หรือคุณหมายถึง longüs?
Search result for

longues

(96 entries)
(0.8094 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -longues-, *longues*, longue
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา longues มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *longues*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chaise longue[N] เก้าอี้ยาวที่มีพนักหลังและที่เท้าแขนหนึ่งด้าน, Syn. daybed

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abductor Pollicis Longusกล้ามเนื้อกางหัวแม่มือมัดยาว [การแพทย์]
Adductor Longusแอดดัคเตอร์ลองกัส, กล้ามเนื้อต้นขาด้านใน [การแพทย์]
Digitorum Longus, Tendon Flexorทำหน้าที่งอนิ้วเท้ายกเว้นนิ้วหัวแม่เท้า [การแพทย์]
Extensor Hallucis Longusกล้ามเนื้อกระดูกหัวแม่เท้า [การแพทย์]
Longusขนาดยาว [การแพทย์]
Muscle Extensor Digitorum Longusกล้ามเนื้อยาวยื่นนิ้วเท้า [การแพทย์]
Muscle Extensor Hallucis Longusกล้ามเนื้อยาวยื่นหัวแม่เท้า [การแพทย์]
Muscle Peroniaeus Longusกล้ามเนื้อพีโรเนียสลองกัส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She told me that the longuest relationship you ever had is six months.บอกว่าเธอนะคบแฟนได้นานที่สุด ก็แค่ครึ่งปี Loyal and True (2008)
You got "Schlongus interruptus"?เธอยังอารมณ์ค้างอยากร่วมเพศต่องั้นเหรอ Bit by a Dead Bee (2009)
In 1 792, a certain Jose Longuinez Martinez, while travelling through the Pueblo de Los Angeles, found a great lake of pitch, with many pools in which blisters were continually rising and falling.1 792 fand ein gewisser José Longuinez Martinez, während er durch das Pueblo de Los Angeles reiste, einen großen See aus Pech, mit vielen Pfützen, in denen dauernd Blasen blubberten. The Two Jakes (1990)
I am La Longue Carabine!Ich bin La Longue Carabine! The Last of the Mohicans (1992)
He ain't once gotten out of that chaise longue.Er ist nicht einmal aus dieser Chaise Longue raus gekommen. Donnie Brasco (1997)
Look at this, Petra. Here is the musculus felxor pollicis longus.Hier, guck ma' Petra, das ist der "Musculus flexor pollicis longus". Bang Boom Bang - Ein todsicheres Ding (1999)
She gave the interview by sitting on a chaise lounge and adjusting her lighting before she began to talk. And we weren't filming anything.Sie platzierte sich für das Interview auf einer Chaiselongue, und sie hatte die Lichtverhältnisse angepasst, obwohl wir sie gar nicht filmten. Mummy Dearest: A Horror Tradition Unearthed (1999)
It's a chaise lounge.Es ist eine Chaiselongue. Wet Hot American Summer (2001)
Longus Quinlan.Longus Quinlan. The Ax (2005)
Oh... Chateau Pichon-Longueville, 1986.Chateau Pichon-Longueville, 1986. The Ride (2006)
MACLACHLAN: Uh—huh. -A kind of a chaise lounge.- Eine Art Chaiselongue. A Slice of Lynch (2007)
My Lord Privy Seal spoke to me of two potential French brides Maria, the king's daughter and Marie de Guise, Madame de Longueville.Der Lordsiegelbewahrer berichtete... von zwei denkbaren französischen Bräuten... Maria, die Tochter des Königs... und Marie de Guise, Madame de Longueville. Search for a New Queen (2009)
Since I have heard further of Madame de Longueville I cannot refrain from considering her as a wife.Nachdem ich Einiges über Madame de Longueville gehört habe... komme ich nicht umhin, sie als Gattin zu erwägen. Search for a New Queen (2009)
But Madame de Longueville is much more suitable being herself a widow and having already borne two sons and being, as they say, very voluptuous.Madame de Longueville würde viel besser passen... da sie Witwe sei und zwei Söhne zur Welt gebracht habe... und, wie man sagt, sehr sinnlich sei. Search for a New Queen (2009)
There is no lady who is not at his command except Madame de Longueville whose marriage to the king of Scotland has already been arranged.Es gibt keine Lady, die nicht seiner Befehlsgewalt unterliegt... ausgenommen Madame de Longueville... deren Vermählung mit dem König von Schottland... bereits vereinbart wurde. Search for a New Queen (2009)
But His Majesty proposes a double marriage his 19-year-old son Henry to your daughter Mary and one of Madame de Longueville's sisters to you.Sein 19-jähriger Sohn, Henry, mit Eurer Tochter Mary... und eine der Schwestern von Madame de Longueville mit Euch. Search for a New Queen (2009)
What did he say about Madame de Longueville?Was sagte er über Madame de Longueville? Search for a New Queen (2009)
I can speak their language.Je parle leur longue. Transfer (2010)
He's revoked his promise to Mademoiselle de Longuemain, whose frivolity is plain to all.An Mademoiselle de Longuemain bindet ihn nichts mehr, sie hat sich ja als leichtes Mädchen entpuppt. The Princess of Montpensier (2010)
I'm re-thinking the bedroom chaise lounge.Ich überdenke nochmal die Schlafzimmer-Chaiselongue. Think Like a Man Too (2014)
I never really noticed how nice of a word that is.Chaiselongue. Das ist so ein schönes Wort. Think Like a Man Too (2014)
Miss Callelongue 2005!Oh! Miss Callelongue 2005. Prométhée (2014)
Oh, that's the bill from the designer for the chaise.Oh, das ist die Rechnung für die Chaiselongue. ...Through Security (2014)
Cut in half, and then I've mounted on the top this chaise longue, so the owner can recline in great comfort.In der Mitte durchgeschnitten. Darauf habe ich eine Chaiselongue montiert, damit sich der Besitzer bequem zurücklehnen kann. Opera, Arts and Donuts (2016)
Go to her, De Longueville.Geben Sie es ihr, De Longueville. The Sword and the Rose (1953)
I wonder why not attack.Titus Longus gewann den Krieg mit 40.000 Soldaten, nicht mit Worten. Hannibal (1959)
Longuevie, the perfect choice.Longuevie! Tout l'or du monde (1961)
-With good publicity.Wir taufen das Dorf in Longuevie um, das ist die Lösung! Tout l'or du monde (1961)
If you love life, you'll live in Longuevie.Und machen einen Werbeschlager draus. Ihr, die Ihr das Leben liebt, kommt nach Longuevie! Tout l'or du monde (1961)
IF YOU LOVE LIFE YOU'LL LIVE IN LONGUEVIEPardon, ich bitte doch um etwas mehr Haltung! Ihr, die Ihr das Leben liebt, kommt nach Longuevie! Tout l'or du monde (1961)
THE DOMAIN OF LONGUEVIELonguevie, die Domäne des langen Lebens! Tout l'or du monde (1961)
GOLF COURSE OF LONGUEVIE WILL OPEN HEREHier beginnt die Domäne von Longuevie! Tout l'or du monde (1961)
THERMAL SPA OF LONGUEVIE DRINK WATER OF YOUTH HEREHier eröffnet der Golfclub von Longuevie! Tout l'or du monde (1961)
HERE WE'RE BUILDING THE CASINO OF LONGUEVIEHier entsteht das Thermalbad von Longuevie! Trinkt das Wasser der Verjüngung! Tout l'or du monde (1961)
The city council of Cabosse...Longuevie, die Domäne des langen Lebens! Herr Direktor! Tout l'or du monde (1961)
And long live Longuevie's godmother.Es lebe die Domäne von Longuevie! Tout l'or du monde (1961)
Longuevie has it all:Die Verwaltung von Longuevie plant deshalb, Luxusvillen für die Reichen, Tout l'or du monde (1961)
And Longueur is saying to us, his audience:Longueur teilt uns, seinem Publikum, mit: Scott of the Antarctic (1970)
Later on in the film, in a brilliantly conceived montage Longueur mercilessly exposes the violence underlying our society when Brian and Brianette again meet on yet another rubbish dump.Später in dem Film, in einer hervorragenden Montage... zeigt Longueur schonungslos die Gewalttätigkeit der Gesellschaft... wenn sich Brian und Brianette auf einer anderen Müllkippe wieder treffen. Scott of the Antarctic (1970)
In this case the Webb's Wonder lettuce. - must destroy us all.Ganz schön starker Tobak von Longueur... der sagt, dass letztendlich der Materialismus in diesem Falle hier der Eissalat uns alle vernichten wird. Scott of the Antarctic (1970)
Chateau Villon-Longueville 1966.Chateau Villon-Longueville 1966. Death Ride (1975)
Like "Sillius Soddus" or "Biggus Dickus," sir.So was wie Vollus Trottelus oder Schwanzus Longus. Life of Brian (1979)
What's so funny about Biggus Dickus?Was ist so lustig an Schwanzus Longus? Life of Brian (1979)
I have a very great friend in Rome called Biggus Dickus.Ich habe in Wom einen guten Fweund namens Schwanzus Longus. Life of Brian (1979)
Wait till Biggus Dickus hears of this. - Right!Wenn das Schwanzus Longus hört! Life of Brian (1979)
Anybody else feel like a little giggle when I mention my friend Biggus Dickus?Findet das sonst noch jemand lustig... wenn ich von meinem Fweund... Schwanzus... Longus wede? Life of Brian (1979)
Do you find it risible when I say the name Biggus Dickus?Schwanzus Longus wede? Life of Brian (1979)
My friend Biggus Dickus has come all the way from Rome to hear it!Und Schwanzus Longus ist extwa hier. Life of Brian (1979)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่วงคลื่น[n. exp.] (chūang khleūn) EN: wavelength   FR: longueur d'onde [f]
อีเป้า[n.] (īpao) EN: diamond-shaped kite ; female kite   FR: cerf-volant à longue queue [m]
แขนยาว[n. exp.] (khaēn yāo) FR: manches longues [fpl]
คืบ[n.] (kheūp) EN: palm span ; [Thai unit of linear measure equal to 25 cm]   FR: empan [m] ; [unité de longueur de 25 cm]
คลื่นยาว [n. exp.] (khleūn yāo) EN: long wave   FR: onde longue [f]
ความยาว[n.] (khwām yāo) EN: length   FR: longueur [f]
ความยาวคลื่น[n. exp.] (khwām yāo khleūn) EN: wavelength   FR: longueur d'onde [f]
กระโดดไกล[n. exp.] (kradōt klai) EN: long jump ; broad jump   FR: saut en longueur [m]
มะเขือยาว [n. exp.] (makheūa yāo) EN: Long Eggplant   FR: aubergine longue [f]
มีความยาวถึง 5 เมตร[v. exp.] (mī khwām yāo theung hā mēt) FR: mesurer 5 mètres de long ; avoir une longueur de 5 mètres
มีประวัติยาวนานมาก[v. exp.] (mī prawat yāonān māk) EN: have a very long history   FR: avoir une longue histoire ; posséder une longue histoire
นกชนหิน[n. exp.] (nok chon hin) EN: Helmeted Hornbill   FR: Calao à casque rond [m] ; Calao à longue queue [m]
นกเดินดงหลังสีไพล[n. exp.] (nok doēn dong lang sī phlai) EN: Long-tailed Thrush   FR: Grive de Dixon [f] ; Grive à longue queue [f]
นกหางรำหางยาว [n. exp.] (nok hāng ram hāng yāo) EN: Long-tailed Sibia   FR: Sibia à longue queue
นกอีแจว[n. exp.] (nok ī-jaēo) EN: Pheasant-tailed Jacana   FR: Jacana à longue queue [m]
นกจู๋เต้นหางยาว [n. exp.] (nok jū ten hāng yāo) EN: Long-tailed Babbler ; Long-tailed Wren-Babbler   FR: Turdinule chocolat [f] ; Timalie-troglodyte à longue queue ; Speleornis chocolat [m]
นกกาน้อยหงอนยาว[n. exp.] (nok kā nøi ngøn yāo) EN: Crested Jay   FR: Geai longup [m] ; Geai huppé [m] ; Platylophe longup [m]
นกเขาลายใหญ่[n. exp.] (nok khao lāi yai) EN: Barred Cuckoo-Dove   FR: Phasianelle onchall [f] ; Colombe à longue queue [f]
นกคอสามสี[n. exp.] (nok khø sām sī) EN: Rail-babbler ; Malaysian Rail-Babbler   FR: Eupète à longue queue ; Flûtiste à longue queue
นกกระจิบธรรมดา[n. exp.] (nok krajip thammadā) EN: Common Tailorbird   FR: Couturière à longue queue [f] ; Fauvette-couturière à longue queue [f] ; Fauvette couturière [f]
นกกระติ๊ดตะโพกขาว[n. exp.] (nok kratit taphōk khāo) EN: White-rumped Munia   FR: Capucin domino [m] ; Moineau du Japon [m] ; Domino [m] ; Bengali [m] ; Munia à longue queue [m] ; Domino à croupion blanc [m]
นกพญาไฟพันธุ์เหนือ[n. exp.] (nok phayāfai phan neūa) EN: Long-tailed Minivet   FR: Minivet rouge [m] ; Minivet à longue queue [m]
นกเปล้าหางเข็ม[n. exp.] (nok plao hāng khem) EN: Pin-tailed Green Pigeon   FR: Colombar à longue queue [m]
นกสกัวหางยาว[n. exp.] (nok sakūa hāng yāo) EN: Long-tailed Jaeger ; Long-tailed Skua   FR: Labbe à longue queue [m] ; Labbe longicaude [m] ; Stercoraire longicaude ; Stercoraire à longue queue ; Stercoraire de Buffon
นกตบยุงหางยาว[n. exp.] (nok top yung hāng yāo) EN: Large-Tailed Nghtjar   FR: Engoulevent de Horsfield [m] ; Engoulevent à longue queue [m]
เป็นเวลานาน[adv.] (pen wēlā nān) FR: longuement
เป็ดหางแหลม[n. prop.] (pet hāng laēm) EN: Northern Pintail ; Common Pintail   FR: Canard pilet [m] ; Canard acuticaude [m] ; Canard à longue queue [m] ; Canard queue d’hirondelle [m] ; Canard faisan [m] ; Pointard [m]
เรือหางยาว[n. exp.] (reūa hāng yāo) EN: long-tail boat ; longtail boat   FR: longue barque (à moteur) [f]
สระเสียงยาว [n. exp.] (sara sīeng yāo) EN: long vowel   FR: voyelle longue [f]
เส้น[X] (sen = sēn) EN: sen (unit of length equal to 40 meters)   FR: sen (unité de longueur égale à 40 m) [m]
ส่วนยาว[n.] (suanyāo) EN: length   FR: longueur [f]
เตียงผ้าใบ[n. exp.] (tīeng phābai) EN: camp bed ; canvas bed   FR: chaise longue [f]
วา[n.] (wā) EN: wa = wah (unit of linear measure equal to 2 metres) ; two meters   FR: wa [m] (unité de longueur équivalant à 2 métres) ; deux mètres [mpl]
วัดความยาว[n. exp.] (wat khwām yāo) EN: measure the length   FR: mesurer la longueur

CMU English Pronouncing Dictionary
LONGUET    L AO1 NG W EH2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chaise longue    (n) - (sh ei2 z - l o1 ng)
chaise longues    (n) - (sh ei2 z - l o1 ng z)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top