Search result for

loyal

(111 entries)
(0.0658 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -loyal-, *loyal*
English-Thai: Longdo Dictionary
loyal subject(n) ผู้อยู้ใต้บังคับบัญชาที่จงรักภักดี หรือ ผู้จงรักภักดี เช่น The Queen was recently treated to more than just a smile from a loyal subject.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
loyal[ADJ] ซื่อสัตย์, See also: ภักดี, จงรักภักดี, ซื่อตรง, ยึดมั่น, Syn. faithful, homage
loyalty[N] ความซื่อสัตย์, See also: ความจงรักภักดี, Syn. faithfulness, allegiance
loyalist[N] ผู้ซื่อสัตย์, See also: ผู้จงรักภักดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
loyal(ลอย'เอิล) adj. จงรักภักดี,ซื่อสัตย์., See also: loyalness n. ดูloyal, Syn. faithful
loyalist(ลอย'อะลิสทฺ) n. ผู้ซื่อสัตย์,ผู้จงรักภักดี, See also: loyalism n. ดูloyalist
loyalty(ลอย'เอิลที) n. ความจงรักภักดี,ความซื่อสัตย์, Syn. allegiance
disloyal(ดิสลอย'เอิล) adj. ไม่ซื่อสัตย์,ทุจริต
disloyalty(ดิสลอย'เอิลที) n. ความไม่ซื่อสัตย์,ความทุจริต, Syn. unfaithfulness,faithlessness

English-Thai: Nontri Dictionary
loyal(adj) ซื่อสัตย์,ภักดี,จงรักภักดี
loyalist(n) ผู้ซื่อสัตย์,ผู้ภักดี,ผู้จงรักภักดี
loyalty(n) ความซื่อสัตย์,ความภักดี,ความจงรักภักดี
disloyal(adj) ไม่ซื่อสัตย์,ไม่สุจริต,ทุจริต,ไม่จงรักภักดี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
loyalistผู้จงรักภักดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
loyalty discountส่วนลดจูงใจ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
loyalty oathคำสัตย์ปฏิญาณ (แสดงความจงรักภักดี) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
loyalty oathคำสัตย์ปฏิญาณ (แสดงความจงรักภักดี) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Loyaltyความภักดี [TU Subject Heading]
Loyalty oathsปฏิญญา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You still need to prove your loyalty.นายยังต้องพิสูจน์ตัวเองอีก New Haven Can Wait (2008)
Who knew that when her loyalty kicked in,ใครจะรู้ ว่าหล่อนได้เตะทิ้งความจงรักภักดีแล้ว There Might be Blood (2008)
Nobody questions my loyalty.อย่าถามความจงรักภักดีของฉัน Odyssey (2008)
You show him the most extraordinary loyalty.เจ้าแสดงให้เขาเห็นถึงความจงรักภักดี Excalibur (2008)
Senator Padmé Amidala journeys to Outer Rim world of Rodia desperate to ensure its loyalty remains to the Republic.วุฒิสมาชิกอมิดาลาจำต้องเดินทาง ไปยังดินแดนขอบนอกโรเดีย เพื่อทำให้แน่ใจว่า ความภักดีต่อสาธารณรัฐนั้นยังเหลืออยู่ Bombad Jedi (2008)
KIM Hong-do has served the court with undeterred loyaltyคิมฮองดูรับใช้ราชสำนัก ตลอดมาด้วยความจงรักภักดี Portrait of a Beauty (2008)
This time, kill your son and show me your loyalty.เวลานี้, จงฆ่าลูกชายของเจ้า แล้วแสดงความจงรักภักดีออกมาซะ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
This is Peririco...she's a little feisty but she's a loyal stead.นี่คือ เพอริริโค.. เธอเป็น ฟิตตี้ตัวน้อยๆ ตัวแทนแห่งความภักดี The Secret of Moonacre (2008)
No. When you are loyal to me above all others.ยังเพคะ จนกว่าพระองค์ จะซื่อสัตย์กับหม่อมชั้นเหนือหญิงใด The Other Boleyn Girl (2008)
- No, you are loyal to the queen above all others.- ข้าซื่อสัตย์กับเจ้าแล้วนะ - ยังเพคะ พระองค์คงยังมีพระราชินี ซึ่งเหนือผู้ใด... The Other Boleyn Girl (2008)
They were trying to buy the loyalty of tribal leaders by bribing them with precious stones but their caravans were being raided in a forest north of Rangoon by a bandit.พวกเขาพยายามจะซื้อใจหัวหน้าของชนกลุ่มน้อย ด้วยการติดสินบนแบบอัญมณี แต่กองคาราวานถูกดักปล้น ทางตอนเหนืองของย่างกุ้ง The Dark Knight (2008)
And then we'll see how loyal a hungry dog really is.แล้วเราก็จะรู้ว่าหมาที่จงรักภักดีนั้นเวลาหิวจะเป็นยังไง The Dark Knight (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
loyalCan I count on your loyalty.
loyalFor his length of loyal service to his organization, he was only repaid in chicken feed.
loyalHe is loyal to his boss.
loyalHe remains loyal to his principles.
loyalHer loyalty to the firm compensates for her lack of talent.
loyalIf you have a complaint let me hear it. There's a difference between superficial obedience and honest loyalty you know.
loyalI pledged my loyalty to him.
loyalI require absolute loyalty of my employees.
loyalIt must be nice having such a loyal son. You don't have to wonder if you'll be taken care of in your old age.
loyalThe dictator had the absolute loyalty of all his aides.
loyalThey are loyal to their master.
loyalThis shows his loyalty to his friends.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ภักดี[N] loyalist, See also: one who is faithful, Syn. ผู้จงรักภักดี, Ant. ผู้ทรยศ, Example: ชาวมุสลิมเป็นผู้ภักดีต่อพระเจ้า, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ผูกใจรักด้วยความเคารพนับถือหรือรู้คุณอย่างยิ่ง
ผู้จงรักภักดี[N] loyalist, Example: พวกเขาภูมิใจที่เป็นผู้จงรักภักดีต่อลัทธิด้วยชีวิตและจิตใจ, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ผูกใจรักด้วยความเคารพนับถือหรือรู้คุณบุคคลอื่นเป็นอย่างยิ่ง
ความสัตย์[N] honesty, See also: loyalty, faithfulness, fidelity, Syn. ความซื่อตรง, ความสัตย์ซื่อ, Example: การเป็นคนดีนั้น จะต้องรักษาความสัตย์ประพฤติตนอยู่ในความดีรู้จักละวางความชั่วความทุจริต
เอกภักดิ์[ADJ] loyal, See also: faithful, honest, Syn. ซื่อตรง, Thai definition: จงรักต่อคนคนเดียว
บดีพรต[N] loyalty, See also: a woman who is loyal to her husband, Syn. บดีวรดา, Thai definition: การซื่อสัตย์ต่อสามี, Notes: (สันสกฤต)
ความจงรักภักดี[N] loyalty, See also: faithfulness, allegiance, Syn. ความภักดี, ความซื่อสัตย์, Example: ความจงรักภักดีของสัตว์เลี้ยงต่อเจ้านายทำให้ย่าเหลได้รับการเชิดชู, Thai definition: ความผูกใจรักด้วยความเคารพนับถือหรือรู้คุณอย่างยิ่ง
ความภักดี[N] loyalty, See also: faithfulness, allegiance, Syn. ความจงรัก, ความจงรักภักดี, ความซื่อสัตย์, Ant. การทรยศ, Example: บ่าวไพร่มีความภักดีต่อเจ้านายเป็นอย่างยิ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จงรัก[v.] (jongrak) EN: be loyal to ; be faithful   FR: être loyal
จงรักภักดี[v.] (jongrakphakdī) EN: be loyal ; be faithful   FR: être loyal
ความจงรักภักดี[n.] (khwām jongrakphakdī) EN: loyalty ; faithfulness ; allegiance   FR: allégeance [f] ; loyauté [f]
ความไม่ซื่อสัตย์[n. exp.] (khwām mai seūsat) EN: disloyalty   
ความซื่อสัตย์[n.] (khwām seūsat) EN: loyalty   
นอกใจ[v.] (nøkjai) EN: be unfaithful ; be adulterous ; be philandering ; be incontinent ; be disloyal ; be infidel   FR: être infidèle
ภักดี[v.] (phakdī) EN: be loyal to   FR: être loyal (envers) ; faire preuve de loyauté
ผู้รักชาติ[n.] (phūrakchāt) EN: patriot ; nationalist ; loyalist   FR: patriote [m] ; nationaliste [m]
สัตย์[adj.] (sat) EN: honest ; faithful ; truthful ; loyal ; sincere   FR: honnête ; loyal
ซื่อ[adj.] (seū) EN: honest ; faithful ; loyal ; straightforward   FR: honnête ; sincère ; loyal ; spontané ; franc ; direct (fig.)

CMU English Pronouncing Dictionary
LOYAL    L OY1 AH0 L
LOYALL    L OY1 AH0 L
LOYALLY    L OY1 AH0 L IY0
LOYALTY    L OY1 AH0 L T IY0
LOYALIST    L OY1 AH0 L AH0 S T
LOYALTON    L OY1 AH0 L T AH0 N
LOYALISTS    L OY1 AH0 L AH0 S T S
LOYALISTS    L OY1 AH0 L AH0 S S
LOYALISTS    L OY1 AH0 L AH0 S
LOYALTIES    L OY1 AH0 L T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
loyal    (j) (l oi1 @ l)
loyally    (a) (l oi1 @ l ii)
loyalty    (n) (l oi1 @ l t ii)
loyalist    (n) (l oi1 @ l i s t)
loyaller    (j) (l oi1 @ l @ r)
loyalists    (n) (l oi1 @ l i s t s)
loyallest    (j) (l oi1 @ l i s t)
loyalties    (n) (l oi1 @ l t i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Loyalist {m}loyalist [Add to Longdo]
Loyalität {f}; Untertantreue {f}loyalty; allegiance [Add to Longdo]
höchst zuverlässigloyal and faithful [Add to Longdo]
loyal {adj}loyal [Add to Longdo]
loyal {adv}loyally [Add to Longdo]
treu; treugesinnt {adj}loyal (to) [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
loyal (adj adv prep pro) ผู้ซื่อสัตย์
loyal (vi adj adv pron.) ซื่อสัตย์

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブランドロイヤリティー[, burandoroiyaritei-] (n) brand loyalty [Add to Longdo]
ブランド志向[ブランドしこう, burando shikou] (n,adj-no) brand loyalty; brand-orientation; brand consciousness; infatuation with big-name brands [Add to Longdo]
ロイヤリティー(P);ロイヤリティ;ロイヤルティー;ローヤリティー;ローヤルティー;ロヤリティー;ロイアリティー;ロイアリティ;ロイアルティー;ロイアルティ[, roiyaritei-(P); roiyaritei ; roiyarutei-; ro-yaritei-; ro-yarutei-; royaritei-; roi] (n) (1) royalty; (2) loyalty; (P) [Add to Longdo]
ロイヤル(P);ロワイヤル;ローヤル[, roiyaru (P); rowaiyaru ; ro-yaru] (n) (1) royal; (2) (ロイヤル, ロワイヤル only) loyal; (3) (ロワイヤル only) royal custard (fre [Add to Longdo]
愛党心[あいとうしん, aitoushin] (n) party loyalty [Add to Longdo]
確守[かくしゅ, kakushu] (n,vs) loyalty to [Add to Longdo]
学閥意識[がくばついしき, gakubatsuishiki] (n) strong feelings of loyalty to one's old school; the old school tie [Add to Longdo]
官軍[かんぐん, kangun] (n) government forces; loyalist army [Add to Longdo]
義士[ぎし, gishi] (n) loyal retainer [Add to Longdo]
義臣[ぎしん, gishin] (n) loyal retainer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丹心[dān xīn, ㄉㄢ ㄒㄧㄣ, ] loyalty [Add to Longdo]
[zhōng, ㄓㄨㄥ, ] loyal [Add to Longdo]
忠勇[zhōng yǒng, ㄓㄨㄥ ㄩㄥˇ, ] loyal and brave [Add to Longdo]
忠心耿耿[zhōng xīn gěng gěng, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄍㄥˇ ㄍㄥˇ, ] loyal and devoted (成语 saw); faithful and true [Add to Longdo]
忠于[zhōng yú, ㄓㄨㄥ ㄩˊ, / ] loyal to [Add to Longdo]
忠义[zhōng yì, ㄓㄨㄥ ㄧˋ, / ] loyal and righteous; fealty; loyalty [Add to Longdo]
忠言[zhōng yán, ㄓㄨㄥ ㄧㄢˊ, ] loyal advice; sincere advice [Add to Longdo]
忠言逆耳[zhōng yán nì ěr, ㄓㄨㄥ ㄧㄢˊ ㄋㄧˋ ㄦˇ, ] loyal advice jars on the ears (成语 saw) [Add to Longdo]
忠贞[zhōng zhēn, ㄓㄨㄥ ㄓㄣ, / ] loyal and dependable [Add to Longdo]
归属感[guī shǔ gǎn, ㄍㄨㄟ ㄕㄨˇ ㄍㄢˇ, / ] loyalty [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
忠義[ちゅうぎ, chuugi] Loyalitaet, (Untertanen) -Treue [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Loyal \Loy"al\, a. [F. loyal, OF. loial, leial, L. legalis, fr.
   lex, legis, law. See {Legal}, and cf. {Leal}.]
   [1913 Webster]
   1. Faithful to law; upholding the lawful authority; faithful
    and true to the lawful government; faithful to the prince
    or sovereign to whom one is subject; unswerving in
    allegiance.
    [1913 Webster]
 
       Welcome, sir John ! But why come you in arms ? 
       To help King Edward in his time of storm,
       As every loyal subject ought to do.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. True to any person or persons to whom one owes fidelity,
    especially as a wife to her husband, lovers to each other,
    and friend to friend; constant; faithful to a cause or a
    principle.
    [1913 Webster]
 
       Your true and loyal wife.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Unhappy both, but loyaltheir loves.  --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 loyal
   adj 1: steadfast in allegiance or duty; "loyal subjects"; "loyal
       friends stood by him" [ant: {disloyal}]
   2: inspired by love for your country [syn: {patriotic}, {loyal}]
     [ant: {disloyal}, {unpatriotic}]
   3: unwavering in devotion to friend or vow or cause; "a firm
     ally"; "loyal supporters"; "the true-hearted soldier...of
     Tippecanoe"- Campaign song for William Henry Harrison; "fast
     friends" [syn: {firm}, {loyal}, {truehearted}, {fast(a)}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 loyal [lwajal]
   faithful; loyal
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 loyal [loːajaːl]
   loyal
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top