
日本黑道[Rì běn Hēi dào, ㄖˋ ㄅㄣˇ ㄏㄟ ㄉㄠˋ, ] Yakuza (Japanese mafia) [Add to Longdo]
角头[jiǎo tóu, ㄐㄧㄠˇ ㄊㄡˊ, / ] gang leader; mafia boss [Add to Longdo]
黑手党[hēi shǒu dǎng, ㄏㄟ ㄕㄡˇ ㄉㄤˇ, / ] mafia [Add to Longdo]
黑社会[hēi shè huì, ㄏㄟ ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] "dark society"; mafia; mob; organized crime syndicate [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top