Search result for

lysés

(154 entries)
(2.1113 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lysés-, *lysés*, lysé
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา lysés มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *lysés*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
analyse[VT] วิเคราะห์, See also: ศึกษา, ตรวจสอบ, พิจารณา, นำมาแยกเป็นส่วนๆ เพื่อพิจารณาในประเด็นต่างๆ, Syn. analyze, resolve into elements
breathalyse[VT] ตรวจวัดระดับอัลกอฮอล์ของผู้ขับขี่
breathalyser[N] เครื่องวัดปริมาณอัลกอฮอล์จากลมหายใจ
psychoanalyse[VT] รักษาด้วยวิธีจิตวิเคราะห์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
analyse(แอน' นะไลซ) vt. วิเคราะห์, แยกธาตุจำแนกแยกแยะ, วิภาค, วิเคราะห์
breathalysevt. วิเคราะห์ความเมาจากอากาศที่หายใจออก, See also: breathalysis n.breathalyse ดู breathalyser n. ดูbreathalyse breathalyzer n. ดูbreathalyse
dialyse(ได'อะไลซ) vt. แยกโดยกระบวนการdialysis. vi. ผ่านกระบวน dialysis.
paralyse(แพ'ระไลซ) v. เป็นอัมพาต,ทำให้อัมพาต

English-Thai: Nontri Dictionary
analyse(vt) วิเคราะห์,จำแนก,วิภาค,แยกแยะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paralyse; paralyze๑. ทำให้เป็นอัมพาต๒. ทำให้งัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paralyze; paralyse๑. ทำให้เป็นอัมพาต๒. ทำให้งัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
polysepalous; aposepalous; chorisepalous-กลีบเลี้ยงแยก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
analyse; analyzeวิเคราะห์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
analyze; analyseวิเคราะห์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
aposepalous; chorisepalous; polysepalous-กลีบเลี้ยงแยก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
analysed rhymeสัมผัสวิเคราะห์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
analyser; analyzer๑. ตัววิเคราะห์, เครื่องวิเคราะห์๒. โปรแกรมวิเคราะห์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
analyserเครื่องวิเคราะห์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
chorisepalous; aposepalous; polysepalous-กลีบเลี้ยงแยก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
differential analyser; differential analyzerเครื่องวิเคราะห์เชิงอนุพันธ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
differential analyzer; differential analyserเครื่องวิเคราะห์เชิงอนุพันธ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
differential analyser; differential analyzerเครื่องวิเคราะห์เชิงอนุพันธ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
differential analyser; differential analyzerเครื่องวิเคราะห์เชิงอนุพันธ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
gas analyserเครื่องวิเคราะห์แก๊ส [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
exhaust-gas analyserเครื่องวิเคราะห์ไอเสีย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
exhaust-gas analyserเครื่องวิเคราะห์ไอเสีย [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
haemolyseสลายเม็ดเลือดแดง, ทำลายเม็ดเลือดแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hemodialyserตัวกรองไตเทียม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Lysergic acid diethylamideไลเซอจิก แอซิด ไดเอทธิลอะไมด์ [TU Subject Heading]
Amino Acid Analysers, Automaticกรดอะมิโนอัตโนมัติ [การแพทย์]
Analyseแยกแยะ [การแพทย์]
Analysers, Statistical Distributionเครื่องวิเคราะห์การกระจายทางสถิติของเสียง [การแพทย์]
Autolyseย่อยตัวเอง [การแพทย์]
Hydrolyseย่อย [การแพทย์]
Lysergic Acidลัยเซอจิกแอซิด [การแพทย์]
Lysergic Acid Diethylamideไลเซอร์จิกแอซิด ไดเอทีลาไมด์, สาร; ลัยเซอร์จิก แอซิด ไดเอธิย์ลาไมด์; ลัยเซอร์จิคแอสิดไดเอธีลแอไมด์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Ambiguity (polysemie, polysemy, polysemic) (n) (ศัพท์เฉพาะทฤษฎีการแปล) ความกำกวมของคำ หรือคำที่มีความหมายหลายนัย
Diskriminanzanalyse {f}การวิเคราะห์จำแนกประเภท

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Charter a private jet, fly to Paris, dance under the Arc de Triomphe in the Champs-Elysées?เช่าเครื่องบนิเจ็มส่วนตัว แล้วบินไปปารีส เต้นรำใต้ประตูชัย Arc de triomphe ในถนนชองเซลิเซ่ ? I Do (2013)
The Champs-Élysées...ฌองเอลิเซ่? Beauty and the Beast (2017)
Near the Champs Élysées.In der Nähe der Champs-Élysées. The Premonition (1980)
At this moment there is an emergency meeting in the Elysée Palace.Im Elyséepalast hält man eine Notstandssitzung ab. Superman II (1980)
Make three copies for me, one for the President's staff, one for Matignon and one for Colonel Martin, so all our friends can read it every once in a while.Machen sie mir drei Kopien davon. Eine für den Elyséepalast, eine für Matignon und eine für Colonel Martin. Da können sich unsere Freunde noch einmal intensiv die Zeit vertreiben. The Professional (1981)
Because it was ours, now it's the higher-up's.Weil er von uns kam, aber jetzt kommt er vom Elyséepalast! The Professional (1981)
Guests were introduced walking by way of the Reforma promenade. Our Champs-Élysées.Paseo de la Reforma, unsere Champs-Élysées, hinunter bis zur Unabhängigkeitssäule. Antonieta (1982)
Found this circuit board in the Champs Élysées.Das Relais gab's auf den Champs-Élysées. Silent World (1986)
But I let de Gaulle walk down the Champs Elysées first.Aber ich ließ de Gaulle zuerst über den Champs Élysées gehen. 'Round Midnight (1986)
Strolling down the Champs Elysées one day, and banished to this wasteland the next.Spaziergänger auf den "Champs-Élysées", und heute in diese Öde verbannt. Year of Enlightment (1986)
Next a Minister's...Warum nicht gleich Mouchette im Élysée-Palast? Under the Sun of Satan (1987)
The scent of the president's residence, smell it.Der Duft vom Élysée. Hier. Riech mal. Hiver 54, l'abbé Pierre (1989)
They marched up to the Elysee!Sie sind bis zum Élysée-Palast gezogen. Indochine (1992)
We went to the holodeck and took a walk on the Champs Elysees.Gingen wir aufs Holodeck und spazierten über die Champs-Elysées. Imaginary Friend (1992)
With the blink of an orb, we can be sipping champagne at the Champs Élysées.Wir beamen uns hin und trinken gleich Champagner auf dem Champs Élysées. Exit Strategy (2001)
Listen, I'm looking for public toilets.Champs Elysées ist hier oder dort lang? Femme Fatale (2002)
She worked at the Champs Elysées.Sie kam auf die Champs Elysées. Secret Things (2002)
Christophe had transferred me. I now had my own office at the Champs Elysées.Auf Christophes Anordnung... bekam ich mein eigenes Büro auf den Champs Elysées. Secret Things (2002)
Gosh, the Champs Elysées, the lights.Die Champs Elysées... und die Lichter... View from the Top (2003)
I entered this world on the Champs Elysees, 1959.Ich kam auf den Champs Elysées zur Welt. 1959. The Dreamers (2003)
The pavement of the Champs-Elysees.Auf dem Bürgersteig der Champs Elysées. The Dreamers (2003)
That's the manager of the theater opposite.Da, der Direktor des "Thêatre des Champs-Elysées": Avenue Montaigne (2006)
You can play the bus driver on the Champs-Élysées.Du kannst den Busfahrer auf den Champs-Élysées spielen. The Prince's Bride (2007)
Ladies and gentlemen, there's been an incident at the Champs-Elysées station.Meine Damen und Herren, es hat einen Zwischenfall am Bahnhof Champs-Elysées gegeben. Female Agents (2008)
Champs - elysees, it's the best incredibly luxurious let's get to the important stuffDirekt an den Champs-Elysées. Das beste Hotel. Drei Sterne. The Concert (2009)
I'm right around the corner at the Elysée, room 531.Ich bin gleich um die Ecke im Elysée, Raum 531. The Grown-Ups (2009)
My wife has become the darling of Paris, now she visits the Élysée daily.Seit Sie im Élysée-Palast arbeitet, ist sie in aller Munde. La maîtresse du président (2009)
Hello, Elysee?Hallo, Élysée-Palast? Camping 2 (2010)
Christian Prouteau's Office Elysée Palace - 75008 ParisBüro von Christian Prouteau Palais de l'Elysée - 75008 Paris Rebellion (2011)
the Folies Bergères, the Élysée Montmartre, and the Moulin Rouge.Folies Bergère, Élysée Montmartre, Moulin Rouge. Mystery at the Moulin Rouge (2011)
Well, I don't understand.Dann eine Shoppingtour entlang der Champs-Elysées gehen. Foreign Affairs (2011)
"To the Arc DE Triomphe!"Auf zu den Champs-Élysées! Calm at Sea (2011)
TherewasAccidenttoday on the Champs Elysees. Several people were injured.Bei einem Unfall auf der Champs-Élysées sind heute mehrere Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Dead Shadows (2012)
At 25 Avenue des Champs-Élysées in Paris, between 2 buildings, hides a gem of Second Empire architecture, the Hôtel de Païva.Hinter der Hausnummer 25 der Avenue des Champs-Élysées, eingekeilt zwischen zwei Häuser, verbirgt sich ein bauliches Juwel des 2. Kaiserreichs, das Hôtel Païva. La certosa di Parma (2012)
This is the Champs-Élysées façade of the Hôtel Païva.Dies ist die Fassade des Hôtels zu den Champs-Élysées hin. La certosa di Parma (2012)
This mansion's rarity, outside of its beauty, is that it's the last house on the Champs-Élysées, with its original layout and decoration.Das Besondere dieses Hauses ist, abgesehen von seiner Schönheit, dass es das letzte Stadtpalais auf den Champs-Élysées ist. Original-Grundriss und Ausstattung sind völlig unversehrt geblieben. La certosa di Parma (2012)
We called so because before coming here to the island... She was the Chef for the President. The Élysée Palace in Paris..Wir nennen sie so, denn bevor sie auf die Insel kam, war sie Chefköchin des Präsidenten im Elysée-Palast in Paris. Haute Cuisine (2012)
His work in the Élysée Palace was very different than it does here in Island Crozet? ...War die Arbeit im Elysée-Palast anders als hier auf der Insel? Haute Cuisine (2012)
55 is the Élysée Palace.Nummer 55 ist der Elysée-Palast. Haute Cuisine (2012)
The Palace has its own suppliers. If you need anything....Der Elysée-Palast hat eigene Lieferanten. Haute Cuisine (2012)
But he may have pretended.Also dann behalten wir den Präsidenten im Elysée-Palast? Haute Cuisine (2012)
Since she left the Élysée Just makes everyone wonder how was the President... What he liked to eat...Seit sie nicht mehr im Elysée ist, fragen alle, wie der Präsident war, was er gern aß. Haute Cuisine (2012)
I asked to call him because we are doing a a small reorganization of the Élysée.Ich habe Sie hierher gerufen, weil wir die Abteilungen im Elysée-Palast umstrukturieren. Haute Cuisine (2012)
It can be, but the Élysée is not a travel agency.Der Elysée ist kein Reisebüro. Haute Cuisine (2012)
For everyone wins, the President, the Élysée...Es diente allen, dem Präsidenten, dem Elysée. Haute Cuisine (2012)
During the four days of your trip will be a lady, Madame Laborie, that takes care of the Élysée.Während der viertägigen Reise machen Sie die Vertretung im Elysée-Palast, Madame Laborie. Haute Cuisine (2012)
This true story begins in the Élysée Palace.Diese wahre Geschichte beginnt in den Gemächern des Elysée. Haute Cuisine (2012)
I picked this rose in the gardens of the Elysee, hidden gardener.Ich pflückte diese Rose in den Gärten des Elysée. Ohne dass mein Gärtner es sah. Haute Cuisine (2012)
Will I stripped my black apron and left the kitchen the Élysée.Ich werde die Schürze abgelegt und den Elysée-Palast verlassen haben. Haute Cuisine (2012)
In Paris, on the Champs Elysées, there was a very fancy restaurant and he was there with his court.In Paris auf den Champs-Élysées, gab es ein sehr schickes Restaurant und er war dort mit seinem Gefolge. Jodorowsky's Dune (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชำแหละ[V] analyse, See also: dissect, anatomize, Syn. วิเคราะห์, จำแนกแยกแยะ, Example: ฝ่ายค้านชำแหละงบประมาณแผ่นดิน
แจกแจง[V] enumerate, See also: explain, clarify, digest, analyse, Syn. แจง, อธิบาย, ขยายความ, Example: ช่างก่อสร้างแจกแจงรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ราคา ตลอดจนการวาดแบบอย่างชัดเจน, Thai definition: อธิบายขยายความออกไป, อธิบายแสดงรายละเอียด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอลเอสดี[n.] (Aēl.Ēs.Dī.) EN: LSD (lysergic acid diethylamide)   FR: L.S.D. = LSD [m] ; lysergamide [m]
ชำแหละ[v.] (chamlae) EN: cut open ; eviscerate ; disembowel ; slice ; dissect ; analyse   FR: éviscérer ; éventrer ; disséquer ; dépecer ; analyser
อิเล็กทรอลิซิส[n.] (ilekthrølisis) EN: electrolysis   FR: électrolyse [f]
แจกแจง[v.] (jaēkjaēng) EN: enumerate ; explain ; analyse ; digest ; clarify   FR: énumérer
การกระจาย[n.] (kān krajāi) EN: spread ; distribution   FR: répartition [f] ; analyse [f]
การวิเคราะห์[n.] (kān wikhrǿ) EN: analysis   FR: analyse [f]
การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ[n. exp.] (kān wikhrǿ choēng khunnaphāp) EN: qualitative analysis   FR: analyse qualitative [f]
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ[n. exp.] (kān wikhrǿ choēng parimān) EN: quantitative analysis   FR: analyse quantitative [f]
การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ[n. exp.] (kān wikhrǿ khunnaphāp nām) FR: analyse de la qualité de l'eau [f]
การวิเคราะห์พฤติกรรม[n. exp.] (kān wikhrǿ phreuttikam) EN: behavior analysis   FR: analyse du comportement [f]
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค[n. exp.] (kān wikhrǿ phreuttikam phūbøriphōk) FR: analyse du comportement du consommateur [f]
การวิเคราะห์เศรษฐกิจ[n. exp.] (kān wikhrǿ sētthakit) EN: economic analysis   FR: analyse économique [f]
การวิเคราะห์ตลาด[n. exp.] (kān wikhrǿ talāt) EN: market analysis   FR: analyse de marché [f]
การวิเคราะห์ต้นทุน[n. exp.] (kān wikhrǿ tonthun) EN: cost analysis   FR: analyse du coût [f]
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์[n. exp.] (kān wikhrǿ tonthun lae phonprayōt) EN: cost-benefit analysis   FR: analyse coût-bénéfice [f] ; analyse coût-avantage [f]
การแยกธาตุ[n. exp.] (kān yaēk thāt) FR: analyse [f]
ง่อย[adj.] (ngøi) EN: lame ; crippled ; disabled   FR: paralysé ; perclus ; éclopé ; infirme
ผลการวิเคราะห์[n. exp.] (phon kān wikhrǿ) EN: result of the analysis   FR: résultats d'analyse [mpl]
ผู้วิเคราะห์[n.] (phū wikhrǿ) FR: analyseur [m] (vx)
สอบพยาน[n.] (søpphayān) EN: make a preliminary examination of witnesses ; interrogate a witness   FR: analyser les témoignages
ติเตียน[v.] (titīen) EN: blame ; reprove ; express disapproval ; censure ; criticize ; review ; discuss both good and bad points   FR: critiquer ; analyser ; peser le pour et le contre
ตัวเร่ง[n.] (tūareng) EN: accelerator ; catalyst   FR: catalyseur [m]
วิจัย[n.] (wijai) EN: research ; investigation ; examination ; inspection ; study ; probe   FR: recherche [f] ; investigation [f] ; analyse [f] ; inspection [f]
วิจารณ์[n.] (wijān) EN: comment on ; review ; criticize ; blame ; pick on   FR: commenter ; critiquer ; analyser ; passer en revue
วิเคราะห์[v.] (wikhrǿ) EN: analyze ; consider ; ponder ; contemplate ; analyze chemically   FR: analyser ; considérer ; analyser chimiquement
วิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบัน[v. exp.] (wikhrǿ sathānakān nai patjuban) EN: analyse the present situation   
วิพากษ์วิจารณ์[v.] (wiphākwijān) EN: criticize ; censure ; review ; comment ; judge   FR: analyser
แยกธาตุ[v. exp.] (yaēk thāt) FR: décomposer ; analyser

CMU English Pronouncing Dictionary
ELYSE    EH1 L AY0 S
ELYSEE    EH1 L IY0 S IY2
ELYSEES    EH1 L IY0 S IY2 Z
ULLYSES    Y UW0 L IH1 S IY0 Z
ANALYSES    AH0 N AE1 L AH0 S IY2 Z
REANALYSE    R IY0 AE1 N AH0 L AY2 Z
REANALYSED    R IY0 AE1 N AH0 L AY2 Z D
REANALYSES    R IY0 AE1 N AH0 L AY2 Z AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
analyse    (v) (a1 n @ l ai z)
analysed    (v) (a1 n @ l ai z d)
analyses    (v) (a1 n @ l ai z i z)
analyses    (n) (@1 n a1 l @ s ii z)
paralyse    (v) (p a1 r @ l ai z)
paralysed    (v) (p a1 r @ l ai z d)
paralyses    (v) (p a1 r @ l ai z i z)
breathalyser    (n) (b r e1 th @ l ai z @ r)
breathalysers    (n) (b r e1 th @ l ai z @ z)
psychoanalyse    (v) (s ai2 k ou a1 n @ l ai z)
psychoanalysed    (v) (s ai2 k ou a1 n @ l ai z d)
psychoanalyses    (v) (s ai2 k ou a1 n @ l ai z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
LSD[エルエスディー, eruesudei-] (n) lysergic acid diethylamide; LSD [Add to Longdo]
アルコール検知器[アルコールけんちき, aruko-ru kenchiki] (n) breathalyser; alcometer [Add to Longdo]
シャンゼリゼ[, shanzerize] (n) Champs Elysees (in Paris); (P) [Add to Longdo]
ルイセンコ学説[ルイセンコがくせつ, ruisenko gakusetsu] (n) Lysenkoism [Add to Longdo]
ロジックアナライザ[, rojikkuanaraiza] (n) logic analyser (analyzer) [Add to Longdo]
飲酒検知器[いんしゅけんちき, inshukenchiki] (n) (See アルコール検知器) breathalyser; alcometer [Add to Longdo]
多義語[たぎご, tagigo] (n) {comp} polyseme [Add to Longdo]
多義性[たぎせい, tagisei] (n) {ling} ambiguity (of a word); polysemy [Add to Longdo]
多義的[たぎてき, tagiteki] (adj-na) ambiguous; polysemous; equivocal; having many meanings [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
香榭丽舍[Xiāng xiè lì shè, ㄒㄧㄤ ㄒㄧㄝˋ ㄌㄧˋ ㄕㄜˋ, / ] Avenue des Champs Elysés (Paris) [Add to Longdo]
香榭丽舍大街[Xiāng xiè lì shè dà jiē, ㄒㄧㄤ ㄒㄧㄝˋ ㄌㄧˋ ㄕㄜˋ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄝ, / ] Avenue des Champs Elysés (Paris) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
多義語[たぎご, tagigo] polyseme [Add to Longdo]
多義性[たぎせい, tagisei] polysemy [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
分析[ぶんせき, bunseki] Analyse [Add to Longdo]
市場分析[しじょうぶんせき, shijoubunseki] Marktanalyse [Add to Longdo]
解析[かいせき, kaiseki] Analyse [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top