หรือคุณหมายถึง lonesomeneß?
Search result for

lonesomeness

(6 entries)
(0.1226 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lonesomeness-, *lonesomeness*, lonesomenes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lonesomeness[N] ความอ้างว้าง, See also: ความโดดเดี่ยว, ความเงียบเหงา, Syn. loneliness

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอ้างว้าง[N] loneliness, See also: lonesomeness, solitude, desolation, Syn. ความเปล่าเปลี่ยว, ความเปลี่ยวใจ, ความว้าเหว่, ความเหงา, Example: เป็นเวลานานนับสิบปีที่เขาอยู่กับความหลัง อยู่กับความอ้างว้างสิ้นหวัง เฝ้าดูคนรอบข้างตายจากไปทีละคน
ความวังเวง[N] lonesomeness, See also: loneliness, solitariness, Syn. ความเปล่าเปลี่ยว, ความว้าเหว่, Example: บรรยากาศในห้องเงียบเสียงลงจึงเกิดความวังเวงขึ้นถนัด, Thai definition: บรรยากาศที่สงบเยือกเย็นทำให้เกิดความรู้สึกอ้างว้าง ว้าเหว่ เปล่าเปลี่ยวใจ

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lonesome \Lone"some\, a. [Compar. {Lonesomer}; superl.
   {Lonesomest}.]
   1. Secluded from society; not frequented by human beings;
    solitary.
    [1913 Webster]
 
       Like one that on a lonesome road
       Doth walk in fear and dread.     --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   2. Conscious of, and somewhat depressed by, solitude; as, to
    feel lonesome.
    [1913 Webster] -- {Lone"some*ly}, adv. --
    {Lone"some*ness}, n.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 lonesomeness \lone"some*ness\ n.
   1. a disposition toward being alone.
 
   Syn: aloneness, loneliness, solitude.
     [WordNet 1.5]
 
   2. The condition of being alone; the feeling of sadness
    resulting from being alone.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lonesomeness
   n 1: a disposition toward being alone [syn: {aloneness},
      {loneliness}, {lonesomeness}, {solitariness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top