Search result for

lu

(209 entries)
(0.0377 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lu-, *lu*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ลูกชิด[luuk chit] (n ) Palm seed (Arenga pinnata (Wurmb)) boiled in syrup.
See also: S. ลูกตาวเชื่อม,

English-Thai: Longdo Dictionary
cellular phone(n) โทรศัพท์มือถือ , cell phone, mobile phone
bird flu(n) ไข้หวัดนก, influenza
avian flu(n) ไข้หวัดนก, S. bird flu
evaluation(n) การประเมินผล
effluent(n) ของเสียที่ปล่อยออกมา เช่นจากโรงงาน ออกไปสู่สิ่งแวดล้อม
effluent(n) สิ่งที่ถุกปล่อยออกมา
extracellular(adj) ภายนอกเซลล์
exclusive economic zone(n) เขตเศรษฐกิจจำเพาะ
inclusively(adv) อย่างครอบคลุม, อย่างกว้างๆ
plumbum(n uniq) ตะกั่ว, S. lead,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lug[N] การลาก, See also: การดึง
lug[VT] ลาก, See also: ดึง, ฉุด, ดึงลาก, Syn. carry, drag
lug[SL] คนโง่ (ผู้ชาย)
luv[SL] คำเรียกแทนผู้หญิง
luck[N] โชคชะตา, See also: เคราะห์, ดวง, วาสนา, Syn. fate, chance
luck[N] โชคดี, Syn. good fortunate, success
luff[N] การแล่นเรือทวนกระแสลม
luff[VI] แล่นเรือทวนลม
luff[N] ส่วนที่กว้างที่สุดของเรือ
lull[VT] กล่อม, See also: ทำให้นอนหลับ, Syn. soothe

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lubber(ลับ'เบอะ) n. คนอุ้ยอ้าย ร่างใหญ่ และทึ่ม,กะลาสีเรืออุ้ยอ้ายหรือไม่ชำนาญ. adj. ซุ่มซ่าม,อุ้ยอ้าย โง่., See also: lubberly adv.,adj. ดูlubber lubberliness n. ดูlubber, Syn. lout,landlubber
lubricant(ลู'บริเคินทฺ) n. สารหล่อลื่น,น้ำมันหล่อลื่น. adj. หล่อลื่น,ใช้หล่อลื่น
lubricate(ลู'บริเคท) vt. หล่อลื่น,ทำให้ลื่น. vi. เป็นตัวหล่อลื่น,ใส่สารหรือน้ำมันหล่อลื่น, See also: lubrication n. ดูlubricate lubricational adj. ดูlubricate lubricative adj. ดูlubricate lubricator n. ดูlubricate
lubricious(ลูบริช'เชิส) adj. =lubricous (ดู)
lubricity(ลูบริส'ซิที) n. ความลื่น,ความสามารถหล่อลื่น,ความไม่มั่นคง,ความไม่ยั่งยืน,ความไม่แน่นอน,ความเหลาะแหละ,ความแพศยา,ความมักมากในกาม, Syn. slipperiness
lubricous(ลู'บริคัส) adj. หล่อลื่น,ลื่น,ไม่มั่นคง,ไม่แน่นอน,เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย,แพศยา,มักมากในกาม,มั่วโลกีย์
lucid(ลู'ซิด) adj. แจ่มแจ้ง,สว่าง,โปร่งใส,สามารถเข้าใจได้ง่าย,ฉลาด,หลักแหลม,มีเหตุผล,มีจิตที่ปกติ., See also: lucidity n. ดูlucid lucidness n. ดูlucid, Syn. shining,bright
luck(ลัค) n. โชค,โชคดี,เคราะห์ดี,โชคชะตา. -phr. (in luck โชคดี) . -Pht. (out of luck โชคไม่ดี)
luckily(ลัค'คิลี) adv. โชคดี
lucky(ลัค'คี) adj. โชคดี,มีโชค,นำโชค, See also: luckiness n. ดูlucky, Syn. fortunate,auspicious

English-Thai: Nontri Dictionary
lubber(n) คนอุ้ยอ้าย,คนทึ่ม,คนซื่อ,คนซุ่มซ่าม
lubricant(n) น้ำมันหล่อลื่น
lubricate(vt) หยอดน้ำมันเครื่อง,ทำให้ลื่น,หล่อลื่น
lubrication(n) การหล่อลื่น,การใช้น้ำมัน
lubricator(n) ผู้หยอดน้ำมันเครื่อง,น้ำมันเครื่อง,เครื่องพ่นน้ำมัน
lucent(adj) สว่าง,แจ่มแจ้ง,กระจ่าง,โปร่งใส
lucidity(n) ความกระจ่าง,ความแจ่มแจ้ง,ความสว่าง,ความโปร่งใส
Lucifer(n) ซาตาน,มาร,ดาวประกายพรึก,ดาวพระศุกร์
luck(n) โชค,เคราะห์,ความเฮง,โชคชะตา
luckily(adv) โดยโชคดี,อย่างบังเอิญ,อย่างเฮง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
LU decompositionการแยกแบบแอลยู [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
lube oil; lubricating oilน้ำมันหล่อลื่น, น้ำมันเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lube; lubricantสารหล่อลื่น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lubricantสารหล่อลื่น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
lubricant; lubeสารหล่อลื่น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lubricating oil; lube oilน้ำมันหล่อลื่น, น้ำมันเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lubricationการหล่อลื่น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lubrication systemระบบหล่อลื่น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lucid-สว่าง, -กระจ่าง, -สดใส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lucid๑. เป็นมัน๒. ใส [มีความหมายเหมือนกับ hyaline]๓. โปร่งใส [มีความหมายเหมือนกับ transparent] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lu languageภาษาลื้อ [TU Subject Heading]
Luang Phabang (Laos)หลวงพระบาง (ลาว) [TU Subject Heading]
Lubเสียงของหัวใจเสียงที่หนึ่ง [การแพทย์]
Lube Oilsน้ำมันหล่อลื่น [การแพทย์]
Lubricantsสารช่วยหล่อลื่น, สารหล่อลื่น, ยาหล่อลื่น, วัสดุหล่อลื่น, ครีมหล่อลื่น, สารเคลือบลื่น, หล่อลื่น, สารช่วยหล่อลื่นผิว [การแพทย์]
Lubricatingหล่อลื่น [การแพทย์]
Lubricating Oilน้ำมันหล่อลื่น
เป็นน้ำมันที่ใช้เคลือบช่องว่างระหว่างผิวสัมผัส เพื่อลดความเสียดทานและการสึกหรอ นอกจากนี้ยังช่วยระบายความร้อน ถ่ายทอดกำลัง ทำความสะอาดคราบเขม่าและเศษโลหะที่เกิดจากการสึกหรออีกด้วย [ปิโตรเลี่ยม]
Lubricating oilนำ้มันหล่อลื่น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
lubricating oilน้ำมันหล่อลื่น, สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ได้จากการกลั่นลำดับส่วนของปิโตรเลียม มีสถานะเป็นของเหลว มีจุดเดือดระหว่าง 305°C - 405°C  ในแต่ละโมเลกุลจะมีจำนวนคาร์บอนตั้งแต่ 18 - 25 อะตอม เป็นน้ำมันที่ใช้ลดความเสียดทานระหว่างวัตถุต่าง ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Lubricating oilsน้ำมันหล่อลื่น [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Lucifer[ลูซิเฟอร] (n ) ลูซีเฟอร หรือซาตาน เป็นคนที่ก่อเหตชั่วร้ายให้กับมนุษย์ เป็นบิคาแห่งความชั่ว ตามความเชื่อศาสนาคริสต มันมีหลายชื่อ เช่น ดาวประจำกลางวัน มาร พญามาร งูดึกดำบรรณ ซาตาน
Lucky โชคดี
Luminous Flux (n) ฟลักซ์ของการส่องสว่าง มีหน่วยเป็น ลูเมน
luminous paint[ลูมิแนนซ์ เพนท์] (n ) สีเรืองแสง
lunar (n ) มา
lurch (n) การซวนเซ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ludo?ลูโด ? Labyrinth (1986)
Lucas !ลูคัส Dead in the Water (2005)
lundy.ลันดี้ Morning Comes (2007)
Lucy.ลูซี่. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Good luck.โชคดี Breaking and Entering (2008)
- Luigi.- ไม่ Gomorrah (2008)
Good luck.โชคดี Skin Deep (2012)
Good luck.โชคดี Authority Always Wins (2012)
Lucas.ลูคัส That Girl Is Poison (2012)
Luke.ลุค Star Wars: The Force Awakens (2015)
Luke!ลุค! Project Reborn (2016)
Luke?ลุค The Fate of the Furious (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lu60,000 lucky number request: I got a request to draw an illustration for the site of Beikyu, who hit the lucky number, "Standing By A Little Maple Tree".
luAbout dinner time, (Rev. Martin Luther) King was on the balcony outside his room.
luA calamity was avoided by sheer luck.
luAdvertisements urge us to buy luxuries.
luAfter a streak of bad luck a persistent gambler will be forced to play for high stakes.
luAfter lunch, set out for the next destination.
luAfter lunch we have two more classes.
luAfter she had a lunch, she got ready to go out.
luAlas, what ill luck has befallen me!
luA little bit of luck sometimes leads to an unexpected success.
luAlso, increased temperatures may require that lubricants be changed frequently.
luA lunar month is shorter than a calendar month.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความโก้หรู[N] luxury, See also: profuseness, lavishness, extravagance, Syn. ความภูมิฐาน, ความหรูหรา, Example: ยี่ห้อของรถยนต์แสดงสถานภาพของความโก้หรูของคนในสังคม
ความหวาน[N] sweetness, See also: lusciousness, Example: นมข้นหวานก็เป็นนมที่มีความหวานมากเกินไปไม่เหมาะสำหรับเด็ก, Thai definition: มีรสเหมือนรสน้ำตาล
ตัณหากลับ[ADJ] lustful, Example: หล่อนเป็นนายหน้าจัดหาเด็กสาวใจแตกป้อนให้เสี่ยแก่ตัณหากลับที่ต้องการเปิดบริสุทธิ์กับเด็กนักเรียนสาวๆ, Thai definition: ที่มีความกำหนัดขึ้นมาในวัยที่โดยปกติหมดความรู้สึกเช่นนั้นไปแล้ว
อุปกรณ์การเดินทาง[N] luggage, See also: baggage, Syn. เครื่องมือเดินทาง
กระหายเลือด[V] lust for blood, See also: crave for blood, Thai definition: อยากกินเลือด
ไม้[N] wood, See also: lumber, timber, Syn. ท่อนไม้, ขอนไม้, Count unit: ท่อน, อัน, แผ่น
สิริมงคล[N] luck, See also: fortune, fate, Syn. มงคล, ศรี, มิ่งขวัญ, Ant. อัปมงคล, เสนียดจัญไร
สัมภาระ[N] luggage, See also: baggage, bags, gear, cases, impedimenta, paraphernalia, suitcases, Example: เขาต้องใช้เวลาถึง 2 วัน ในการย้ายบ้าน เพราะมีสัมภาระมากมาย, Thai definition: สิ่งของต่างๆ ซึ่งสะสมรวบรวม หรือจัดเตรียมไว้ เพื่อภาระต่างๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โอ่อ่า[ADJ] luxurious, See also: magnificent, imposing, grand, stately, majestic, dignified and pretty, Example: ร้านอาหารริมน้ำแห่งนี้เป็นร้านอาหารที่หรูหรา โอ่อ่า และขายแพง, Thai definition: สะสวยอย่างมีสง่า
เลขเด็ด[N] lucky number, See also: cool number, Example: นางได้เลขเด็ดมาจากเจดีย์ในวัด, Count unit: ตัว, Thai definition: เลขที่เก็งด้วยความมั่นใจว่าจะถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือหวยใต้ดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path   FR: vice [m] ; perversité [f]
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour   FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
อาหารกลางวัน[n.] (āhān klāngwan) EN: lunch ; luncheon   FR: déjeuner [m] ; repas de midi [m] ; dîner [m] (Belg) ; lunch [m]
อาหารมื้อกลางวัน[n.] (āhān meū klāngwan) EN: lunch   FR: déjeuner [m] ; repas de midi [m] ; dîner [m] (Belg) ; lunch [m]
อาหารเที่ยง[n.] (āhān thīeng) EN: lunch ; luncheon   FR: déjeuner [m]
อาจารย์[pr.] (ājān) EN: master   FR: maître (3è pers. sing, 2è pers. plur. forme polie)
อักษรควบ[n. exp.] (aksøn khūap) EN: consonant cluster ; compound consonants   FR: doublet consonantique [m] ; séquence consonantique [f]
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster   FR: semer le désordre
อลูมินัม[n.] (alūminam) EN: aluminium   FR: aluminium [m]
อะลูมิเนียม = อลูมิเนียม[n.] (alūminīem) EN: aluminium   FR: aluminium [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LU    L UW1
LUC    L UW1 K
LUI    L UW1 IH0
LUG    L AH1 G
LUK    L AH1 K
LUE    L UW1
LUO    L W OW1
LUM    L AH1 M
LUA    L UW1 AH0
LUN    L AH1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lug    (v) (l uh1 g)
Lucy    (n) (l uu1 s ii)
Luke    (n) (l uu1 k)
Luta    (n) (l uu1 t @)
luck    (n) (l uh1 k)
ludo    (n) (l uu1 d ou)
luff    (v) (l uh1 f)
luge    (n) (l uu1 zh)
lugs    (v) (l uh1 g z)
lull    (v) (l uh1 l)

German-Thai: Longdo Dictionary
Luft(n) |die| อากาศ
Luftangriff(n) |der, pl. Angriffe| การโจมตีทางอากาศ ในสงคราม
Luftkissen(n) |das, pl. Luftkissen| ถุงลมนิรภัย (ในรถยนต์)
Luftkissen(n) |das, pl. Luftkissen| เบาะหรือหมอนที่อัดลม ที่อาจใช้นอนหรือใช้ในสระว่ายน้ำ
Luftschloss(n) |das, pl. Luftschlösser| วิมานในอากาศ, การฝันกลางวัน
Lüftungswärmeverlust(n) |der, pl. Lüftungswärmeverluste| การสูญเสียความร้อนจากการนำพาความร้อนของอากาศ
Luftverkehr(n) |der, nur Sg.| การคมนาคมทางอากาศ, See also: R. der Strassensverkehr,
Lügner(n) |der, pl. Lügner| คนโกหก, คนที่พูดปดมดเท็จ
Lügnerin(n) |der, pl. Lügnerinnen| คนโกหก, คนที่พูดปดมดเท็จ
Ausstellung(n) |die, pl. Ausstellungen| งานแสดง, นิทรรศการ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Luffa {f} [bot.]loofah [Add to Longdo]
Luffaschwamm {m}loofah sponge [Add to Longdo]
Luftfotografie {f}aerial photography [Add to Longdo]
Luftroute {f}airlane [Add to Longdo]
Luft {f} | zu Luft; durch die Luft getragen; sich in der Luft befindend | in der Luftair | airborne | in mid air; in midair [Add to Longdo]
Luft- und Kriechstrecke {f} [techn.]air and creepage distance; air and creepage path; clearance and creepage distance [Add to Longdo]
Luft- und Raumfahrt {f}aerospace [Add to Longdo]
Luft- und Raumfahrtgruppe {f}aerospace group [Add to Longdo]
Luft- und Raumfahrtindustrie {f}aerospace industry [Add to Longdo]
Luft- und Raumfahrtunternehmen {n}aerospace company [Add to Longdo]
Luftakrobat {m}aerialist [Add to Longdo]
Luftangriff {m} [mil.]air raid [Add to Longdo]
Luftansaugung {f}air inlet [Add to Longdo]
Luftaufbereitungssystem {n}air-treatment system [Add to Longdo]
Luftausgleich {m}air balance [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
lundi(n) |m| วันจันทร์
lune(n) |f| พระจันทร์ ดวงจันทร์
lunette(n) |f| กล้องส่องทางไกล
Salut!เป็นคำทักทายสำหรับคนที่รู้จักกันดีแล้ว หรือในหมู่เพื่อน คล้าย หวัดดี (สวัสดี)ในภาษาไทย
plus(adv) มากกว่า(ใช้เปรียบเทียบของสองสิ่ง ใช้คู่กับ que) เช่น Il dépense plus que moi. เขาใช้เงินมากกว่าฉัน
pluie(n) |f| ฝน
parapluie(n) |m| ร่มกันฝน

Japanese-English: EDICT Dictionary
捥ぐ(oK)[もぐ, mogu] (v5g) (uk) to pluck (usually from a tree); to pick (e.g. apples); (P) [Add to Longdo]
捥る(oK)[もぎる, mogiru] (v5r,vt) (uk) to pluck; to pick; to tear off [Add to Longdo]
鈹(oK)[かわ, kawa] (n) (uk) matte (metallurgical) [Add to Longdo]
A型;エー型[エーがた, e-gata] (n) type A (blood, influenza, hepatitis, etc.) [Add to Longdo]
BD[ビーディー, bi-dei-] (n) (See ブルーレイディスク) Blu-ray Disc; BD [Add to Longdo]
B型[ビーがた, bi-gata] (n) type B (blood, influenza, hepatitis, etc.) [Add to Longdo]
C++言語[シープラスプラスげんご, shi-purasupurasu gengo] (n) C++; C plus plus [Add to Longdo]
CFC[シーエフシー, shi-efushi-] (n) (1) (See クロロフルオロカーボン) chlorofluorocarbon; CFC; (2) Common Fund for Commodities; CFC [Add to Longdo]
HCFC[エッチシーエフシー, ecchishi-efushi-] (n) (See ハイドロクロロフルオロカーボン) hydrochlorofluorocarbon; HCFC [Add to Longdo]
HFC[エッチエフシー, ecchiefushi-] (n) (1) hydrofluorocarbon; HFC; (2) hybrid fiber coax; HFC [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中饭[zhōng fàn, ㄓㄨㄥ ㄈㄢˋ, / ] lunch [Add to Longdo]
[luàn, ㄌㄨㄢˋ, / ] in confusion; disorderly [Add to Longdo]
乱七八糟[luàn qī bā zāo, ㄌㄨㄢˋ ㄑㄧ ㄅㄚ ㄗㄠ, / ] everything in disorder (成语 saw); in a hideous mess; at sixes and sevens [Add to Longdo]
乱世[luàn shì, ㄌㄨㄢˋ ㄕˋ, / ] the world in chaos; troubled times; (in Buddhism) the mortal world [Add to Longdo]
乱世佳人[Luàn shì Jiā rén, ㄌㄨㄢˋ ㄕˋ ㄐㄧㄚ ㄖㄣˊ, / ] Gone with the Wind (film) [Add to Longdo]
乱作决定[luàn zuò jué dìng, ㄌㄨㄢˋ ㄗㄨㄛˋ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄧㄥˋ, / ] to make arbitrary decisions [Add to Longdo]
乱伦[luàn lún, ㄌㄨㄢˋ ㄌㄨㄣˊ, / ] incest; immorality; depravity; fornication [Add to Longdo]
乱动[luàn dòng, ㄌㄨㄢˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] to fiddle with; to tamper with; to meddle with; to move randomly; to flail about [Add to Longdo]
乱叫[luàn jiào, ㄌㄨㄢˋ ㄐㄧㄠˋ, / ] to inconsiderately shout [Add to Longdo]
乱吃[luàn chī, ㄌㄨㄢˋ ㄔ, / ] to eat indiscriminately [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アース端子付きプラグ[アースたんしづきプラグ, a-su tanshiduki puragu] grounding (or grounded) type plug [Add to Longdo]
アドレス解決[アドレスかいけつ, adoresu kaiketsu] address resolution [Add to Longdo]
アドレス解決プロトコル[アドレスかいけつプロトコル, adoresu kaiketsu purotokoru] address resolution protocol [Add to Longdo]
インキュナブラ[いんきゅなぶら, inkyunabura] incunabulum [Add to Longdo]
エコー立体[エコーりったい, eko-rittai] echo area, echo volume [Add to Longdo]
エコー領域[エコーりょういき, eko-ryouiki] echo area, echo volume [Add to Longdo]
カラム[からむ, karamu] column (of a file) [Add to Longdo]
クラスタ[くらすた, kurasuta] cluster [Add to Longdo]
クラスタ装置[クラスタそうち, kurasuta souchi] clustered device [Add to Longdo]
コード化表現[コードかひようげん, ko-do kahiyougen] code element, code value, coded representation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
喜劇[きげき, kigeki] Lustspiel, Komoedie [Add to Longdo]
大気汚染[たいきおせん, taikiosen] Luftverschmutzung [Add to Longdo]
気圧[きあつ, kiatsu] Luftdruck [Add to Longdo]
気泡[きほう, kihou] Luftblase, Schaumblase [Add to Longdo]
気温[きおん, kion] Lufttemperatur [Add to Longdo]
気管[きかん, kikan] Luftroehre [Add to Longdo]
珍談[ちんだん, chindan] lustige_Geschichte [Add to Longdo]
空気[くうき, kuuki] Luft [Add to Longdo]
空気孔[くうきこう, kuukikou] Luftloch [Add to Longdo]
空襲[くうしゅう, kuushuu] Luftangriff [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Loo \Loo\ (l[=oo]), v. t. [imp. & p. p. {Looed} (l[=oo]d); p.
   pr. & vb. n. {Looing}.]
   To beat in the game of loo by winning every trick. [Written
   also {lu}.] --Goldsmith.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lu \Lu\ (l[=u]), n. & v. t.
   See {Loo}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lu \Lu\, n. (Chem.)
   The chemical symbol for {lutetium}.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Lu
   n 1: a trivalent metallic element of the rare earth group;
      usually occurs in association with yttrium [syn:
      {lutetium}, {lutecium}, {Lu}, {atomic number 71}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 LU
     Logical Unit (NAU)
     

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 loo
 
 1. bir çeşit iskambil oyunu, lu
 2. bu oyunda ceza kâsesi
 3. (İng.), (k. dili) tuvalet.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top