Search result for

mômes

(417 entries)
(0.0342 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mômes-, *mômes*, môme
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา mômes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *mômes*)
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
sphygmomanometerเครื่องวัดความดันของโลหิต

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mom[N] แม่ (คำไม่เป็นทางการ), See also: มารดา, Syn. mum
momma[N] แม่, See also: มารดา, Syn. mummy, momma
mommy[N] แม่, See also: มารดา, Syn. mummy
moment[N] ชั่วขณะ, See also: ชั่วครู่, Syn. minute, second, bit, instant, Ant. forever, eternity
moment[N] โอกาสสำคัญ, See also: เวลาสำคัญ, Syn. occasion
moment[N] ความสำคัญ, Syn. importance, consequence, significance
camomile[N] พืชสมุนไพรชนิดหนึ่ง, Syn. chamomile
cardamom[N] เครื่องเทศชนิดหนึ่ง, See also: กระวาน
momently[ADV] อย่างชั่วขณะ, See also: บางครั้งบางคราว
momentum[N] แรงผลักดัน, See also: แรงกระตุ้น
momentum[N] ปริมาณการเคลื่อนที่ของวัตถุที่วัดได้จากมวลของวัตถุคูณด้วยความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุ, See also: โมเมนตัม
chamomile[N] พืชสมุนไพรชนิดหนึ่ง, Syn. camomile
momentary[ADJ] ชั่วขณะ, See also: ชั่วครู่, Syn. fleeting, passing, brief, Ant. eternal, continual
momentous[ADJ] ชั่วขณะ
anemometer[N] เครื่องวัดอัตราความเร็วของลม
dynamometer[N] เครื่องวัดพลังงาน
momentarily[ADV] ชั่วขณะ, See also: ชั่วครู่, Syn. momently, briefly
momentarily[ADV] ในเวลาอันใกล้นี้, See also: ในไม่ช้า, Syn. instantly, at once, immediately, soon
thermometer[N] เครื่องวัดอุณหภูมิ, Syn. calorimeter
for a moment[ADV] ชั่วขณะหนึ่ง, See also: อึดใจหนึ่ง, ชั่วขณะเดียว, ชั่วแล่น
momentariness[N] ช่วงเวลาสั้นๆ
moment of truth[IDM] ช่วงที่ต้องเผชิญกับความจริง
moment of truth[N] ช่วงเวลาสำคัญของชีวิต
every moment counts[IDM] ทุกนาทีมีค่า
on the spur of the moment[IDM] อย่างทันที, See also: อย่างฉับพลัน, อย่างปัจจุบันทันด่วน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anemometer(แอนนีมอม' มิเทอะ) n. เครืองวัดอัตราความเร็วของลม (measuring the speed of the wind)
arithmometer(อะริธมอม'มิเทอะ) n. เครื่องคิดเลข,เครื่องคำนวณ
cardamomn. กระวานคอลัมน์ (ของบัตร) สดมภ์ (ของบัตร) หมายถึง คอลัมน์หรือตำแหน่งเจาะตามแนวตั้งของบัตร บัตรทั่วไปจะมี 80 คอลัมน์ ในการเจาะแต่ละคอลัมน์นั้น ถ้าเจาะรูเดียว จะเป็นรหัสบอกว่าเป็นตัวเลข ถ้าเจาะ 2 รูในหนึ่งคอลัมน์จะเป็นรหัสบอกว่าเป็นตัวอักษร ถ้าเจาะ 1-3 รู อาจเป็นเครื่องหมายบางตัว เช่น + (บวก) - (ลบ) ฯลฯดู Hollerith code ประกอบ
catathermometern. เครื่องวัดความชื้นในอากาศ
electrodynamometern. เครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้า
mammom(แมม'มัน) n. ทรัพย์สมบัติ
mom(มอม) n. แม่, Syn. mother
mom-and-pop(มอม'อันพอพ) adj. เกี่ยวกับร้านค้าหรือธุรกิจเล็ก ๆ ที่เป็นของครอบครัว
moment(โม'เมินทฺ) n. ขณะนั้น,ชั่วครู่,ขณะ,ความสำคัญ,ความสำคัญของขณะนั้น,โอกาส,ผลที่ตามมา,ลักษณะของสิ่งของ (ปรัชญา), Syn. minute,weight ###A. triviality
momentarily(โมเมินแท'ริลี,โม'เมินแทริลี) adv. ชั่วขณะ,ชั่วประเดี๋ยว,ในเวลาที่สั้นมาก,เป็นครั้งเป็นคราว
momentary(โม'เมินเทอรี) adj. ชั่วประเดี๋ยว,ชั่วขณะ,ประเดี๋ยวเดียว,สั้นมาก,ทุกขณะ,ซึ่งใกล้จะมาถึง,ซึ่งจวนจะเกิดอยู่แล้ว., See also: momentariness n.
momently(โม'เมินทฺลี) adv. เป็นครั้งเป็นคราวชั่วขณะ,ชั่วประเดี๋ยว,ทุกขณะ,ทุกขณะจิต
momentous(โมเมน'เทิส) adj. มีความหมายสำคัญมาก,เกี่ยวกับวิกฤติกาล,ร้ายแรง,เอาจริงเอาจัง, See also: momentousness n., Syn. far-reaching
momentum(โมเมน'ทัม) n. แรงแห่งการเคลื่อนที่,แรงกระตุ้น,แรงผลักดัน,ปริมาณการเคลื่อนที่ของวัตถุหรือระบบที่เท่ากับผลคูณของมวลของวัตถุกับความเร็วของมัน;P; (ปรัชญา) ลักษณะของสิ่งของ pl. momenta,momentums, Syn. movement,motion,impulse ###A. inerti
momism(มอม'มิสซึม) n. การพึ่งพาความรักหรือการดูแลของแม่มากเกิน
momma(มอม'มะ) n. แม่, Syn. mama
thermometer(เธอมอม'มิเทอะ) n. เครื่องวัดอุณหภูมิ, See also: thermometric adj. thermometrical adj

English-Thai: Nontri Dictionary
moment(n) ขณะ,ชั่วครู่,กำหนดเวลา,โอกาส,ความสำคัญ
momentary(adj) ชั่วขณะ,ชั่วแล่น,ชั่วครู่,ชั่วประเดี๋ยว,ชั่วอึดใจ
momentous(adj) สำคัญยิ่ง,ร้ายแรง,เกี่ยวกับวิกฤติการณ์
momentum(n) กำลัง,การเคลื่อนไหว,แรงกระตุ้น,แรงผลักดัน
thermometer(n) เทอร์โมมิเตอร์,ปรอทวัดความร้อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pitot tube anemometerมาตรความเร็วลมแบบพิโทต์ทิวบ์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
pulmometryการวัดความจุปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumomediastinumภาวะประจันอกมีอากาศ [มีความหมายเหมือนกับ pneumoprecordium] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pedodynamometerมาตรกำลังขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sthenometer; dynamometer; ergometerมาตรกำลังกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
seismomorphogenesisการเกิดสัณฐานเพราะการสั่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
second momentโมเมนต์ที่สอง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
sphygmomanometerมาตรความดันเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sphygmometerมาตรชีพจร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ophthalmometer; keratometerมาตรความโค้งกระจกตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
occlusometer; gnathodynamometerมาตรแรงบดเคี้ยว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
axial momentum theoryทฤษฎีโมเมนตัมตามแกน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
axilla thermometerเทอร์มอมิเตอร์รักแร้, ปรอทวัดอุณหภูมิรักแร้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anemometerมาตรความเร็วลม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
anemometerมาตรความเร็วลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
bimeter gnathodynamometerมาตรแรงบดเคี้ยวชนิดปรับความสูง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
momentโมเมนต์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
moment of inertiaโมเมนต์ความเฉื่อย [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
moment of last suspenseช่วงระทึกใจสุดท้าย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
momentum diffusivityสภาพแพร่โมเมนตัม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
momentum transferการถ่ายโอนโมเมนตัม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
cardamomกระวาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
clinical thermometer; thermometer, feverเทอร์มอมิเตอร์วัดไข้, ปรอทวัดไข้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chassis dynamometerแชสซีไดนาโมมิเตอร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
chromomereโครโมเมียร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dynamometer; ergometer; sthenometerมาตรกำลังกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dynamometerไดนาโมมิเตอร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
guathodynamometer; occlusometerมาตรแรงบดเคี้ยว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
fever thermometer; thermometer, clinicalเทอร์มอมิเตอร์วัดไข้, ปรอทวัดไข้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ergometer; dynamometer; sthenometerมาตรกำลังกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ecchymomaก้อนโน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
engine dynamometer test bedแท่นทดสอบไดนาโมมิเตอร์เครื่องยนต์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
inciting momentจุดเร่งเร้า [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
thigmomorphogenesisการเกิดสัณฐานเพราะสัมผัส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
thermometerเทอร์มอมิเตอร์, ปรอทวัดอุณหภูมิ, มาตรอุณหภูมิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thermometer, axillaเทอร์มอมิเตอร์รักแร้, ปรอทวัดอุณหภูมิรักแร้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thermometer, clinical; thermometer, feverเทอร์มอมิเตอร์วัดไข้, ปรอทวัดไข้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thermometer, fever; thermometer, clinicalเทอร์มอมิเตอร์วัดไข้, ปรอทวัดไข้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thymomaเนื้องอกต่อมไทมัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
keratometer; ophthalmometerมาตรความโค้งกระจกตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
haemometerเครื่องวัดสีเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
haemometra; haematometraมดลูกมีเลือดขัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
haemometryการวัดสีเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
haematometra; haemometraมดลูกมีเลือดขัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
homomorphic imageภาพสาทิสสัณฐาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
homomorphismสาทิสสัณฐาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dynamometerไดนาโมมิเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bending momentโมเมนต์ดัด [TU Subject Heading]
Dynamometerไดนาโมมิเตอร์ [TU Subject Heading]
German chamomileคาโมไมล์เยอรมัน [TU Subject Heading]
Momentum transferการถ่ายโอนโมเมนตัม [TU Subject Heading]
Momordica charantiaมะระ [TU Subject Heading]
Neurilemmomaนิวริเลมโมมา [TU Subject Heading]
Roman chamomileคาโมไมล์โรมัน [TU Subject Heading]
Thermometric titrationเทอร์โมเมตริก ไทเตรชัน [TU Subject Heading]
Thymomaธัยโมมา [TU Subject Heading]
Thermometer เทอร์มอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดอุณหภูมิ หรือระดับความร้อน เทอร์มอมิเตอร์ ชนิดธรรมดาประกอบด้วยหลอดแก้วปลายข้างหนึ่งตัน อีกข้างหนึ่ง ทำเป็นตุ้มบรรจุปรอทหรือแอลกอฮอล์ไว้ภายในหลอดแก้ว ตอนบน เหนือของเหลวเป็นสูญญากาศ ข้างหลอดแก้วมีขีดสเกลบอกอุณหภูมิ เป็นองศาไว้ เมื่อปรอทหรือแอลกอฮอล์ได้รับความร้อนขยายตัวขึ้นไปหยุดอยู่ ณ ที่ขีดสเกลใดก็อ่านอุณหภูมิที่จุดนั้นเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้กันโดยมากเป็นแบบ เซนติเกรด หรือเซลเซียส และฟาเรนไฮด์ แบบเซนติเกรด หรือเซลเซียส แบ่งสเกลระหว่างขีดเยือกแข็งและขีดเดือดเป็น 100 องศา ส่วนแบบฟาเรนไฮด์มีขีดเยือกแข็งอยู่ที่ 32 องศา และขีดเดือดอยู่ที่ 212 องศา (พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2516) เทอร์โมมิเตอร์แบ่งออกได้เป็น 6 แบบ (แล้วแต่การสร้าง) คือ เทอร์โมมิเตอร์แบบบรรจุแก๊ส (gas themometer) เทอร์โมมิเตอร์แบบบรรจุของเหลวในแก้ว (liquid - in glass themometer) เทอร์โมมิเตอร์แบบเปลี่ยนรูปร่าง (deformation thermometer) เทอร์โมมิเตอร์ระบบไฟฟ้า (liquid - in - metal thermometer) เทอร์โมมิเตอร์แบบใช้เสียง (sonic thermometer) [สิ่งแวดล้อม]
Anemometry วิชาการวัดลม
วิชาที่ว่าด้วยการศึกษาการวัดทิศทาง และความเร็วลมรวมทั้งการ วัดทิศทางในแนวยืน (vertical component) ด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Anemometersเครื่องวัดความเร็วลม [การแพทย์]
Bromomagnesium Alcoholateโบรโมแมกนีเซียมอัลกอฮอเลท [การแพทย์]
Chromomycinsโครโมไมซิน,ยา;โครโมมัยซิน [การแพทย์]
Dipole Momentไดโพลโมเมนต์,โมเมนท์ขั้วคู่,ค่าไดโพล์โมเมนท์ [การแพทย์]
Dynamometersไดนาโมมิเตอร์,เครื่องวัดกำลังมือ [การแพทย์]
Ependymomaอีเพนไดโมมา,เนื้องอก,อีเปนดัยโมมา,เนื้องอกของไขสันหลัง [การแพทย์]
Ependymoma, Intramedullaryอีเพนไดโมมาเกิดในเนื้อไขสันหลัง [การแพทย์]
Anemometryวิชาการวัดลม [อุตุนิยมวิทยา]
Black - bulb thermometerเทอร์มอมิเตอร์ตุ้ม ดำ [อุตุนิยมวิทยา]
Thermometerเทอร์มอมิเตอร์ (เทอร์โมมิเตอร์) หรือเครื่องวัดอุณหภูมิ [อุตุนิยมวิทยา]
Sling thermometerเทอร์มอมิเตอร์แบบ แกว่ง [อุตุนิยมวิทยา]
Liquid thermometerเทอร์มอมิเตอร์แบบ บรรจุของเหลว [อุตุนิยมวิทยา]
Mercury thermometerเทอร์มอมิเตอร์แบบ บรรจุปรอท [อุตุนิยมวิทยา]
Alcohol thermometerเทอร์มอมิเตอร์แบบ บรรจุแอลกอฮอล์ [อุตุนิยมวิทยา]
Bimetallic thermometerเทอร์มอมิเตอร์แบบ ใช้โลหะประกบ [อุตุนิยมวิทยา]
Aspirated thermometerเทอร์มอมิเตอร์แบบ ถ่ายอากาศ [อุตุนิยมวิทยา]
Ventilated thermometerเทอร์มอมิเตอร์แบบ ถ่ายอากาศ [อุตุนิยมวิทยา]
Maximum thermometerเทอร์มอมิเตอร์สูง สุด [อุตุนิยมวิทยา]
Minimum thermometerเทอร์มอมิเตอร์ต่ำ สุด [อุตุนิยมวิทยา]
Six's thermometerเทอร์มอมิเตอร์แบบ ซิกส์ [อุตุนิยมวิทยา]
Soil thermometer - Geothermometerเทอร์มอมิเตอร์ใต้ ดิน [อุตุนิยมวิทยา]
Thermometer screen - thermometer shelterเรือนเทอร์มอมิเตอร์ หรือตู้สกรีน [อุตุนิยมวิทยา]
Electrical thermometerเทอร์มอมิเตอร์ระบบ ไฟฟ้า [อุตุนิยมวิทยา]
Resistance thermometerเทอร์มอมิเตอร์ระบบ ความต้านทาน [อุตุนิยมวิทยา]
Acoustic thermometerเทอร์มอมิเตอร์ระบบ เสียง [อุตุนิยมวิทยา]
Gas thermometerเทอร์มอมิเตอร์แบบ ใช้ก๊าซ [อุตุนิยมวิทยา]
Vallot - heliothermometerวาลลอท - ฮีลิออเทอร์มอมิเตอร์ [อุตุนิยมวิทยา]
Attached thermometerเทอร์มอมิเตอร์ประจำ เครื่องวัดความกดอากาศ [อุตุนิยมวิทยา]
Anemometerแอนนีมอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดลม หรือมาตรวัดลม [อุตุนิยมวิทยา]
Recording anemometerแอนนีมอมิเตอร์แบบ บันทึก [อุตุนิยมวิทยา]
Anemometer levelระดับที่ติดตั้ง เครื่องวัดลม [อุตุนิยมวิทยา]
Pressure anemometerแอนนีมอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดลมแบบใช้ความกด [อุตุนิยมวิทยา]
Pressure tube anemometerแอนนีมอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดลมแบบใช้หลอดความกด [อุตุนิยมวิทยา]
Dines anemometerไดนส์แอนนีมอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดลมแบบไดนส์ [อุตุนิยมวิทยา]
Pressure plate anemometerแอนนีมอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดลมแบบแผ่นความกด [อุตุนิยมวิทยา]
Swinging plate anemometerแอนนีมอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดลมแบบแผ่นกระดก [อุตุนิยมวิทยา]
Cup anemometerแอนนีมอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดลมแบบลูกถ้วย [อุตุนิยมวิทยา]
Air meter - Byram anemometerไบแรมแอนนีมอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดลมแบบไบแรม [อุตุนิยมวิทยา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Just a moment please. (n vi vt adj adv conj pron. phrase slang name uniq )

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Cheese Kid...Môme Fromage... Mystery at the Moulin Rouge (2011)
Jolie Môme is in the next race!lm nächsten Rennen ist dann "Jolie Môme" dran ! The Gentleman from Epsom (1962)
-Number 6, Jolie Môme!-Nummer 6, "Jolie Môme"! The Gentleman from Epsom (1962)
Jolie Môme."Jolie Môme". The Gentleman from Epsom (1962)
Jolie Môme! Jolie Môme!"Jolie Môme"! "Jolie Môme"! The Gentleman from Epsom (1962)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จากนี้[ADV] from this moment, See also: since, till now, Example: นับจากนี้ถึงเดือนกันยายนจะมีการเปลี่ยนแปลงของกรมตำรวจจึงน่าที่จะจับตาดูว่าใครจะเข้ามารับตำแหน่งสำคัญ
ระยะนี้[N] at the moment, See also: now, Syn. ช่วงนี้, ตอนนี้, เวลานี้, Example: ระยะนี้ผมไม่ว่างเลย คุณคงต้องรออีกประมาณ 2 เดือน ผมจึงจะทำงานให้คุณได้, Thai definition: เวลาขณะที่กำลังพูดและเวลาใกล้เคียง
ครานั้น[N] at that time, See also: at that moment, Syn. เมื่อนั้น, ครั้งนั้น, Example: ครานั้น บุคคลที่เคารพนับถือท่านหนึ่งชักชวนให้ไปร่วมขบวนผ้าป่าของท่าน
คอยจังหวะ[V] wait for the right moment, See also: wait for a chance, bide one's time, await a favorable opportunity, Syn. คอยโอกาส, Example: มือปืนเป็นคนมีสี มาจากต่างจังหวัด คอยจังหวะสะกดรอยตามนายวิทูรย์อยู่หลายวัน, Thai definition: รอโอกาสเหมาะ
แม่[N] mother, See also: mom, Syn. มารดา, พระชนนี, Ant. พ่อ, บิดา, พระชนก, Count unit: คน
เมื่อกี้[ADV] just now, See also: a moment ago, Syn. เมื่อตะกี้, เมื่อสักครู่, เมื่อกี้นี้, Ant. ตอนนี้, เดี๋ยวนี้, Example: เมื่อกี้ กวางตัวหนึ่งกระโดดข้ามป่าไปอีกฝั่งหนึ่ง, Thai definition: เพิ่งผ่านไป, เพิ่งเลยไป
เมื่อครู่นี้[ADV] just now, See also: a moment ago, recent, Syn. เมื่อครู่, เมื่อสักครู่, เมื่อสักครู่นี้, Example: คำมั่นสัญญาที่ได้กล่าวปฏิญาณเมื่อครู่นี้ ข้าพเจ้าถือว่าเป็นสัจวาจาที่มีความสำคัญลึกซึ้ง
รอเดี๋ยว[V] Wait a minute, See also: Wait a moment, Syn. รอสักพัก, รอสักประเดี๋ยว, Ant. รอนาน, Example: รอเดี๋ยวนะครับ ผมจะไปตามเขาให้
สมัยนี้[N] the present, See also: present time, present moment, now, Syn. ปัจจุบัน, ปัจจุบันนี้, สมัยปัจจุบัน, Example: ยุคนี้สมัยนี้เป็นยุคของการทำการตลาดแบบสายฟ้าแลบ
สมัยปัจจุบัน[N] the present, See also: present time, present moment, now, Syn. ปัจจุบัน, ปัจจุบันนี้, Example: มีการถกเถียงกันมาตั้งแต่สมัยโบราณถึงสมัยปัจจุบันว่า มนุษย์นั้นถูกกำหนดขึ้นมาจากพันธุกรรม หรือสิ่งแวดล้อมกันแน่
สักครู่[ADV] for a moment, See also: a moment, for a (little) while, a minute, Syn. ชั่วประเดี๋ยว, สักประเดี๋ยว, Example: แกนั่งชื่นชมผลงานได้สักครู่ หลานชายก็ขึ้นมาบนบ้าน
มหุรดี[N] moment, See also: short time, a little/short while, Syn. ครู่, ขณะ, ชั่วโมง, Notes: (สันสกฤต)
ม.ร.ว.[N] M.R., See also: Mom Rachawong, Syn. หม่อมราชวงศ์, Example: เรื่องสั้นเรื่องนี้สะท้อนภาพของเกย์ในวงการต่างๆ ตั้งแต่หม่อมราชวงศ์ ทหารตำรวจ ครูอาจารย์ นายแบบ ดาราศิลปิน นักเรียน นักศึกษา ชาวนา, Thai definition: คำนำหน้าชื่อบุตรของหม่อมเจ้า
ม.ล.[N] M.L., See also: Mom Luang, Syn. หม่อมหลวง, Thai definition: คำนำหน้าชื่อบุตรของหม่อมราชวงศ์
ชั่วขณะหนึ่ง[N] for a moment, See also: a moment, a short time, a little while, for a while, awhile, a minute, Syn. ชั่วประเดี๋ยว, ชั่วครู่, Example: หลังจากยืนครุ่นคิดมาชั่วขณะหนึ่ง เขาจึงเป็นฝ่ายเอ่ยขึ้นก่อน, Thai definition: ช่วงระยะเวลาเพียงครู่หนึ่ง
ชั่วครู่หนึ่ง[N] for a while, See also: for a moment, for a time, Syn. ชั่วประเดี๋ยว, ชั่วขณะ, Example: เสียงนั้นเงียบหายไป แต่ชั่วครู่หนึ่งก็ดังขึ้นมาอีก, Thai definition: ช่วงระยะเวลาประเดี๋ยวเดียว, ช่วงเวลาไม่นาน
ชั่วประเดี๋ยวประด๋าว[ADV] a short time, See also: a little while, a moment, a minute, awhile, Example: ความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีแวบเข้ามาในความคิดชั่วประเดี๋ยวประด๋าวแล้วก็จางหายไป, Thai definition: มีระยะเวลาเพียงครู่เดียวไม่นาน
เมื่อตะกี้[ADV] just now, See also: just a moment ago, just previously, a short while ago, Syn. เมื่อกี้, เมื่อสักครู่, เมื่อประเดี๋ยว, Example: ฉันเพิ่งโทรไปหาเธอเมื่อตะกี้นี้เอง ก่อนเธอจะมา 2 นาทีได้, Thai definition: เพิ่งล่วงไป, เพิ่งผ่านไป (ใช้แก่เวลา)
แม่[N] mother, See also: mom, mum, mummy, ma, mater, Syn. มาดา, มารดา, คุณแม่, มาตุรงค์, มารดร, มาตา, มาตุ, มาตุเรศ, ชนนี, Ant. บิดา, Example: ความรักที่แม่มีให้ลูกเป็นรักที่ยิ่งใหญ่กว่ารักใดในโลก, Thai definition: หญิงผู้ให้กำเนิดหรือเลี้ยงดูลูก, คำที่ลูกเรียกหญิงผู้ให้กำเนิดหรือเลี้ยงดูตน
คุณแม่[N] mother, See also: mummy, mama, mom, Syn. แม่, ม้า, ม่าม้า, Ant. คุณพ่อ, พ่อ, Example: คุณแม่เป็นผู้หญิงที่ทำอาหารอร่อยที่สุด
ปัจจุบัน[ADV] at present, See also: now, at this time, currently, at the present moment, Syn. ปัจจุบันนี้, Example: ปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจ, Thai definition: เวลาเดี๋ยวนี้, เวลาไม่ใช่อดีต ไม่ใช่อนาคต
แผล็บๆ[ADV] in a flash, See also: just a second, momentarily, for a while, rapidly, quickly, Example: หมาตัวนี้เชื่องมาก พอเจอฉันก็แลบลิ้นเลียมือฉันแผล็บๆ
แป๊บ[ADV] just a second, See also: just a moment, a little while, a minute, in a while, in a instant, soon, presently, Syn. เดี๋ยวเดียว, ประเดี๋ยวเดียว, แป๊บเดียว, Example: ของอร่อยต้องกินทีหลังเผลอแป๊บเดียวกุนเชียงหายไปแล้ว, Thai definition: อย่างใช้ชั่วเวลานิดเดียว
แป๊บเดียว[ADV] momentarily, See also: a minute, a little moment, Syn. เดี๋ยวเดียว, ประเดี๋ยวเดียว, แป๊บ, Example: นักกีฬาได้พักแป๊บเดียวก็ต้องลงแข่งต่อ, Thai definition: อย่างใช้ชั่วเวลานิดเดียว
ฤกษ์[N] auspicious time, See also: auspicious moment, auspicious occasion, Syn. เวลา, โอกาส, ยาม, กาล, Example: เขาถือวันพ่อแห่งชาติเป็นฤกษ์ปลูกส้มเขียวหวานต้นแรกลงบนไร่, Thai definition: คราว หรือเวลาที่กำหนด หรือคาดว่าจะให้ผล, Notes: (สันสกฤต)
ฤกษ์พานาที[N] propitious time, See also: auspicious moment, Thai definition: ระยะเวลาที่เป็นฤกษ์
แวบเดียว[ADV] moment, See also: a short time, a little/ short while, a minute, awhile, a bit, Syn. แป๊บเดียว, ประเดี๋ยวเดียว, ครู่เดียว, Example: เมื่อวานนี้ฉันเห็นอาจารย์ในงานเลี้ยงเพียงแวบเดียวเท่านั้น
ศุภเคราะห์[N] auspicious planet or lucky star which means an auspicious day or moment, See also: lucky planet, auspicious sign, auspicious time, lucky day, Syn. คราวมงคล, คราวดี, โอกาสดี, Notes: (สันสกฤต)
อึดใจหนึ่ง[ADV] for a moment, See also: in a moment, in an instant, Syn. ชั่วครู่, Example: เขายืนเงอะงะอยู่ชั่วอึดใจหนึ่ง, Thai definition: เวลาชั่วกลั้นลมหายใจ
เดี๋ยว[ADV] awhile, See also: for a while, momentarily, a minute, a moment, for a moment, just a moment, in a moment, Syn. ประเดี๋ยว, สักครู่, ชั่วครู่หนึ่ง, ชั่วประเดี๋ยว, ชั่วพริบตาเดียว, ชั่ววูบ, Ant. นาน, Example: ลูกขออนุญาตดูทีวีสักเดี๋ยวก่อนเข้านอน
เดี๋ยวก่อน[V] wait, See also: just a minute, wait a minute, for a moment, Syn. ประเดี๋ยวก่อน, Example: เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไป, Thai definition: คำขอผัดไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง
เดี๋ยวเดียว[ADV] for a moment, See also: momentarily, a minute, a (short) moment, a little while, Syn. สักครู่, ชั่วขณะ, ประเดี๋ยวเดียว, ชั่วครู่, ประเดี๋ยว, Ant. นาน, Example: เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ใช้เวลาพิมพ์เดี๋ยวเดียวก็เสร็จแล้ว
เดี๋ยวนี้[ADV] at this moment, See also: now, instantly, at once, right now, immediately, Syn. ปัจจุบัน, ทันที, เวลานี้, ฉับพลัน, ทันทีทันใด, บัดนี้, ตอนนี้, Ant. ก่อนนี้, Example: ผู้อำนวยการต้องเข้าร่วมประชุมเดี๋ยวนี้แล้ว, Thai definition: ณ เวลานี้
ได้ฤกษ์[V] reach the auspicious time or moment, Syn. ฤกษ์ดี, ฤกษ์งามยามดี, เป็นมงคล, เป็นสิริมงคล, Example: ถึงเวลาได้ฤกษ์แล้วจึงทำพิธีแต่งงาน, Thai definition: ถึงเวลาอันเป็นมงคล
ตา[V] time, See also: turn, moment, Syn. เวลา, คราว, ลำดับ, Example: ต่อไปถึงตาของเธอที่ต้องแสดงโชว์, Thai definition: คราวที่ถึง, ลำดับที่มาถึง เช่น ตานี้ ถึงตาฉันบ้าง
ตะกี้[ADV] just, See also: just now, moment ago, short moment, short while ago, Syn. เมื่อกี๊, ประเดี๋ยว, สักครู่, Example: ตะกี้ฉันเห็นกระทิงตัวใหญ่วิ่งไปในป่า, Thai definition: เพิ่งล่วงไป, เพิ่งผ่านไป
ตา[V] turn, See also: time, moment, Syn. เวลา, คราว, ลำดับ, Example: ต่อไปถึงตาของเธอที่ต้องแสดงโชว์, Thai definition: คราวที่ถึง, ลำดับที่มาถึง เช่น ตานี้ ถึงตาฉันบ้าง
ตอนนี้[ADV] now, See also: then, at present, at this time, right now, at this moment, Syn. ทันที, ขณะนี้, เดี๋ยวนี้, ปัจจุบันนี้, ช่วงนี้, Example: ตอนนี้ลูกคนโตอายุ 2 ขวบแล้ว
ตระบัด[ADV] momentarily, See also: briefly, Syn. ทันใด, บัดใจ, Thai definition: อย่างเดี๋ยวนั้น, อย่างทันทีทันใด
ตอนนี้[ADV] now, See also: then, at present, at this time, right now, at this moment, Syn. ทันที, ขณะนี้, เดี๋ยวนี้, ปัจจุบันนี้, ช่วงนี้, Example: ตอนนี้ลูกคนโตอายุ 2 ขวบแล้ว
ทันใด[ADV] suddenly, See also: at that moment, at once, promptly, quickly, instant, right away, Syn. เดี๋ยวนั้น, ฉับพลัน, ทันที, ทันใดนั้น, ทันทีทันใด, Example: รถคันหนึ่งแล่นปราดเข้ามาจอดชิดขอบถนน ทันใดก็มีเสียงปืนดังขึ้นหกนัด
ทันน้ำ[V] be in time for the tide, See also: be at the moment to save the tide, Example: เราจะต้องออกเรือเดี๋ยวนี้ ถ้าจะให้ทันน้ำ, Thai definition: ให้ทันคราวน้ำขึ้น, ทันเวลาที่น้ำขึ้น, ก่อนน้ำท่วม
ทับลัคน์[V] astrological event, See also: be of auspicious moment fixed upon by astrologers, Thai definition: ลักษณะที่ดาวพระเคราะห์มีตำแหน่งอยู่ในเรือนเดียวกันหรือจรมาร่วมลัคนา
ประจุบัน[N] present, See also: present time, now, present moment, present day, current, Syn. ปัจจุบัน
ประเดี๋ยวเดียว[ADV] for a moment, See also: for a short time, for a little while, for a minute, for a while, Syn. ไม่นาน, ไม่ช้า, เดี๋ยวเดียว, ครู่หนึ่ง, Example: ประเดี๋ยวเดียวรถก็ซ่อมเสร็จ, Thai definition: ชั่วระยะเวลานิดเดียว
ประเดี๋ยวก่อน[ADV] for a moment, See also: just a moment, just a minute, wait a minute, Syn. เดี๋ยวก่อน, ช้าก่อน, หยุดก่อน, คอยก่อน, เดี๋ยวเดียว, รอก่อน, Example: เธอรอประเดี๋ยวก่อน, Thai definition: คำขอผัดไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง
ประเดี๋ยว[ADV] for a while, See also: for a moment, in a moment, just a moment, shortly, for a time, presently, Syn. ชั่วระยะหนึ่ง, ชั่วขณะหนึ่ง, ชั่วครู่หนึ่ง, เดี๋ยว, ชั่วประเดี๋ยว, ชั่วครู่, Example: ถ้าคุณเหนื่อยเราก็จะหยุดพักสักประเดี๋ยว
ประเดี๋ยวประด๋าว[ADV] for a short period, See also: for a short term, shortly, presently, momentarily, Syn. ช่วงสั้นๆ, ชั่วขณะ, ชั่วครู่ชั่วยาม, Example: เขาบอกว่าจะแวะไปเพื่อเอาเงินประเดี๋ยวประด๋าวเท่านั้นเอง
เฉพาะกาล[ADV] temporarily, See also: momentarily, for the time being, Syn. ชั่วคราว, Ant. ถาวร, Example: ที่ห้ามมิให้พิมพ์โฆษณากฎหมายในรัชกาลที่ 3 นั้น มีผลบังคับเฉพาะกาล และสิ้นผลไปเมื่อหมดรัชกาลนั้น
เฉพาะกาล[ADJ] temporary, See also: impermanent, interim, momentary, provisional, Syn. ชั่วคราว, Ant. ถาวร, Example: รัฐบาลชุดนี้ถูกคาดหมายแต่แรกแล้วว่าเป็นเพียงรัฐบาลเฉพาะกาลเท่านั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาร์ทิเซอรอดส์ โอมูโมอิ[n. exp.] (āthisoērødas ōmūmōi) EN: Articerodes omomoi, Articerodes Ohmumoi   FR: Articerodes omomoi, Articerodes Ohmumoi
บัด[n.] (bat) EN: time ; moment ; occasion   FR: moment [m] ; point [m]
บัดนี้[adv.] (batnī) EN: at this moment ; immediately ; presently ; now   FR: à cet instant ; immédiatement ; sur le champ ; maintenant ; à présent
เฉพาะกาล[adv.] (chaphǿkān) EN: temporarily ; momentarily ; for the time being   
ชั่วขณะ[adv.] (chūakhana) EN: for a moment ; for a time ; for a while ; temporarily   FR: pour un moment
ชั่วขณะหนึ่ง[adv.] (chūakhana neung) EN: for a moment ; for a while   
ชั่วคราว[adv.] (chūakhrāo) EN: temporarily ; for the time being ; for a while ; for the moment ; for a time   FR: temporairement ; provisoirement ; pour le moment
ชั่วครู่[adv.] (chūa khrū) EN: for a while ; for a moment ; for a time ; for a little while ; temporarily ; for a space   FR: momentané
ชั่วแล่น[adv.] (chūalaen) EN: momentarily ; for a while   FR: momentanément ; passagèrement
ช่วงนี้[n. exp.] (chūang nī) EN: during this time ; at this moment ; at this period ; lately at this time ; presently ; this moment   FR: en ce moment ; actuellement
ช่วงนี้เป็นอย่างไร[xp] (chūang nī pen yāngrai) EN: how's it going ?   FR: comment ça va en ce moment ?
ชั่วประเดี๋ยว[adv.] (chūa pradīo) EN: for a moment ; for a time ; for a while ; temporarily ; for a space   
ได้ฤกษ์[v. exp.] (dāi reūk) EN: reach the auspicious time/moment   
ได้เวลา ...[v. exp.] (dāi wēlā ...) EN: it's time to ...   FR: c'est le moment de ... ; il est temps de ...
เด็ก[n.] (dek) EN: child ; infant ; baby ; kid (inf.) ; youngster ; boy ; girl   FR: enfant [m, f] ; bébé [m] ; gamin [m] ; gamine [f] ; garçon [m] ; garçonnet [m] ; fille [f] ; fillette [f] ; petit [m] ; petite [f] ; moutard [m] (fam.) ; gosse (fam.) [m] ; môme [m] ; lardon [m] (fam.) ; loupiot [m] (fam.) ; loupiote [f] (fam.) ; bambin [
เดี๋ยว[n.] (dīo) EN: moment ; instant   FR: instant [m] ; moment [m]
เดี๋ยว[adv.] (dīo) EN: awhile ; for a while ; momentarily ; a minute ; a moment ; for a moment ; just a moment ; in a moment   FR: un instant ; un moment
เดี๋ยว ๆ[v. exp.] (dīo-dīo) EN: wait a moment !   FR: un instant ! ; juste un instant !
เดี๋ยวก่อน[X] (dīokøn) EN: wait ; just a minute ; wait a minute ; for a moment   FR: un instant !
เดี๋ยวนี้[adv.] (dīonī) EN: now ; right now ; at this moment ; instantly ; at once ; right now ; immediately   FR: maintenant ; à présent ; tout de suite ; immédiatement
อึดใจ[adv.] (eutjai) EN: in a moment   
อึดใจหนึ่ง[adv.] (eutjai neung) EN: for a moment   
อีกสักครู่[X] (īk sakkhrū) EN: in just a moment ; in a little while ; in a moment ; for a while   FR: dans un instant
จากนี้[X] (jāknī) EN: from this moment ; since ; till now   
กาลเทศะ[n.] (kālathēsa) EN: occasion ; opportune moment ; situation   
กาล[n.] (kān) EN: time ; era ; epoch ; period ; season ; period of time   FR: époque [f] ; période [f] ; saison [f] ; temps [m] ; moment [f]
ขณะ[n.] (khana) EN: moment ; short time ; while ; time   FR: moment [m] ; instant [m]
ขณะ[adv.] (khana) EN: awhile ; for a moment ; for a space ; momentary ; temporary   
ขณะ[conj.] (khana) EN: in the meantime ; meantime ; meanwhile ; while   FR: en attendant ; pendant que ; au moment de
ขณะเดียวกัน[conj.] (khana dīokan) EN: at the same time ; meanwhile ; simultaneous ; in the meantime   FR: au même moment ; simultanément ; en même temps
ขณะนั้น[adv.] (khana nan) EN: at that time ; at that moment ; then   FR: à ce moment (là) ; à cette époque (là) ; alors
ขณะนี้[adv.] (khana nī ) EN: now ; at this time ; at the moment ; at present ; at this moment   FR: maintenant ; en ce moment ; actuellement ; pour le moment ; à présent ; aujourd'hui
ขณะที่[conj.] (khana thī) EN: when ; while ; as ; at the time ; at the moment ; at the instant   FR: au moment où/que/de ; alors que ; comme ; quand ; lorsque ; tandis que ; tant que ; pendant que
คอยจังหวะ[v. exp.] (khøi jangwa) EN: wait for the right moment ; wait for a chance ; bide one's time ; await a favorable opportunity   FR: attendre le bon moment ; attendre le moment opportun
คอยจังหวะ[v. exp.] (khøi jangwa) EN: wait for the right moment ; wait for a chance ; bide one's time ; await a favorable opportunity ; beat time   FR: attendre le moment opportun
คอยก่อน[adv.] (khøi køn) EN: for a moment   
ครั้งใหญ่[X] (khrang yai) EN: momentous ; major   
คราว[n.] (khrāo) EN: time ; occasion ; opportunity ; chance   FR: fois [f] ; occasion [f] ; moment [m]
เครื่องวัดความดันโลหิต[n.] (khreūangwat khwāmdan lōhit) EN: sphygmomano meter   FR: tensiomètre [m] ; sphygmomanomètre [m]
เครื่องวัดลม[n. exp.] (khreūangwat lom) EN: anemometer   FR: anémomètre [m]
ครู่[n.] (khrū) EN: moment ; instant ; while ; jiffy ; time   FR: moment [m] ; instant [m]
ครู่เดียว[adv.] (khrū dīo) EN: for a moment ; for a time ; for a while ; temporarily   
ครู่หนึ่ง[n. exp.] (khrū neung) EN: a moment ; a few moments ; a while ; a minute ; awhile   FR: un moment ; un instant ; quelques instants ; une minute
ครู่ใหญ่[n. exp.] (khrū yai) EN: a long moment ; a long while ; a long pause   
กระวาน[n.] (krawān) EN: cardamom ; Camphor Seed ; Round Siam Cardamon ; Best Camdamon ; Clustered Cardamon ; Cambodian cardamom ; Siam cardamom   FR: cardamome [f]
หลักของโมเมนต์[n. exp.] (lak khøng mōmēn) EN: principle of moment   
หลังจากนั้นสักครู่[adv.] (langjāk nan sakkhrū) EN: a few moments later   FR: quelques instants plus tard
ลูกกระวาน[n. exp.] (lūk krawān) EN: cardamon fruit   FR: graine de cardamome [f]
แม่[n.] (maē) EN: mother ; mummy ; mommy (Am.) ; mum ; mom (Am.) (inf.) ; mater   FR: mère [f] ; maman [f]
มัมมี่[n.] (mammī ) EN: mummy   FR: momie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MOM    M AA1 M
MOMS    M AA1 M Z
MOMA    M OW1 M AH0
MOMMY    M AA1 M IY0
MOM'S    M AA1 M Z
MOMMA    M AA1 M AH0
MOMAN    M OW1 M AH0 N
MOMENT    M OW1 M AH0 N T
MOMA'S    M OW1 M AH0 Z
MOMMENS    M AA1 M AH0 N Z
MOMENTS    M OW1 M AH0 N T S
MOMMY'S    M AA1 M IY0 Z
MOMMIES    M AA1 M IY0 Z
MOMBASA    M AA0 M B AA1 S AH0
MOMAYEZ    M OW0 M EY1 EH0 Z
MOMOKAWA    M OW2 M OW0 K AA1 W AH0
MOMENT'S    M OW1 M AH0 N T S
MOMENTUM    M OW0 M EH1 N T AH0 M
MOMENTARY    M OW1 M AH0 N T EH2 R IY0
MOMENTOUS    M OW0 M EH1 N T AH0 S
MOMOKAWA'S    M OW2 M OW0 K AA1 W AH0 Z
MOMIGLIANO    M OW0 M IH1 G L IY0 AA1 N OW0
ANEMOMETER    AE2 N AH0 M AA1 M AH0 T ER0
DROMOMANIA    D R OW2 M OW0 M EY1 N Y AH0
DROMOMANIA    D R OW2 M OW0 M EY1 N IY0 AH0
MOMENTARILY    M OW2 M AH0 N T EH1 R AH0 L IY0
THERMOMETER    TH ER0 M AA1 M AH0 T ER0
THERMOMETERS    TH ER0 M AA1 M AH0 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
moment    (n) (m ou1 m @ n t)
moments    (n) (m ou1 m @ n t s)
camomile    (n) (k a1 m @ m ai l)
cardamom    (n) (k aa1 d @ m @ m)
momentum    (n) (m @1 m e1 n t @ m)
momentary    (j) (m ou1 m @ n t r ii)
momentous    (j) (m @1 m e1 n t @ s)
anemometer    (n) (a2 n i m o1 m i t @ r)
anemometers    (n) (a2 n i m o1 m i t @ z)
momentarily    (a) (m ou1 m @ n t r @ l ii)
momentously    (a) (m @1 m e1 n t @ s l ii)
thermometer    (n) (th @1 m o1 m i t @ r)
thermometers    (n) (th @1 m o1 m i t @ z)
momentousness    (n) (m @1 m e1 n t @ s n @ s)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
紅葉[もみじ, momiji] (n) ใบไม้ซึ่งเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นเหลืองหรือแดงในช่วงฤดูใบไม้ร่วง, See also: S. 紅葉(こうよう),
紅葉[もみじ, momiji] (n) ใบของต้นเมเปิล

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
束の間[つかのま, tsukanoma] Thai: ชั่วเวลาไม่นาน English: moment

Japanese-English: EDICT Dictionary
鼯鼠[ももんが;ももんがあ;モモンガ, momonga ; momongaa ; momonga] (n) (uk) small Eurasian flying squirrel (Pteromys momonga) [Add to Longdo]
鼯鼠;鼺鼠[むささび;もみ(鼯鼠);ムササビ, musasabi ; momi ( chi nezumi ); musasabi] (n) (uk) giant flying squirrel (Petaurista leucogenys) [Add to Longdo]
いいとこ;いいところ[, iitoko ; iitokoro] (n) (1) good thing; strong point; (2) good family; prestigious school; (3) the right moment; (adj-f) (4) utter; extreme; (n-adv) (5) at (the) best; at most [Add to Longdo]
いつ何どき;何時何時;何時なんどき;いつ何時[いつなんどき, itsunandoki] (adv) (uk) at any time; every moment [Add to Longdo]
いよいよという時;いよいよと言う時[いよいよというとき, iyoiyotoiutoki] (exp) (at the) last moment; (in the) nick of time [Add to Longdo]
おいそれと[, oisoreto] (adv) at a moment's notice; readily [Add to Longdo]
お母ちゃん[おかあちゃん, okaachan] (n) (fam) (See 母ちゃん) mum; mom [Add to Longdo]
かもめーる;かもメール[, kamome-ru ; kamo me-ru] (n) (sometimes かもめ~る) summer greeting cards containing a lottery ticket, sold every year starting in June [Add to Longdo]
きゅん[, kyun] (adv,adv-to) (on-mim) momentary tightening of one's chest caused by powerful feelings [Add to Longdo]
きらり[, kirari] (adv,adv-to) (on-mim) with a momentary flash of light [Add to Longdo]
ぎりぎり(P);ギリギリ[, girigiri (P); girigiri] (adj-na,adv) (1) (on-mim) at the last moment; just barely; (2) grinding sound; (P) [Add to Longdo]
くも膜;蜘蛛膜[くもまく, kumomaku] (n) the arachnoid (membrane) [Add to Longdo]
くも膜下出血;蜘蛛膜下出血[くもまくかしゅっけつ, kumomakukashukketsu] (n) subarachnoid hemorrhage; subarachnoid haemorrhage [Add to Longdo]
ここ一番;此処一番[ここいちばん, kokoichiban] (n) the crucial moment; the moment of truth; a do-or-die situation; a crucial juncture; a crucial stage [Add to Longdo]
この期;此の期[このご, konogo] (n-t) now (with the nuance of 'the last moment'); this late in the game [Add to Longdo]
しばおま[, shibaoma] (exp) (abbr) (from しばらくお待ち下さい) (See お待ち) please wait; one moment please [Add to Longdo]
その頃[そのころ, sonokoro] (n,adj-no) (uk) at that time; in those days; at that moment; then [Add to Longdo]
その時[そのとき, sonotoki] (exp) at that time; at that moment; then; on that occasion [Add to Longdo]
そろそろ(P);そろっと[, sorosoro (P); sorotto] (adv,adv-to) (1) (そろそろ only) slowly; quietly; steadily; gradually; gingerly; (adv) (2) soon; momentarily; before long; any time now; (P) [Add to Longdo]
たった今[たったいま, tattaima] (adv) just now; a moment ago; this very minute [Add to Longdo]
つかの間(P);束の間(P)[つかのま, tsukanoma] (n,adj-no) moment; brief time; brief; transient; (P) [Add to Longdo]
どさくさ紛れに[どさくさまぎれに, dosakusamagireni] (exp,adv) in the confusion of the moment; taking advantage of the confused state of affairs [Add to Longdo]
ど忘れ;ド忘れ;度忘れ;度忘(io)[どわすれ, dowasure] (n,vs) (See 胴忘れ・どうわすれ) lapse of memory; forgetting for a moment something one knows well; (something) slipping one's mind [Add to Longdo]
もみ手で頼む;揉み手で頼む[もみででたのむ, momidedetanomu] (exp,v5m) to supplicate; to implore humbly [Add to Longdo]
ももんじい屋[ももんじいや, momonjiiya] (n) (arch) (See ももんじ屋) meat vendor; butcher [Add to Longdo]
ももんじ屋[ももんじや, momonjiya] (n) (arch) meat vendor; butcher [Add to Longdo]
もも肉;股肉;腿肉[ももにく, momoniku] (n) leg (meat); round; ham [Add to Longdo]
やもめ暮らし;寡婦暮らし;寡暮らし;寡暮し;鰥暮らし;鰥暮し[やもめぐらし, yamomegurashi] (n) widowhood; widowerhood; viduity [Add to Longdo]
アトモメーター[, atomome-ta-] (n) (obsc) (See 蒸発計) atmometer [Add to Longdo]
アネモメーター[, anemome-ta-] (n) anemometer [Add to Longdo]
アマビリス樅[アマビリスもみ;アマビリスモミ, amabirisu momi ; amabirisumomi] (n) (uk) Pacific silver fir (Abies amabilis) [Add to Longdo]
アメリカ鼯鼠[アメリカももんが;アメリカモモンガ, amerika momonga ; amerikamomonga] (n) (uk) southern flying squirrel (Graucomys volans) [Add to Longdo]
アルコール温度計[アルコールおんどけい, aruko-ru ondokei] (n) alcohol thermometer [Add to Longdo]
カシア[, kashia] (n) cassia (Cinnamomum aromaticum) [Add to Longdo]
カモミール;カモマイル[, kamomi-ru ; kamomairu] (n) (See カミツレ) German chamomile (Matricaria recutita); German camomile [Add to Longdo]
カモ目;鴨目[カモもく(カモ目);かももく(鴨目), kamo moku ( kamo me ); kamomoku ( kamo me )] (n) Anseriformes (order of swimming birds) [Add to Longdo]
カルダモン[, karudamon] (n) cardamom; (P) [Add to Longdo]
キモメン[, kimomen] (n) (sl) repulsive man [Add to Longdo]
クモ膜下腔;蜘蛛膜下腔[クモまくかくう(クモ膜下腔);くもまくかくう(蜘蛛膜下腔), kumo makukakuu ( kumo maku shita kou ); kumomakukakuu ( kumo maku shita kou )] (n) subarachnoid space [Add to Longdo]
ゴーヤー;ゴーヤ[, go-ya-; go-ya] (n) (See 苦瓜) (Okinawan name for) bitter melon (Momordica charantia) [Add to Longdo]
サーモメータ[, sa-mome-ta] (n) thermometer [Add to Longdo]
サーモメーター[, sa-mome-ta-] (n) thermometer [Add to Longdo]
セイロン肉桂[セイロンにっけい;セイロンニッケイ, seiron nikkei ; seironnikkei] (n) (uk) cinnamon tree (Cinnamomum zeylanicum) [Add to Longdo]
ダイナモメーター[, dainamome-ta-] (n) dynamometer [Add to Longdo]
バイメタル温度計[バイメタルおんどけい, baimetaru ondokei] (n) bimetal thermometer [Add to Longdo]
バルサム樅[バルサムもみ;バルサムモミ, barusamu momi ; barusamumomi] (n) (uk) balsam fir (Abies balsamea) [Add to Longdo]
フトモモ目[フトモモもく, futomomo moku] (n) Myrtales (order of plants) [Add to Longdo]
フルマ鴎[フルマかもめ;フルマカモメ, furuma kamome ; furumakamome] (n) (uk) northern fulmar (Fulmarus glacialis) [Add to Longdo]
ホモモーベンス[, homomo-bensu] (n) Homo movens [Add to Longdo]
マミー[, mami-] (n) mammy; mommy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
时候[shí hou, ㄕˊ ㄏㄡ˙, / ] time; length of time; moment; period, #133 [Add to Longdo]
妈妈[mā ma, ㄇㄚ ㄇㄚ˙, / ] mama; mommy; mother, #890 [Add to Longdo]
刚刚[gāng gang, ㄍㄤ ㄍㄤ˙, / ] just recently; just a moment ago, #916 [Add to Longdo]
[shì, ㄕˋ, / ] power; influence; potential; momentum; tendency; trend; situation; conditions; outward appearance; sign; gesture; male genitals, #1,547 [Add to Longdo]
此时[cǐ shí, ㄘˇ ㄕˊ, / ] now; this moment, #1,708 [Add to Longdo]
刚才[gāng cái, ㄍㄤ ㄘㄞˊ, / ] (just) a moment ago, #1,762 [Add to Longdo]
这时[zhè shí, ㄓㄜˋ ㄕˊ, / ] at this time; at this moment, #1,909 [Add to Longdo]
时刻[shí kè, ㄕˊ ㄎㄜˋ, / ] moment, #2,187 [Add to Longdo]
瞬间[shùn jiān, ㄕㄨㄣˋ ㄐㄧㄢ, / ] moment; momentary; in a flash, #2,391 [Add to Longdo]
一时[yī shí, ㄧ ㄕˊ, / ] a period of time; a while; for a short while; temporary; momentary; at the same time, #3,464 [Add to Longdo]
[kè, ㄎㄜˋ, ] quarter (hour); moment; to carve; to engrave; to cut; oppressive; (classifier for short time intervals), #4,002 [Add to Longdo]
此刻[cǐ kè, ㄘˇ ㄎㄜˋ, ] this moment; now; at present, #4,501 [Add to Longdo]
势头[shì tóu, ㄕˋ ㄊㄡˊ, / ] momentum; tendency, #4,893 [Add to Longdo]
到时候[dào shí hòu, ㄉㄠˋ ㄕˊ ㄏㄡˋ, / ] when the moment comes; at that time, #6,655 [Add to Longdo]
气势[qì shì, ㄑㄧˋ ㄕˋ, / ] momentum; manner; energy; look of great force or imposing manner; powerful, #6,806 [Add to Longdo]
片刻[piàn kè, ㄆㄧㄢˋ ㄎㄜˋ, ] short period of time; a moment, #6,903 [Add to Longdo]
眼看[yǎn kàn, ㄧㄢˇ ㄎㄢˋ, ] soon; in a moment, #8,121 [Add to Longdo]
[chà, ㄔㄚˋ, / ] Buddhist monastery or temple; a brief moment, #11,395 [Add to Longdo]
此时此刻[cǐ shí cǐ kè, ㄘˇ ㄕˊ ㄘˇ ㄎㄜˋ, / ] at this very moment, #13,842 [Add to Longdo]
波澜[bō lán, ㄅㄛ ㄌㄢˊ, / ] billows; great waves (fig. of a story with great momentum), #13,963 [Add to Longdo]
如火如荼[rú huǒ rú tú, ㄖㄨˊ ㄏㄨㄛˇ ㄖㄨˊ ㄊㄨˊ, ] lit. white cogon flower like fire (成语 saw); fig. a mighty army like wildfire; daunting and vigorous (momentum); flourishing; magnificent, #16,374 [Add to Longdo]
关头[guān tóu, ㄍㄨㄢ ㄊㄡˊ, / ] juncture; moment, #17,093 [Add to Longdo]
先机[xiān jī, ㄒㄧㄢ ㄐㄧ, / ] key moment; decisive opportunity, #17,244 [Add to Longdo]
声势[shēng shì, ㄕㄥ ㄕˋ, / ] momentum, #18,122 [Add to Longdo]
应运而生[yìng yùn ér shēng, ˋ ㄩㄣˋ ㄦˊ ㄕㄥ, / ] to come into being at the opportune historic moment, #19,315 [Add to Longdo]
默哀[mò āi, ㄇㄛˋ ㄞ, ] observe a moment of silence in tribute, #23,109 [Add to Longdo]
推波助澜[tuī bō zhù lán, ㄊㄨㄟ ㄅㄛ ㄓㄨˋ ㄌㄢˊ, / ] to push the wave and add to the billows (成语 saw); to add momentum; to encourage sth to get bigger; to add fuel to the fire, #25,010 [Add to Longdo]
风云人物[fēng yún rén wù, ㄈㄥ ㄩㄣˊ ㄖㄣˊ ˋ, / ] the man of the moment (成语 saw); a prominent personality, #27,026 [Add to Longdo]
不失时机[bù shī shí jī, ㄅㄨˋ ㄕ ㄕˊ ㄐㄧ, / ] seize the opportune moment; lose no time, #27,215 [Add to Longdo]
姑且[gū qiě, ㄍㄨ ㄑㄧㄝˇ, ] temporarily; the time being; for the moment; provisional; tentatively, #27,422 [Add to Longdo]
一触即发[yī chù jí fā, ㄧ ㄔㄨˋ ㄐㄧˊ ㄈㄚ, / ] could happen at any moment; on the verge, #29,718 [Add to Longdo]
顿悟[dùn wù, ㄉㄨㄣˋ ˋ, / ] a flash of realization; the truth in a flash; a moment of enlightenment (usually Buddhist), #29,806 [Add to Longdo]
等一等[děng yī děng, ㄉㄥˇ ㄧ ㄉㄥˇ, ] wait a moment, #33,269 [Add to Longdo]
波澜壮阔[bō lán zhuàng kuò, ㄅㄛ ㄌㄢˊ ㄓㄨㄤˋ ㄎㄨㄛˋ, / ] surging forward with great momentum; unfolding on a magnificent scale, #34,213 [Add to Longdo]
现下[xiàn xià, ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄚˋ, / ] now; at this moment, #34,513 [Add to Longdo]
温度计[wēn dù jì, ㄨㄣ ㄉㄨˋ ㄐㄧˋ, / ] thermometer; thermograph, #36,593 [Add to Longdo]
紧要关头[jǐn yào guān tóu, ㄐㄧㄣˇ ㄧㄠˋ ㄍㄨㄢ ㄊㄡˊ, / ] urgent and important moment (成语 saw); critical juncture, #36,796 [Add to Longdo]
痛痛快快[tòng tong kuài kuài, ㄊㄨㄥˋ ㄊㄨㄥ˙ ㄎㄨㄞˋ ㄎㄨㄞˋ, ] immediately; without a moment's hesitation; with alacrity; firing from the hip, #37,922 [Add to Longdo]
打盹[dǎ dǔn, ㄉㄚˇ ㄉㄨㄣˇ, ] to doze off; to drop to sleep momentarily, #39,043 [Add to Longdo]
动量[dòng liàng, ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] momentum, #39,638 [Add to Longdo]
当儿[dāng r, ㄉㄤ ㄖ˙, / ] the very moment; just then; during (that brief interval), #40,575 [Add to Longdo]
弹指[tán zhǐ, ㄊㄢˊ ㄓˇ, / ] a snap of the fingers; a short moment; in a flash; in the twinkling of an eye, #46,642 [Add to Longdo]
临头[lín tóu, ㄌㄧㄣˊ ㄊㄡˊ, / ] the critical moment, #50,397 [Add to Longdo]
弹指之间[tán zhǐ zhī jiān, ㄊㄢˊ ㄓˇ ㄓ ㄐㄧㄢ, / ] a snap of the fingers (成语 saw); in an instant; in a short moment; in a flash; in the twinkling of an eye, #52,437 [Add to Longdo]
时宜[shí yí, ㄕˊ ㄧˊ, / ] timely; at the right moment; appropriate to the occasion; opportune; to fit current fashion, #54,733 [Add to Longdo]
豆蔻[dòu kòu, ㄉㄡˋ ㄎㄡˋ, ] cardamom (Elettaria cardamomum); fig. a girl's teenage years; maidenhood; a budding beauty, #57,009 [Add to Longdo]
血压计[xuè yā jì, ㄒㄩㄝˋ ㄧㄚ ㄐㄧˋ, / ] blood pressure meter; sphygmometer, #57,390 [Add to Longdo]
罗汉果[luó hàn guǒ, ㄌㄨㄛˊ ㄏㄢˋ ㄍㄨㄛˇ, / ] sweet fruit of Siraitia grosvenorii (formerly Momordica grosvenori, a gourd of the Curcubitaceae family), grown in Guangxi and used in Chinese medicine, #57,424 [Add to Longdo]
天有不测风云[tiān yǒu bù cè fēng yún, ㄊㄧㄢ ㄧㄡˇ ㄅㄨˋ ㄘㄜˋ ㄈㄥ ㄩㄣˊ, / ] fortune as unpredictable as the weather (成语 saw); sth unexpected may happen at any moment, #58,033 [Add to Longdo]
体温计[tǐ wēn jì, ㄊㄧˇ ㄨㄣ ㄐㄧˋ, / ] clinical thermometer, #61,097 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
重み[おもみ, omomi] weight [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一刻[いっこく, ikkoku] -Moment, Augenblick, starrsinnig [Add to Longdo]
一時[ひととき, hitotoki] eine_Weile, einen_Moment [Add to Longdo]
一瞬[いっしゅん, isshun] ein_Augenblick, ein_Moment [Add to Longdo]
危機[きき, kiki] Krise, entscheidender_Moment [Add to Longdo]
土壇場[どたんば, dotanba] Schafott, letzter_Moment, entscheidender_Moment [Add to Longdo]
寒暖計[かんだんけい, kandankei] Thermometer [Add to Longdo]
度忘れ[どわすれ, dowasure] momentan_vergessen [Add to Longdo]
木綿[もめん, momen] Baumwolle [Add to Longdo]
[もも, momo] Pfirsich [Add to Longdo]
桃の節句[もものせっく, momonosekku] Puppenfest (3.Maerz) [Add to Longdo]
桃山時代[ももやまじだい, momoyamajidai] (Aera, 1583-1602) [Add to Longdo]
桃色[ももいろ, momoiro] -rosa [Add to Longdo]
瀬戸際[せとぎわ, setogiwa] kritischer_Moment, entscheidender_Moment [Add to Longdo]
瞬刻[しゅんこく, shunkoku] Augenblick, -Moment [Add to Longdo]
瞬時[しゅんじ, shunji] Moment, Augenblick, Sekunde [Add to Longdo]
瞬間[しゅんかん, shunkan] (kurzer) Augenblick, Moment [Add to Longdo]
紅葉[もみじ, momiji] buntes_Herbstlaub [Add to Longdo]
紅葉[もみじ, momiji] buntes_Herbstlaub [Add to Longdo]
胴忘れ[どうわすれ, douwasure] momentan_vergessen [Add to Longdo]
赴く[おもむく, omomuku] gehen_nach, sich_begeben, werden [Add to Longdo]
[おもむき, omomuki] Inhalt, Sinn, Geschmack, Eleganz, Anblick [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top