ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lychee

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lychee-, *lychee*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lychee[N] ลิ้นจี่, Syn. lichee, lichi, lychee

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Rajneesh will now prepare a dish made of two lychees wrapped in a doughy pouch.ราชนิชจะเตรียมอาหารจานเด็ด โดยใช้ลิ้นจี่ 2 ลูกถูกห่อในถุงแป้ง The Love Guru (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลิ้นจี่[n.] (linjī ) EN: lichee   FR: litchi = lychee [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lychee    (n) lˈaɪtʃiː (l ai1 ch ii)
lychees    (n) lˈaɪtʃiːz (l ai1 ch ii z)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Lychee (n ) ลิ้นจี่
See also: S. Litschi,

Japanese-English: EDICT Dictionary
ライチ;ライチー[, raichi ; raichi-] (n) (See 茘枝) litchi (Nephelium litchi); lychee [Add to Longdo]
茘枝[れいし, reishi] (n) (1) (See ライチ) litchi (Nephelium litchi); lychee; lichee; litchi nut; (2) (abbr) (See 蔓茘枝) bitter melon (Momordica charantia); (3) (abbr) (See 茘枝貝) Thais bronni (species of muricid gastropod) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Litchi \Li"tchi`\ (l[=e]"ch[=e]`), n. (Bot.)
   The fruit of a tree native to China ({Nephelium Litchi}). It
   is nutlike, having a rough but tender shell, containing an
   aromatic pulp, and a single large seed. In the dried fruit
   which is exported the pulp somewhat resembles a raisin in
   color and form. [Written also {lichi}, and {lychee}.]
   [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) A genus of East Indian sapindaceous trees
    consisting of a single species ({Litchi Chinensis}, syn.
    {Nephelium Litchi}) which bears the litchi nut.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lychee \Ly"chee`\, n. (Bot.)
   See {Litchi}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lychee
   n 1: Chinese fruit having a thin brittle shell enclosing a sweet
      jellylike pulp and a single seed; often dried [syn:
      {litchi}, {litchi nut}, {litchee}, {lichi}, {leechee},
      {lichee}, {lychee}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top