Search result for

madam

(51 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -madam-, *madam*. Possible hiragana form: まだん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
madam    [N] คุณผู้หญิง (คำสุภาพใช้ขึ้นต้นในการเขียนจดหมาย), Syn. Mrs, madam, dame, mam
madam    [N] คุณนาย (คำไม่เป็นทางการ), See also: มาดาม, คุณผู้หญิง, นายหญิง, Syn. matron, housemaster
madam    [N] แม่เล้า, See also: คนคุมซ่องหญิง, Syn. bawd, whore
madame    [N] คุณนาย, See also: มาดาม
Madame Bovary    [N] ตัวละครในนิยายของ Flaubert
Madame Butterfly    [N] ตัวละครของ Puccini
Madame Tussaud's    [N] ผู้ก่อตั้ง Madame Tussaud’s Exibition ในลอนดอน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
madamMay I take your size, madam?

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
madam(แมด'เดิม) n. มาดาม,คำสุภาพที่ใช้เรียกผู้หญิง,คุณนาย,แม่เล้า
madame(แมด'เดิม) n. คุณนาย,ชื่อหรือคำให้เกียรติที่ใช้เรียกผู้หญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
madam(n) คุณนาย,แหม่ม
madame(n) คุณนาย,แหม่ม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุณนาย    [N] madam, See also: madame, lady, Syn. คุณผู้หญิง, Ant. คุณผู้ชาย, Example: เธอถูกคุณนายหักเงินเดือนเพราะทำจานแตกไปหลายใบ, Count unit: คน, Thai definition: เป็นคำที่ใช้เรียกนายที่เป็นผู้หญิง
คุณนาย    [N] madam, See also: madame, Mrs., Example: งานเลี้ยงในวันนี้พวกคุณหญิงคุณนายใส่เครื่องประดับสวยๆ ทั้งนั้น, Thai definition: คำยกย่อง ใช้เรียกภรรยาข้าราชการชั้นสัญญาบัตรที่ยังมิได้เป็นคุณหญิง, ในปัจจุบันใช้เรียกยกย่องสตรีทั่วๆ ไปที่ผู้เรียกนับถือ
คุณผู้หญิง    [N] madam, See also: madame, lady, mistress, Ant. คุณผู้ชาย, Example: คุณผู้หญิงของบ้านหลังนี้เป็นคนที่ใจดีกับเด็กในบ้านมาก, Thai definition: สรรพนามบุรษที่ 2 -3 ที่คนรับใช้เรียกนายจ้างผู้หญิงผู้เป็นภรรยา หรือเจ้าของบ้าน
ท่านผู้หญิง    [N] lady, See also: madam, first lady, Example: คุณหญิงบุญเรือนได้รับแต่งตั้งให้เป็นท่านผู้หญิงบุญเรือนเมื่อวันฉัตรมงคล, Count unit: ท่าน, Thai definition: คำนำหน้าชื่อสตรีที่สมรสแล้วและได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตั้งแต่ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษขึ้นไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คับผม[X] (khaphom) EN: yes   FR: oui ; oui, monsieur/madame
ครับผม[X] (khraphom) EN: yes   FR: oui ; oui, monsieur/madame
คุณนาย[n.] (khunnāi) EN: madam ; madame ; lady ; Mrs   FR: madame [f]
คุณผู้หญิง[pr.] (khun phūying) EN: madam   FR: madame
คุณหญิง[pr.] (khunying) EN: she ; lady   FR: elle ; madame
แม่เล้า[n.] (maē lao) EN: madam (of a house of prostitution – vulg)   FR: maquerelle (vulg) [f]
แหม่ม[n.] (maem) EN: ma'am ; white woman ; madam ; mrs.   FR: femme occidentale [f] ; madame
นาง [n.] (nāng) EN: Mrs ; woman ; lady   FR: madame [f] ; Mme
เรียนคุณนาย[n. exp.] (rīen khunnāi) EN: Dear Madam   FR: Chère Madame
สุภาพสตรี[n.] (suphāpsatrī) EN: lady ; gentlewoman (old)   FR: dame [m] ; madame [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MADAM    M AE1 D AH0 M
MADAME    M AE1 D AH0 M
MADAME    M AH0 D AE1 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
madam    (n) (m a1 d @ m)
Madame    (n) (m @1 d aa1 m)
madams    (n) (m a1 d @ m z)
Madames    (n) (m @1 d aa1 m z)

French-Thai: Longdo Dictionary
madame(n) |f, pl. mesdames| คุณผู้หญิง (เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), See also: S. , A. monsieur,
madameเป็นคำนำหน้าชื่อของผู้หญิงที่สุภาพ ไม่จำเป็นต้องแต่งงานแล้ว คล้ายกับ นางและนางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Madame Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mme. Chantel , See also: A. monsieur, Related: mademoiselle

Japanese-English: EDICT Dictionary
まだまだこれから[, madamadakorekara] (exp) it's not over yet; you haven't seen anything yet; it's not over until the fat lady sings; it's too soon to tell; we're not out of the woods; (P) [Add to Longdo]
マダム[, madamu] (n) (1) madame (fre [Add to Longdo]
マダムキラー[, madamukira-] (n) madam killer [Add to Longdo]
奥さん[おくさん, okusan] (n) (hon) wife; your wife; his wife; married lady; madam; (P) [Add to Longdo]
奥様[おくさま, okusama] (n) (pol) wife; your wife; his wife; married lady; madam; (P) [Add to Longdo]
急啓[きゅうけい, kyuukei] (n) (opening formula of an urgent letter) Dear Sir or Madam [Add to Longdo]
謹啓[きんけい, kinkei] (int,n) (hon) (letters that open with this usu. end with 敬白, 謹言, or 敬具) Dear Sir or Madam; Dear Sirs; Gentlemen [Add to Longdo]
謹白[きんぱく, kinpaku] (n) (hon) Dear Sir or Madam; Dear Sirs; Gentlemen [Add to Longdo]
遣り手;遣手(io);やり手[やりて, yarite] (n) (1) doer; (2) giver; (3) skilled person; capable person; shrewd person; go-getter; hotshot; (4) (See 遣り手婆・やりてばば) brothel madam [Add to Longdo]
遣り手婆[やりてばば, yaritebaba] (n) brothel madam [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
杜莎夫人[dù suō fū ren, ㄉㄨˋ ㄙㄨㄛ ㄈㄨ ㄖㄣ˙, ] Madame Tusseaud's (waxworks) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Madam \Mad"am\, n.; pl. {Madams}, or {Mesdames}. [See {Madame}.]
   1. A gentlewoman; -- an appellation or courteous form of
    address given to a lady, especially an elderly or a
    married lady; -- much used in the address, at the
    beginning of a letter, to a woman. The corresponding word
    in addressing a man is {Sir}; often abbreviated ma'am when
    used as a term of address.
    [1913 Webster]
 
   2. The woman who is in charge of a household.
    [PJC]
 
   3. The woman who is in charge of a brothel.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 madam
   n 1: a woman of refinement; "a chauffeur opened the door of the
      limousine for the grand lady" [syn: {dame}, {madam},
      {ma'am}, {lady}, {gentlewoman}]
   2: a woman who runs a house of prostitution [syn: {madam},
     {brothel keeper}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 frau
 
 1. (çoğ.) -en) evli veya dul Alman kadını
 2. Bayan (evli), Madam.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 ma'am
 
 1. madam, efendim, hanımefendi (bir cevap veya cümle sonunda kullanılır)
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 madam , madame
 
 1. (çoğ.) mesdames) bayan (evli), sayın bayan (mektup başında), madam.
 
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top