Search result for

lut

(136 entries)
(0.0253 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lut-, *lut*
English-Thai: Longdo Dictionary
resolution(n) ปณิธาน เช่น ตั้งปณิธานว่า ในปีหน้าจะทำอะไรบ้าง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lute[N] เครื่องดนตรีชนิดหนึ่งคล้ายกีตาร์
lute[VT] เล่นเครื่องดนตรีที่คล้ายกีตาร์
lute[VI] เล่นเครื่องดนตรีที่คล้ายกีตาร์
lute[N] สารเหนียวชนิดหนึ่งสำหรับใช้อุดหรือเชื่อม
lute[VT] อุดหรือเชื่อมด้วยสารเหนียวชนิดหนึ่ง
lute[N] เกรียง, See also: เกรียงฉาบปูน
lute[VT] ฉาบด้วยเกรียง
lutist[N] ผู้เล่นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งคล้ายกีต้าร์, Syn. lutanist, lutenist
lutanist[N] ผู้เล่นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งคล้ายกีต้าร์, Syn. lutenist, lutist
lutecium[N] ธาตุโลหะชนิดหนึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lute(ลูท) n. เครื่องดนตรีประเภทพิณ คล้ายน้ำเต้า
lutist(ลู'ทิสทฺ) n. ผู้เล่นlute (ดู) ,ช่างทำlute (ดู)
ablution(แอบลู' เชิน) n. การชำระล้าง,การลงสรง, Syn. bathing,bath, washing
absolute(แอบ' โซลูท) adj. สมบูรณ์, เด็ดขาด, เผด็จการ, อย่างแท้จริง, ล้วน, สุทธิ,จริง
absolute alcoholแอลกฮอล (ethyl alcohol) ที่มีน้ำน้อยกว่า 1 % โดยน้ำหนัก
absolute humidityอัตราส่วนของมวลของไอน้ำกับปริมาตรของอากาศที่ชื้น (Cf. relative humidity
absolute ideaหลักการที่ว่าขบวนการของโลกเป็นการแสดงออกและบรรลุผล (spiritual principle)
absolute idealismปรัชญาที่เกี่ยวกับ absolute idea -absolute idealist n.
absolute magnitudeขนาดของดาวที่ปรากฏแก่ผู้ส่องดูในระยะ 10 parsecs (32.6 ปีแสง)
absolute majorityจำนวนสมาชิกที่มีมากกว่าฝ่ายตรงข้ามรวมทั้งหมด

English-Thai: Nontri Dictionary
lute(n) พิณน้ำเต้า
ablution(n) การชำระล้าง,การสรง
absolute(adj) สมบูรณ์,จริง,แน่นอน,แท้,ล้วน,ครบถ้วน
absolutely(adv) โดยสมบูรณ์,อย่างครบถ้วน,อย่างแน่นอน
absolution(n) การอภัยโทษ,การให้อภัย
aflutter(adv,adj) ปลิว,พริ้ว,ตื่นเต้น,ฮือฮา
agglutinate(vi) รวมกัน,เกาะติดกัน,ประกอบกัน
clutch(n) คลัตช์,ก้ามปู,การกำ,การเกาะ,การคว้า,ลูกไก่ครอกหนึ่ง
clutch(vt) กำแน่น,คว้า,ฉวย,เกาะ,ยึด
clutter(n) กองระเกะระกะ,ความยุ่งเหยิง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lutescentสีเหลืองอ่อน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lutoidลูทอยด์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Luteal Phaseครึ่งเดือนหลัง, ระยะหลังไข่ตก [การแพทย์]
Luteal Phase, Inadequateการไม่สมบูรณ์ของระยะลูเตียล [การแพทย์]
Lutein Cellsเซลล์ลูเตียน [การแพทย์]
Luteinizationไข่ตกหลุดออกไปแล้ว, ลูเตียนไนเซชั่น [การแพทย์]
Luteinizing Hormoneลูติไนซิงฮอร์โมน, ฮอร์โมนที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์รอบๆ, ลูเตียไนซิ่งฮอร์โมน, ฮอร์โมนที่ทำให้มีการตกไข่, ลูเทียไนซิ่งฮอร์โมน, ลูเตียนไนซ์ซิ่งฮอร์โมน [การแพทย์]
luteinizing hormone (LH)ลูทิไนซิงฮอร์โมน (แอลเอช), ฮอร์โมนโกนาโดโทรฟินชนิดหนึ่งสร้างจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า ในเพศหญิงทำหน้าที่กระตุ้นให้มีการตกไข่ และสร้างคอร์ปัสลูเทียม  ส่วนในเพศชายทำหน้าที่กระตุ้นให้ตัวอสุจิเติบโตเป็นเซลล์ที่สมบูรณ์ และกระตุ้นกลุ่มเซลล์อินเตอร์สติเซียลให้สร้างฮอร์โมนเพศชายด้วย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Luteotrophicฮอร์โมนลูทีโอทรอฟิค [การแพทย์]
Luteotrophic Functionกระตุ้นให้ลูเตี่ยมคงชีวิตทำหน้าที่ต่อไปได้ [การแพทย์]
Luteotropic Hormoneลูติโอโตรปิคฮอร์โมน [การแพทย์]
Luteotropinคอร์พัสลูเตียม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
At the very least, this could prove Mr. Luther is still alive.และเท่าที่รู้เราท์เตอร์นั่นหายไปจากเรดาห์แล้ว Committed (2008)
Did professor luther also teach you a thing or two about deception?กับอตีด Committed (2008)
Per Lex's written instructions, I'm now the acting C.E.O. of LuthorCorp, and all its subsidiaries.จากพินัยกรรมของเล็กซ์ ฉันเป็นซีอีโอของลูเธอร์คอร์ป และบริษัทในเครือทุกบริษัท Odyssey (2008)
Trust me, Lex Luthor did not meet his end on some dwindling ice cap.เชื่อฉันสิ เล็กซ์ ลูเธอร์ไม่มีทางพบจุดจบของเขาใน 42 00: 02: 50,390 Odyssey (2008)
I realize Mr. Luthor gave you quite a bit of journalistic rope, knowing you'd eventually hang yourself.ฉันรู้มาว่า คุณลูเธอร์เอ็นดูเธออย่างมาก ้แม้จะรู้ว่าเธอชอบแส่หาเรื่อง Odyssey (2008)
Mr. Luthor is a firm believer in truth and justice, Miss Lane.คุณลูเธอร์เป็นคนยึดมั่น ในความจริงและความยุติธรรม คุณเลน Odyssey (2008)
Don't you remember your little journey up north in the LuthorCorp jet right before Lex disappeared?อย่าลืมการเดินทางเล็กไปขั้วโลกเหนือใน เครื่องลูเธอร์คอร์ป ก่อน เล็กซ์ หายตัวไป Odyssey (2008)
I honored Mr. Luthor's request for absolute discretion.ฉันเคารพความต้องการของคุณลูเธอร์ ในการตัดสินใจอย่างแน่วแน่ Odyssey (2008)
With or without my powers, I'm not gonna let my friend rot in a LuthorCorp prison.จะมีพลังหรือไม่มี ผมก็จะไม่ทิ้งเพื่อน\ให้ตายในคุกลูเํธอร์คอร์ป Odyssey (2008)
I've been hunting down innocent people for LuthorCorp. That's who you work for, isn't it?ฉันกำลังล่าคนผุ้บริสุทธิ์ให้ ลูเธอร์คอร์ป คนเหล่านั้นทำงานให้คุณรึ? Odyssey (2008)
Do whatever it takes to find out what happened to Lex Luthor.ทำอะไรก็ได้เพื่อหาว่าอะไรเกิดขึ้นกับ เล็กซ์ Odyssey (2008)
But it's not Mr. Luthor's.มันไม่ใช่ของคุณลูเธอร์ Odyssey (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lut(Rev. Martin Luther) King's house was destroyed by a bomb. But still, the buses went on empty.
lutMillions of people all over the world knew about (Rev. Martin Luther) King and his beliefs.
lut(Rev. Martin Luther) King and his supporters were threatened.
lut(Rev. Martin Luther) King led protests and demonstrations all over the country during the next few years.
lutNobody could have guessed, in those days, the place in history that Martin Luther King, Jr., was to have.
lutMartin Luther King, Jr., persuaded the black citizens to protest peacefully.
lutIn 1964, (Rev. Martin Luther) King won the Nobel Peace Prize.
lut(Rev. Martin Luther) King fell backwards, shot in the neck.
lutAbout dinner time, (Rev. Martin Luther) King was on the balcony outside his room.
lutMartin Luther King, Jr., had won his first protest against injustice - peacefully.
lutEverything (Rev. Martin Luther) King had worked so hard for seemed lost.
lutIn April of 1968, (Rev. Martin Luther) King was in Memphis, Tennessee.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เวณิก[N] lutist, See also: lute player, Count unit: คน, Thai definition: คนดีดพิณ, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจเด็ดขาด[n. exp.] (amnāt detkhāt) EN: absolute power   FR: pouvoir absolu [m]
อำนาจสิทธิขาด[n. exp.] (amnāt sitthi khāt) EN: absolute power   FR: pouvoir absolu [m]
อัญชลี[v.] (anchalī) EN: saluting by raising one' s hand press together on the face/chest   
อาญาสิทธิ์[n. exp.] (āyāsit) EN: absolute power   FR: pouvoir absolu [m]
บ๊ายบาย[X] (bāibāi) EN: good bye ; bye bye ; bye   FR: salut (fam.) ; bye (fam.) ; bye bye (fam.)
บังคม[v.] (bangkhom) EN: pay obeisance to ; salute the king in Thai style   
เบญจางคประดิษฐ์[n.] (benjāngkhapradit) EN: Thai mode of salutation using five parts of the body ; prostration in which the head, hands and feet touch the ground ; kowtow   FR: prosternement à la chinoise [m]
เบ็ดเสร็จ[adv.] (betset) EN: entirely ; in total ; altogether ; absolutely ; completely   
บิวะ[n.] (biwa) EN: biwa   FR: biwa [m] ; luth à frettes [m]
โบยบิน[v.] (bōibin) EN: fly ; flutter   

CMU English Pronouncing Dictionary
LUTE    L UW1 T
LUTH    L UW1 TH
LUTY    L UW1 T IY0
LUTZ    L AH1 T S
LUTER    L UW1 T ER0
LUTHY    L AH1 TH IY0
LUTEY    L UW1 T IY0
LUTHI    L UW1 DH IY0
LUTON    L UW1 T AH0 N
LUTES    L UW1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Luta    (n) (l uu1 t @)
lute    (n) (l uu1 t)
Luton    (n) (l uu1 t n)
lutes    (n) (l uu1 t s)
Luther    (n) (l u1 th @ r)
Lutheran    (n) (l uu1 th @ r @ n)
lutanist    (n) (l uu1 t @ n i s t)
lutenist    (n) (l uu1 t @ n i s t)
Lutherans    (n) (l uu1 th @ r @ n z)
lutanists    (n) (l uu1 t @ n i s t s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Blutdruck(n) |der, nur Sg.| ความดันเลือด
kaltblütig(adj adv) โหดร้าย, เลือดเย็น, เหี้ยมโหด, อำมหิต เช่น Er hat sie kaltblütig umgebracht. = เขาฆ่าหล่อนได้อย่างเหี้ยมโหด
Pluto(n) |der| ดาวพลูโต
Image:
Blut(n) |das, nur Sg.| เลือด โลหิต
Blüte(n) |die, pl.Blüten| ดอกไม้, ดอกไม้ที่กำลังเบ่งบาน, See also: S. Blume
Absolutismus(n) |der| การปกครองระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์, ระบบเผด็จการทางการเมือง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lutheraner {m}; Lutheranerin {f}Lutheran [Add to Longdo]
lutherisch {adj}Lutheran [Add to Longdo]
Lutetium {n} [chem.]lutetium [Add to Longdo]
luth. : lutherischLuth. : Lutheran [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
Salut!เป็นคำทักทายสำหรับคนที่รู้จักกันดีแล้ว หรือในหมู่เพื่อน คล้าย หวัดดี (สวัสดี)ในภาษาไทย

Japanese-English: EDICT Dictionary
PUREX[ピューレックス, pyu-rekkusu] (n) plutonium-uranium extraction; PUREX [Add to Longdo]
あってなきがごとき[, attenakigagotoki] (exp) (1) virtually nonexistent; negligible; (2) absolutely useless [Add to Longdo]
うじうじ[, ujiuji] (adv,n,vs) (on-mim) irresolute; hesitant [Add to Longdo]
えのき茸;榎茸[えのきたけ;えのきだけ;エノキタケ;エノキダケ, enokitake ; enokidake ; enokitake ; enokidake] (n) (uk) enoki mushroom (long, thin and white); Flammulina velutipes; winter mushroom [Add to Longdo]
お強;御強[おこわ, okowa] (n) (1) (See 赤飯,強飯・こわめし) glutinous rice steamed with red beans or some other ingredient; (2) (arch) trickery; deception [Add to Longdo]
しゃぎり[, shagiri] (n) (1) short flute piece (in kyogen; usu. a lively solo); (2) (also written as 砂切) flute and drum music played after each act but the last (in kabuki) [Add to Longdo]
ずぶの[, zubuno] (adj-pn) (See ずぶ) complete; total; absolute [Add to Longdo]
だぶつく[, dabutsuku] (v5k,vi) (1) (See たぶたぶ・2,ぶかぶか,たぷたぷ,ぶよぶよ) to be too large; to be baggy; to be flabby; (2) (See たぶたぶ・1) to have a glut [Add to Longdo]
だらしが無い[だらしがない, darashiganai] (exp,adj-i) (uk) (See だらし無い) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless [Add to Longdo]
だらしの無い[だらしのない, darashinonai] (exp,adj-i) (uk) (See だらし無い) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
路德[Lù dé, ㄌㄨˋ ㄉㄜˊ, ] Luther (name); Martin Luther (1483-1546), reformation protestant minister [Add to Longdo]
路德宗[Lù dé zōng, ㄌㄨˋ ㄉㄜˊ ㄗㄨㄥ, ] Lutheran church [Add to Longdo]
路德会[Lù dé huì, ㄌㄨˋ ㄉㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Lutheran church [Add to Longdo]
[liú, ㄌㄧㄡˊ, / ] lutetium Lu71, lanthanoid element [Add to Longdo]
[lǔ, ㄌㄨˇ, / ] lutetium [Add to Longdo]
黄体期[huáng tǐ qī, ㄏㄨㄤˊ ㄊㄧˇ ㄑㄧ, / ] luteal phase (period in the menstrual cycle when an embryo can implant in the womb) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレス解決[アドレスかいけつ, adoresu kaiketsu] address resolution [Add to Longdo]
アドレス解決プロトコル[アドレスかいけつプロトコル, adoresu kaiketsu purotokoru] address resolution protocol [Add to Longdo]
コンボリューション[こんぼりゅーしょん, konboryu-shon] convolution [Add to Longdo]
ソリューション[そりゅーしょん, soryu-shon] solution (to a problem) [Add to Longdo]
デコンボリューション[でこんぼりゅーしょん, dekonboryu-shon] deconvolution [Add to Longdo]
[かい, kai] solution (of an equation) [Add to Longdo]
解決[かいけつ, kaiketsu] resolution (vs), solution [Add to Longdo]
解集合[かいしゅうごう, kaishuugou] set of solutions [Add to Longdo]
解消[かいしょう, kaishou] resolution (vs) [Add to Longdo]
解像度[かいぞうど, kaizoudo] resolution [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  LUT
         Look-Up Table (RAMDAC, FPGA, RL)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top