Search result for

luxa

(54 entries)
(0.7189 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -luxa-, *luxa*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา luxa มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *luxa*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A 60% subluxation between the scapula and the humerus indicates that his right shoulder was dislocated.มีอัตราการเจริญเติบโต 60% ระหว่าง กระดูกสะบักและกระดูกต้นแขน ซึ่งชี้ว่าไหล่ขวาของเขาเคยได้รับบาดเจ็บ The Dwarf in the Dirt (2009)
M on Luxair, Flight 9871 from Luxembourg.โดยสายการบิน ลักซ์แอร์ ไฟลท์ 9871 จากลักซ์เซมเบิร์ก The International (2009)
Her C2 is subluxated from C3.Her C2 is subluxated from C3 A Test of Time (2012)
Compression fracture of the cervical body of the C7 with subluxation of the...เขาอายุ 50 ปี กระดูกมีการหักจากแรงอัด ที่กระดูกคอส่วน c7 The Patriot in Purgatory (2012)
Could he possibly have suffered a subluxation?เขาอาจมีอาการหัวไหล่หลุดได้หรือเปล่า The Patriot in Purgatory (2012)
There's evidence of subluxation.บูธ: \ เยี่ยม โอเค The Secrets in the Proposal (2013)
We Luxans, too, struggle to overcome our violent past.Auch wir Luxaner kämpfen damit, unsere gewalttätige Vergangenheit zu bewältigen A Prefect Murder (2002)
I could improve those hideous Luxan features.Ich könnte diese abscheulichen luxanischen Gesichtszüge verbessern. I Shrink Therefore I Am (2002)
There's a human... and a Luxan too.Da ist ein Mensch... und auch ein Luxaner. Lava's a Many Splendored Thing (2002)
The cannon on the Luxan ship.Die Kanone des luxanischen Schiffs. Lava's a Many Splendored Thing (2002)
- You haven't met many Luxans, have ya?- Du hast noch nicht viele Luxaner getroffen, oder? Lava's a Many Splendored Thing (2002)
- That's gotta be on the Luxan Coat of Arms.- Das muss das luxanische Kriegsmotto sein. Natural Election (2002)
Soulless Luxan!Oh! Seelenloser Luxaner! Unrealized Reality (2002)
You know how Luxans can be.... antworte ihm schnell. Du weißt, wie Luxaner sein können. Unrealized Reality (2002)
You see, Luxan... the process that strips away cycles of age, when it hits living flesh... absorbs the molecular signature of whatever it touches.Siehst du, Luxaner... Der Vorgang, der ganze Alterszyklen wegwischt, absorbiert, wenn er lebendes Fleisch trifft... die Molekularsignatur von allem, was er berührt. What Was Lost: Part 1 - Sacrifice (2002)
And the Luxan?Und der Luxaner? What Was Lost: Part 1 - Sacrifice (2002)
Intellectually, Luxans are a sub-species.Intellektuell gesehen sind Luxaner eine Unterrasse. What Was Lost: Part 1 - Sacrifice (2002)
D'Argo... most Interions think Luxans are inferior.D'Argo... die meisten Interions denken, Luxaner seien minderwertig. What Was Lost: Part 1 - Sacrifice (2002)
I think... that you're unusual for a Luxan.Ich denke... dass du für einen Luxaner ungewöhnlich bist. What Was Lost: Part 1 - Sacrifice (2002)
What about the Luxan and the Peacekeeper traitor?Was ist mit dem Luxaner und der Peacekeeper-Verräterin? What Was Lost: Part 1 - Sacrifice (2002)
Your Luxan has failed.Dein Luxaner hat versagt! What Was Lost: Part 2 - Resurrection (2002)
I told you about the Luxan! About his plan!Ich sagte dir alles über den Luxaner, über seinen Plan! What Was Lost: Part 2 - Resurrection (2002)
It might be a bit dramatic for one Luxan, but, uh... I can do enough damage to your world to change it forever.Es hört sich ein bisschen dramatisch an, für einen einzelnen Luxaner, aber, ähh ich kann eurer Welt genug Schaden zufügen, um sie für immer zu verändern. A Constellation of Doubt (2003)
What if I were to offer you... the Luxan Territories?Was wenn ich Ihnen... die luxanischen Territorien anböte? Bringing Home the Beacon (2003)
Grayza says she is willing to cede all the Luxan worlds to the Scarrans in exchange for peace.Grayza sagt, dass sie bereit wäre, alle luxanischen Welten an die Scarraner abzutreten, im Tausch für Frieden. Bringing Home the Beacon (2003)
The Peacekeepers and the Luxans have a mutual defense pact.Die Peacekeeper und die Luxaner haben ein gegenseitiges Verteidigungsabkommen. Bringing Home the Beacon (2003)
The Luxans would go to war.Die Luxaner würden den Krieg erklären. Bringing Home the Beacon (2003)
And how long could the Luxans hold out against the Scarrans without the support of the Peacekeepers?Und wie lange könnten die Luxaner ohne die Unterstützung der Peacekeeper gegen die Scarraner Widerstand leisten? Bringing Home the Beacon (2003)
In return for dominion over the Luxan territories, the Scarrans will relinquish all claims to the disputed sectors of the Uncharted Territories.Als Gegenleistung für die Herrschaft über die luxanischen Territorien, werden die Scarraner jeglichen Anspruch auf die umstrittenen Sektoren der Unerforschten Territorien aufgeben. Bringing Home the Beacon (2003)
The Luxan worlds are wealthy.Die luxanischen Welten sind wohlhabend. Bringing Home the Beacon (2003)
The Luxans are your allies.Die Luxaner sind Ihre Verbündeten. Bringing Home the Beacon (2003)
Luxans are warriors, not diplomats.Die Luxaner sind Krieger, keine Diplomaten. Bringing Home the Beacon (2003)
And congratulations on your Luxan treaty.Und meinen Glückwunsch zu Ihrem luxanischen Vertrag. Bringing Home the Beacon (2003)
He is a Luxan warrior.Er ist ein luxanischer Krieger. Mental as Anything (2003)
Do you know what Luxan hyperrage is?Du weißt doch, was luxanische Hyperrage ist? Mental as Anything (2003)
You do know that Luxan hyperrage causes blackouts?Du weißt doch, dass luxanische Hyperrage Gedächtnislücken verursacht? Mental as Anything (2003)
- Yes... and any honest Luxan can tell you that.- Ja... und jeder ehrliche Luxaner kann dir das bestätigen. Mental as Anything (2003)
I do NOT want Macton here.Er sagte, das wäre bei allen Luxanern so. Ich will Macton NICHT hier haben. Mental as Anything (2003)
Young Luxans are genetically violent.Junge Luxaner sind, genetisch bedingt, gewalttätig. Mental as Anything (2003)
It's why Luxans aren't allowed to marry young.Daher ist es Luxanern nicht gestattet, jung zu heiraten. Mental as Anything (2003)
- I say even a stupid Luxan should be able to see the truth.- Selbst ein dummer Luxaner sollte die Wahrheit erkennen können. Mental as Anything (2003)
Hyperrage is a natural function of Luxan physiology.Hyperrage ist eine angeborene Funktion der luxanischen Physiologie. Mental as Anything (2003)
A Luxan assistant?Ein luxanischer Assistent? We're So Screwed: Part 1: Fetal Attraction (2003)
Luxans make fine pilots, exceptional bodyguards and superlative lovers.Luxaner sind gute Piloten, exzellente Bodyguards und überragende Liebhaber. We're So Screwed: Part 1: Fetal Attraction (2003)
Smart Luxan.Kluger Luxaner. We're So Screwed: Part 1: Fetal Attraction (2003)
So you betrayed the Luxans?Deshalb haben Sie die Luxaner verraten? We're So Screwed: Part 2: Hot to Katratzi (2003)
What do you want, Luxan?Was willst du, Luxaner? We're So Screwed: Part 2: Hot to Katratzi (2003)
Scarran brutality surprises me.Kann ein Luxaner nicht im All überleben? Farscape: The Peacekeeper Wars (2004)
Add these up, and they should die for our own security. Scorpius is a commander in our enemy's armada. Officer Sun a former pilot.Das luxanische Tarn-Schiff, das ich entdeckte und zerstörte, die Anwesenheit Scorpius', der Euch schoneinmal betrogen hat, und die Fähigkeit dieser Kreaturen, uns mit stetigem Widerstand das Leben zu erschweren. Farscape: The Peacekeeper Wars (2004)
Jothee, shouldn't we be running?Nicht ganz die luxanische Begrüßung, aber... Farscape: The Peacekeeper Wars (2004)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verrenken | verrenkend | verrenkt | verrenkt | verrenkteto luxate | luxating | luxated | luxates | luxated [Add to Longdo]
Luxation {f}; Verrenkung {f}; Verrückung {f}; Dislokation {f} [med.]luxation; dislocation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top