Search result for loopings (253 entries) (0.0669 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -loopings-, *loopings*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา loopings มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *loopings*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
loop    [N] การตีลังกา (การบิน)
loop    [VI] เคลื่อนที่เป็นรูปวงแหวน, Syn. curve
loop    [VT] ตีลังกา (เครื่องบิน)
loop    [N] ทางรถไฟที่ทำเป็นวงสำหรับเลี้ยวกลับ
loop    [VT] ทำให้เคลื่อนที่เป็นรูปวงแหวน, Syn. curve
loop    [VT] ทำให้เป็นห่วง, See also: ผูกเป็นห่วง, Syn. knot, encircle
loop    [VI] ผูกเป็นห่วง, See also: กลายเป็นห่วง, Syn. spiral
loop    [N] รูกำแพง, Syn. loophole
loop    [N] วงจรปิด (กระแสไฟฟ้า), Syn. closed circuit
loop    [N] เส้นหรือรูปร่างที่มีลักษณะเป็นวงกลม
loop    [N] ห่วง, See also: บ่วง, ขมวด, Syn. circle, spiral, ring
loop    [N] ห่วงคุมกำเนิดที่ใส่เข้าไปในช่องคลอด, Syn. contraceptive device
loopy    [ADJ] บ้า (คำสแลง)
sloop    [N] เรือใบที่มีเสากระโดงเรือเสาเดียว
loophole    [N] ช่องบนกำแพงที่ใช้สอดปืนเพื่อยิงข้าศึก, See also: รูกำแพง
loophole    [N] ช่องโหว่ในกฎหมาย, See also: จุดอ่อน, ข้อบกพร่อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
local loopข่ายสายท้องถิ่น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
loop๑. วนซ้ำ๒.วง, วงวน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
loopห่วงอนามัยแบบห่วง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
loop๑. วนซ้ำ๒. วง, วงวน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
loopวงวน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
syndrome, afferent loopกลุ่มอาการขดลำไส้ขาเข้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
open loopวงวนเปิด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
open loopวงวนเปิด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
afferent loop syndromeกลุ่มอาการขดลำไส้ขาเข้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
closed loop๑. วงวนปิด๒. วงวนไม่รู้จบ [มีความหมายเหมือนกับ infinite loop] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
control loopวงควบคุม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
closed loop๑. วงวนปิด๒. วงวนไม่รู้จบ [มีความหมายเหมือนกับ infinite loop] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
DLC (digital loop carrier)ดีแอลซี (ระบบจ่ายสัญญาณดิจิทัล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
digital loop carrier (DLC)ระบบจ่ายสัญญาณดิจิทัล (ดีแอลซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
event loopวงวนเหตุการณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
infinite loopวงวนไม่รู้จบ [มีความหมายเหมือนกับ closed loop ๒] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
infinite loopวงวนไม่รู้จบ [มีความหมายเหมือนกับ closed loop ๒] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
heat collector loopวงจรตัวเก็บความร้อน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
WLL (wireless local loop)ดับเบิลยูแอลแอล (ข่ายสื่อสารไร้สายเฉพาะที่) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wireless local loop (WLL)ข่ายสื่อสารไร้สายเฉพาะที่ (ดับเบิลยูแอลแอล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Filmloopฟิล์มลูป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Loop วนซ้ำ [คอมพิวเตอร์]
Floopy diskดิสเกตต์ [คอมพิวเตอร์]
Hysteresis loopฮิสเทอรีซิส ลูป [TU Subject Heading]
Closed Loop การเวียนกลับมาใช้, ห่วงปิด
การนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตโดย ตรงและป้องกัน มิให้ของเสียรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด [สิ่งแวดล้อม]
Afferent Loop Defectความผิดปกติในการนำแสงของตา [การแพทย์]
Capillary Loopห่วงหลอดเลือดฝอย,ห่วงหลอดเลือดฝอย [การแพทย์]
Capillary Loop, Terminalห่วงหลอดเลือดฝอยส่วนปลาย [การแพทย์]
Central Pocket Loop Whorlก้นหอยกระเป๋ากลาง(ของลายนื้วมือ) [การแพทย์]
Distal Loopขดปลายทาง [การแพทย์]
Diuretics, Loopยาขับปัสสาวะที่ออกฤทธิ์ที่ลูฟ [การแพทย์]
Diuretics, Loop-Inhibitingยาขับปัสสาวะชนิดที่มีผลต่อลูฟ [การแพทย์]
Duodenal Loopขดลำไส้ส่วนดูโอดีนัม [การแพทย์]
loopวงวน, เส้นเชื่อมที่เชื่อมจุดยอดเพียงจุดเดียว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ground Loopวงจรสายดิน [การแพทย์]
Lesions, Wire Loopลักษณะเหมือนขดลวด [การแพทย์]
Loop, Henle'sเฮนเลย์ลูพ [การแพทย์]
Loopfulลูป [การแพทย์]
Loopingการขดเป็นวง [การแพทย์]
Looping Illลูปิงอิลล์ [การแพทย์]
Loopsมัดหวาย (ของลายนิ้วมือ), ห่วง, ลูป, วง, เส้นโค้งแต่ปลายตีบเข้า [การแพทย์]
Loops of Henleลูฟออฟเฮนเล [การแพทย์]
Loops, Bacteriologicalห่วงฆ่าเชื้อ [การแพทย์]
Loops, Closedวงปิด [การแพทย์]
Loops, Fingerเฝือกโลหะรูปบ่วงปลายนิ้ว [การแพทย์]
Loops, Lippesห่วงอนามัยชนิดเก่า, ห่วงอนามัยลิปปิสลูป [การแพทย์]
Loops, Proximalขดต้นทาง [การแพทย์]
Loops, Wide Distortedเส้นเลือดหนาเป็นวงกลม [การแพทย์]
Magnifying Loopsแว่นขยาย, แว่นขยาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
loopThis cold has knocked me for a loop.
loopThe new tax law is full of loopholes.
loopI got sick riding the roller coaster with the loop-the-loop.
loopHe had everyone howling with his stories of all his past bloopers.
loopA loophole in the law allowed him to escape prosecution.
loopEh? This tune ... The playlist has looped.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bloop(บลูพ) n. เสียงแทรก,อุปกรณ์กันเสียงแทรก.
blooper(บลูพ'เพอะ) n. ความผิด,การปล่อยไก่
infinite loopวงวนไม่จุดจบหมายถึง คำสั่งในโปรแกรมที่สั่งให้เครื่องปฏิบัติการไปตามคำสั่งตามลำดับขั้นตอน แต่กลับวนไปที่คำสั่งเก่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างไม่รู้จักจบ เพราะหาทางออกไม่ได้ (อาจเกิดจากความบกพร่องในการเขียนโปรแกรม) มีความหมายเหมือน endless loop
lineman's loopn. ปมแบบหนึ่ง
loop(ลูพ) n. ห่วง,ขมวด,วง,บ่วง,รูห่วง,การตีลังกา,วงจรปิดของไฟฟ้าหรือแม่เหล็ก,ทางวงแหวน,ทางหลบรถ,เส้นกลับ,การกลับ,รูกำแพง,รูเล็ก ๆ หรือแคบ ๆ vt. กลายเป็นห่วง,ทำเป็นห่วง,ทำให้เคลื่อนที่เป็นรูปวงแหวน. vi. ทำให้เป็นห่วง,กลายเป็นห่วง -Phr. (the Loop ย่านธุรกิจในกรุงชิคาโก,ห่วงคุมกำเนิดที่ใช้ใส่เข่าไปในช่องคลอด
loophole(ลูพ'โฮล) n. รูกำแพง,รูเปิด,ช่องบนกำแพงสำหรับยิงข้าศึก,ทางหนี,วิธีการหนี. vt. ทำให้มีรูเปิด,ทำให้มีทางหน'
loopy(ลูพ'พี) adj. มีวงมาก,เป็นวงแหวน

English-Thai: Nontri Dictionary
loop(n) รูปบ่วง,ห่วง,วง,ขมวด
loop(vt) ทำเป็นบ่วง,ผูกห่วง,เวียน,ทำเป็นวง
loophole(n) ช่องว่าง,ช่องแสง,ช่องโหว่ของกฎหมาย,ทางหนี,รูกำแพง
sloop(n) เรือใบชนิดหนึ่ง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห่วง    [N] ring, See also: hoop, loop, Example: หล่อนเห็นชายสามสี่คนแบกโซ่และห่วงเหล็กตรงเข้ามา, Count unit: ห่วง, Thai definition: เครื่องคล้อง, ของที่เป็นวง
สลุบ    [N] sloop, Count unit: ลำ, Thai definition: เรือใบเดินทะเลชนิดหนึ่งแบบชาวตะวันตก, Notes: (อังกฤษ)
อินทรธนู    [N] shoulder loop, See also: shoulder strap, shoulder marks, shoulder board, Example: แบบฟอร์มของข้าราชการที่ถูกต้องจะต้องมีอิทรธนูติดไว้บนบ่าเพื่อแสดงสังกัด ชั้น ยศ, Count unit: อัน, แผง, Thai definition: เครื่องประดับบ่าอย่างหนึ่ง
ถุงตะเครียว    [N] a bag which is closed by means of a string run through loops, Syn. ถุงตะเคียว, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ถุงที่ถักด้วยด้ายหรือไหม เป็นต้น เป็นตาโปร่ง มีหูรูด สำหรับหุ้มถลกบาตร (ใช้เฉพาะในพิธีอุปสมบท)
นาคบาศ    [N] snake-shaped loop, Syn. บ่วงนาคบาศ, Example: ในตำนานเล่าว่า นายพรานใช้นาคบาศจับกินรี, Thai definition: บ่วงที่เป็นงู เป็นชื่อศรของอินทรชิตที่แผลงไปเป็นงู
ขด    [N] coil, See also: ring, circle, loop, curl, Syn. ม้วน, Example: รถหุ่นยนต์จะเคลื่อนที่ไปตามทิศทางของขดลวดทองแดงหรือสารเรืองแสง, Count unit: ขด, Thai definition: สิ่งที่เป็นวงๆ
ตกปลอก    [V] cover with a band, See also: to tether the legs with a halter or loop (as for elephants), Thai definition: สวมปลอกที่ตีนคู่หน้าของช้าง เพื่อไม่ให้ไปหากินไกลหลังจากที่ใช้งานแล้ว
หู    [N] handle, See also: loop, Example: เวลาที่จะยกหม้อร้อนๆ ลงจากเตา ควรหาผ้าจับที่หูของภาชนะ, Thai definition: ส่วนแห่งสิ่งของที่ทำไว้หิ้ว แขวน ร้อย หรือรูดเข้าออก
เหนียง    [N] kite loop, See also: loop-line attached to the female kite to cripple the male kite in kite fighting, Syn. สายเหนียง, Count unit: เหนียง, Thai definition: สายป่านที่ผูกยาวห้อยเป็นบ่วงจากสายซุงว่าวปักเป้า
หูตูบ    [N] drooping ears, See also: looping ears, pendant ears, Ant. หูกาง, Thai definition: ใบหูตกห้อยลงมา (ใช้แก่หมา)
หูหิ้ว    [N] loop, Thai definition: ห่วงสำหรับหรับหิ้วของภาชนะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่อง[n.] (chǿng) EN: chance ; opportunity ; occcasion ; loophole   FR: opportunité [f] ; occasion [f] ; chance [f] ; ouverture [f]
ช่องว่างแห่งกฎหมาย[n. exp.] (chǿngwāng haeng kotmāi) EN: legal loophole   
ช่องโหว่[n.] (chǿngwō) EN: loophole ; gap ; hole   FR: brèche [f] ; lacune [f]
ห่วง[n.] (huang) EN: ring ; hoop; loop ; snare ; hula hoop ; lariat ; link in a chain   FR: boucle [f] ; anneau [m] ; cerceau [m] ; chaînon [m]
หูหิ้ว[n.] (hūhiu) EN: handle ; loop   
อินทรธนู[n.] (inthanū = inthranū) EN: shoulder loop ; shoulder strap ; shoulder marks ; shoulder board ; epaulet   FR: épaulette [f]
คล้อง[v.] (khløng) EN: hook ; catch with a loop ; lace ; lasso ; snare ; be hold of ; hang   FR: attraper au lasso ; prendre au lacet
ขด[n.] (khot) EN: coil ; ring ; circle ; loop ; curl   FR: bobine [m]
ประตูเลี่ยง[n.] (pratū līeng) EN: loophole   FR: faille [f]
ตกปลอก[v.] (tokpløk) EN: over with a band ; tether the legs with a halter or loop (as for elephants)   
โหว่[n.] (wō) EN: gap ; hole ; loophole ; flaw   

CMU English Pronouncing Dictionary
LOOP    L UW1 P
SLOOP    S L UW1 P
LOOPY    L UW1 P IY0
LOOPS    L UW1 P S
LOOPED    L UW1 P T
LOOPER    L UW1 P ER0
LOOPERS    L UW1 P ER0 Z
BLOOPER    B L UW1 P ER0
LOOPHOLE    L UW1 P HH OW2 L
BLOOPERS    B L UW1 P ER0 Z
LOOPHOLES    L UW1 P HH OW2 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
loop    (v) (l uu1 p)
loops    (v) (l uu1 p s)
loopy    (j) (l uu1 p ii)
sloop    (n) (s l uu1 p)
looped    (v) (l uu1 p t)
sloops    (n) (s l uu1 p s)
looping    (v) (l uu1 p i ng)
loophole    (n) (l uu1 p h ou l)
loop-line    (n) - (l uu1 p - l ai n)
loopholes    (n) (l uu1 p h ou l z)
loop-lines    (n) - (l uu1 p - l ai n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zyklische Programmierungloop coding [Add to Longdo]
Amtsleitung {f} (Telefon)trunk line; local loop [Add to Longdo]
Einzelschleifensteuerung {f}single-loop controller [Add to Longdo]
Guckloch {n}loophole [Add to Longdo]
Gürtelschnalle {f}belt-buckle; belt loop [Add to Longdo]
Induktionsschleife {f}induction loop [Add to Longdo]
Kabelbewegungsschleife {f}slackness loop [Add to Longdo]
Kabeldurchhang {m}cable loop [Add to Longdo]
Kreislauf {m} (Strömung)loop [Add to Longdo]
Looping {n}loop [Add to Longdo]
ein Looping drehento loop the loop [Add to Longdo]
Loopgarn {n}loop yarn [Add to Longdo]
Peilantenne {f}loop antenna [Add to Longdo]
Programmschleife {f}program loop [Add to Longdo]
Qualitätskreis {m}quality loop [Add to Longdo]
Regelkreis {m}control loop [Add to Longdo]
Rittberger {m} [sport]loop jump [Add to Longdo]
Schlaufe {f}; Öse {f}loop [Add to Longdo]
Schleife {f}; Schlinge {f}; Schlaufe {f} | Schleifen {pl}; Schlingen {pl}; Schlaufen {pl} | zur Schleife schaltenloop | loops | to loop [Add to Longdo]
Schleifen ausführen | Schleifen ausführend | führt Schleifen austo loop | looping | loops [Add to Longdo]
Schleifenfüllung {f}loop filling [Add to Longdo]
Schlupfloch {n}; Scharte {f}loop hole; loophole [Add to Longdo]
Schnitzer {m}; grober Fehler | Schnitzer {pl}; grobe Fehlerboner; blooper [coll.] | boners; bloopers [Add to Longdo]
Slup {f}; Schaluppe {f} | Slups {pl}; Schaluppen {pl}sloop | sloops [Add to Longdo]
Spirale {f} (Verhütungsmittel)loop; coil [Add to Longdo]
Teufelskreis {m}vicious circle; doom loop [Add to Longdo]
Vorschublochband {n}paper loop [Add to Longdo]
Warteschleife {f}wait loop [Add to Longdo]
bekloppt; durchgeknallt; verrückt {adj} [ugs.] | durchdrehenloopy [coll.] | to go loopy [Add to Longdo]
durchschleifento loopthrough [Add to Longdo]
geschlossener (Regel-) Kreisclosed loop [Add to Longdo]
offene Schleifeopen loop [Add to Longdo]
schlingelndlooping [Add to Longdo]
schlingeltelooped [Add to Longdo]
sich schlingen; sich winden; eine Schleife machen (um) | sich schlingend; sich windend | geschlungen; gewunden | es schlingt sich | es schlang sich | es hat/hatte sich geschlungen | it schlänge sichto loop (round) | looping | looped | it loops | it looped | it has/had looped | it would loop [Add to Longdo]
in eine Schleife legen; in Schleifen legen; schlingen | schlingend | geschlungento loop | looping | looped [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
NG[エヌジー;エヌジ, enuji-; enuji] (n,adj-na) (1) NG; no good; (2) gaffe or "blooper" in TV or movies [Add to Longdo]
Oリング[オーリング, o-ringu] (n) O-ring; loop of elastomer used as a gasket [Add to Longdo]
つんぼ桟敷;聾桟敷[つんぼさじき, tsunbosajiki] (n) (1) (sens) being kept uninformed; being cut off; out of the loop; (2) (arch) upper gallery (where one can't hear); blind seat [Add to Longdo]
カレントループ[, karentoru-pu] (n) {comp} current loop; current-loop [Add to Longdo]
シャトルループ[, shatoruru-pu] (n) shuttle loop [Add to Longdo]
スループ[, suru-pu] (n) sloop [Add to Longdo]
セルループバック試験[セルループバックしけん, seruru-pubakku shiken] (n) {comp} cell loopback test [Add to Longdo]
ハンチング[, hanchingu] (n) (1) hunting; (2) oscillatory behavior of a non-converging feedback loop (behaviour); (3) (abbr) (See ハンチング帽) hunting cap; (P) [Add to Longdo]
マーガレット;マガレイト;マガレート[, ma-garetto ; magareito ; magare-to] (n) (1) marguerite (Chrysanthemum frutescens); (2) Japanese women's hairstyle comprised of a long braid tied up in a loop with a ribbon (ca. 1885) [Add to Longdo]
マットに沈む[マットにしずむ, matto nishizumu] (exp,v5m) to be knocked out; to be overwhelmed; to be flabbergasted; to be thrown for a loop [Add to Longdo]
メインループ[, meinru-pu] (n) {comp} main loop [Add to Longdo]
ヨーヨー釣り[ヨーヨーつり, yo-yo-tsuri] (n) yo-yo fishing; Japanese festival game of fishing balloons (with loops attached), floating in water, out with a hook [Add to Longdo]
リモートデジタルループバック[, rimo-todejitaruru-pubakku] (n) {comp} remote digital loopback [Add to Longdo]
ループ[, ru-pu] (n,vs) {comp} loop; ring network; (P) [Add to Longdo]
ループアンテナ[, ru-puantena] (n) loop antenna [Add to Longdo]
ループカーペット[, ru-puka-petto] (n) loop carpet [Add to Longdo]
ループタイ[, ru-putai] (n) loop tie; bolo tie [Add to Longdo]
ループバック[, ru-pubakku] (n) loopback [Add to Longdo]
ループバック試験[ループバックしけん, ru-pubakku shiken] (n) {comp} loopback test [Add to Longdo]
ループブロック[, ru-puburokku] (n) {comp} loop block [Add to Longdo]
ループヤーン[, ru-puya-n] (n) loop yarn [Add to Longdo]
ループライン[, ru-purain] (n) (See ループ線) loop line [Add to Longdo]
ループ構成体[ループこうせいたい, ru-pu kouseitai] (n) {comp} loop construct [Add to Longdo]
ループ状[ループじょう, ru-pu jou] (n) {comp} loop shape; loop configuration [Add to Longdo]
ループ線[ループせん, ru-pu sen] (n) loop line [Add to Longdo]
ループ抵抗[ループていこう, ru-pu teikou] (n) {comp} loop resistance [Add to Longdo]
ループ不変式[ループふへんしき, ru-pu fuhenshiki] (n) {comp} loop invariant [Add to Longdo]
ループ変数[ループへんすう, ru-pu hensuu] (n) {comp} loop variable [Add to Longdo]
ローカルループ[, ro-karuru-pu] (n) {comp} local loop [Add to Longdo]
開ループ[かいループ, kai ru-pu] (n) {comp} open-loop [Add to Longdo]
外回り[そとまわり, sotomawari] (n,vs) circumference; perimeter; outer tracks (in a loop or curve); outside work [Add to Longdo]
巻纓[けんえい;かんえい;まきえい, ken'ei ; kan'ei ; makiei] (n) rolled tail (of a traditional Japanese hat); looped tail [Add to Longdo]
環状ネットワーク[かんじょうネットワーク, kanjou nettowa-ku] (n) {comp} ring network; loop [Add to Longdo]
環状線[かんじょうせん, kanjousen] (n) loop line; (transportation) belt line [Add to Longdo]
環状網[かんじょうもう, kanjoumou] (n) {comp} ring network; loop [Add to Longdo]
狭間[はざま, hazama] (n) (1) interval; threshold; interstice; (2) valley; gorge; ravine; (3) loophole; eyelet [Add to Longdo]
射撃孔[しゃげきこう, shagekikou] (n) arrow slit; arrow-loop; gun loop; gun port [Add to Longdo]
尺取[しゃくとり, shakutori] (n) measuring worm; inchworm; looper (caterpillar) [Add to Longdo]
尺取り虫;尺取虫[しゃくとりむし, shakutorimushi] (n) inchworm; measuring worm; looper (caterpillar) [Add to Longdo]
銃眼[じゅうがん, juugan] (n) loophole; eyelet [Add to Longdo]
循環線[じゅんかんせん, junkansen] (n) loop line; belt line [Add to Longdo]
循環風呂[じゅんかんぶろ, junkanburo] (n) hot springs bath with simulated natural water supply and drainage; closed-loop hot springs bath [Add to Longdo]
折り返しポイント[おりかえしポイント, orikaeshi pointo] (n) {comp} loopback point [Add to Longdo]
折り返し試験[おりかえししけん, orikaeshishiken] (n) {comp} loop back test [Add to Longdo]
折り返す[おりかえす, orikaesu] (v5s,vt) (1) to turn up; to fold back; (2) {comp} to loopback (a signal, a message); (P) [Add to Longdo]
折返しテスト[おりかえしテスト, orikaeshi tesuto] (n) {comp} loopback test [Add to Longdo]
折返し試験[おりかえししけん, orikaeshishiken] (n) {comp} loopback test [Add to Longdo]
宙返り[ちゅうがえり, chuugaeri] (n,vs) somersault; looping-the-loop; (P) [Add to Longdo]
腸捻転[ちょうねんてん, chounenten] (n) volvulus; twisted loop in intestine [Add to Longdo]
鳥居配管[とりいはいかん, toriihaikan] (n) right-angled loop (used in plumbing); right-angled expansion pipe; torii-shaped piping [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乘隙[chéng xì, 乘隙] to seize an opportunity; to exploit (a loophole) [Add to Longdo]
[quān, 圈] circle; ring; loop; classifier for loops or orbits [Add to Longdo]
循环[xún huán, 循環] circle; loop; cycle; circulate [Add to Longdo]
漏洞[lòu dòng, 漏洞] hole; loophole; leak [Add to Longdo]
漏洞百出[lòu dòng bǎi chū, 漏洞百出] lit. one hundred loopholes (成语 saw); full of mistakes (of speech or article) [Add to Longdo]
[jué, 爵] nobility; (ancient wine holder with 3 legs and loop handle) [Add to Longdo]
[huán, 環] bracelet; ring (not for finger); to surround; to loop; loop [Add to Longdo]
环状[huán zhuáng, 環狀] a ring; a circuit; loop-shaped [Add to Longdo]
窟窿[kū long, 窟窿] hole; pocket; cavity; loophole; debt [Add to Longdo]
簸箕[bò jī, 簸箕] dustpan; winnowing fan; loop (of a fingerprint) [Add to Longdo]
良性循环[liáng xìng xún huán, 良性循環] virtuous cycle (i.e. positive feedback loop) [Add to Longdo]
[huò, 蠖] looper caterpillar [Add to Longdo]
[pàn, 襻] a loop; a belt or band [Add to Longdo]
钱塘江[Qián táng jiāng, 錢塘江] Qiantang River that loops around Hangzhou 杭州 in Zhejiang 浙江省 [Add to Longdo]
钻空子[zuān kòng zi, 鑽空子] lit. to drill a hole; to take advantage of a loophole (e.g. legal); to exploit an advantage; to seize the opportunity (esp. to do sth bad) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
セルループバック試験[セルループバックしけん, seruru-pubakku shiken] cell loopback test [Add to Longdo]
リモートデジタルループバック[りもーとでじたるるーぷばっく, rimo-todejitaruru-pubakku] remote digital loopback [Add to Longdo]
ループ[るーぷ, ru-pu] loop (vs), ring network [Add to Longdo]
ループバック[るーぷばっく, ru-pubakku] loopback [Add to Longdo]
ループバック試験[ループバックしけん, ru-pubakku shiken] loopback test [Add to Longdo]
ループブロック[るーぷぶろっく, ru-puburokku] loop block [Add to Longdo]
ループ構成体[ループこうせいたい, ru-pu kouseitai] loop construct [Add to Longdo]
ループ状[ループじょう, ru-pu jou] loop shape, loop configuration [Add to Longdo]
ループ抵抗[ループていこう, ru-pu teikou] loop resistance [Add to Longdo]
ループ不変式[ループふへんしき, ru-pu fuhenshiki] loop invariant [Add to Longdo]
ループ変数[るうぷへんすう, ruupuhensuu] loop variable [Add to Longdo]
ローカルループ[ろーかるるーぷ, ro-karuru-pu] local loop [Add to Longdo]
開ループ[かいループ, kai ru-pu] closed loop [Add to Longdo]
環状ネットワーク[かんじょうネットワーク, kanjou nettowa-ku] ring network, loop [Add to Longdo]
環状網[かんじょうもう, kanjoumou] ring network, loop [Add to Longdo]
折り返しポイント[おりかえしポイント, orikaeshi pointo] loopback point [Add to Longdo]
折り返し試験[おりかえししけん, orikaeshishiken] loop back test [Add to Longdo]
折り返す[おりかえす, orikaesu] to loopback (a signal, a cell) [Add to Longdo]
折返しテスト[おりかえしテスト, orikaeshi tesuto] loopback test [Add to Longdo]
折返し試験[おりかえししけん, orikaeshishiken] loopback test [Add to Longdo]
抜ける[ぬける, nukeru] to exit (a program loop) [Add to Longdo]
抜け出す[ぬけだす, nukedasu] to break (out of a loop) [Add to Longdo]
非対称型デジタルループ[ひたいしょうがたデジタルループ, hitaishougata dejitaruru-pu] asymmetric digital subscriber loop (ADSL) [Add to Longdo]
閉ループ[へいループ, hei ru-pu] open loop [Add to Longdo]
無限ループ[むげんループ, mugen ru-pu] infinite loop, closed loop [Add to Longdo]
輪郭線[りんかくせん, rinkakusen] trimming loop [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top